Οι καθυστερήσεις πληρωμών στις συναλλαγές

Οικονομικές Ειδήσεις

2 Μάρτιος 2011
Taxheaven.gr

Οι καθυστερήσεις πληρωμών στις συναλλαγές                        

 ME νέα οδηγία της Ε.Ε., την 2011/7/ΕΕ  για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές, που μόλις δημοσιεύθηκε, αναδιατυπώνονται ορισμένες διατάξεις της προηγούμενης για το ίδιο θέμα οδηγίας 2000/35/ΕΚ, η οποία και καταργείται από τις 16 Μαρτίου 2013, με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων των κρατών - μελών όσον αφορά τις προθεσμίες για τη μεταφορά της στο Eθνικό Δίκαιο και την εφαρμογή της. Εντούτοις, παραμένει σε ισχύ για συμβάσεις που συνήφθησαν πριν από την ημερομηνία αυτή, στις οποίες η νέα οδηγία δεν εφαρμόζεται.

Oπως επισημαίνεται στο σχετικό κείμενο, πρόκειται να γίνουν αρκετές ουσιαστικές αλλαγές στην οδηγία 2000/35/ΕΚ της 29ης Ιουνίου 2000, για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές, και για λόγους σαφήνειας και εξορθολογισμού, είναι επιθυμητή η αναδιατύπωση των σχετικών διατάξεων.

Σημειώνεται πως πλειονότητα των αγαθών και των υπηρεσιών παρέχονται στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς από οικονομικούς φορείς σε άλλους οικονομικούς φορείς και σε δημόσιες αρχές με προθεσμιακή πληρωμή, βάσει της οποίας ο προμηθευτής παρέχει στον πελάτη του χρόνο να πληρώσει το τιμολόγιο, όπως έχει συμφωνηθεί μεταξύ των μερών ή όπως καθορίζεται στο τιμολόγιο του προμηθευτή ή όπως ορίζεται από τη νομοθεσία.

 Η νέα οδηγία εφαρμόζεται σε όλες τις πληρωμές που έχουν χαρακτήρα αμοιβής στο πλαίσιο εμπορικών συναλλαγών («εμπορική συναλλαγή»: κάθε συναλλαγή μεταξύ επιχειρήσεων ή μεταξύ επιχειρήσεων και δημόσιων αρχών, η οποία οδηγεί στην παράδοση αγαθών ή στην παροχή υπηρεσιών έναντι αμοιβής).

Εμπορικές συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων

Τα κράτη - μέλη διασφαλίζουν ότι στις εμπορικές συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων ο πιστωτής δικαιούται τόκο υπερημερίας χωρίς να απαιτείται όχληση, εφόσον πληρούνται οι όροι που προβλέπονται στην οδηγία.

Συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων και δημόσιων αρχών

Τα κράτη - μέλη διασφαλίζουν ότι κατά τις εμπορικές συναλλαγές στις οποίες ο οφειλέτης είναι δημόσια αρχή, ο πιστωτής δικαιούται, κατά την εκπνοή της προθεσμίας που ορίζεται στην οδηγία, νόμιμο τόκο υπερημερίας, χωρίς να απαιτείται όχληση, εφόσον πληρούνται οι εξής όροι:

α) ο πιστωτής έχει εκπληρώσει τις συμβατικές και νομικές του υποχρεώσεις και

β) ο πιστωτής δεν έχει λάβει το οφειλόμενο ποσό εγκαίρως, εκτός εάν ο οφειλέτης δεν ευθύνεται για την καθυστέρηση.

Πηγή: Express.gr