Νεο φορολογικό - Πιό αυστηρή γίνεται διάταξη για την σύγκριση μεταξύ του συντελεστή φορολογίας των κρατών με προνομιακό φορολογικό καθεστώς και του συντελεστή φορολογίας που ισχύει στην Ελλάδα.

Οικονομικές Ειδήσεις

22 Φεβρουάριος 2011
Taxheaven.gr

Αλλάζει η διάταξη για την σύγκριση μεταξύ του συντελεστή φορολογίας των κρατών με προνομιακό φορολογικό καθεστώς και του συντελεστή φορολογίας που ισχύει στην Ελλάδα, για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 31 του ΚΦΕ σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 51Α που ορίζει ότι :

Το κόστος αγοράς αξίας των πρώτων και βοηθητικών υλών που χρησιμοποιήθηκαν, καθώς και των άλλων εμπορεύσιμων αγαθών,δεν αναγνωρίζεται για έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδά της επιχείρησης, όταν καταβάλλεται ή οφείλεται σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα της οποίας η δραστηριότητα στη συγκεκριμένη συναλλαγή εξαντλήθηκε στην τιμολόγησή της και η παράδοση των αγαθών ή η παροχή των υπηρεσιών διενεργήθηκε από τρίτο πρόσωπο (τριγωνικές συναλλαγές). Από τη διοίκηση έχει γίνει δεκτό, ότι οι νέες διατάξεις δεν αναφέρονται στις τριγωνικές συναλλαγές που πραγματοποιούν εντός της χώρας μας ημεδαπές επιχειρήσεις (π.χ. φασόν), αλλά μόνο σε αυτές που μεσολαβεί εταιρία με έδρα σε κράτη μη συνεργάσιμα ή με προνομιακό φορολογικό καθεστώς, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 51Α του ν. 2238/1994 (σχετ. το Δ12Β/1098722/ΕΞ2010/26.7.2010 έγγραφό μας).

Στο άρθρο 51Α του ΚΦΕ ορίζεται ότι για την εφαρμογή των ανωτέρω, το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα θεωρείται ότι υπόκειται σε προνομιακό φορολογικό καθεστώς στο κράτος εκτός της Ελλάδας, ακόμη και αν η κατοικία ή η καταστατική ή η πραγματική έδρα του ή εγκατάσταση ευρίσκεται σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εάν σε αυτό το κράτος:
 α) δεν υπόκειται σε φορολογία ή, εάν υπόκειται, δεν φορολογείται εν τοις πράγμασι, ή
 β) υπόκειται σε φόρο επί των κερδών ή των εισοδημάτων ή του κεφαλαίου, ο οποίος είναι κατώτερος σε ποσοστό πάνω από το ήμισυ του φόρου που θα οφειλόταν σύμφωνα με τις διατάξεις της ελληνικής φορολογικής νομοθεσίας, εάν ήταν κάτοικος ή είχε την έδρα του ή διατηρούσε μόνιμη εγκατάσταση κατά την έννοια του άρθρου 100 του παρόντος Κώδικα στην Ελλάδα.

Με την νέα διάταξη το ποσοστό αυξάνεται σε 60% από 50% και έτσι πλέον κράτος με προνομιακό φορολογικό καθεστώς θεωρείται το κράτος που έχει συντελεστή φορολογίας κάτω από 14,4% (24% * 60%) για την χρήση 2010 ή  12% για την χρήση 2011 και μετά.Η σχετική Διάταξη του  νέου φορολογικού

Άρθρο 13
Πληρωμές σε φυσικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες μη συνεργάσιμων κρατών

 

1.

α) Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 51Α του Κ.Φ.Ε, οι λέξεις «κατά την 1η Ιανουαρίου 2010 και εφεξής» και οι λέξεις «μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2010» διαγράφονται.

β) Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 51Α προστίθενται εδάφια ως εξής: «Για το έτος 2010 ως μη συνεργάσιμα θεωρούνται τα κράτη που περιλαμβάνονται στην 1108437/2565/ΔΟΣ/15.11.2005 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (Β' 1590). Για το έτος 2011 ως μη συνεργάσιμα θεωρούνται τα κράτη που καθορίζονται ως τέτοια με την ΔΟΣ/Α/1150236/ΕΞ/9.11.2010 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (Β' 1805).»

γ) Στην περίπτωση (β) της παραγράφου 7 του άρθρου 51Α του Κ.Φ.Ε. οι λέξεις: «κατώτερος σε ποσοστό πάνω από το ήμισυ του φόρου» αντικαθίστανται από τις λέξεις: «ίσος ή κατώτερος με τα εξήντα εκατοστά του φορολογικού συντελεστή»
 

2. Στο τέλος του προτελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 51 Β του Κ.Φ.Ε. προστίθενται, από τότε που ίσχυσε το άρθρο 51 Β, η εξής φράση:
«, εκτός αν ο ενδιαφερόμενος αποδείξει ότι οι δαπάνες αυτές αφορούν πραγματικές και συνήθεις συναλλαγές και δεν έχουν ως αποτέλεσμα τη μεταφορά κερδών ή εισοδημάτων ή κεφαλαίου με σκοπό τη φοροαποφυγή ή φοροδιαφυγή.».

Αιτιολογική έκεθση Επί του Άρθρου 13

 

Με την παρ. 1 αναδιατυπώνονται οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 51Α του Κ.Φ.Ε., για νομοτεχνικούς λόγους. Επίσης, με τις ίδιες διατάξεις προβλέπεται, ότι ειδικά για το έτος 2010, θα ισχύσει ο κατάλογος των μη συνεργάσιμων κρατών που αναφέρεται στην υπ' αριθ. 1108437/2565/ΔΟΣ/ 15.11.2005 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και για το έτος 2011 θα ισχύει ο κατάλογος των κρατών που περιλαμβάνονται στην υπ' αριθ.ΔΟΣ/Α/1150236/ΕΞ/9.11.2010 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Τέλος, η περίπτωση (β) της παραγράφου 7 του άρθρου 51 Α του Κ.Φ.Ε αναδιατυπώνεται ώστε να γίνεται σύγκριση μεταξύ του συντελεστή φορολογίας των κρατών με προνομιακό φορολογικό καθεστώς με το συντελεστή που ισχύει κάθε φορά στην Ελλάδα.
 

Με την παρ. 2 παρέχεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις που πραγματοποιούν συναλλαγές με εταιρίες που έχουν την έδρα τους σε μη συνεργάσιμα κράτη, να αποδείξουν την ύπαρξη πραγματικής και συνήθους συναλλαγής, προκειμένου να αναγνωρισθούν οι δαπάνες τους (αγορών κλπ). Η ρύθμιση αυτή γίνεται για λόγους ίσης μεταχείρισης με τις αντίστοιχες δαπάνες που πραγματοποιούνται με κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς, αλλά και διότι θα πρέπει οι συναλλαγές να αναγνωρίζονται όταν είναι πραγματικές.