Αποτελέσματα live αναζήτησης

Μέτρα - ανάσα για τα ενοίκια

Διαδικασίες εξωδικαστικού διακανονισµού για µειώσεις ενοικίων των εµπορικών ακινήτων, µειώσεις των µισθωµάτων ξενοδοχείων και άλλων τουριστικών επιχειρήσεων που λειτουργούν σε κτίρια που ανήκουνστο Δηµόσιο και παράταση των µισθώσεων για τα ακίνητα αυτά έως και 12 χρόνια προωθεί το υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

Οπως ανακοίνωσαν χθες ο υπουργός Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και ο υφυπουργός Ντίνος Ρόβλιας, δηµιουργείται µηχανισµός επίλυσης διαφορών για την αναπροσαρµογή των εµπορικών µισθώσεων καθώς υπάρχουν περιπτώσεις ιδιοκτητών ακινήτων – µεταξύ αυτών είναι και το Δηµόσιο – που παρουσιάζουν µεγάλη ανελαστικότητα στη µείωση των ενοικίων ακόµη και σήµερα, µέσα στην κρίση.

Ετσι µε ρύθµιση που θα κατατεθεί στη Βουλή τις επόµενες ηµέρες προβλέπεται η εξωδικαστική επίλυση διαφορών, η οποία ισοδυναµείσε περίπτωση συµφωνίας µε δικαστικό συµβιβασµό. Η διαδικασία θα ολοκληρώνεται χωρίς κανένα κόστος για τους ενδιαφερόµενους. Μετη ρύθµιση αυτή συστήνονται σε κάθε νοµό Επιτροπές Διακανονισµού των εµπορικών µισθώσεων, οι οποίες θα απαρτίζονται από ένα µέλος του Δικαστικού Γραφείου που εδρεύει στην οικεία περιφέρεια ως πρόεδρο, έναν κοινό εκπρόσωπο των επαγγελµατικών και επιστηµονικών φορέων του νοµού και έναν εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων. Η επιτροπή επιλαµβάνεται των υποθέσεων έπειτα από αναφορά ενός τουλάχιστον από τα εµπλεκόµενα µέρη (είτε του µισθωτή είτε του εκµισθωτή) και εξετάζει τις υποθέσεις µε βάση την αρχή της εκατέρωθεν ακρόασης κατά τρόπο ώστε να εκφράζουν όλα τα µέρη επαρκώς τις απόψεις τους. Εφόσον επιτευχθεί συµβιβασµός ως προς την αναπροσαρµογή του µισθώµατος, συντάσσεται πρακτικό, το οποίο έχει ισχύ δικαστικού συµβιβασµού και ως εκ τούτου είναι άµεσα εκτελεστό.Σε διαφορετική περίπτωση η επιτροπή εκδίδει πόρισµα το οποίο λαµβάνεται υπόψη από τα δικαστήρια και εκτιµάται ελεύθερα. Συµφωνία που επιτυγχάνεται από τα µέρη, χωρίς να προσφύγουν στην επιτροπή, µπορεί να επικυρώνεται από αυτή και µε τον τρόπο αυτόνα προσδίδει στον συµβιβασµό αυτόν ισχύ δικαστικού συµβιβασµού. Οι διαδικασίες θα πρέπει να ολοκληρώνονται εντός 20 ηµερών από την υποβολή του αιτήµατος. Πάντως η διαδικασία αυτή δεν υποκαθιστά τα δικαστήρια, ούτε στερεί τους ενδιαφερόµενους από το δικαίωµα προσφυγής σ’ αυτά. Με άλλη ρύθµιση που προωθείτο υπουργείο αφορά τη µείωση κατά 20% των ενοικίων των ακινήτων που στεγάζουν τουριστικές επιχειρήσεις, όπως ξενοδοχεία και ανήκουν στο Δηµόσιο, τους ΟΤΑ, την ΚΕΔ ή ΝΠΔΔ, ενώ παράλληλα παρέχεται η δυνατότητα παράτασηςτων µισθώσεων αυτών µέχρι 12 έτη. Σήµερα 204 ξενοδοχεία σε όλη την Ελλάδα λειτουργούν σε ακίνητα του Δηµοσίου.

Επίσης προωθείται και ρύθµιση σχετικά µε την παράταση των µισθώσεων χειµερινών και θερινών κινηµατογράφων και θεάτρων που λήγουν µέχρι το τέλος τους έτους για πέντε ακόµη έτη, δηλαδή µέχρι το 2016. Η ρύθµιση αυτή αφορά όλη την επικράτεια 250 κινηµατογράφους και περίπου 260 θέατρα.

Πηγή: ΤΑ ΝΕΑ online


Θέλετε να δείτε τα σχόλια; Η προβολή των σχολίων απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies, επιλογή η οποία έχει απενεργοποιηθεί απο εσάς.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies πατώντας εδώ και να επιτρέψετε την προβολή των σχολίων σε κάθε άρθρο.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης