Αποτελέσματα live αναζήτησης

Nέα κωδικοποίση των ΔΛΠ με βάση τον κανονισμό 108/2006 .

9 Φεβρουάριου 2006 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 1 λεπτά
  • Σας ενημερώνουμε οτί μπορείτε να κατεβάσετε το e-book για τα διεθνή Λογιστικά πρότυπα το οποίο περιέχει την κωδικοποίηση με βάση τον κανονισμό -- ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EΚ) αριθ. 108/2006 --...

Ο κανονισμός αυτό τροποποιεί :

(1) Το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) 1 Πρώτη εφαρμογή των προτύπων διεθνούς χρηματοοικονομικής πληροφόρησης τροποποιείται σύμφωνα με τις τροποποιήσεις του ΔΠΧΠ 1 και τη βάση για συμπεράσματα του ΔΠΧΠ 6 Εξερεύνηση και αποτίμηση μεταλλευτικών πόρων όπως ορίζεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

(2) Το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο (ΔΛΠ) 30 Γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις των τραπεζών των όμοιων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων αντικαθίσταται από το ΔΠΧΠ 7 Χρηματοπιστωτικά μέσα: Γνωστοποιήσεις όπως ορίζεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού. 
(3) Το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο (ΔΛΠ) 1 Παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων — Γνωστοποιήσεις σχετικά με το κεφάλαιο τροποποιείται σύμφωνα με την τροποποίηση του ΔΛΠ 1 όπως ορίζεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού. 
(4) Το ΔΛΠ 39 Χρηματοοικονομικά μέσα: καταχώρηση και επιμέτρηση και το ΔΠΧΠ 4 Ασφαλιστήρια συμβόλαια τροποποιούνται σύμφωνα με τις τροποποιήσεις του ΔΛΠ 39 και του ΔΠΧΠ 4 όπως ορίζεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

(5) Προστίθεται η διερμηνεία ΕΔΔΠΧΠ 6 Υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συμμετοχή σε συγκεκριμένη αγορά Απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού της
Επιτροπής Διερμηνειών των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΕΔΔΠΧΠ), όπως ορίζεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

(6) Η υιοθέτηση του ΔΠΧΠ 7 συνεπάγεται τροποποιήσεις στα ΔΠΧΠ 1 και 4 και στα ΔΛΠ 14, ΔΛΠ 17, ΔΛΠ 32, ΔΛΠ 33 και ΔΛΠ 39 σύμφωνα με το προσάρτημα Γ του ΔΠΧΠ 7 όπως ορίζεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

(7) Το ΔΛΠ 32 τροποποιείται σύμφωνα με τις τροποποιήσεις των ΔΛΠ 39 και ΔΠΧΠ 4 όπως ορίζεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης