Αποτελέσματα live αναζήτησης

Καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ. των εταιρειών που συστάθηκαν είτε πριν είτε μετά την 4.4.2011 και στην πορεία μετατρέπονται σε οποιαδήποτε νομική μορφή.

Καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ. των εταιρειών που συστάθηκαν είτε πριν είτε μετά  την 4.4.2011 και στην πορεία μετατρέπονται σε οποιαδήποτε νομική  μορφή.


Σύμφωνα με την εγκύκλιο Κ2-3332/4.4.2011 με τίτλο «Συμπληρωματική Εγκύκλιος στην Κ2- 3144/30.3.2011 με θέμα «Οδηγίες εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 3853/2010 αναφορικά με την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών»,  τροποποιήθηκε η εγκύκλιος  Κ2- 3144/30.3.2011 με τίτλο «Οδηγίες εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 3853/2010 αναφορικά με την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών».

Πιο συγκεκριμένα η παράγραφος Γ της εγκυκλίου Κ2- 3144/30.3.2011, έτσι όπως τροποποιήθηκε, έχει ως εξής:

«Γ. Εταιρείες που συστήνονται από 4/4/2011 μη υπαγόμενες στο πεδίο εφαρμογής της Κ.Υ.Α. K1-802/23.3.2011 (ΦΕΚ 470 Β)Οι εταιρείες που δεν υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της Κ.Υ.Α. K1-802/23.3.2011 (ΦΕΚ 470 Β) δεν συστήνονται μέσω των Υπηρεσιών Μιας Στάσης, αλλά ειδικότερα:
α. Οι Α.Ε. που συστήνονται από μετατροπή, συγχώνευση και διάσπαση καθώς και οι πάσης μορφής νέες εταιρείες που προέρχονται από μετατροπές, συγχωνεύσεις και διασπάσεις, υποβάλλουν προς την αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. αίτηση καταχώρισης σε αυτό συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν. 3419/2005 και επειδή για τις ανώνυμες εταιρείες που συστήνονται καθώς και για τις ανώνυμες εταιρείες που μετατρέπονται σε Ε.Π.Ε., Ο.Ε και Ε.Ε. απαιτείται έλεγχος από την αρμόδια Υπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, η Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. διαβιβάζει τα ανωτέρω δικαιολογητικά στην αρμόδια Υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας, για έλεγχο και έγκριση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920.
Με την έκδοση της σχετικής εγκριτικής απόφασης, η αρμόδια Υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας διαβιβάζει στην Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. την εγκριτική απόφαση.
Η Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. προβαίνει στην καταχώριση της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. και αποστέλλει την σχετική ανακοίνωση δημοσίευσης της σύστασης της εταιρείας στο ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ-ΓΕΜΗ.

β. Εφόσον η συστηνόμενη με τον τρόπο αυτό είναι ΕΠΕ, Ο.Ε. ή Ε.Ε., η αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., μετά την υποβολή σ’ αυτή των απαιτούμενων δικαιολογητικών προβαίνει στην καταχώρηση της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ και, στην περίπτωση της ΕΠΕ, αποστέλλει σχετική ανακοίνωση δημοσίευσης της σύστασης στο ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ-ΓΕΜΗ».


Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε τα ακόλουθα:

Για τις προσωπικές εταιρείας (Ο.Ε., Ε.Ε. κ.λπ.) και Ε.Π.Ε. που συστάθηκαν είτε πριν είτε μετά την  4.4.2011  και στην πορεία αλλάζουν σε οποιαδήποτε νομική μορφή, κατ΄εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου Γ  της εγκυκλίου Κ2-3332/4.4.2011, η αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.Μ.Η. παραλαμβάνει σχετική αίτηση καταχώρησης σε αυτό συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, τα ελέγχει η ίδια ή τα διαβιβάζει για έλεγχο και έγκριση στην αρμόδια Υπηρεσία Περιφερειακής Ενότητας όπου απαιτείται σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις, και εν συνεχεία καταχωρεί την εν λόγω εταιρεία στο Γ.Ε.Μ.Η.

Για παράδειγμα, αν έχουμε μια Ο.Ε. που συστάθηκε την 01.05.2008  και στις 15.4.2011 μετατράπηκε σε Ε.Ε., τότε δε θα ακολουθηθεί η παλαιά διαδικασία (Πρωτοδικείο κ.λπ.) αλλά η διαδικασία που προβλέπει η παράγραφος Γ της ανωτέρω εγκυκλίου, δηλαδή υποβολή αίτησης προς την αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., κ.λπ.Για την ενημέρωση των συναδέλφων παραθέτουμε και τις σχετικές αποφάσεις:
Κ2- 3144/30.3.2011
Κ2-3332/4.4.2011
Κ1-1471/19.5.2011
Για την TaxHeaven

Κωνσταντίνος Δημ. Γραβιάς

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης