Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EΚ) αριθ. 108/2006 η οποία αφορά τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) 1, 4, 6 και 7, τα διεθνή λογιστικά πρότυπα (ΔΛΠ

30 Ιανουάριου 2006 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 5 λεπτά
  • ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EΚ) αριθ. 108/2006 ΤΗΣ EΠΙΤΡOΠΗΣ της 11ης Ιανουαρίου 2006 για την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1725/2003 για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα με τον κανονισμό <a target='_blank' href='http://www.taxheaven.gr/laws/circular/index/circular/10504' rel='tag circulars'><a target='_blank' href='http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/9578' rel='tag circulars'><a target='_blank' href='http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/10504' rel='tag circulars'>(ΕΚ) αριθ. 1606/2002</a></a></a> του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) 1, 4, 6 και 7, τα διεθνή λογιστικά πρότυπα (ΔΛΠ) 1, 14, 17, 32, 33, και 39, και τη διερμηνεία 6 της Επιτροπής Διερμηνειών των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΕΔΔΠΧΠ)...
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EΚ) αριθ. 108/2006 ΤΗΣ EΠΙΤΡOΠΗΣ της 11 ης Ιανουαρίου 2006 για την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1725/2003 για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) 1, 4, 6 και 7, τα διεθνή λογιστικά πρότυπα (ΔΛΠ) 1, 14, 17, 32, 33, και 39, και τη διερμηνεία 6 της Επιτροπής Διερμηνειών των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΕΔΔΠΧΠ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑIΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,
Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Ιουλίου 2002 για την εφαρμογή
των διεθνών λογιστικών προτύπων (1), και ιδίως το άρθρο 3 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1725/2003 (2) της Επιτροπής υιοθετήθηκαν ορισμένα από τα υφιστάμενα στις 14 Σεπτεμβρίου 2002 διεθνή λογιστικά πρότυπα και διερμηνείες.


(2) Στις 30 Ιουνίου 2005, το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB — Ιnternational Accounting Standards Board) εξέδωσε τροποποιήσεις όσον αφορά το ΔΠΧΠ 1
Πρώτη εφαρμογή των προτύπων διεθνούς χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και τη βάση για τα συμπεράσματα του ΔΠΧΠ 6 Εξερεύνηση και αποτίμηση μεταλλευτικών πόρων
προκειμένου να διευκρινιστεί η διατύπωση μιας εξαίρεσης που προβλέπεται για εκείνους που υιοθετούν για πρώτη φορά τα ΔΠΧΠ και οι οποίοι επιλέγουν να υιοθετήσουν το ΔΠΧΠ 6
πριν την 1η Ιανουαρίου 2006.
(3) Στις 18 Αυγούστου 2005, το IASB δημοσίευσε το ΔΠΧΠ 7 Χρηματοπιστωτικά μέσα: Γνωστοποιήσεις. Το πρότυπο αυτό εισάγει νέες απαιτήσεις για τη βελτίωση της πληροφόρησης σχετικά με τα χρηματοπιστωτικά μέσα που παρέχεται στις οικονομικές καταστάσεις οντοτήτων. Αντικαθιστά το ΔΛΠ 30 Γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις των τραπεζών και των όμοιων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και ορισμένες
από τις απαιτήσεις του ΔΛΠ 32 Χρηματοπιστωτικά μέσα: Γνωστοποίηση και παρουσίαση.
(4) Στις 18 Αυγούστου 2005, το IASB εξέδωσε επίσης τροποποίηση του ΔΛΠ 1 Παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων — Γνωστοποιήσεις όσον αφορά το κεφάλαιο
στο οποίο εισάγονται οι απαιτήσεις για τις γνωστοποιήσεις σχετικά με το κεφάλαιο μιας οντότητας.
(5) Στις 18 Αυγούστου 2005 το IASB εξέδωσε τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 39 Χρηματοοικονομικά μέσα: Αναγνώριση και επιμέτρηση και στο ΔΠΧΠ 4 Ασφαλιστήρια συμβόλαια — Συμβόλαια χρηματοοικονομικής εγγύησης. Οι τροποποιήσεις αυτές σκοπό έχουν να εξασφαλίσουν ότι οι εκδότες συμβολαίων χρηματοοικονομικής εγγύησης περιλαμβάνουν τις προκύπτουσες υποχρεώσεις στον ισολογισμό τους.
(6) Την 1η Σεπτεμβρίου 2005 η Επιτροπή Διερμηνειών των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΕΔΔΠΧΠ) δημοσίευσε την διερμηνεία ΕΔΔΠΧΠ 6
Υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συμμετοχή σε συγκεκριμένη αγορά — Απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, και αναφέρεται στο εξής ως «ΕΔΔΠΧΠ 6», Η ΕΔΔΠΧΠ 6 διευκρινίζει τη λογιστική αντιμετώπιση των υποχρεώσεων για τις δαπάνες διαχείρισης αποβλήτων.
(7) Η διαβούλευση με τους τεχνικούς εμπειρογνώμονες του τομέα επιβεβαιώνει ότι το ΔΠΧΠ 1, το ΔΠΧΠ 4, το ΔΠΧΠ 7, το ΔΛΠ 1, το ΔΛΠ 39 και η ΕΔΔΠΧΠ 6 ανταποκρίνονται στα
τεχνικά κριτήρια έγκρισης που ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1606/2002. (8) Η υιοθέτηση του ΔΠΧΠ 7 συνεπάγεται, κατά συνέπεια, τροποποιήσεις άλλων διεθνών λογιστικών προτύπων έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η συνοχή μεταξύ των διεθνών λογιστικών προτύπων. Οι συνακόλουθες αυτές τροποποιήσεις επηρεάζουν
τα ΔΠΧΠ 1, ΔΠΧΠ 4, ΔΛΠ 14, ΔΛΠ 17, ΔΛΠ 32, ΔΛΠ 33 και ΔΛΠ 39.
(9) Κατά συνέπεια ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1725/2003 θα πρέπει να τροποποιηθεί ανάλογα.
(10) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της κανονιστικής επιτροπής λογιστικών θεμάτων.


(1) ΕΕ L 243 της 11.9.2002, σ. 1.
(2) ΕΕ L 261 της 13.10.2003, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε για
τελευταία φορά από τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 2106/2005 (ΕΕ L 337 της
22.12.2005, σ. 16.)


ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Το παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1725/2003 τροποποιείται ως εξής:

(1) Το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) 1 Πρώτη εφαρμογή των προτύπων διεθνούς χρηματοοικονομικής πληροφόρησης τροποποιείται σύμφωνα με τις
τροποποιήσεις του ΔΠΧΠ 1 και τη βάση για συμπεράσματα του ΔΠΧΠ 6 Εξερεύνηση και αποτίμηση μεταλλευτικών πόρων όπως ορίζεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

(2) Το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο (ΔΛΠ) 30 Γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις των τραπεζών των όμοιων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων αντικαθίσταται από το ΔΠΧΠ 7
Χρηματοπιστωτικά μέσα: Γνωστοποιήσεις όπως ορίζεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού. 

(3) Το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο (ΔΛΠ) 1 Παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων — Γνωστοποιήσεις σχετικά με το κεφάλαιο τροποποιείται σύμφωνα με την τροποποίηση του
ΔΛΠ 1 όπως ορίζεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού. 

(4) Το ΔΛΠ 39 Χρηματοοικονομικά μέσα: καταχώρηση και επιμέτρηση και το ΔΠΧΠ 4 Ασφαλιστήρια συμβόλαια τροποποιούνται σύμφωνα με τις τροποποιήσεις του ΔΛΠ 39 και
του ΔΠΧΠ 4 όπως ορίζεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

απορρέουν από τη συμμετοχή σε συγκεκριμένη αγορά — Απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού της
Επιτροπής Διερμηνειών των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΕΔΔΠΧΠ), όπως ορίζεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.


Άρθρο 2
(1) Οι εταιρείες εφαρμόζουν τις τροποποιήσεις του ΔΠΧΠ 1 και τις τροποποιήσεις του ΔΛΠ 39 και του ΔΠΧΠ 4 όπως ορίζεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού από την ημερομηνία έναρξης του οικονομικού τους έτους 2006, το αργότερο.
(2) Οι εταιρείες εφαρμόζουν το ΔΠΧΠ 7 και τις τροποποιήσεις του ΔΛΠ 1 όπως ορίζεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού από την ημερομηνία έναρξης του οικονομικού τους έτους 2007, το αργότερο.
(3) Οι εταιρείες εφαρμόζουν την ΕΔΔΠΧΠ 6 όπως ορίζεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού από την ημερομηνία έναρξης του οικονομικού τους έτους 2006, το αργότερο.
Ωστόσο, οι εταιρείες με ημερομηνίες έναρξης το Δεκέμβριο εφαρμόζουν την ΕΔΔΠΧΠ 6 από την ημερομηνία έναρξης του οικονομικού τους έτους 2005, το αργότερο.Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης