Αποτελέσματα live αναζήτησης

Υπουργική Απόφαση για την επιβολή προστίμων από το Σ.ΕΠ.Ε.

20 Ιανουάριου 2011
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ημερομηνία: Πέμπτη, 20 Ιανουαρίου 2011

   
Θέμα: Υπουργική Απόφαση για την επιβολή προστίμων από το Σ.ΕΠ.Ε.

   
Δημοσιεύθηκε, με αριθμό ΦΕΚ 2150/Β/31-12-2010, η Υπουργική Απόφαση (25231/Δ18448/17.12.2010) με την οποία, κατόπιν της θετικής γνωμοδότησης του Συμβουλίου Κοινωνικού Ελέγχου Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΚΕΕΕ), στο οποίο προΐσταται ο Εδικός Γραμματέας του ΣΕΠΕ κ. Χάλαρης Μιχάλης, θεσπίζεται η αναλογικότητα των ποινών και των κυρώσεων που επιβάλλονται από τους Επιθεωρητές Εργασίας στις επιχειρήσεις για παραβάσεις της Εργατικής Νομοθεσίας.

Η επιβολή των προστίμων στηρίζεται σε επιστημονική μεθοδολογία, με βάση ποιοτικά και αντικειμενικά κριτήρια, έτσι ώστε ο κάθε Επιθεωρητής Εργασίας να μην εισηγείται και επιβάλλει πρόστιμα με υποκειμενικά και εμπειρικά κριτήρια και άρα λιγότερο αντικειμενικά.

   
Η αλγοριθμική μέθοδος που χρησιμοποιείται προέκυψε από ειδικό μαθηματικό μοντέλο για τη λήψη των αποφάσεων (Decision Making) και την αναλυτική ιεράρχηση των παραβάσεων.

   
Συγκεκριμένα, τα πρόστιμα που επιβάλλονται από τους Κοινωνικούς Επιθεωρητές Εργασίας συνεκτιμούνται με βάση τρεις (3) μεταβλητές - κριτήρια τα οποία είναι:

· Σοβαρότητα παράβασης

· Αριθμός εργαζομένων της επιχείρησης

· Υποτροπή της επιχείρησης (Για το χαρακτηρισμό του βαθμού συνεργασίας συνεκτιμώνται ιδίως η τυχόν επαναλαμβανόμενη μη συμμόρφωση σε υποδείξεις - συστάσεις, ο βαθμός υπαιτιότητας (βαθμός ευθύνης) του εργοδότη, η παρεμπόδιση του έργου του Επιθεωρητή κατά τη διενέργεια του ελέγχου, η μη χορήγηση στοιχείων κατά τη διάρκεια της έρευνας κτλ.)

   
Ακόμη, σημαίνοντα λόγο έχουν:

· Ο βαθμός συνεργασίας της επιχείρησης με την Επιθεώρηση Εργασίας και η συμμόρφωση της σε υποδείξεις - συστάσεις που λαμβάνει.

· Ο αριθμός εργαζομένων που θίγονται από τη διαπιστωθείσα παράβαση.

   
Όσον αφορά στον καθορισμό των προστίμων από τις Τεχνικές Επιθεωρήσεις Εργασίας, χρησιμοποιήθηκε μαθηματικός τύπος από τη συνθετική προσέγγιση της ανάλυσης κινδύνου (Risk Analysis) για τη λήψη αποφάσεων και της ιεράρχησης των παραβάσεων με βάση τα εξής κριτήρια:

· Αριθμός εργαζομένων

· Σοβαρότητα των συνεπειών παράβασης και έκτασης του κινδύνου

· Κατηγορία επιχείρησης με βάση το Ν. 3850/2010

   
Επίσης προσμετρούνται και:

· Υποτροπή της επιχείρησης νοείται α) η επιβολή στην ίδια επιχείρηση δύο (2) τουλάχιστον διοικητικών κυρώσεων για παρόμοιες παραβάσεις μέσα σε μία τετραετία, η οποία ξεκινά από τη διενέργεια του ελέγχου, ή β) η έκδοση μίας (1) τουλάχιστον αμετάκλητης καταδικαστικής απόφασης που αφορά την τέλεση αξιόποινης πράξης για παρόμοια παράβαση. Τυχόν αλλαγή του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης δεν επηρεάζει την υποτροπή. Η υποτροπή προκύπτει και από το συνδυασμό των δύο παραπάνω περιπτώσεων, δηλαδή επιβολή μίας διοικητικής κύρωσης και έκδοση αμετάκλητης καταδικαστικής απόφασης.

   
Αρχικώς καθορίζεται ένα βασικό ποσό προστίμου (ΒΠ), το οποίο μπορεί να αναπροσαρμόζεται προς τα πάνω, όταν συντρέχουν ειδικοί λόγοι.

   
Στη συνέχεια παραθέτονται συνημμένα παραδείγματα επιβολής προστίμων στις επιχειρήσεις βάση των πινάκων της Υπουργικής Απόφασης, η οποία είναι αναρτημένη στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://et.diavgeia.gov.gr/f/ypakp/find/eia:28).

   

   
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

   
1ο Παράδειγμα

   
Κατά την πραγματοποίηση ελέγχου σε επιχείρηση διαπιστώθηκε παράβαση διατάξεων της Εργατικής Νομοθεσίας για υπέρβαση χρονικών ορίων εργασίας (παράνομη υπερωριακή απασχόληση), προσωπικού Ανωνύμων Εταιρειών, χωρίς προηγούμενη αίτηση και άδεια από την οικεία Επιθεώρηση Εργασίας και καταχώρηση των εργαζομένων στο βιβλίο

   
Για την συγκεκριμένη παράβαση της παράνομης υπερωριακής απασχόλησης, η οποία χαρακτηρίζεται ως πολύ υψηλή, το επιβαλλόμενο πρόστιμο εκτιμάται κατά την κρίση των αρμοδίων οργάνων σύμφωνα με τα ποιοτικά και αντικειμενικά κριτήρια της μεθόδου υπολογισμού ύψους προστίμων, ως κάτωθι:

   
Για αριθμό εργαζομένων ίσον με 8 το εκτιμούμενο πρόστιμο είναι 9.100 €
Για αριθμό εργαζομένων ίσον με 70 το εκτιμούμενο πρόστιμο είναι 22.000 €
Για αριθμό εργαζομένων ίσον με 300 το εκτιμούμενο πρόστιμο είναι 40.000 €

   
Σημειώνουμε, ότι η εν λόγω επιχείρηση δεν είναι υπότροπη

   

2ο Παράδειγμα

  
Κατά την πραγματοποίηση ελέγχου σε επιχείρηση διαπιστώθηκε παράβαση διατάξεων της Εργατικής Νομοθεσίας για μη χορήγηση αναλυτικών εκκαθαριστικών σημειωμάτων αποδοχών.

Για την συγκεκριμένη παράβαση της μη χορήγησης αναλυτικών εκκαθαριστικών σημειωμάτων αποδοχών, η οποία χαρακτηρίζεται ως σημαντική, το επιβαλλόμενο πρόστιμο εκτιμάται κατά την κρίση των αρμοδίων οργάνων σύμφωνα με τα ποιοτικά και αντικειμενικά κριτήρια της μεθόδου υπολογισμού ύψους προστίμων, ως κάτωθι:

   
Για αριθμό εργαζομένων ίσον με 8 το εκτιμούμενο πρόστιμο είναι 9.750 €
Για αριθμό εργαζομένων ίσον με 70 το εκτιμούμενο πρόστιμο είναι 19.500 €
Για αριθμό εργαζομένων ίσον με 300 το εκτιμούμενο πρόστιμο είναι 33.375 €

   
Σημειώνουμε, ότι η εν λόγω επιχείρηση είναι υπότροπη με 2 όμοιες παραβάσεις την τελευταία τετραετία και ο αριθμός των εργαζομένων που θίγονται είναι (2) εργαζόμενοι.

   

   
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

   
1ο Παράδειγμα

   
Κατά την πραγματοποίηση ελέγχου σε βιομηχανία διαπιστώθηκε παράβαση διατάξεων της Εργατικής Νομοθεσίας για τον κάτωθι λόγο.

Στις μηχανές παραγωγής υλικών συσκευασίας (τσέρκια) κατά τη λειτουργία τους δεν υπάρχει σύστημα προστασίας που να εμποδίζει την πρόσβαση στα κινούμενα μηχανικά στοιχεία (ράουλα) του εξοπλισμού εργασίας.

   
Για τη συγκεκριμένη παράβαση μη λειτουργίας διάταξης ασφαλείας σε εξοπλισμό εργασίας, η οποία χαρακτηρίζεται ως πολύ υψηλή, το επιβαλλόμενο πρόστιμο εκτιμάται κατά την κρίση των αρμοδίων οργάνων σύμφωνα με τα ποιοτικά και αντικειμενικά κριτήρια της μεθόδου υπολογισμού ύψους προστίμων, ως κάτωθι:

   
Για αριθμό εργαζομένων ίσον με 8 το εκτιμούμενο πρόστιμο είναι 6.000 €
Για αριθμό εργαζομένων ίσον με 70 το εκτιμούμενο πρόστιμο είναι 12.000 €
Για αριθμό εργαζομένων ίσον με 200 το εκτιμούμενο πρόστιμο είναι 25.000 €

   
Σημειώνουμε, ότι η εν λόγω επιχείρηση δεν είναι υπότροπη

   
2ο Παράδειγμα

   
Κατά την πραγματοποίηση ελέγχου σε τεχνική εταιρεία διαπιστώθηκε παράβαση διατάξεων της Εργατικής Νομοθεσίας για τον κάτωθι λόγο.

Δεν έχουν χορηγηθεί από τον εργολάβο τα κατάλληλα Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) για την εκτέλεση εργασίας κατασκευής υπέργειου υπασταθμού μέσης τάσης (π.χ. ολόσωμο σύστημα εξάρτησης για ανακοπή πτώσης αγκυρωμένο σε σταθερό σημείο).

Για τη συγκεκριμένη παράβαση μη χορήγηση ΜΑΠ, η οποία χαρακτηρίζεται ως σημαντική, το επιβαλλόμενο πρόστιμο εκτιμάται κατά την κρίση των αρμοδίων οργάνων σύμφωνα με τα ποιοτικά και αντικειμενικά κριτήρια της μεθόδου υπολογισμού ύψους προστίμων, ως κάτωθι:

   
Για αριθμό εργαζομένων ίσον με 4 το εκτιμούμενο πρόστιμο είναι 3.000 €
Για αριθμό εργαζομένων ίσον με 8 το εκτιμούμενο πρόστιμο είναι 12.000 €

   
Σημειώνουμε, ότι η εν λόγω επιχείρηση είναι υπότροπη με 2 όμοιες παραβάσεις (μη χορήγηση ΜΑΠ) την τελευταία τετραετία.

   
Τέλος, ο αναλυτικός υπολογισμός των επιβαλλόμενων προστίμων παρατίθενται στα παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ στους πίνακες που ακολουθούν, ενώ στο παράρτημα Ι παρουσιάζεται η κατηγοριοποίηση των παραβάσεων της Εργατικής Νομοθεσίας σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση.Θέλετε να δείτε τα σχόλια; Η προβολή των σχολίων απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies, επιλογή η οποία έχει απενεργοποιηθεί απο εσάς.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies πατώντας εδώ και να επιτρέψετε την προβολή των σχολίων σε κάθε άρθρο.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης