Αποτελέσματα live αναζήτησης

Πρόχειρος διαγωνισμός για τον διορισμό ορκωτών ελεγκτών λογιστών

11 Ιανουάριου 2011 Σχόλια
Αθήνα, Τρίτη 11 Ιανουαρίου 2011
Αρ. Πρωτ. : 79

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ν.Π.Δ.Δ.
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Πληροφορίες: κος Φραγκιαδάκης Αντώνιος
Τηλέφωνο: 2103377178
Τηλεομοιοτυπία: 2103377173
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected]
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 1 και Σταδίου
Ταχ. Κωδ.: 10562

Θέμα: Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για τον διορισμό ορκωτών ελεγκτών λογιστών για τον τακτικό, κατά το νόμο, έλεγχο των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την διαχειριστική χρήση 01.01.2010 - 31.12.2010.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Ν.Π.Δ.Δ., λαμβάνοντας υπόψη:

1) Την παράγραφο 8 του άρθρου 31 του ν. 2324/1995 (ΦΕΚ Α'/146/17.7.2005), σύμφωνα με την οποία ο έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς διενεργείται από ορκωτούς ελεγκτές.

2) Το π.δ. 205/1998 «Περί ορισμού του περιεχομένου και του χρόνου ενάρξεως της εφαρμογής του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Νομικών Προσώπων Δημόσιου Δικαίου» (ΦΕΚ Α'/163/15.7.1998).

3) Την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του ν. 3693/2008 "Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την οδηγία 2006/43/ΕΚ περί υποχρεωτικών ελέγχων των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών, για την τροποποίηση των Οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου και για την κατάργηση της Οδηγίας 84/253/ΕΟΚ του Συμβουλίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α'/174/25.8.2008).

4) Την υπ' αριθ. 8496/Β'3113/13.2.2009 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης του Ν.Π.Δ.Δ. Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς» (ΦΕΚ Β'/320/23.2.2009) και ειδικότερα την περίπτωση (ιθ) του άρθρου 3 του ως άνω Κανονισμού.

5) Την περίπτωση (δ) του άρθρου 4 και το άρθρο 6 της απόφασης 1/491/14.11.2008 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισμός Προμηθειών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Ν.Π.Δ.Δ.)» (ΦΕΚ Β'/2425/1.12.2008) περί προμήθειας με συνοπτικές διαδικασίες (πρόχειρος διαγωνισμός).

6) Το στοιχείο (xvi) της περίπτωσης (α) της παραγράφου 1 της απόφασης 7/513/18.6.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στην Εκτελεστική Επιτροπή, στους Α' και Β' Αντιπροέδρους, στο Γενικό Διευθυντή και στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων, Τμημάτων, Γραφείων και λοιπών Υπηρεσιακών Μονάδων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς» (ΦΕΚ Β'/12 79/29.6.2009).

7) Την απόφαση 31/977/23.7.2010 της Εκτελεστικής Επιτροπής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 

8) Την 19/1001/09.12.2010 (ΑΔΑ: 4Α9ΦΟΡΡΠ - Α) Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής περί διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για το διορισμό ορκωτών ελεγκτών - λογιστών για τον τακτικό, κατά νόμο, έλεγχο των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για τη διαχειριστική χρήση που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2010.

9) Την παράγραφο 2 του άρθρου 4 του Ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου», όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν. 369/1976 (ΦΕΚ Α'/164/29.6.1976).

10)  Το γεγονός ότι η παρούσα δαπάνη θα βαρύνει τον Κωδικό Αριθμό Εξόδων 0439 «Λοιπές αμοιβές νομικών προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες» του προϋπολογισμού της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς του οικονομικού έτους 2011, για τον οποίο έχει προβλεφθεί σχετική πίστωση ενώ δε θα υπερβαίνει το 50% των εγγεγραμμένων πιστώσεων του οικονομικού έτους 2010 και πάντως για διάστημα όχι πέραν του εξαμήνου.

Προκηρύσσει

τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού σε ευρώ με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάθεση σε εταιρεία ορκωτών ελεγκτών - λογιστών του ελέγχου της διαχειριστικής χρήσης 2010 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα. Η συνολική δαπάνη δε θα υπερβαίνει το ποσό των σαράντα χιλιάδων ευρώ (€ 40.000,00) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τον Κωδικό Αριθμό Εξόδων 0439 «Λοιπές αμοιβές νομικών προσώπων που εκτελούν ειδικές υτιηρεσίες» του προϋπολογισμού της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς του οικονομικού έτους 2011.

Η ανωτέρω δαπάνη υπόκειται στις εξής κρατήσεις:

α) επί της καθαρής τιμολογιακής αξίας, ποσοστό κρατήσεων 3,072% (υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. μετά του αναλογούντος χαρτοσήμου και Ο.Γ.Α. χαρτοσήμου) και

β) επί της καθαρής τιμολογιακής αξίας και αφαιρουμένου του συνόλου των παραπάνω κρατήσεων γίνεται παρακράτηση φόρου εισοδήματος σε ποσοστό 8% για την παροχή υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 2198/1994 (ΦΕΚ Α'/43/22.3.1994). Οι παραπάνω κρατήσεις βαρύνουν το μειοδότη, ο δε Φ.Π.Α. βαρύνει την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Η αμοιβή θα καταβληθεί μετά την υποβολή της έκθεσης ελέγχου που προβλέπεται από τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα.

Παρακαλούμε σε περίπτωση ενδιαφέροντος όπως αποστείλετε / παραδώσετε την προσφορά σας, σύμφωνα με τα ανωτέρω, στο πρωτόκολλο της Ε.Κ. (1°ς όροφος, Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου, 10562 Αθήνα) υπόψη κ. Α. Γιαννόπουλου, έως και την 24Η Ιανουαρίου 2011, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ κατά τις ώρες 10.00 - 14.00, σε ΚΛΕΙΣΤΟ & ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ φάκελο στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:

1. Η ένδειξη "ΠΡΟΣΟΧΗ - ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ Ο ΦΑΚΕΛΟΣ" με κεφαλαία γράμματα
2. Η λέξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" με κεφαλαία γράμματα
3. Ο πλήρης τίτλος "ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ν.Π.Δ..Δ."
4. ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ
5. Αφορά: "Διαγωνισμό για τον έλεγχο της διαχειριστικής χρήσης 2010 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα".

Επισημαίνεται ότι όλες οι προσφορές πρέπει να είναι υπογεγραμμένες και σφραγισμένες και να υποβληθούν σε πρωτότυπο και αντίγραφο. Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί από την αρμόδια επιτροπή Αξιολόγησης την καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών ήτοι την 24 Ιανουαρίου 2011, και ώρα 14.00 πμ στα γραφεία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Κολοκοτρώνη 1 και Σταδίου Αθήνα). Οι προσφέροντες υποχρεούνται με την προσφορά τους να καταθέσουν Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνονται τα εξής:

1. Έλαβα γνώση των όρων του διαγωνισμού τους οποίους και αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα.
2. Δεν υπάρχουν νομικοί περιορισμοί στη λειτουργία της Επιχείρησης.
3. Δεν έχω αποκλεισθεί, από την συμμετοχή σε διαγωνισμούς του Δημοσίου.
4. Δεν έχω κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την Υπηρεσία.
5. Δεν έχω υποπέσει σε σοβαρά παραπτώματα κατά την άσκηση της επαγγελματικής μου δραστηριότητας.
6. Θα είμαι συνεπής στην εκπλήρωση των συμβατικών μου υποχρεώσεων που ζητούνται από την Υπηρεσία.

Η μη προσκόμιση των παραπάνω δικαιολογητικών, αλλά και η διαπίστωση κατά τον έλεγχο σοβαρής ανειλικρίνειας των στοιχείων συνεπάγεται τον αποκλεισμό από τον διαγωνισμό. Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων το κείμενο της πρόσκλησης - διακήρυξης διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, www.cmc.gov.gr

Διευκρινήσεις επί των οικονομικών όρων της Προκήρυξης παρέχονται από κ. Κόκκοβα, Αναπληρωτή Προϊστάμενο Οικονομικού Τμήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ν.Π.Δ.Δ. (τηλ: 210 - 3377206) ή τον κ. Βαρβαρή, Αναπληρωτή Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ν.Π.Δ.Δ. (τηλ: 210 - 3377181).

Ειδικότερα, επισημαίνουμε τα ακόλουθα:

1. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει και αποτελεί τεκμήριο ότι κάθε διαγωνιζόμενος έχει λάβει πλήρη γνώση και έχει αποδεχθεί ανεπιφύλακτα το σύνολο των όρων που περιλαμβάνονται στην Διακήρυξη.

2. Οι συμμετέχουσες εταιρείες έχουν υποχρέωση - επί ποινή αποκλεισμού - να καταθέσουν μία ενιαία προσφορά για το σύνολο των παρεχομένων υπηρεσιών, καθότι θα υπάρξει ένας και μόνο μειοδότης.

3. Η ανάδειξη του μειοδότη θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, η οποία θα εκφράζεται σε Ευρώ και θα είναι μία και ενιαία για το σύνολο των παρεχομένων υπηρεσιών μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Ο ΦΠΑ θα δίδεται σε ξεχωριστή στήλη.

4. Προσφορές που το τίμημά τους υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη θα απορρίπτονται.

5. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών
Σεραφείμ Βαρβαρής


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης