Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΕΛΤΕ Ανακοίνωση 001/11 «Αξιολόγηση της παραδοχής της συνέχισης δραστηριότητας “Going Concern” από τη διοίκηση των επιχειρήσεων κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων».

Ανακοίνωση 001/11 «Αξιολόγηση της παραδοχής της συνέχισης δραστηριότητας “Going Concern” από τη διοίκηση των
επιχειρήσεων κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων».

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ
Ν.Π.Δ.Δ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 001/2011

«Αξιολόγηση της παραδοχής της συνέχισης δραστηριότητας “Going Concern” από τη διοίκηση των επιχειρήσεων κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων»

Αθήνα, 11 Απριλίου 2011

H Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ), λαμβάνοντας υπόψη:

1) ότι η επικρατούσα οικονομική κατάσταση δημιουργεί επαυξημένους κινδύνους αναφορικά με τη χρήση της παραδοχής της συνέχισης δραστηριότητας από τη διοίκηση των επιχειρήσεων κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, και

2) το γεγονός ότι από την επισκόπηση ορισμένων εκθέσεων ελέγχου εισηγμένων εταιρειών, για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010, εντοπίσθηκαν σημαντικές αδυναμίες στην εφαρμογή των απαιτήσεων του Διεθνές Προτύπου
Ελέγχου (ΔΠΕ) 570 «Συνέχιση δραστηριότητας»,

εκδίδει την παρούσα ανακοίνωση με σκοπό να επιστήσει την προσοχή των Ελεγκτικών γραφείων και των νόμιμων ελεγκτών στις απαιτήσεις του ως άνω Διεθνούς Προτύπου Ελέγχου και την κατάλληλη ενσωμάτωση των συμπερασμάτων του ελεγκτή στην έκθεση ελέγχου.

Απαιτήσεις - Κανονιστικό πλαίσιο

Σύμφωνα με το ΔΠΕ 570, στόχοι του ελεγκτή είναι:

(α) Να αποκτά επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια αναφορικά με το ενδεδειγμένο της χρήσης της παραδοχής της συνέχισης δραστηριότητας από τη διοίκηση κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων,

(β) Να εξάγει συμπέρασμα βάσει των αποκτηθέντων ελεγκτικών τεκμηρίων για το εάν υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά με γεγονότα ή συνθήκες που μπορεί να εγείρουν σημαντικές αμφιβολίες για την ικανότητα της οντότητας για συνέχιση της δραστηριότητάς της, και

(γ) Να προσδιορίζει τις επιπτώσεις για την έκθεση του ελεγκτή.


Στο επεξηγηματικό υλικό του ΔΠΕ 570 παρατίθενται παραδείγματα γεγονότων ή συνθηκών που, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσαν να εγείρουν σημαντική αμφιβολία επί της παραδοχής της συνέχισης δραστηριότητας.

Όταν υπάρχουν γεγονότα ή συνθήκες, που ενδέχεται να εγείρουν σημαντική αμφιβολία για την ικανότητα της επιχείρησης για συνέχιση της δραστηριότητάς της, ο ελεγκτής οφείλει να πραγματοποιήσει συγκεκριμένες ελεγκτικές διαδικασίες για να τεκμηριώσει τα συμπεράσματά του και να εκδώσει την κατάλληλη έκθεση ελέγχου. Στο επεξηγηματικό υλικό του ως άνω προτύπου αναφέρονται ενδεικτικά τέτοιες διαδικασίες.

Σύμφωνα με το ΔΠΕ 570, όταν ο ελεγκτής διαπιστώσει :

(i) ότι η χρήση της παραδοχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας από τη διοίκηση στις οικονομικές καταστάσεις δεν είναι ενδεδειγμένη, πρέπει να εκφράσει αρνητική γνώμη,

(ii) ότι η χρήση της παραδοχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας είναι ενδεδειγμένη, αλλά υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα, εάν η αβεβαιότητα αυτή έχει γνωστοποιηθεί επαρκώς στις οικονομικές καταστάσεις από την εταιρεία, τότε πρέπει να εκφράσει μη διαφοροποιημένη γνώμη και να περιλάβει μια παράγραφο Έμφασης Θέματος στην έκθεση του ελεγκτή,
(iii) ότι η χρήση της παραδοχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας είναι ενδεδειγμένη, αλλά υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα και η αβεβαιότητα αυτή δεν έχει επαρκώς γνωστοποιηθεί στις οικονομικές καταστάσεις από την εταιρεία, τότε ο ελεγκτής πρέπει να εκφράσει γνώμη με επιφύλαξη ή αρνητική γνώμη, όπως ενδείκνυται, σύμφωνα με το ΔΠΕ 705.

Η γνωστοποίηση από τη διοίκηση της ελεγχόμενης οντότητας της ουσιώδους αβεβαιότητας, που αναφέρεται στην περίπτωση (ii) ανωτέρω, πρέπει να γίνεται σε ξεχωριστή σημείωση στο προσάρτημα ή τις σημειώσεις των οικονομικών καταστάσεων. Επί παραδείγματι, σε περίπτωση ουσιώδους αβεβαιότητας για την αναχρηματοδότηση της εταιρείας, μια
κατάλληλα διατυπωμένη σημείωση θα ανέλυε τον κίνδυνο και τις ενέργειες της εταιρείας για την αντιμετώπιση του και θα ολοκληρωνόταν ως εξής : ‘’Παρά ταύτα, το ενδεχόμενο μη επιτυχούς ολοκλήρωσης της διαδικασίας αναχρηματοδότησης της Εταιρείας, σύμφωνα με τα ανωτέρω, υποδηλώνει την ύπαρξη αβεβαιότητας σχετικά με τη δυνατότητα ομαλής συνέχισης της δραστηριότητας της Εταιρείας.”

Επίσης το ΔΠΕ 570 αναφέρει τον κατάλληλο τρόπο δράσης για τον ορκωτό ελεγκτή σε περίπτωση που υπάρχουν ενδείξεις που εγείρουν αμφιβολία για τη συνέχιση της δραστηριότητας και η διοίκηση είναι απρόθυμη να παρουσιάσει τα πλάνα της για την αντιμετώπιση της κατάστασης.
3
Ανακοίνωση 001/11 «Αξιολόγηση της παραδοχής της συνέχισης δραστηριότητας “Going Concern” από τη διοίκηση των
επιχειρήσεων κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων».

Συμπεράσματα - Διαπιστώσεις

Η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ), στην ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στις 14 Απριλίου 2010, είχε έγκαιρα ενημερώσει τα ελεγκτικά γραφεία και τους νόμιμους ελεγκτές για τις ιδιαιτερότητες και τους κίνδυνους που θα δημιουργήσει η τρέχουσα οικονομική κρίση στις ελεγκτικές τους εργασίες.

Από την έως σήμερα επισκόπηση ορισμένων εκθέσεων ελέγχου εισηγμένων εταιρειών για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010, προκύπτουν σαφείς αμφιβολίες για την ορθή εφαρμογή των ανωτέρω απαιτήσεων.

Οι περιπτώσεις των εκθέσεων ελέγχου για τις οποίες υπάρχουν ενδείξεις για πλημμελή εφαρμογή των ως άνω, θα παραπεμφθούν στο Συμβούλιο Ποιοτικού Ελέγχου (ΣΠΕ) της ΕΛΤΕ για να διενεργηθεί ποιοτικός έλεγχος επί του συνόλου των εργασιών των νόμιμων ελεγκτών στις συγκεκριμένες οντότητες.

Επισημαίνεται ότι, παρά την προσωρινή αναστολή των ποιοτικών ελέγχων για το 2010, λόγω της καθυστέρησης στην ολοκλήρωση των διαδικασιών πρόσληψης του Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού της ΕΛΤΕ, το ΣΠΕ έχει ήδη ολοκληρώσει όλες τις απαραίτητες προκαταρτικές ενέργειες για τη διενέργεια των επικείμενων ποιοτικών ελέγχων (πρόγραμμα ελέγχου, έκδοση κανονιστικού πλαισίου, επιλογή των προς εξέταση ελεγκτικών εργασιών) και οι ποιοτικοί έλεγχοι θα πραγματοποιηθούν άμεσα με την ολοκλήρωση των διαδικασιών πρόσληψης.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ Ε.Λ.Τ.Ε.


Θέλετε να δείτε τα σχόλια; Η προβολή των σχολίων απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies, επιλογή η οποία έχει απενεργοποιηθεί απο εσάς.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies πατώντας εδώ και να επιτρέψετε την προβολή των σχολίων σε κάθε άρθρο.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης