Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ανακοίνωση Υ.Ο. σχετικά με την υπηρεσία ηλεκτρονικής υποβολής Δηλώσεων Φόρου Εισοδήματος Νομικών Προσώπων που τέθηκε σε λειτουργία

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών ανακοινώνει ότι χθες 9/5/2011 τέθηκε σε παραγωγική λειτουργία, στο περιβάλλον του νέου TAXISnet, η υπηρεσία ηλεκτρονικής υποβολής Δηλώσεων Φόρου Εισοδήματος Νομικών Προσώπων – Έντυπο Φ-01 010. Η υπηρεσία αφορά αρχικές εμπρόθεσμες δηλώσεις, καθώς και αρχικές εκπρόθεσμες δηλώσεις με αποκλειστικά χρεωστικό υπόλοιπο.

Οι δηλώσεις αυτές υποβάλλονται από τα νομικά πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 101 του Κ.Φ.Ε. (Α.Ε., Ε.Π.Ε. και λοιπά). Μαζί με τη συγκεκριμένη δήλωση, η υπηρεσία υποστηρίζει και την υποβολή των απαιτούμενων συνυποβαλλομένων εντύπων (Ε2, Ε3 και ισολογισμού).

Οι δηλώσεις μπορούν να υποβάλονται ηλεκτρονικά μέχρι τις 30/5/2011, η οποία είναι και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής, ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ.

Από την ηλεκτρονική υποβολή εξαιρούνται και υποβάλλονται υποχρεωτικά στις ΔΟΥ οι δηλώσεις των νομικών προσώπων που:

- υποβάλλουν τη δήλωσή τους με επιφύλαξη,
- έχουν τεθεί σε εκκαθάριση,
- ασχολούνται με την πώληση ανεγειρόμενων οικοδομών ή την εκτέλεση δημόσιων ή ιδιωτικών τεχνικών έργων που έχουν αναληφθεί πριν την 1/1/2002,
- κάνουν χρήση του μειωμένου συντελεστή που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 118 του Κ.Φ.Ε. και συμπεριλαμβάνονται κέρδη από υποκαταστήματα που δεν υπόκεινται στις διατάξεις του άρθρου αυτού,
- είναι υποκαταστήματα αλλοδαπής ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρείας για τα οποία έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ. 1 του αρθρ. 10 και της παρ. 1 του άρθρ. 109 του Κ.Φ.Ε,
- έχουν κάνει διακοπή εργασιών και δεν έχουν εγγραφεί στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΓΓΠΣ.

Σημειώνεται ότι ήδη, κατά τις πρώτες 20 ώρες λειτουργίας της υπηρεσίας, έχουν παραληφθεί περισσότερες από 500 οριστικές δηλώσεις Φ-01 010.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης