Αποτελέσματα live αναζήτησης

Μίνι fast track για τη μεταποίηση και τα τεχνικά επαγγέλματα

11 Μάιου 2011 Σχόλια
Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας   

Ενημερωτικό Σημείωμα

«Εισάγουμε ένα μίνι - fast track για τη μεταποίηση και τα τεχνικά επαγγέλματα-Κάνουμε πράξη το φιλικό επιχειρηματικό περιβάλλον»

Σχέδιο νόμου για την «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις»

Εισαγωγή

Με τις νέες ρυθμίσεις ανταποκρινόμαστε στην ανάγκη για σύντομες διαδικασίες αδειοδότησης, με διαφάνεια και σεβασμό στο περιβάλλον. Εισάγουμε ένα μίνι - fast track για τη μεταποίηση και τα τεχνικά επαγγέλματα, που αποτελεί πάγιο αίτημα της επιχειρηματικής κοινότητας και αναγκαίο μέτρο για την ελάφρυνση της γραφειοκρατίας.

Με το νέο πλαίσιο φιλοδοξούμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα των αδειοδοτήσεων επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων, καθώς μειώνουμε δραστικά τη γραφειοκρατία, αυξάνουμε τον ουσιαστικό έλεγχο και εξασφαλίζουμε τη διαφάνεια σε όλη τη διαδικασία. Παράλληλα, εισάγουμε ένα σύγχρονο μοντέλο για την αδειοδότηση, διοίκηση και λειτουργία των επιχειρηματικών πάρκων. Στόχος μας, είναι τόσο η περιβαλλοντική προστασία όσο και η εύρυθμη λειτουργία των επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες σε αυτά, διασφαλίζοντας ένα υγιές και ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Επισημαίνεται ότι με την εφαρμογή των νέων ρυθμίσεων και με δεδομένη τη λειτουργία της Υπηρεσίας Μιας Στάσης και του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.), η Ελλάδα αναμένεται να αναβαθμίσει τη διεθνή ανταγωνιστικότητά της. Η βελτίωση των συνθηκών επιχειρηματικότητας αποτελεί προϋπόθεση, ώστε η χώρα μας να προσελκύσει εγχώριους και ξένους επενδυτές.

    
Α. Αδειοδότηση των τεχνικών επαγγελματικών δραστηριοτήτων

Αναμορφώνεται, εξαπλουστεύεται και εκσυγχρονίζεται πλήρως ένα απαρχαιωμένο θεσμικό πλαίσιο, το οποίο βασίζεται σε νόμο του 1934 και σε πλήθος (πάνω από 100) Διαταγμάτων. Συγκεκριμένα, αλλάζει το καθεστώς αδειοδότησης για 16 τεχνικά επαγγέλματα, αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, για τα οποία χορηγούνται σήμερα συνολικά 214 άδειες(!).

Ο ιδιαίτερα μεγάλος αριθμός των απαραίτητων αδειών, οι υπερβολικές σε ορισμένες περιπτώσεις απαιτήσεις προϋπηρεσίας, η αντιφατικότητα και πολλές φορές αλληλοεπικάλυψη των ισχυουσών διατάξεων, η διαδικαστική ασάφεια για τη διαδικασία των εξετάσεων από τις περιφερειακές υπηρεσίες και η παντελής απουσία πρόβλεψης ελέγχων για την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται, δημιούργησε ένα δυσχερές περιβάλλον για τους επαγγελματίες, το οποίο κάθε άλλο παρά ενισχύει τον ανταγωνισμό και την ανάπτυξη της υγιούς επιχειρηματικότητας.

Το νέο σχέδιο νόμου ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των νέων τεχνολογιών, ενθαρρύνει την εργασιακή κινητικότητα και υποστηρίζει την επιχειρηματικότητα και τις συνθήκες ανταγωνισμού της ελληνικής οικονομίας.

Συγκεκριμένα, με τις νέες ρυθμίσεις του σχεδίου νόμου επιδιώκεται:

1. Ένα σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο με συγκεκριμένες διαδικασίες αδειοδότησης για κάθε επάγγελμα.

2. Ο περιορισμός του αριθμού των αδειών που χορηγούνται για την άσκηση επαγγέλματος, ώστε να ανταποκρίνονται σε πραγματικές ανάγκες της οικονομίας. Έτσι, οι νέες άδειες που θα χορηγούνται πλέον υπολογίζονται σε 48 συνολικά, ενώ με τον ισχύοντα νόμο είναι 214.

3. Η καθιέρωση σύγχρονων προϋποθέσεων, όσον αφορά τα απαιτούμενα επαγγελματικά προσόντα και τον τρόπο πιστοποίησής τους.

4. Η δυνατότητα δημιουργίας εξειδικευμένων φορέων επαγγελματικής κατάρτισης, η οποία σήμερα δεν υπάρχει.

5. Η απλοποίηση και διαφάνεια των διαδικασιών αδειοδότησης, με

α) καθιέρωση χρονικών προσδιορισμών για την έκδοση των αδειών από 1 έως 2 μήνες, ανάλογα με την ανάγκη ή μη υποβολής του ενδιαφερόμενου σε εξετάσεις,

β) δυνατότητα διενέργειας των εξετάσεων είτε από τις αρμόδιες αρχές της έδρας της Περιφέρειας, είτε από φορείς του Ιδιωτικού ή Δημοσίου Τομέα,

γ) καθορισμό συγκεκριμένης εξεταστέας ύλης και πρακτικής εξέτασης από αντιπροσωπευτικές εξεταστικές επιτροπές.

6. Καθιέρωση ρυθμίσεων για την προστασία του καταναλωτή με ελέγχους ποιότητας των υπηρεσιών που προσφέρουν οι επαγγελματίες, και η επιβολή ανάλογων κυρώσεων.

    
Σημειώνεται ότι το νομοσχέδιο παρέχει ένα πλαίσιο αρχών, με βάση τις οποίες θα ρυθμιστούν, με την έκδοση ενός ΠΔ για κάθε επάγγελμα, τα θέματα της αδειοδότησης του καθενός από αυτά.


ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΣΗΜΕΡΑ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1 Γομωτής Πυροδότης Έργων 2 2  
2 Πρακτικός Μηχανικός 67 6 Θα ονομάζονται Τεχνικοί Μηχανικοί Εγκαταστάσεων
3 Ηλεκτροσυγκολλητής 2 2  
4 Οξυγονοκολλητής 2 2  
5 Ψυκτικός 4 2  
6 Υδραυλικός 10 2 Οι άδειες των συντηρητών δεν προσμετρούνται ως ιδιαίτερη άδεια
7 Χειριστής Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων 68 16 Για τα πολυμηχανήματα θα εκδίδεται ιδιαίτερη άδεια κατά περίπτωση
8 Επαγγελματίας Αερίων Καυσίμων 3 2 Ενιαία άδεια υγρών και αερίων καυσίμων
9 Ηλεκτρολόγος 37 10 Συμπεριλαμβάνεται ειδικότητα φωτεινών επιγραφών
10 Χειριστής Μηχανημάτων Προβολής Κινηματογραφικών Ταινιών 3 1  
11 Θερμαστής - Αρχιθερμαστής 2 2 Θα ονομάζονται Τεχνικοί Μηχανικοί Εγκαταστάσεων 4ης Ειδικότητας
12 Εργοδηγός Μηχανολόγος 1 0  
13 Χειριστής Ανυψωτικών Μηχανημάτων Τήξεως Αλουμίνας 1 0 Θα ενταχθεί στα μηχανήματα έργου
14 Ηλεκτρολόγος Θεάτρου 1 1  
15 Σχεδιαστής Μηχανουργός 9 0  
16 Επαγγελματίας Καυστήρων υγρών καυσίμων 2 0 Ενιαία άδεια με τα αέρια καύσιμα
ΣΥΝΟΛΟ 214 48  


    

Β. Αδειοδότηση των μεταποιητικών δραστηριοτήτων

Με το νέο σχέδιο νόμου, επιταχύνεται η αδειοδοτική διαδικασία των μεταποιητικών επιχειρήσεων, μειώνεται το κόστος για την έκδοση της άδειας και αποσαφηνίζονται οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Στόχος είναι η εξασφάλιση της διαφάνειας, η ενίσχυση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης αλλά και η δημιουργία ελεγκτικού μηχανισμού κατά τη λειτουργία της επιχείρησης ώστε να διασφαλίζεται η συνεχής τήρηση των κανόνων.

Ειδικότερα:

1) Η φιλοσοφία της διαδικασίας αδειοδότησης γίνεται πιο φιλική προς τον επαγγελματία. Η λογική του «πρώτα ελέγχω» και «μετά αδειοδοτώ» μετατρέπεται σε «πρώτα αδειοδοτώ» (αφού έχω θέσει τις απαιτήσεις μου) και «μετά ελέγχω», για τις δραστηριότητες χαμηλής όχλησης, οι οποίες αποτελούν και το 75 - 80% περίπου των αδειοδοτήσεων στη χώρα. Μείωση του συνολικού χρόνου αδειοδοτησης μέσω της αντικατάστασης της έκδοσης άδειας από τη κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης του ενδιαφερόμενου για τις δραστηριότητες χαμηλής όχλησης. Για τις δραστηριότητες μέσης όχλησης προβλέπεται επιπλέον η κατάθεση σχετικής εγγυητικής επιστολής. Η Υπεύθυνη Δήλωση θα είναι τυποποιημένη και από αυτή θα προκύπτει η δέσμευση του ενδιαφερόμενου για τη τήρηση των όρων και των δικαιολογητικών που έχει προκαθορίσει η Διοίκηση.

Για τις δραστηριότητες μέσης όχλησης είναι δυνατή η εφαρμογή του μοντέλου αυτού με αυξημένη, ωστόσο, ευθύνη του αδειοδοτούμενου (μέσω υποβολής εγγυητικών επιστολών), ενώ για τις δραστηριότητες υψηλής όχλησης παραμένει η υφιστάμενη διαδικασία λόγω του μεγέθους του κινδύνου που ενέχουν. Ακόμη, μειώνονται δραστικά και προσδιορίζονται συγκεκριμένες χρονικές προθεσμίες εντός των οποίων η διοίκηση θα οφείλει να απαντήσει προς τους επιχειρηματίες που κάνουν αίτηση για να τους χορηγηθεί άδεια. Προβλέπονται αυστηρές συνέπειες σε περίπτωση μη τήρησης των προθεσμιών.

2) Διευρύνονται οι δομές αδειοδότησης, τόσο για λόγους επιτάχυνσης των διαδικασιών όσο και για τον καλύτερο έλεγχο της λειτουργίας των επιχειρήσεων.

Δίνεται η δυνατότητα στα Επιμελητήρια και στο Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος, να λειτουργήσουν ως αρχές αδειοδότησης και προβλέπεται η σύσταση Μητρώου Πιστοποιημένων Επιθεωρητών για την διενέργεια περιοδικών επιθεωρήσεων, για λογαριασμό της Διοίκησης, αλλά και επιθεωρήσεων κατόπιν καταγγελιών, καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής της επιχείρησης. Με τον τρόπο αυτό, υπάρχει συνεχής έλεγχος της τήρησης των προδιαγραφών λειτουργίας των επιχειρήσεων από πιστοποιημένους φορείς.

3) Απλοποιείται και επιταχύνεται η διαδικασία περιβαλλοντικών εγκρίσεων. Μέχρι σήμερα, ο συνολικός μέσος χρόνος που απαιτείται από την υποβολή του φακέλου μέχρι και την έγκριση περιβαλλοντικών όρων μπορεί να φτάσει από τους 8 μήνες μέχρι και τους 36 μήνες, δηλαδή 3 ολόκληρα χρόνια, ειδικότερα για τις μεγάλες και σημαντικές για τη χώρα μας επενδύσεις. Για το λόγο αυτό προωθείται η τυποποίηση των περιβαλλοντικών όρων και η ενσωμάτωση τους στην Άδεια Εγκατάστασης. Επιπρόσθετα, προβλέπεται στο νόμο ρητά ότι εφόσον παρέλθει άπρακτη η προθεσμία των 60 ημερών εντός των οποίων οφείλει η Διοίκηση να αποφανθεί επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, τεκμαίρεται ως εκδοθείσα η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων σύμφωνα με τη σχετική αίτηση. Αντίστοιχη πρόβλεψη υπάρχει στο Fast Track.

4) Εξασφαλίζεται η διαφάνεια, με τη δημοσιοποίηση στο διαδίκτυο όλων των πράξεων που αφορούν κάθε αδειοδότηση («Διαύγεια»).

5) Ενισχύεται η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, με την ηλεκτρονική υποβολή και επεξεργασία κάθε φακέλου, καθώς και την πρόβλεψη δημιουργίας διαδικτυακού τόπου από τους επιχειρηματίες.

    
Γ. Ανάπτυξη των Επιχειρηματικών Πάρκων

Η εξέλιξη της ελληνικής οικονομίας, η περιβαλλοντική και χωροταξική νομοθεσία και η ανάγκη για υποστήριξη και της λειτουργίας του επιχειρηματικού πάρκου, οδηγεί στην ανάγκη για πλήρη αναθεώρηση του υφιστάμενου νομικού καθεστώτος.

Το προτεινόμενο σχέδιο νόμου στοχεύει στη διευκόλυνση της επιχειρηματικής δράσης στο πλαίσιο εφαρμογής του εθνικού χωροταξικού σχεδιασμού, λαμβάνοντας υπόψη την προστασία του περιβάλλοντος και τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των πολιτών, την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας, τη ρύθμιση της άναρχης χωροθέτησης των επιχειρήσεων, τη διευκόλυνση της ανάπτυξής τους και την επίτευξη οικονομιών κλίμακας για τις επιχειρήσεις από τη χρήση κοινών υποδομών.

Πλέον, τίθεται ως βασική προτεραιότητα η ανάπτυξη νέων οργανωμένων επιχειρηματικών περιοχών και η διατήρηση των βιώσιμων επιχειρήσεων, μέσω της οργάνωσής τους σε Επιχειρηματικά Πάρκα, ενώ για πρώτη φορά αντιμετωπίζονται με ουσιαστικό τρόπο τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί εξαιτίας των άτυπων συγκεντρώσεων βιομηχανιών στο περιβάλλον και στις τοπικές κοινωνίες. Ακόμη, δίνεται έμφαση - εκτός της ανάπτυξης των επιχειρηματικών πάρκων - και στη λειτουργία τους, εξασφαλίζοντας το διοικητικό σχήμα που θα είναι υπεύθυνο για την ομαλή λειτουργία τους.

    
Συγκεκριμένα:

1. Καθιερώνεται ξεκάθαρη ορολογία που απηχεί τις σύγχρονες τάσεις και ταιριάζει στις σημερινές ανάγκες. Καθιερώνεται σαν έννοια το Επιχειρηματικό Πάρκο αντί της Βιομηχανικής Περιοχής ή του Βιομηχανικού - Βιοτεχνικού Πάρκου, αντανακλώντας τη μετακίνηση της ελληνικής οικονομίας από τα στενότερα όρια της μεταποίησης σε ευρύτερες επιχειρηματικές δομές. Καθορίζονται όλες οι δυνατές μορφές των Επιχειρηματικών Πάρκων με βάση το είδος των δραστηριοτήτων που μπορούν να εγκατασταθούν σε αυτά.

2. Εξασφαλίζεται η τήρηση ενός βασικού πυρήνα μεταποιητικής δραστηριότητας, και παράλληλα διευρύνεται το φάσμα των κατηγοριών των επιχειρήσεων που επιτρέπεται να εγκατασταθούν στα επιχειρηματικά πάρκα, αφού παρέχεται η δυνατότητα επέκτασης της επιχειρηματικής δράσης σε νέους και δυναμικά αναπτυσσόμενους τομείς όπως είναι τα logistics, τα ερευνητικά κέντρα και εργαστήρια που σχετίζονται µε εφαρμοσμένη βιομηχανική και ενεργειακή έρευνα, παραρτήματα πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και κέντρα τεχνολογικής υποστήριξης των επιχειρηματιών και των επιχειρήσεων, το εμπόριο εξαιρουμένων των εμπορικών κέντρων, καθώς επίσης και δραστηριότητες παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ή και φυσικό αέριο.

3. Δίνεται η δυνατότητα πρόβλεψης και ειδικότερων μορφών Επιχειρηματικών πάρκων, εξασφαλίζοντας σχετική ευελιξία στον νόμο, για να καλύψει πιθανές μελλοντικές ανάγκες σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο και εξελισσόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον.

4. Εισάγονται και αποσαφηνίζονται, οι όροι ανάπτυξη, διοίκηση και διαχείριση Επιχειρηματικών Πάρκων, ενώ προσδιορίζονται ευκρινώς τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις όλων των εμπλεκομένων φορέων. Η όλη διαδικασία ανάπτυξης και διαχείρισης του Επιχειρηματικού Πάρκου είναι σαφής τόσο στο φορέα ανάπτυξης όσο και στους συμμετέχοντες στο σχέδιο με την παρουσίαση από την αρχή του χρηματοοικονομικού μοντέλου, αλλά και τις υποχρεώσεις των συμμετεχόντων στην διαχείριση και λειτουργία του πάρκου.

5. Εξασφαλίζεται η ταχεία αξιολόγηση ώριμων σχεδίων που έχουν υποβληθεί από αξιόπιστους και φερέγγυους φορείς, καθώς και η τήρηση της αρχής της διαφάνειας, μέσω της ενημέρωσης και της συνεργασίας τους με τους ιδιοκτήτες της προς έκτασης και των ενδεχομένως υφιστάμενων επιχειρήσεων.

6. Απλοποιείται η διαδικασία αδειοδότησης επιχειρήσεων εντός επιχειρηματικών Πάρκων και θεσμοθετούνται μια σειρά από οικονομικά, πολεοδομικά και διοικητικά κίνητρα για την εγκατάσταση επιχειρήσεων σε αυτά. Επιπλέον, αποθαρρύνεται η εγκατάσταση μονάδων εκτός Επιχειρηματικών Πάρκων ή άλλων οργανωμένων χώρων υποδοχής επιχειρήσεων μέσω της άρσης των παρεκκλίσεων στους συντελεστές δόμησης και κάλυψης που ισχύουν ως σήμερα.

7. Ενισχύεται η διοίκηση - διαχείριση των Επιχειρηματικών Πάρκων που προικίζεται με σημαντικές αρμοδιότητες, έσοδα αλλά και ευθύνες. Παρέχεται η δυνατότητα για αυτοδιαχείριση του Πάρκου από τους ιδιοκτήτες/επιχειρηματίες μέσα σε συγκεκριμένα όμως πλαίσια, ώστε η απαλλαγή από άδειες και εγκρίσεις να συμβαδίσει με πιο αποτελεσματική προστασία του περιβάλλοντος.

8. Συμπεριλαμβάνεται στη μελέτη βιωσιμότητας του Επιχειρηματικού Πάρκου το κόστος των έργων εξωτερικής υποδομής, τα οποία προσδιορίζονται κατά την έγκριση αυτού και προβλέπεται ο τρόπος υλοποίησής τους από τους αρμόδιους φορείς.

9. Προβλέπεται ειδική διαδικασία εξυγίανσης για περιοχές όπου υπάρχουν άτυπες βιομηχανικές συγκεντρώσεις, με δίκαιο επιμερισμό του κόστους, ώστε να δημιουργηθούν κοινές υποδομές, χωρίς να πλήττεται η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και να τηρείται η γενική αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει».

10. Στο νέο επενδυτικό νόμο, εντάσσονται επενδύσεις που υλοποιούνται εντός Επιχειρηματικό Πάρκο και λαμβάνουν επιπλέον στο ποσοστό του ισχύοντος Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων 5 μονάδες (άρθρο 5§12 Ν.3908/2011)


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης