Πλήρης απελευθέρωση κλειστών επαγγελμάτων - Το νομοσχέδιο και η αιτιολογική έκθεση

Οικονομικές Ειδήσεις

20 Ιανουάριος 2011
Taxheaven.gr

Ανακοίνωση σχετικά με την ανάρτηση προς διαβούλευση του σχεδίου νόμου
«Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας - κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων»

Αναρτήθηκε σήμερα το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας – κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων» προς διαβούλευση στην ιστοσελίδα http://www.opengov.gr/minfin/, μετά την έγκρισή του από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Η διαβούλευση θα διαρκέσει μία εβδομάδα, μέχρι και την Τρίτη, 25 Ιανουαρίου 2011.

Παράλληλα, θα συνεχιστεί ο διάλογος με τους φορείς και τις επαγγελματικές ομάδες, προκειμένου να γίνει η άρση των αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων με τον πλέον επωφελή τρόπο για τους πολίτες, το κοινωνικό σύνολο, τους επαγγελματίες και την χώρα μας, που βρίσκεται σε ένα κομβικό σημείο μεταρρυθμίσεων.

Το σχέδιο νόμου αποτελεί μία σημαντική νομοθετική πρωτοβουλία, με στόχο να επαναφέρει τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τα επαγγέλματα στη χώρα μας πιο κοντά στη συνταγματική επιταγή της ελευθερίας στην επαγγελματική δραστηριότητα.

Η προτεινόμενη νομοθετική πρωτοβουλία αίρει τους περιορισμούς που ισχύουν σήμερα για την άσκηση διαφόρων επαγγελμάτων, όπως αριθμός αδειών, καθορισμός τιμών υπηρεσιών, ελάχιστες αμοιβές, γεωγραφικοί περιορισμοί και αντιστρέφει τη λογική που ισχύει σήμερα. Από εδώ και στο εξής κάθε επαγγελματική δραστηριότητα μπορεί να ασκηθεί χωρίς περιορισμούς, ενώ οι περιορισμοί επιβάλλονται αυστηρά για λόγους υπεράσπισης επιτακτικού δημοσίου συμφέροντος.

Το σχέδιο νόμου περιλαμβάνει δύο κεφάλαια.
Στο πρώτο, εφαρμόζεται η συνταγματική πρόβλεψη για ελεύθερη άσκηση επαγγέλματος καταργώντας περιορισμούς, επί της αρχής, στην άσκηση οποιασδήποτε επαγγελματικής δραστηριότητας, επιτρέποντας ταυτόχρονα μέσω Προεδρικών Διαταγμάτων την επιβολή περιορισμών για λόγους δημοσίου συμφέροντος.

Ειδικότερα καταργούνται:

-Περιορισμοί ως προς τον αριθμό των προσώπων που μπορούν να εξασκούν ένα επάγγελμα (πληθυσμιακά κριτήρια, numerus clausus)
-Η εξάρτηση της διοικητικής άδειας, από την ύπαρξη «πραγματικής ανάγκης» κατά τη ουσιαστική εκτίμηση της διοικητικής αρχής
-Οι γεωγραφικοί περιορισμοί στην άσκηση του επαγγέλματος
-Οι ελάχιστες αποστάσεις μεταξύ των ομοίων επαγγελματικών εγκαταστάσεων
-Οι προβλέψεις, είτε αποκλειστικής δυνατότητας διάθεσης, είτε απαγόρευσης διάθεσης είδους αγαθών, από ορισμένες κατηγορίες επαγγελματικών εγκαταστάσεων
-Η επιβολή ή η απαγόρευση ασκήσεως επαγγέλματος με ορισμένη εταιρική μορφή
-Οι περιορισμοί που σχετίζονται με τη συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο
-Η επιβολή υποχρεωτικών κατωτάτων ή ανωτάτων τιμών ή αμοιβών
-Η απαίτηση χορήγησης προηγούμενης διοικητικής άδειας για την άσκηση επαγγέλματος
-Στο δεύτερο μέρος, ειδικές διατάξεις τροποποιούν την υφιστάμενη νομοθεσία, για την άρση των περιορισμών στα επαγγέλματα, των νομικών, των συμβολαιογράφων, των ορκωτών ελεγκτών και των μηχανικών.

Το «άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων» αποτελεί μία ακόμη προγραμματική δέσμευση της κυβέρνησης που υλοποιείται. Στην συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, οι λόγοι που επέβαλαν στο παρελθόν συγκεκριμένους περιορισμούς στην άσκηση πολλών επαγγελμάτων, σήμερα, δεν υφίστανται. Αντίθετα, η διατήρηση των υφιστάμενων περιορισμών αυξάνει το κόστος για τους καταναλωτές και τους επαγγελματίες, αποτρέπει και αποκλείει σε άτομα την άσκηση ενός συγκεκριμένου επαγγέλματος, παρά το γεγονός ότι έχουν ή θα μπορούσαν να αποκτήσουν τα τυπικά προσόντα και περιορίζει τον ανταγωνισμό και την δυναμική ανάπτυξης συγκεκριμένων κλάδων.

Τα αναμενόμενα οφέλη για το κοινωνικό σύνολο και την αναπτυξιακή ώθηση που χρειάζεται η χώρα μας από την απελευθέρωση των κλειστών επαγγελμάτων περιλαμβάνουν:

-Μείωση στην τιμή των παρεχόμενων υπηρεσιών
-Διευκόλυνση των νέων και των νεοεισερχόμενων επαγγελματιών στην πρόσβαση στην αγορά εργασίας.
Μεσο-μακροπρόθεσμη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών επίσης ως συνέπεια της αύξησης του ανταγωνισμού
-Η κατάργηση επαγγελματικών ρυθμίσεων που δεν εξυπηρετούν το γενικό συμφέρον θα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της παραγωγικότητας και τον εκσυγχρονισμό του συνόλου της οικονομίας

----

Διαβάστε εδώ το πλήρες κείμενο του νομοσχεδίου για το άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων την εισηγητική έκθεση για το νομοασχέδιο για το άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων και την ακτινογραφία του καθεστώτος των κλειστών επαγγελμάτων, με βάση τα όσα ισχύουν στην Ελλάδα και το εξωτερικό.