Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΤΟ ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ - Αναβαθμίζει το κύρος αλλά και την ευθύνη των Ελεγκτών Λογιστών - Φοροτεχνικών

5 Αύγουστου 2011 Σχόλια
ΤΟ ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ - Αναβαθμίζει το κύρος αλλά και την ευθύνη των Ελεγκτών Λογιστών - Φοροτεχνικών

(*) Του Γιώργου Κουτίνα

Στα πλαίσια της οικονομικής κρίσης που βαραίνει το σύνολο των πολιτών και του παραγωγικού δυναμικού της χώρας, θέλουμε να πιστεύουμε πως το "βάρος" του Μνημονίου δεν είναι μόνο για την αποπληρωμή των χρεών έναντι των δανειστών αλλά και για την εξυγίανση μηχανισμών που υπονομεύουν τους θεσμούς και την οικονομία.

Το νέο αυστηρό φορολογικό σύστημα, ανεβάζει ψηλά τον «πήχη» στα θέματα ευθύνης των διαφόρων Λογιστών και Ελεγκτών Λογιστών και μοιραία θα εισάγει νέα ήθη στις σχέσεις τους με Πελάτες και με Κρατικές Αρχές.
 
Δηλώσεις προσκομιζόμενες στην Εφορία για λογαριασμό Ιδιωτών, Επαγγελματικών ή Επιχειρήσεων, πρέπει απαραίτητα να ελέγχονται από διαπιστευμένους Λογιστές και να φέρουν την υπογραφή τους.
Είναι δεδομένο πως “υπογραφή” από τον οποιοδήποτε σημαίνει και ανάληψη ευθύνης.

Οι Φορολογικοί Έλεγχοι και οι αντίστοιχες Εκθέσεις Φορολογικής Συμμόρφωσης των επιχειρήσεων, θα γίνονται και θα υποβάλλονται με αλληλέγγυα ευθύνη των Ελεγκτών Λογιστών και των Ελεγκτικών Εταιρειών στις οποίες ανήκουν. Οι ίδιοι επαγγελματικοί φορείς, σύμφωνα με την πρόσφατη Εγκύκλιο ΠΟΛ. 1159/ 22.7.2001 του Υπ. Οικονομικών,  θα εκδίδουν  και το ετήσιο Φορολογικό Πιστοποιητικό. Σε περίπτωση δε μη εξαγωγής “ασφαλούς συμπεράσματος” θα διενεργείται έλεγχος από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες.

Είναι προφανές πως μια τέτοια εξέλιξη αυξάνει το ρόλο και το κύρος των Ελεγκτών Λογιστών.  Παράλληλα όμως αναδεικνύει ευθύνες που μέχρι πρόσφατα ήταν σε λανθάνουσα κατάσταση!
Οι Ελεγκτές και οι Ελεγκτικές Εταιρείες καθώς και οι Λογιστές και τα Φοροτεχνικά Γραφεία, πέραν των διοικητικών ή ποινικών κυρώσεων που συνεπάγεται η μη ορθή εκπλήρωση των καθηκόντων τους, όπως ρητά ορίζει ο Νόμος, φέρουν και τις όποιες αστικές ευθύνες για εξ αμελείας λάθος ή και παράλειψη που μπορεί να ζημιώνει το Κράτος ή/και τον εκάστοτε Πελάτη τους (Φυσικό Πρόσωπο ή Επιχείρηση).

Νέα δεδομένα επομένως και νέα ήθη που θα αρχίσουν να γίνονται αντιληπτά και αισθητά …
 

Κύριοι Ελεγκτές Λογιστές και Λογιστές Φοροτεχνικοί, μην βλέπετε μόνο τα αρνητικά στις σύγχρονες εξελίξεις, που κρινόμενες αντικειμενικά είναι βέβαιο πως μας φέρνουν πιο κοντά στα δεδομένα της ευρωπαϊκής αγοράς. Με παρόμοιες θεσμικές διατάξεις είναι σίγουρο πως αναβαθμίζεται ο ρόλος και το κύρος σας. Παράλληλα, τεκμηριώνεται καλύτερα το κύρος και η αμοιβή των υπηρεσιών σας.
Ποίος ο λόγος όταν υπογράφετε Λογιστικές Καταστάσεις, Ισολογισμούς Επιχειρήσεων ή Φορολογικές Δηλώσεις, να μην αναλαμβάνετε συνειδητά και την όποια ευθύνη η οποία ούτως ή άλλως βάσει νόμου σας βαραίνει, άμα γνωρίζετε πως μπορείτε να διασφαλισθείτε με την Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης;

Ο διεθνοποιημένος θεσμός της Ιδιωτικής Ασφάλισης, εδώ και πολλά χρόνια παρέχει την απαιτούμενη
αξιόπιστη λύση πάνω στο θέμα. Η λύση αυτή είναι διαθέσιμη και προσιτή στον κάθε σύγχρονο Ελεγκτή Λογιστή και Λογιστή Φοροτεχνικό Γραφείο που διαθέτει τα απαραίτητα προσόντα και ελάχιστα εχέγγυα να ασκεί νόμιμα την αντίστοιχη επαγγελματική δραστηριότητα.  (βλ. σχετικά δημοσιεύματα  (https://www.taxheaven.gr/laws/circular/index/circular/11919) αλλά και σχετική σελίδα στο διαδίκτυο (http://bit.ly/kLCnZN).
 
Στη σημερινή εποχή της οικονομικής κρίσης που το χρήμα είναι ακριβό πρέπει απαραίτητα να δίνουμε την πραγματική αξία στις υπηρεσίες που προσφέρουμε όταν μάλιστα συνοδεύονται από ασφαλιστική “εγγύηση” που δεν είναι άλλο από την Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης για λάθη και παραλείψεις στα πλαίσια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας

(*) Εμπειρογνώμων Ασφαλίσεων, με εξειδίκευση στις ασφαλίσεις επαγγελματικής ευθύνης, τεχνικών έργων & επιχειρηματικών κινδύνων. Είναι Διευθύνων Σύμβουλος της «ΚΟΥΤΙΝΑΣ ΑΕ» - Μεσίτες Ασφαλίσεων & Αντασφαλίσεων,  Εξουσιοδοτημένοι Ανταποκριτές Lloyd’s ([email protected],  www.koutinas.gr).  Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης