Αποτελέσματα live αναζήτησης

Εξαγορά µέχρι 7 ετών για σύνταξη - Εγκύκλιος του ΙΚΑ για το πόσα και ποια χρόνια αναγνωρίζονται από τους ασφαλισµένους του

26 Ιανουάριου 2011 Σχόλια
  • «Aντίδοτο» στις µεγάλες ανατροπές που φέρνει το νέο Ασφαλιστικό (σύνταξη στα 65, 40 έτη δουλειάς, µείωση συντάξεων) αποτελούν τα νέα πλασµατικά έτη που µπορούννα εξαγοράσουν οι ασφαλισµένοι. Ετσι, για όσους συνταξιοδοτούνται από την 1η/1/2011, για τη θεµελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώµατος ή και για την προσαύξηση της σύνταξης καθιερώνεται ο πλασµατικός χρόνος για έως και 7 έτη.
Σχετική εγκύκλιο εξέδωσε χθες η διοίκηση του ΙΚΑ (Γενική ∆ιεύθυνση Ασφαλιστικών Υπηρεσιών). Ειδικότερα αναγνωρίζονται:

■ Μέχριτέσσερα(4) χρόνια για όσους θεµελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωµα εντός του 2011.

■ Μέχρι πέντε (5) χρόνια για όσους θεµελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωµα εντός του 2012.

■ Μέχρι έξι (6) χρόνια για όσους θεµελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωµα εντός του 2013.

■ Μέχρι επτά (7) χρόνια για όσους θεµελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωµα από 1/1/2014 και εφεξής.

Με το νέο καθεστώς:

1. Η εξαγορά της στρατιωτικής θητείας σήµερα κοστίζει ποσό ίσο µε το 20% του µισθού κατά την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης. Με το νέο καθεστώς, το κόστος θα αντιστοιχεί και πάλι στο 20% του µισθού, αλλά: • Για όποιους θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης από 1/1/2011 έως 31/12/2014 θα γίνεται έκπτωση 30%. • Για όποιους θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης µετά την 1η Ιανουαρίου 2015 θα γίνεται έκπτωση 50%. Οι ασφαλισµένοι που θέλουν να αναγνωρίσουν τη στρατιωτική τους θητεία πρέπει να γνωρίζουνότι στις περιπτώσεις διαδοχικής ή παράλληλης ασφάλισης ο εργαζόµενος έχει τη δυνατότητα να αναγνωρίζει µόνο στο ένα Ταµείο τον χρόνο στρατιωτικής θητείας. Η επιλογή είναι δική του, ανεξάρτητα από το ποιο είναι το τελευταίο Ταµείο στοοποίο έχει ασφαλιστεί.

2. Ο χρόνος γονικής άδειας ανατροφής παιδιών εξαγοράζεταιβάσει του ποσοστού εισφοράς ασφαλισµένου και εργοδότη που ισχύει για κάθε φορέα και του 25πλάσιου του ηµεροµίσθιου ανειδίκευτου εργάτη. 3. Ο χρόνος επιδότησης λόγω ασθενείας και µέχρι 300 ηµέρες συνυπολογίζεται µόνο για τη θεµελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώµατος λόγω γήρατος και όχι για τον προσδιορισµό του δικαιούµενου ποσού σύνταξης, ενώ δεν χρειάζεται εξαγορά.

4. Ο χρόνος επιδότησηςτακτικής ανεργίας και µέχρι 300 ηµέρες.

5. Ο χρόνος εκπαιδευτικής άδειας άνευ αποδοχών και µέχρι δύο έτη. 6. Ο χρόνος σπουδών για την απόκτηση ενός πτυχίου, καθώς καιο χρόνος σπουδών, µετά τη συµπλήρωση του 17ου έτους της ηλικίας, σε µέσες επαγγελµατικές σχολές. Καταβάλλεται για κάθε µήνα ποσό υπολογιζόµενο µε ποσοστό 20% για τους φορείς κύριας ασφάλισης και 6% για τους φορείς επικουρικής ασφάλισης επί του 25πλασίου του ηµεροµισθίου ανειδίκευτου εργάτη τον χρόνο υποβολής της αίτησης.

7. Ο χρόνος ανεργίας µετά την υπαγωγή στην ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης ή στο ∆ηµόσιο συνυπολογίζεται γιατη θεµελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώµατος χωρίς εξαγορά.

8. Ο προβλεπόµενος από την εθνική συλλογική σύµβαση χρόνος απουσίας από την εργασία λόγω κύησης και λοχείας. Ο χρόνος αυτός συνυπολογίζεται µόνο για τη θεµελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώµατος λόγω γήρατος και δεν χρειάζεται εξαγορά.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης