Ευνοϊκές ρυθμίσεις οφειλών στο ΙΚΑ.

Εργατικά - Ασφαλιστικά

3 Μάιος 2011
Αναστέλλονται οι κατασχέσεις για τις επιχερήσεις που θα υπαχθούν στο νέο καθεστώς Taxheaven.gr

Ρύθμιση χρεών προς τις επιχειρήσεις που οφείλουν στο ΙΚΑ, ανακοίνωσε η διοίκηση του Ιδρύματος σε εφαρμογή του τελευταίου νόμου 3943/2011. Στις επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στη ρύθμιση θα αναστέλλονται, έως το τέλος του 2012, τα μέτρα αναγκαστικής είσπραξης οφειλών (κατασχέσεις).

Σε εγκύκλιο που υπογράφει ο διοικητής του ΙΚΑ κ. Ρ. Σπυρόπουλος αποσαφηνίζονται οι προϋποθέσεις υπαγωγής στη ρύθμιση και ο τρόπος εξόφλησης των οφειλών.

Συγκεκριμένα στη νέα ρύθμιση υπάγονται:

-Οι οφειλέτες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που απασχολούν προσωπικό κατά την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης και για όσο διάστημα τους απασχολήσουν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2012.

-Οι οφειλέτες του ΙΚΑ ΕΤΑΜ, που δεν απασχολούν προσωπικό, εφόσον απασχολήσουν ένα ή περισσότερα πρόσωπα για χρονικό διάστημα μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2012 και για όσο διάστημα τα απασχολήσουν.

-Οι επιχειρήσεις που λειτουργούν με εποχική δραστηριότητα, εφόσον κατά την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησής τους προσκομίσουν σχετική «Δήλωση έναρξης ή Δήλωση Μεταβολής» από την αρμοδία Δ.Ο.Υ., με την οποία θα αποδεικνύεται η εποχικότητα.

Στην εγκύκλιο του ΙΚΑ προβλέπεται ο τρόπος εξόφλησης των οφειλών. Συγκεκριμένα προβλέπεται «μηνιαία καταβολή δόσης

- έναντι της συνολικά κεφαλαιοποιημένης την 31/12/2010 οφειλής - ποσού, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 1,25% της κεφαλαιοποιημένης οφειλής. Το ποσό αυτό δεν μπορεί να είναι μικρότερο του 20% και μεγαλύτερο του 40% επί του μέσου όρου των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών του τελευταίου τριμήνου 2010 (χωρίς τον υπολογισμό του Δώρου Χριστουγέννων του 2010) και σε καμία περίπτωση, δεν μπορεί να υπολείπεται των 150ευρώ».

Για οφειλέτες των οποίων το ποσό της συνολικής οφειλής υπερβαίνει τις 300.000 ευρώ συνολικά, το καταβλητέο μηνιαίο ποσό δόσης θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 0,80% της κεφαλαιοποιημένης οφειλής. Το ποσό αυτό δεν μπορεί να είναι μικρότερο του 20% και μεγαλύτερο του 40% επί του μέσου όρου των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών του τελευταίου τριμήνου 2010 (χωρίς τον υπολογισμό του Δώρου Χριστουγέννων του 2010) και σε καμία περίπτωση, δεν μπορεί να υπολείπεται των 150 ευρώ.