Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ενημερωτικό δελτίο από την Ε.Φ.Ε.Ε.Θ. για τις ευθύνες των λογιστών - φοροτεχνικών και τον τιμοκατάλογο υπηρεσιών

ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Ε.Φ.Ε.Ε.Θ.)
ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 12 - 546 26 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛ.: 2310/554.073 - FAX: 2310/523.666  
www.efeeth.gr,  e-mail:  [email protected]
   

ΠΡΟΣ:
ΜΕΛΗ Ε.Φ.Ε.Ε.Θ.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ 2011
                       
Θεσσαλονίκη 28/1/2011

 Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
           
            
Επειδή από 01/01/2011 οι  ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ – ΛΟΓΙΣΤΕΣ έχουν αυξημένες ευθύνες και υποχρεώσεις, με κίνδυνο να υποστούν κυρώσεις, διοικητικές (υψηλά πρόστιμα από 3.000€ έως 30.000 €), πειθαρχικές (αφαίρεση αδείας, κλείσιμο γραφείου) και ποινικές (φυλάκιση από 1 έως 10 έτη) εάν δεν τηρήσουν τους νόμους και στην ουσία έχουν καταστεί φορολογικοί ελεγκτές, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι:

1. Καθίσταται υποχρεωτική η υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος του οικονομικού έτους 2011 και μετά,  ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου, από όλα τα φυσικά  πρόσωπα επιτηδευματίες και τα Νομικά Πρόσωπα. Η εκπρόθεσμη υποβολή έχει πρόστιμο 200€ χωρίς καμία  μείωση.

2. Υπάρχει υποχρέωση απόκτησης από τους λογιστές  φοροτεχνικούς, κατόχους άδειας ασκήσεως επαγγέλματος του ν. 2515/1997, πιστοποιητικού που θα εκδίδεται από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος (πιστοποίηση).

3. Οι λογιστές φοροτεχνικοί υποχρεούνται στην απόκτηση ψηφιακής υπογραφής για την επικοινωνία τους με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών.

4. Οι λογιστές φοροτεχνικοί είναι υπεύθυνοι, πέρα από την ακρίβεια και την ειλικρίνεια των δηλώσεων που υποβάλλουν, ως προς τη συμφωνία αυτών με τα φορολογικά και οικονομικά δεδομένα που προκύπτουν κατά τη μεταφορά τους από τα στοιχεία στα βιβλία και από τα βιβλία στις κατά περίπτωση δηλώσεις, και για την ορθή φορολογική αναμόρφωση των αποτελεσμάτων με τις δαπάνες που δεν αναγνωρίζονται, καθώς και για την ορθή υποβολή όλων των δηλώσεων παρακρατούμενου φόρου εισοδήματος και απόδοσης των έμμεσων φόρων. Ειδικότερα, τις μη εκπιπτόμενες δαπάνες θα πρέπει να τις αποτυπώνουν αναλυτικά σε κατάσταση που θα συνυποβάλλεται με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, το περιεχόμενο της οποίας δεν είναι δεσμευτικό για τη φορολογούσα αρχή, ενώ όσον αφορά την ορθή υποβολή όλων των δηλώσεων παρακρατούμενου φόρου εισοδήματος και απόδοσης των έμμεσων φόρων, αυτή θα πρέπει να γνωστοποιείται από τους λογιστές φοροτεχνικούς στην αρμόδια φορολογούσα αρχή, με τη μορφή δήλωσης που θα συνυποβάλλεται με την ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος. Επίσης υπάρχει υποχρέωση των λογιστών φοροτεχνικών για υπογραφή, πέραν των δηλώσεων και των συνυποβαλλόμενων εντύπων ή καταστάσεων.

5. Οι λογιστές φοροτεχνικοί θα εκδίδουν Α.Π.Υ ή Τ.Π.Υ όταν ολοκληρώσουν τις υπηρεσίες τους χωρίς να εισπράττουν τις αμοιβές τους, βαρυνόμενοι  με το ΦΠΑ και το φόρο εισοδήματος αυτών.

6. Υπόχρεα πρόσωπα μεταξύ άλλων για όλες τις  περιπτώσεις  που αναφέρονται στο ξέπλυμα χρήματος είναι και οι φοροτεχνικοί – λογιστές, οι οποίοι θα πρέπει να αναφέρουν αυτές άμεσα στην Επιτροπή καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και στο ΣΔΟΕ.

7. Αυξήθηκαν οι φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις των επιχειρήσεων και των φορολογουμένων όπως ενδεικτικά αναφέρονται κατωτέρω:
- Υποβολή του Ε9 χωριστά από την δήλωση εισοδήματος από 15/2/2011 για τα φυσικά πρόσωπα και από 15/5/2011 για τα Νομικά Πρόσωπα.
- Υποβολή οριστικής δήλωσης για αμοιβές ελευθέρων επαγγελματιών μέχρι 29/4/2011.
- Υποβολή οριστικής δήλωσης για αμοιβές από εμπορικές επιχειρήσεις μέχρι  31/5/2011.
- Υποβολή καταστάσεων πελατών προμηθευτών μέχρι 25/6/2011.
- Διασφάλιση και έλεγχος συναλλαγών για ποσά πάνω από 1.000€ για αγρότες, 1.500€ για ιδιώτες και 3.000€ για επιτηδευματίες.
- Ηλεκτρονική διαβίβαση στην Γ.Γ.Π.Σ. των συναλλαγών πάνω από 3.000€.
- Επιβεβαίωση από την ΓΓΠΣ της ακρίβειας των στοιχείων και της φορολογικής συνέπειας του εκδότη φορολογικών στοιχείων πάνω από 3.000€.
- Υποβολή δήλωσης φόρου χρηματικών δωρεών σε αγορά πρώτης κατοικίας και δωρεών σε ΝΠ.
- Υποβολή δήλωσης Νομικών Προσώπων για Φ.Α.Π. από 15/5/2011 και Ειδικού φόρου επί ακινήτων 15% μέχρι 20/5/2011,.
- Υπαγωγή στο καθεστώς του λογιστικού προσδιορισμού και ΦΠΑ πλειάδας επιχειρήσεων, επιτηδευματιών και ελεύθερων επαγγελματιών.
- Ρύθμιση και παρακολούθηση των συνεχών διευκολύνσεων για τμηματική καταβολή των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων των επιχειρήσεων και  επαγγελματιών.
- Παρακολούθηση και διαχείριση των φορολογικών κινήτρων, για την ανάπτυξη, νεανικής επιχειρηματικότητας, ευρυζωνικότητας, ευρεσιτεχνίας, γεωργών, διατήρησης θέσεων εργασίας και για την επισκευή διατηρητέων κτισμάτων .
- Παρακολούθηση και διαχείριση των νέων υποχρεώσεων και προστίμων του Κ.Β.Σ., τις ποινικές ευθύνες των φορολογουμένων για παραβάσεις του Κ.Β.Σ., μη καταβολής του φόρου εισοδήματος, Φ.Π.Α. και λοιπών παρακρατούμενων φόρων.
- Παρακολούθηση και διαχείριση των πληρωμών σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα κρατών μη συνεργάσιμων στο φορολογικό τομέα ή κρατών με προνομιακό φορολογικό καθεστώς.
- Παρακολούθηση και διαχείριση των τριγωνικών συναλλαγών και της τεκμηρίωσης των συναλλαγών συγγενικών επιχειρήσεων.
- Αυτοέλεγχος υποβαλλόμενων δηλώσεων, μετακύλιση εκροών από υψηλότερο  σε χαμηλότερο συντελεστή ΦΠΑ και υποβολή ειδικού σημειώματος αυτοελέγχου ΦΠΑ και για τις υπηρεσίες.
- Παρακολούθηση και διαχείριση των αποδείξεων για το αφορολόγητο όριο και των αντικειμενικών δαπανών και υπηρεσιών που προσδιορίζουν εισόδημα σε φυσικά πρόσωπα.
- Παρακολούθηση και διαχείριση εισοδημάτων από μισθωτές υπηρεσίες με βάση την  εργοστασιακή αξία των  επιβατικών αυτοκινήτων των επιχειρήσεων και χορήγηση της σχετικής βεβαίωσης αποδοχών.
- Παρακολούθηση και διαχείριση του τρόπου πληρωμής μισθών, Φ.Μ.Υ. και ασφαλιστικών εισφορών μέσω τραπεζικών λογαριασμών των εργαζομένων  από 1/7/2011.
- Σύνταξη και χορήγηση βεβαιώσεων μερισμάτων ΕΠΕ και Α.Ε, αμοιβών, διαχειριστών ΕΠΕ, και μελών Δ.Σ  Α.Ε.
- Παρακολούθηση και διαχείριση, προγραμμάτων επιχορήγησης επενδύσεων (ΕΣΠΑ), επιδότησης νέων επιχειρήσεων, νέων θέσεων εργασίας ή διατήρησης αυτών, ειδικών μορφών απασχόλησης, των νέων φορολογικών, αναπτυξιακών, εργασιακών και ασφαλιστικών νόμων που συνεχώς αλλάζουν τα δεδομένα και κάνουν την δουλειά μας ποιο δύσκολη κάθε φορά.  
 
Από όλα τα παραπάνω αντιλαμβάνεσθε ότι η Ε.Φ.Ε.Ε.Θ. δεν δύναται να εκδώσει ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟ.

Οι ευθύνες των φοροτεχνικών – λογιστών είναι τεράστιες, οι εργασίες, έλεγχοι και επαληθεύσεις είναι πάρα πολλές, εξειδικευμένες, σοβαρές, χρονοβόρες  και κοστοβόρες, η δουλειά μας πλέον είναι πολύ δύσκολη και ενέχει αρκετούς κινδύνους, γι΄ αυτό θα πρέπει να οργανωθείτε σε νέες βάσεις, να μελετάτε, να ξανακοστολογήσετε τις υπηρεσίες που προσφέρετε, για να μην υπάρξει πρόβλημα και ζημία με ανυπολόγιστες συνέπειες σε κανένα.

Δεν πρέπει όμως να ξεχνάτε ότι θα υπάρξει άμεσα Κώδικας Δεοντολογίας  που θα προβλέπει εκτός των άλλων και συνέπειες για  αθέμιτο ανταγωνισμό μεταξύ των πιστοποιημένων φοροτεχνικών – λογιστών.

Το Δ.Σ. της Ε.Φ.Ε.Ε.Θ. είναι πρόθυμο και έτοιμο να απαντήσει σε κάθε εύλογο ερώτημα των μελών του και να παράσχει οποιαδήποτε βοήθεια του ζητηθεί, γι’ αυτό επιτακτική ανάγκη είναι πλέον να είστε κοντά στην Ε.Φ.Ε.Ε.Θ. και να στηρίζετε τις προσπάθειές της για το καλό του επαγγέλματος μας..Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος                                                 
Δόβελος Ιωάννης                                            

Ο Γεν. Γραμματέας
Φιλίππου Κων/νος


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης