Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ανακοίνωση σχετικά τις εκθέσεις προόδου των πέντε Ειδικών Ομάδων Εργασίας του Υπουργείου Οικονομικών για την πάταξη της φοροδιαφυγής

Ανακοίνωση σχετικά τις εκθέσεις προόδου των πέντε Ειδικών Ομάδων Εργασίας του Υπουργείου Οικονομικών για την πάταξη της φοροδιαφυγής

Το Υπουργείο Οικονομικών δίνει στη δημοσιότητα τις εκθέσεις προόδου των πέντε Ειδικών Ομάδων Εργασίας για την πάταξη της φοροδιαφυγής και την επίτευξη φορολογικής συμμόρφωσης.

Η έκτακτη δομή εστιάζει σε συγκεκριμένους τομείς, όπου έχουν διαπιστωθεί μεγάλες απώλειες φορολογικών εσόδων, ώστε να αντιμετωπιστεί η φοροδιαφυγή και να ενισχυθούν τα φορολογικά έσοδα, μέσα όμως από τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης και τη δικαιότερη φορολόγηση.
ΕΡΓΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ 2010 -2011. ΟΜΑΔΑ 1η: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ

ΣΤΑΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011

•    Επεξεργασία αρχικής καταγραφής προβλεπόμενων διατάξεων και αποφάσεων-πινακοποίηση νέου νόμου 3943/2011. Έναρξη συσχέτισης με ν.3842/2010 και εντοπισμός τυχόν κενών.
•    Επικαιροποίηση πινακοποίησης εκκρεμών διατάξεων ν.3842/2010. Αποφάσεις που εκκρεμούν προς έκδοση-Ανενεργές διατάξεις.
•    Υποβολή προτάσεων για φορολογικούς ενδιάμεσους κατόπιν εγγράφου ΜΕΑ ΟΟΣΑ με θέμα «Ρυθμίσεις για τους φορολογικούς ενδιάμεσους και τον περιορισμό της φοροδιαφυγής» .
•    Επαγγελματικοί Λογαριασμοί. Διενεργείται μελέτη για προτάσεις επί της ενεργοποίησης αρ.20 ν.3842/2010 σχετικά με υλοποίηση εξόφλησης συναλλαγών μέσω επαγγελματικών λογαριασμών και ηλεκτρονικής αποστολής τιμολογίων στη ΓΓΠΣ.
•    Ενδοομιλικές τιμολογήσεις. Γίνονται επαφές με συναρμόδιες Διευθύνσεις του ΥΠΟΙΚ και του Υπ. Περιφερειακής Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας. Ανάλυση Αρχής Ανοιχτής Αγοράς. Ανάλυση διοικητικών μεθόδων για την εφαρμογή της διεθνώς και διερεύνηση βέλτιστης μεθόδου για την εφαρμογή στην Ελλάδα. Εφαρμογή των Κατευθύνσεων του ΟΟΣΑ. Συγκέντρωση ισχύουσας νομοθεσίας και νομολογίας σε εθνικό /διεθνές επίπεδο περί θεμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, δικαιωμάτων και ευρεσιτεχνιών για την Ενδοομιλική Παροχή Υπηρεσιών. Στόχος η προετοιμασία νέας διάταξης για ενιαία αντιμετώπιση των συναφών θεμάτων από το ΥΠΟΙΚ.
•    Παραοικονομία. Παραδόθηκαν α) βιβλιογραφική μελέτη /καταγραφή για την παραοικονομία και β) κείμενο με βασικά χαρακτηριστικά παραοικονομίας στην Ελλάδα που ενσωματώθηκε στο 3ετές Επιχειρησιακό Σχέδιο Αντιμετώπισης της Φοροδιαφυγής, όπως προβλέπεται από το αρ.1 του ν.3943/2011.
•    Επεξεργασία υφιστάμενης κατάστασης επιβαλλόμενων ποινών και προστίμων σε φορολογικά αδικήματα ν.2523/97, ν.3691/2008, ν.3842/2010, ν.3888/2010, ν.3943/2011.


ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ 2011

•    Πιστοποίηση λογιστή-φοροτεχνικού. Συνεργασία με Γεν. Δ/νση Φορολογίας σχετικά με πρόταση ομάδας για έκδοση ΑΥΟ σχετικά με τη διαδικασία πιστοποίησης.
•    Επαγγελματικοί Λογαριασμοί. Παράδοση προτάσεων για την ενεργοποίηση αρ.20 ν.3842/2010 σχετικά με υλοποίηση εξόφλησης συναλλαγών μέσω επαγγελματικών λογαριασμών και ηλεκτρονική αποστολή τιμολογίων στη ΓΓΠΣ.
•    Ποσοτικοποίηση. Επεξεργασία στοιχείων ΦΠΑ, ΑΕΠ, Εισοδήματος, Απόδοσης Φόρων Εξωχώριων εταιρειών.
•    Διεξαγωγή Προσομοίωσης των εισοδημάτων χρήσης 2009 στις νέες διατάξεις του ν.3842/2010.
•    Συνέχιση συσχέτισης ν. 3943/2011 με ν.3842/2010 και εντοπισμός τυχόν κενών.
•    Συγκριτική παρουσίαση επιβαλλόμενων ποινών και προστίμων σε φορολογικές υποθέσεις με βάση ν.2523/97, ν.3691/08, ν.3842/2010, ν.3888/2010 και νέο ν.3943/2011.
•    Transfer Pricing. Συναντήσεις με τις συναρμόδιες Διευθύνσεις και πιθανότατα με Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Ανάλυση, καταγραφή και παρουσίαση της Αρχής της Ανοιχτής Αγοράς για την εφαρμογή κανόνων, μεθόδων και κριτηρίων που έχουν συνομολογηθεί σε διεθνές επίπεδο (πχ. Guidelines OECD) και έχουν ως στόχο να βοηθήσουν τις Ελεγκτικές Αρχές όπως και τις πολυεθνικές επιχειρήσεις να κάνουν αποδεκτές ή να απορρίψουν συναλλαγές που δεν πληρούν τους κανόνες αυτούς. Μέθοδοι που χρησιμοποιούνται σε παγκόσμιο επίπεδο για προσέγγιση της Αρχής της Ανοικτής Αγοράς. Ενδοομιλική Παροχή Υπηρεσιών. Εντοπισμός, συγκέντρωση ισχύουσας νομοθεσίας και νομολογίας σε εσωτερικό και διεθνές επίπεδο θεμάτων περί «πνευματικής ιδιοκτησίας», «δικαιωμάτων και ευρεσιτεχνιών», διαχωρισμού από την απλή παροχή υπηρεσίας. Παρουσίαση προβληματισμών και προτάσεων.
•    Συμβόλαιο Αποδοτικότητας Ελεγκτών. Αναζήτηση βέλτιστων πρακτικών-Υποβολή μελέτης.ΕΡΓΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ 2010 -2012. ΟΜΑΔΑ 2η: ΕΙΔΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ
ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΕΩΣ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011
ΣΤΑΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 30/04/2011

Υλοποίηση εγκεκριμένου action plan

Σε εξέλιξη διαδικασίες αναγκαστικής είσπραξης, δρομολογούμενες βάσει ύψους οφειλής, για όλες τις κατηγορίες οφειλετών που στοχοποιήθηκαν. Μηνιαία παρακολούθηση και αποτίμηση αποτελέσματος, συμπληρωματικές ή νέες ενέργειες:
Υλοποίηση εξατομικευμένων δράσεων για την αναγκαστική είσπραξη ληξ. οφειλών από κατόχους αξιόλογης ακίνητης περιουσίας.
Οφειλέτες με ληξ. οφειλές και ακίνητη περιουσία σε Μύκονο, Σαντορίνη. Οφειλέτες με ληξ. οφειλές και επαγγελματικά ακίνητα στο 1ο διαμέρισμα Αθηνών. Οφειλέτες με ληξ. οφειλές από φόρο κληρονομιάς χωρίς εισπρακτικά μέτρα. Οφειλέτες με ληξ. οφειλές και Α/Π σε περιοχές με υψηλή τιμή ζώνης. Κατάσταση οφειλετών της Δ.Ο.Υ κατοίκων εξωτερικού με μεγάλη ακίνητη περιουσία.
Υλοποίηση εξατομικευμένων δράσεων για την αναγκαστική είσπραξη ληξ. οφειλών από μεγάλους οφειλέτες. Οφειλέτες με ληξ. οφειλές άνω των €200χιλ. & μεγάλη ακίνητη περιουσία. Ιδιοκτήτες μισθωμένων από το Υπ. ΠΟΛ ακινήτων, με μεγάλες ληξιπρόθεσμες οφειλές. Οφειλέτες με ληξ. οφειλές άνω των 200χιλ., προμηθευτές φερέγγυων επιχειρήσεων.
Υλοποίηση στοχευμένων δράσεων για την συνολική αντιμετώπιση οφειλών επιμέρους επαγγελματικών ομάδων.
Προμηθευτές μεγάλων αλυσίδων Super Market, με ληξιπρόθεσμες οφειλές.
Προμηθευτών πολυκαταστημάτων ψυχαγωγίας, με ληξιπρόθεσμες οφειλές.
Προμηθευτών αλυσίδας καταστημάτων ηλεκτρονικών, με ληξιπρόθεσμες οφειλές.
Υλοποίηση στοχευμένων δράσεων για ομάδα οφειλετών με κοινά χαρακτηριστικά.
Φαρμακεία με ληξιπρόθεσμες οφειλές.
Τραγουδιστές με ληξιπρόθεσμες οφειλές.
Συμβολαιογράφοι με ληξιπρόθεσμες οφειλές.
Έλεγχος εφαρμογής διαδικασίας αποπληρωμής οφειλών τρίτων από Φορείς Γενικής Κυβέρνησης. Προμηθευτές Υπουργείου Υγείας με βεβαιωμένες οφειλές.
Αίτημα παραγωγής καταστάσεων με κατηγοριοποίηση ανά ομάδα με κοινά χαρακτηριστικά - ανάλυση αποτελέσματος.
Κατάσταση ιατρών με ληξιπρόθεσμες οφειλές.
Κατάσταση μεγάλων φορολογουμένων (ΜΕΦΟ), με ληξιπρόθεσμες οφειλές. Κατάσταση προμηθευτών αλυσίδας λιανικού εμπορίου, με ληξιπρόθεσμες οφειλές.

Τροποποίηση πολιτικής & διαδικασιών είσπραξης

Ψηφίστηκαν διατάξεις για την διευκόλυνση της διαδικασίας αναγκαστικής είσπραξης των ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων, που αφορούν:

Α. στην διαδικασία & τις προυποθέσεις χαρακτηρισμού των απαιτήσεων ως ανεπίδεκτων είσπραξης. Εκκρεμεί έκδοση εγκυκλίων για την εφαρμογή τους.

Β. στην καθιέρωση έκδοσης βεβαίωσης οφειλής, προς συμπλήρωση της διάταξης για την έκδοση αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας όπου αυτό δεν μπορεί να εκδοθεί. Υπό έκδοση Υπουργική Απόφαση.

Ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος διοίκησης - βελτίωση μηχανογραφικών υποδομών
Υλοποιείται αυτοματοποιημένη μηχανογραφική εφαρμογή για τον έλεγχο της εμπρόθεσμης καταβολής των δόσεων και τήρησης των λοιπών όρων συμμόρφωσης των νομοθετικών ρυθμίσεων ανά οφειλέτη.

ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ 2011

Σταδιακή ανάλυση προφίλ μεγάλων φορολογουμένων με ληξιπρόθεσμες οφειλές -εκκαθάριση χαρτοφυλακίου - εντοπισμός εναλλακτικών πηγών αποπληρωμής.

Κατάστρωση σχεδίου είσπραξης ληξιπρόθεσμων οφειλών και προσδιορισμός στόχων είσπραξης.

1.    Σχεδιασμός νέων εξατομικευμένων δράσεων για την αναγκαστική είσπραξη ληξστρόθεσμων οφειλών από
μεγάλους οφειλέτες.
Οφειλέτες με ληξιπρόθεσμες οφειλές άνω των €200χιλ, προμηθευτές μεγάλων εταιρειών.

2.    Υλοποίηση στοχευμένων δράσεων για την συνολική αντιμετώπιση οφειλών επιμέρους επαγγελματικών
ομάδων.
Κατάσταση προμηθευτών αλυσίδας λιανικού εμπορίου, με ληξιπρόθεσμες οφειλές.

3.    Σχεδιασμός στοχευμένων δράσεων για την συνολική αντιμετώπιση οφειλών επιμέρους επαγγελματικών
ομάδων.
Κατάσταση προμηθευτών φερέγγυων εταιρειών, με ληξιπρόθεσμες οφειλές.

4.    Σχεδιασμός στοχευμένων δράσεων για ομάδα οφειλετών με κοινά χαρακτηριστικά. Κατάσταση συνεργαζομένων με Οργανισμό εποπτευόμενο από το Ελληνικό Δημόσιο.

5.    Σχεδιασμός διαδικασίας αποπληρωμής βεβαιωμένων οφειλών τρίτων από Φορείς Κεντρικής Κυβέρνησης.

6.    Μηνιαία παρακολούθηση αποτελεσμάτων, αποτίμηση αποτελέσματος, δρομολόγηση νέων ενεργειών, για όλες τις ήδη δρομολογημένες δράσεις.

Τροποποίηση πολιτικής & διαδικασιών είσπραξης
Υποβολή πρότασης περί αναστολής λειτουργίας επαγγελματικών εγκαταστάσεων.

Ανάπτυξη MIS συστήματος πληροφόρησης
Οριστικοποίηση δεικτών απόδοσης.
 ΕΡΓΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ 2010 -2011. ΟΜΑΔΑ: Ε.Ο.Ε. ΜΕΓΑΛΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ (ΜΕ.ΦΟ)


ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ

ΣΤΑΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1/4/2011 ΕΩΣ 30/4/2011

•    Σχεδιασμός μονάδας για τον έλεγχο και την παρακολούθηση εκπλήρωσης των υποχρεώσεων των πιο πάνω φορολογούμενων. Υποβλήθηκε έκθεση πεπραγμένων της τριήμερης επίσκεψης εργασίας συναδέλφων από άλλα οκτώ Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διοργάνωσε η ομάδα στην Αθήνα, από 16 έως 18 Φεβρουαρίου, με θέμα την Υπηρεσία Μεγάλων Φορολογουμένων. Υποβλήθηκε πρόταση δομής και οργάνωσης της Υπηρεσίας Μεγάλων Φορολογουμένων, με περιγραφή λειτουργιών, αρμοδιοτήτων, απαιτούμενο προσωπικό και οργανόγραμμα.

•    Σχεδιασμός σχεδίου ελέγχου εστιασμένου σε θέματα υψηλής επικινδυνότητας. Συνεχίζεται η διαδικασία επεξεργασίας σχεδίου ελέγχου κατά ελεγκτικό αντικείμενο. Η ομάδα επεξεργάζεται σχέδιο ελέγχου για Προσωρινό έλεγχο ΦΠΑ

•    Εκσυγχρονισμός ελεγκτικών υπηρεσιών. Συνεχίζεται η διαδικασία ομαλής ένταξης των εργαλείων ελέγχου ELENXIS και SESAM στον ελεγκτικό μηχανισμό. Συνεχίζεται η επεξεργασία ελεγκτικών επαληθεύσεων για αξιοποίηση του προγράμματος SESAM Οι ενέργειες αυτές γίνονται σε συνεργασία με το έργο ELENXIS τμήμα του οποίου αποτελεί και το πρόγραμμα SESAM

•    Ελεγκτικές ενέργειες. Οι πρώτοι στοχευμένοι Τακτικοί έλεγχοι που επιλεγήκαν από την ομάδα είναι σε εξέλιξη και διενεργούνται από τα ΔΕΚ Αθηνών και Θεσσαλονίκης. Ολοκληρώθηκαν 5 προσωρινοί έλεγχοι ΦΠΑ και καταλογίστηκαν συνολικά 2.359.106,53 ευρώ φόροι και προσαυξήσεις. Οι υπόλοιποι προσωρινοί έλεγχοι ΦΠΑ από τους αρχικά επιλεγέντες είναι σε εξέλιξη. Υποβλήθηκαν τα κριτήρια ανάλυσης κινδύνου για επιλογή υποθέσεων μεγάλων φορολογουμένων για έλεγχο. Ο υπεύθυνος της ομάδας συμμετέχει σε ομάδα εργασίας για την μοριοδότηση των κριτηρίων που υποβλήθηκαν. Συνεχίζεται η συλλογή και ανάλυση δεδομένων για την επιλογή νέων υποθέσεων για προσωρινό έλεγχο ΦΠΑ και τακτικό έλεγχο Φόρου Εισοδήματος και λοιπών φορολογιών.

ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ 2011

•    Σχεδιασμός μονάδας για τον έλεγχο και την παρακολούθηση εκπλήρωσης των υποχρεώσεων των πιο πάνω φορολογούμενων.
Θα αξιοποιηθούν οι παρατηρήσεις και οι υποδείξεις της Κατευθυντήριας Επιτροπής με σκοπό την οριστικοποίηση της δομής και οργάνωσης της Υπηρεσίας Μεγάλων Φορολογουμένων.

•    Σχεδιασμός σχεδίου ελέγχου εστιασμένου σε θέματα υψηλής επικινδυνότητας. Θα ολοκληρωθεί το σχέδιο ελέγχου Προσωρινού ελέγχου ΦΠΑ. Θα ξεκινήσει το σχέδιο ελέγχου για Τακτικό Έλεγχο Φορολογίας Εισοδήματος.

•    Εκσυγχρονισμός ελεγκτικών υπηρεσιών. Θα συνεχιστεί η διαδικασία ένταξης των προγραμμάτων ELENXIS και SESAM στον ελεγκτικό μηχανισμό. Θα οριστικοποιηθεί το πρόγραμμα εκπαίδευσης ελεγκτών που θα διενεργούν τους στοχευμένους ελέγχους.

Ελεγκτικές ενέργειες.
Θα ολοκληρωθούν 8 στοχευμένοι Τακτικοί έλεγχοι Φόρου Εισοδήματος και λοιπών φορολογιών, από τους αρχικούς 27 που επιλέγηκαν και διενεργούνται από τα ΔΕΚ Αθηνών και Θεσσαλονίκης. Θα ολοκληρωθούν επίσης άλλοι 10 προσωρινοί έλεγχοι ΦΠΑ. Από τα αποτελέσματα των διενεργούμενων ελέγχων θα επαναξιολογούνται και θα βελτιώνονται τα κριτήρια ανάλυσης κινδύνου για επιλογή υποθέσεων μεγάλων φορολογουμένων για έλεγχο. Θα συνεχιστεί η συλλογή και ανάλυση δεδομένων, για την επιλογή υποθέσεων για προσωρινό έλεγχο ΦΠΑ και τακτικό έλεγχο Φόρου Εισοδήματος και λοιπών φορολογιών.


ΕΡΓΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ 2010 -2011.

ΟΜΑΔΑ 4η: ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ Φ.Π. ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΨΗΛΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ.


ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ
ΣΤΑΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 30/4/2011

•    Εντοπισμός των Φορολογουμένων με Μεγάλη Περιουσία (ΦΜΠ) & Ελευθέρων Επαγγελματιών με Υψηλά Εισοδήματα (ΕΥΕ). Συνεχίζεται η επιλογή επιπλέον στόχων προς έλεγχο από τις ήδη διαθέσιμες στην Ομάδα πληροφορίες, καθώς και από νεότερα στοιχεία.

•    Τομείς συνεργασίας με τις άλλες Ειδικές Ομάδες Εργασίας. Συνεχίζεται η συνεργασία και η ανταλλαγή στοιχείων με τις άλλες Ειδικές Ομάδες Εργασίας.

•    Δομή Υπηρεσιών για την εκτέλεση της διαδικασίας ελέγχου της φορολογικής συμμόρφωσης των Φορολογουμένων με Μεγάλη Περιουσία (ΦΜΠ) & Ελευθέρων Επαγγελματιών με Υψηλά Εισοδήματα (ΕΥΕ). Η οργάνωση των δομών που απαιτούνται για την εκτέλεση του επιχειρησιακού πλάνου της ομάδας δεν έχει ολοκληρωθεί. Υποβλήθηκε από την ομάδα πρόταση εφαρμογής ενός προσωρινού μοντέλου για το μεταβατικό στάδιο εν όψει της σχεδιαζόμενης αναδιάρθρωσης των Υπηρεσιών του Υπουργείου.

•    Σχεδιασμός επιχειρησιακού προγράμματος ελέγχου.

1.    Διαβιβάστηκαν από την Ομάδα στον Γενικό Γραμματέα Φορολογικών και Τελωνειακών θεμάτων, ονομαστικές καταστάσεις με τα στοιχεία 1.700 Φυσικών Προσώπων (Φ.Π) επιλεγμένων από την Ομάδα για έλεγχο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του N.2238/1994 (μη δηλωθέν εισόδημα εμπορικής δραστηριότητας (Δ' Πηγής), προερχόμενο από πωλήσεις ακινήτων που αποκτήθηκαν με επαχθή αιτία με σκοπό στη συνέχεια την πώληση), προκειμένου να ανατεθεί ο σχετικός έλεγχος στον αρμόδιο ελεγκτικό φορέα. Οι καταστάσεις συνοδεύονταν και με Οδηγό των απαιτούμενων ελεγκτικών ενεργειών που συντάχθηκε από την Ομάδα Εργασίας, καθώς και με σχέδιο απόφασης για την ανάθεση αυτών σε Ειδικά Συνεργεία Ελέγχου.

2.    Διαβιβάστηκαν στον Γενικό Γραμματέα Φορολογικών και Τελωνειακών θεμάτων, ονομαστικές καταστάσεις με τα στοιχεία 150 Φυσικών Προσώπων (Φ.Π) επιλεγμένων από την Ομάδα προκειμένου να ανατεθεί ο έλεγχος προέλευσης εισοδήματος, «Πόθεν Έσχες» στο Σ.Δ.Ο.Ε.

3.    Συγκροτήθηκαν 32 Ειδικά Συνεργεία Ελέγχου με έδρα τα ΠΕΚ για τον έλεγχο των 1.700 Φ.Π και ανατέθηκαν απευθείας από τον Γ.Γ.Φ.Τ.θ σε κάθε Περιφερειακή Υπηρεσία του Σ.Δ.Ο.Ε, με κατανομή ανά Περιφερειακή Δ/νση, ο έλεγχος των παραπάνω 150 Φ.Π.

4.    Αποστολή εγκυκλίου προς τους Προϊστάμενους των Δ.Ο.Υ, με οδηγίες για την παραλαβή και διαχείριση των δηλώσεων ΦΜΑΠ που καλούνται με την από 29.3.2011 ανακοίνωση-δελτίο τύπου, να υποβάλουν (μέχρι την 31/5/2011), όσοι αν και υπόχρεοι δεν υπέβαλαν για ένα ή παραπάνω έτη την περίοδο 1997-2007.
Δημοσιοποίηση της πρόθεσης για έλεγχο των φορολογουμένων μεγάλου πλούτου, αλλά και των αποτελεσμάτων του ελέγχου αυτού. Δημοσιοποιήθηκε η συγκρότηση των ειδικών συνεργείων ελέγχου 1.700 φυσικών προσώπων με μη δηλωθέν εισόδημα Δ' Πηγής και η αποστολή στις αρμόδιες Π.Δ του Σ.Δ.Ο.Ε 150 φυσικών προσώπων για έλεγχο «πόθεν έσχες».ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ 2011


Σχεδιασμός επιχειρησιακού προγράμματος ελέγχου.
1)    Εκπονείται σχέδιο ατομικής ειδοποίησης-πρόσκλησης για υποβολή δήλωσης ΦΜΑΠ για 8.500 περίπου Φυσικά Πρόσωπα (Φ.Π) που αν και υπόχρεοι δεν υπέβαλαν δήλωση ΦΜΑΠ, έτους 2007. Μαζική αποστολή των προσκλήσεων από την Γ.Γ.Π.Σ.

2)    Συγκρότηση Ειδικών Συνεργείων για τον έλεγχο ΦΜΑΠ 100 Φ.Π από την κατάσταση των 8.500 με την μεγαλύτερη αξία ακίνητης περιουσίας.

3)    Για την υποστήριξη των 32 Ειδικών Συνεργείων Ελέγχου των 1.700 Φ.Π:

❖    Αποστολή συμπληρωματικών στοιχείων και πληροφοριών που διαθέτει η Ομάδα.
❖    Εκπόνηση από την Ομάδα και αποστολή στα ειδικά συνεργεία, Οδηγού με τα βασικά βήματα ελέγχου που πρέπει να ακολουθήσουν τα συνεργεία αυτά.
❖    Αποστολή υποδειγμάτων εντολών ελέγχου.
❖    Εκπαίδευση των μελών των ειδικών συνεργείων από το Elenxis, στη χρήση του συστήματος στη διενέργεια και την διαχείριση των ελέγχων τους.
❖    Εκπόνηση από την Ομάδα και αποστολή στα ειδικά συνεργεία, υποδείγματος έκθεσης ελέγχου αρθ. 28 N.2238/1994.

4)    Για την υποστήριξη των Ειδικών Συνεργείων Ελέγχου ΦΜΑΠ:
>    Εκπόνηση σε συνεργασία με την Δ/νση Κεφαλαίου, οδηγιών με αναλυτικά βήματα ελέγχου ΦΜΑΠ.
>    Δημιουργία υποδείγματος έκθεσης ελέγχου ΦΜΑΠ.

5)    Συνεργασία με το έργο Elenxis για υποστήριξη της Ομάδας ως προς την παρακολούθηση της
εκτέλεσης και των αποτελεσμάτων των ελέγχων των 1.700 Φ.Π από τα 32 ειδικά συνεργεία
ελέγχου, μέσω των εφαρμογών διενέργειας και διαχείρισης του Elenxis.
 ΕΡΓΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ 2010 -2011.
ΟΜΑΔΑ 5η: «Θέσπιση Συστηματικού Προγράμματος Επιβολής Συμμόρφωσης με τις Υποχρεώσεις Υποβολής Δηλώσεων - ΑΠΑΦΣ»

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ
ΣΤΑΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 30/4/2010

1.    Στις 11/4/2011 ολοκληρώθηκε το test καλής λειτουργίας μέρους της αυτοματοποιημένης εφαρμογής, η οποία προσδιορίζει τους Υπόχρεους σε υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ ανά φορολογική περίοδο, τους φορολογούμενους που δεν υπέβαλλαν δήλωση ΦΠΑ, καθώς και η ολοκλήρωση των απαιτούμενων δοκιμασιών ελέγχου, για την αποστολή μηνυμάτων στους φορολογούμενους.

2.    Επεξεργασία του αρχείου φορολογουμένων με βιβλία Γ κατηγορίας, που δεν υπέβαλαν περιοδική δήλωση ΦΠΑ, για την φορολογική περίοδο Φεβρουαρίου 2011 και παρουσίαση των αποτελεσμάτων σε ειδικό παραδοτέο. (Μελέτη αποτελεσμάτων -τεύχος 1ο - Αριθμός Πρωτοκ. Σ.Ο.Υ.Δ.Ε. 298-14/4/2011).

3.    Εντοπίσθηκαν οι φορολογούμενοι (που ανήκουν στην 3η ομάδα ΜΕΦΟ) που δεν υπέβαλαν περιοδική δήλωση ΦΠΑ για τη φορολογική περίοδο Φεβρουαρίου 2011 και εστάλησαν στην ομάδα ΜΕΦΟ, με συμπληρωματικά οικονομικά και πληροφοριακά στοιχεία για κάθε έναν από αυτούς. Το πλήθος των φορολογουμένων που εντοπίσθηκαν και ανήκουν στην κατηγορία ΜΕΦΟ ήταν 36.

4.    Στις 11/4/2011 πραγματοποιήθηκε η αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων σε όσους φορολογούμενους δεν υπέβαλαν περιοδική δήλωση ΦΠΑ για τη φορολογική περίοδο Φεβρουαρίου 2011, ενημερώνοντας τους ότι εντοπίσθηκαν και ότι έχουν προθεσμία 10 ημερών προκειμένου να συμμορφωθούν. Το πλήθος των φορολογουμένων που παρέλαβαν το Α' e-mail εντοπισμού ανήλθε σε 17.797.

5.    Στις 26/4/2011 πραγματοποιήθηκε επεξεργασία απαντήσεων των πιο πάνω φορολογουμένων σε τυποποιημένο ερωτηματολόγιο, προκειμένου να εξαχθούν συμπεράσματα για το λόγο που δεν υπέβαλαν την περιοδική δήλωση ΦΠΑ ως όφειλαν. Τα αποτελέσματα ενσωματώθηκαν στο παραδοτέο «Μελέτη αποτελεσμάτων - τεύχος
2ο».

6.    Ξεκινώντας από 19/4/2011 και σε συνέχεια στις 20/4/2011, στάλθηκε ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα, για τη νέα υποχρέωση των φορολογουμένων σε υποβολή περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ (φορολογική περίοδος Μαρτίου 2011 και Α' τρίμηνο 2011-καταληκτική ημερομηνία υποχρέωσης υποβολής έως 30/4/2011). Το συγκεκριμένο αρχείο φορολογουμένων δημιουργήθηκε με την συνεργασία των τεχνικών της ΓΓΠΣ και επιλέχθηκε προς ενημέρωση στοχευμένο πλήθος επιχειρήσεων.

7.    Συνεχίζεται η συνεργασία με τους αρμόδιους τεχνικούς της ΓΓΠΣ για τη δημιουργία επόμενου σταδίου της εφαρμογής, που αφορά την αποστολή δεδομένων (φορολογουμένων που δεν συμμορφώθηκαν), στις Ελεγκτικές Υπηρεσίες.

8.    Στις 27/4/2011 μετά την πάροδο 10 ημερών από την αποστολή του Α' e-mail εντοπισμού, ξαναέτρεξε η διαδικασία και εντοπίσθηκαν εκ νέου οι φορολογούμενοι που δεν συμμορφώθηκαν στους οποίους στάλθηκε το Β' e-mail εντοπισμού. Το πλήθος των φορολογουμένων που παρέλαβαν το Β' e-mail εντοπισμού ανήλθε σε 16.601.

9.    Συνεργασία της Ομάδας ΑΠΑΦΣ με την Δ/νση Μητρώου και συμμετοχή σε συναντήσεις με τις συναρμόδιες Δ/νσεις του ΥΠΟΙΚ, με θέμα το «ξεκαθάρισμα» του Μητρώου των Δ.Ο.Υ., από επιχειρήσεις που ενώ εμφανίζονται ενεργείς, ουσιαστικά έχουν σταματήσει να λειτουργούν.

10.    Συνεργασία της Ομάδας ΑΠΑΦΣ με την Δ/νση Ελέγχου, για τους ελέγχους που θα πραγματοποιηθούν στις επιχειρήσεις που δεν συμμορφώθηκαν, μετά την αποστολή του Β' e-mail εντοπισμού.

11.    Ενημέρωση του παραδοτέου «Μελέτη αποτελεσμάτων - τεύχος 2ο» μετά την επεξεργασία των δεδομένων που προήλθαν από τις ανωτέρω δράσεις, όσον αφορά τις επιχειρήσεις που συμμορφώθηκαν/δράση, το πλήθος των δηλώσεων που υποβλήθηκαν, τα ποσά που εισπράχθηκαν σε κύριο φόρο και προσαυξήσεις εκπροθέσμου υποβολής, τις εκπρόθεσμες διακοπές δραστηριότητας κλπ.

ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ 2011

•    Επεξεργασία του αρχείου των φορολογουμένων Γ'κατηγ. Βιβλίων φορολογικής περιόδου Φεβρουαρίου 2011, και εντοπισμός αυτών που δεν συμμορφώθηκαν μετά την αποστολή του Β' e-mail εντοπισμού (ελεγκτέες υποθέσεις).

•    Η Ομάδα Α.ΠΑ.Φ.Σ., έχοντας ορίσει κριτήρια αξιολόγησης κινδύνου, όσον αφορά στις παραπάνω ελεγκτέες επιχειρήσεις, θα επιλέξει περίπου 1.400 επιχειρήσεις, οι οποίες χρήζουν ελέγχου άμεσα λόγω επικινδυνότητας και οι οποίες θα σταλούν άμεσα στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. και στα Ειδικά Συνεργεία Ελέγχου, που θα συσταθούν για την υποστήριξη της
συγκεκριμένης δράσης.

•    Συνεργασία με τους αρμόδιους τεχνικούς της ΓΓΠΣ (Ομάδα Διασταυρώσεων), για την αποστολή στις Δ.Ο.Υ. όλων των επιχειρήσεων που δεν υπέβαλαν περιοδική δήλωση ΦΠΑ - Φεβρουαρίου 2011 (συμπεριλαμβανομένων και των επιλεγμένων υποθέσεων της προηγούμενης παραγράφου).

•    Εντοπισμός των φορολογουμένων που δεν υπέβαλαν περιοδική δήλωση ΦΠΑ -Μαρτίου 2011 (Γ' κατηγορίας) και Α' τριμήνου 2011 (Β' κατηγορίας) και αποστολή σε αυτούς Α' e-mail εντοπισμού.

•    Θα εντοπισθούν οι φορολογούμενοι (που ανήκουν στην 3η ομάδα ΜΕΦΟ) που δεν υπέβαλαν περιοδική δήλωση ΦΠΑ για τη φορολογική περίοδο Μαρτίου 2011 και θα σταλούν στην ομάδα ΜΕΦΟ, με συμπληρωματικά οικονομικά και πληροφοριακά στοιχεία για κάθε έναν από αυτούς.

•    Έλεγχος αρχείου φορολογουμένων που δημιουργήθηκε με την συνεργασία των τεχνικών της ΓΓΠΣ (όλων των κατηγοριών βιβλίων-υπόχρεων σε υποβολή δήλωσης ΦΠΑ), για τους οποίους θα σταλεί ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα, για τη νέα υποχρέωσή τους σε υποβολή περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ (φορολογική περίοδος Απριλίου 2011- Γ' κατηγορία- καταληκτική ημερομηνία υποβολής έως 31/5/2011).

•    Μετά την πάροδο 10 ημερών από την αποστολή του Α' e-mail εντοπισμού θα ξανατρέξει η διαδικασία για να εντοπισθούν εκ νέου οι φορολογούμενοι που δεν συμμορφώθηκαν και θα τους σταλεί το Β' e-mail εντοπισμού .

•    Συμμετοχή όλης της Ομάδας ΑΠΑΦΣ σε Ειδικά Συνεργεία Ελέγχου. Προγραμματίζεται η ανάληψη 30 υποθέσεων.

•    Συνέχεια της συνεργασίας μας με τους αρμόδιους τεχνικούς της ΓΓΠΣ για τη δημιουργία επόμενου σταδίου της εφαρμογής, που αφορά την αποστολή δεδομένων (φορολογουμένων που δεν συμμορφώθηκαν), στις Ελεγκτικές Υπηρεσίες.

•    Συνέχεια της συνεργασίας της Ομάδας ΑΠΑΦΣ με την Δ/νση Μητρώου και με την Δ/νση Ελέγχου για τα θέματα που ήδη επεξεργαζόμαστε και προαναφέρονται.

•    Παράδοση της «Μελέτη αποτελεσμάτων - τεύχος 2ο» μετά την ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου παρακολούθησης επιχειρήσεων με βιβλία Γ' κατηγορίας και στην οποία εκτός των ποσοτικών δεδομένων, θα περιλαμβάνονται και προτάσεις για βελτίωση/αλλαγή διαδικασιών.Θέλετε να δείτε τα σχόλια; Η προβολή των σχολίων απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies, επιλογή η οποία έχει απενεργοποιηθεί απο εσάς.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies πατώντας εδώ και να επιτρέψετε την προβολή των σχολίων σε κάθε άρθρο.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης