Αποτελέσματα live αναζήτησης

Τρία Νομοσχέδια για την Ενσωμάτωση Ισάριθμων Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

22 Φεβρουάριου 2006 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 2 λεπτά
  • Ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γιώργος Αλογοσκούφης παρουσίασε σήμερα στην Κυβερνητική Επιτροπή τρία νομοσχέδια, με τα οποία ενσωματώνονται ισάριθμες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με την προώθηση των νομοσχεδίων αυτών επιταχύνεται σημαντικά η ενσωμάτωση των ευρωπαϊκών οδηγιών στην Ελλάδα και καλύπτεται το έλλειμμα ενσωμάτωσης που υπήρχε στο παρελθόν. Τα νομοσχέδια αυτά, τα οποία θα κατατεθούν τις προσεχείς ημέρες στη Βουλή, αφορούν:...

 Ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γιώργος Αλογοσκούφης παρουσίασε σήμερα στην Κυβερνητική Επιτροπή τρία νομοσχέδια, με τα οποία ενσωματώνονται ισάριθμες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με την προώθηση των νομοσχεδίων  αυτών επιταχύνεται σημαντικά η ενσωμάτωση των ευρωπαϊκών οδηγιών στην Ελλάδα και καλύπτεται το έλλειμμα ενσωμάτωσης που υπήρχε  στο παρελθόν. Τα νομοσχέδια αυτά, τα οποία θα κατατεθούν τις προσεχείς ημέρες στη Βουλή, αφορούν:

     * Την οδηγία 2002/87 σχετικά με τη συμπληρωματική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων, ασφαλιστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών που συμμετέχουν σε Όμιλο Ετερογενών Χρηματοοικονομικών Δραστηριοτήτων (ΟΕΧΔ)
    * Την οδηγία 2001/24 σχετικά με τη διαδικασία εκκαθάρισης και εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυμάτων
    * Την οδηγία 2001/65 σχετικά με τους κανόνες αποτίμησης των χρηματοπιστωτικών μέσων των ανωνύμων εταιριών στην εύλογη αξία.

 

Με το νομοσχέδιο που ενσωματώνει την οδηγία 2002/87 καθιερώνεται  ένα νέο επίπεδο εποπτείας για τις επιχειρήσεις που έχουν άδεια λειτουργίας στην Ελλάδα και συμμετέχουν σε  Όμιλο Ετερογενών Χρηματοοικονομικών Δραστηριοτήτων. Η εποπτεία αυτή είναι συμπληρωματική προς την υφιστάμενη εποπτεία των επιχειρήσεων και ενεργοποιείται όταν μία τουλάχιστον από τις επιχειρήσεις του ΟΕΧΔ υπάγεται στον ασφαλιστικό τομέα και μία τουλάχιστον στον τραπεζικό τομέα ή το τομέα των επενδυτικών υπηρεσιών. Η συμπληρωματική εποπτεία των ΟΕΧΔ  αφορά την κεφαλαιακή επάρκεια, τη συγκέντρωση κινδύνων, τις συναλλαγές εντός ομίλου καθώς και τους μηχανισμούς εσωτερικού ελέγχου και τις διαδικασίες διαχείρισης κινδύνων των επιχειρήσεων των ΟΕΧΔ. Για την άσκηση της συμπληρωματικής εποπτείας πρέπει να ορίζεται συντονιστής μεταξύ των υφιστάμενων αρμοδίων εποπτικών αρχών.

 Το νομοσχέδιο , το οποίο ενσωματώνει την οδηγία 2001/24 , προβλέπει ότι οι διαδικασίες που αφορούν την εξυγίανση και την εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων πρέπει να διέπονται από το δίκαιο του κράτους καταγωγής του πιστωτικού ιδρύματος. Αυτό ισχύει εφόσον η χώρα καταγωγής ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς και στην περίπτωση που είναι εκτός Ε.Ε., με την προϋπόθεση ότι το πιστωτικό ίδρυμα έχει υποκαταστήματα σε δυο τουλάχιστον κράτη-μέλη της Ε.Ε.

 Με το νομοσχέδιο που ενσωματώνει την οδηγία 2001/65 δημιουργείται ένα ενιαίο σύστημα λογιστικής αποτίμησης ορισμένων χρηματοπιστωτικών μέσων στην εύλογη αξία, προκειμένου να είναι εφικτή η σύγκριση των χρηματοοικονομικών πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης