Αποτελέσματα live αναζήτησης

Σούπερ ΔΟΥ στην Αθήνα για τους 1.000 μεγαλύτερους φορολογούμενους.

21 Μάιου 2011 Σχόλια
Σούπερ ΔΟΥ στην Αθήνα για τους 1.000 μεγαλύτερους φορολογούμενους.

Κατάργηση των τριών Δ.Ο.Υ. Ανωνύµων Εταιρειών (ΦΑΕΕ Αθηνών, ΦΑΒΕ Αθηνών και ΦΑΕ Πειραιώς) και τη διάσπαση των φορολογουµένων στις αντίστοιχες Δ.Ο.Υ. στις οποίες εδρεύουν οι εταιρείες τους.

Για τον Νοµό Αττικής προτείνεται η δηµιουργία µιας Δ.Ο.Υ. που θα περιλαµβάνει τους 1.000 µεγαλύτερους φορολογούµενους της χώρας, ανεξαρτήτως νοµικής µορφής. Επίσης, η πρόταση περιλαµβάνει:

Κατάργηση των τριών Δ.Ο.Υ. Ανωνύµων Εταιρειών (ΦΑΕΕ Αθηνών, ΦΑΒΕ Αθηνών και ΦΑΕ Πειραιώς) και τη διάσπαση των φορολογουµένων στις αντίστοιχες Δ.Ο.Υ. στις οποίες εδρεύουν οι εταιρείες τους.

Διατήρηση της Δ.Ο.Υ. Πλοίων, στην οποία θα πρέπει να µεταφερθούν όλα τα πλοία της Αττικής που σήµερα παρακολουθούνται από άλλες Δ.Ο.Υ., όπως του Λαυρίου και της Ελευσίνας.

Διατήρηση της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, η οποία θα έχει στην αρµοδιότητά της τη φορολογία των εισοδηµάτων που αποκτώνται στην Ελλάδα από φυσικά πρόσωπα που κατοικούν στην αλλοδαπή. Στη συγκεκριµένη Δ.Ο.Υ. προτείνεται να µεταφερθούν όλες ή κάποιες από τις off shore εταιρείες που σήµερα παρακολουθούνται από τις Δ.Ο.Υ. ΦΑΕΕ Αθηνών και ΦΑΕ Πειραιά, αν τελικά επιλεγεί η κατάργηση των Δ.Ο.Υ. Ανωνύµων Εταιρειών.

3 Για τον Νοµό Θεσσαλονίκης, προτείνεται η κατάργηση της ΦΑΕ Θεσσαλονίκης και η διασπορά των εταιρειών στις Δ.Ο.Υ. που θα δηµιουργηθούν.

4 Οι Δ.Ο.Υ. στους Νοµούς Αττικής και Θεσσαλονίκης προτείνεται να φέρουν τις ονοµασίες «1η Δ.Ο.Υ. Αττικής», «2η Δ.Ο.Υ. Αττικής» κ.ο.κ. και αντιστοίχως «1η Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης» κ.λπ.

5 Η συνένωση θα αφορά και τις νησιωτικές περιοχές, δεδοµένου ότι οι αρµοδιότητες που θα παραµείνουν κατά το µεταβατικό στάδιο θα µεταφερθούν στα αντίστοιχα ΚΕΠ των Δήµων που λειτουργούν ήδη.

6 Διαδικασίες φορολογικού περιεχοµένου που διεκπεραιώνονται σήµερα και από τα ΚΕΠ θα πάψουν να διεκπεραιώνονται από τις Δ.Ο.Υ. Συγκεκριµένα οι φορολογούµενοι θα απευθύνονται αποκλειστικά στα ΚΕΠ για:

Εκδοση βεβαίωσης φορολογικής ενηµερότητας
Εκδοση αντιγράφου εκκαθαριστικού σηµειώµατος φόρου εισοδήµατος
Εκδοση αντιγράφου δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος Ε1, Ε2, Ε3 και αντιγράφου δήλωσης στοιχείων ακινήτων Ε9.
Επανεκτύπωση βεβαιώσεων απόδοσης ΑΦΜ φυσικού προσώπου, έναρξης ή διακοπής εργασιών φυσικού προσώπου και αλλαγής στοιχείων διεύθυνσης φυσικού προσώπου µη επιτηδευµατία.
Αίτηση πιστοποίησης στο ΤΑΧΙSNET για χορήγηση κωδικών.
Ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος (εντύπων Ε1, Ε2 και Ε3), δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9), οριστικών δηλώσεων φόρου απόδοσης µισθωτών υπηρεσιών και του δεύτερου αντιτύπου της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων και εµπρόθεσµων αρχικών ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών παραδόσεων και αποκτήσεων.
Εισοδηµατική ενίσχυση νοικοκυριών ορεινών και µειονεκτικών περιοχών µε χαµηλά εισοδήµατα.
Εισοδηµατική ενίσχυση οικογενειών µε τέκνα υποχρεωτικής εκπαίδευσης και χαµηλά εισοδήµατα.


Πηγή Ημερησία


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης