Υπόδειγμα αιτιολογικής έκθεσης για τις επιχειρησιακές συμβάσεις.

Οικονομικές Ειδήσεις

3 Απρίλιος 2011
Taxheaven.gr

ΣTHN κατάρτιση υποδείγματος αιτιολογικής έκθεσης με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσει μια επιχείρηση για να υπογράψει ειδική επιχειρησιακή σύμβαση προχωρεί η διοίκηση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ως ύστατη προσπάθεια προώθησής τους. Υπενθυμίζεται ότι τόσο η ηγεσία του Yπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης όσο και του ΣΕΠΕ, υπό την πίεση της τρόικας, έχουν επιδοθεί στην αναζήτηση υπογραφής ενός σεβαστού αριθμού «ειδικών» συμβάσεων.

Με την κατάρτιση υποδείγματος αιτιολογικής έκθεσης η πολιτική ηγεσία του Yπουργείου Εργασίας θα προσπαθεί να καταστήσει πρόσφορες τις συνθήκες ώστε επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα να προχωρήσουν στη σύναψη ειδικών συμβάσεων για τη διασφάλιση των υπαρχουσών θέσεων εργασίας, αλλά και να εξασφαλίσει ταυτόχρονα νέα περίοδο χάριτος για την καθιέρωση μεγαλύτερης ευελιξίας στην αγορά εργασίας έως τον Σεπτέμβριο.

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, στο υπόμνημα θα περιλαμβάνονται τα εξής:

 Παρουσίαση συνθηκών αγοράς και ανταγωνισμού στον κλάδο, μερίδια αγοράς, SWOT ανάλυση (point by point).

 Ανάλυση οικονομικών αποτελεσμάτων της επιχείρησης, με τον υπολογισμό συγκεκριμένων αριθμοδεικτών.

 Αιτιολογική αναφορά στην οποία να αποδεικνύεται ότι η βιωσιμότητα της επιχείρησης στο παρόν εξαρτάται και από τη μείωση του εργατικού κόστους.

 Αιτιολογική αναφορά, βάσει της οποίας να διαμορφώνεται η προοπτική για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας της επιχείρησης, μέσα από την πρόβλεψη της απασχόλησης των εργαζομένων για την επόμενη τριετία.

Ακόμη θα απαιτούνται:

Α) Βιβλία Β΄ Kατηγορίας:

 Δήλωση φορολογίας εισοδήματος των 3 τελευταίων οικονομικών ετών (έντυπα Ε1, Ε3, Ε5)

 Εκκαθαριστικές περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ, σε περίπτωση που στο τρέχον έτος δεν έχει υποβληθεί δήλωση εισοδήματος

 Βιβλίο εσόδων - εξόδων, στο οποίο να είναι καταχωρημένα όλα τα στοιχεία στις ξεχωριστές στήλες του, όπως προβλέπεται στο άρθρο 6 του Π.Δ. 186/92.

 Προσκόμιση καταστάσεων προσωπικού.

Β) Βιβλία Γ΄ Κατηγορίας:

 Προσκόμιση οικονομικών καταστάσεων της επιχείρησης (ισολογισμός, κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης και κατάσταση ταμειακών ροών για τις εταιρίες που καταρτίζουν λογιστικές καταστάσεις με βάση τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα) της τελευταίας 3ετίας και τις τελευταίας διαθέσιμης ενδιάμεσης λογιστικής κατάστασης σε περίπτωση που βρισκόμαστε στο μέσο της χρήσης και ως εκ τούτου είναι πιο πρόσφατη από την τελευταία λογιστική κατάσταση έτους.

 Προσκόμιση καταστάσεων προσωπικού τρέχοντος έτους.

 
Πηγή Express