Αποτελέσματα live αναζήτησης

Η Ελλάδα ξανά «στο σκαμνί» για τα αυτοκίνητα

17 Ιανουάριου 2006 Σχόλια
  • Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο παραπέμπεται η Ελλάδα, αφενός για υπερβολική φορολόγηση των εισαγόμενων μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, αφετέρου για την επιβολή ΦΠΑ σε ασφαλιστήρια συμβόλαια οδικής βοήθειας, μετά από σχετική απόφαση που έλαβε χθες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. ...


Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο παραπέμπεται η Ελλάδα, αφενός για υπερβολική φορολόγηση των εισαγόμενων μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, αφετέρου για την επιβολή ΦΠΑ σε ασφαλιστήρια συμβόλαια οδικής βοήθειας, μετά από σχετική απόφαση που έλαβε χθες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Σχετικά με τη φορολόγηση των εισαγόμενων μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, η Ελλάδα έχει ήδη καταδικαστεί το 1997 από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο (υπόθεση C-375/95) μετά από άσκηση προσφυγής της Επιτροπής. Και υποχρεώθηκε να τροποποιήσει τις διατάξεις της σχετικά με τον καθορισμό της φορολογητέας αξίας των οχημάτων αυτών.

Η Επιτροπή, όμως, εκτίμησε ότι οι νέες ελληνικές διατάξεις εξακολουθούν να μην είναι σύμφωνες με τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Συγκεκριμένα, θεωρεί ότι με την υιοθέτηση από ελληνικής πλευράς ενός συστήματος που βασίζεται σε ενιαίο κριτήριο και επιτρέπει μείωση της αξίας κατά 7% για τα αυτοκίνητα παλαιότητας μεταξύ έξι μηνών και ενός έτους ή 14% για αυτοκίνητα παλαιότητας ενός έτους, η Ελλάδα παραβιάζει το άρθρο 90 της συνθήκης ΕΚ. Κατά την Επιτροπή, ο κανόνας αυτός δεν εγγυάται ότι το ποσό του τέλους ταξινόμησης που επιβάλλεται δεν υπερβαίνει το ποσό του εναπομένοντος φόρου που παραμένει ενσωματωμένος στην αξία ομοειδών οχημάτων που έχουν ήδη ταξινομηθεί στην ελληνική επικράτεια.

Η Επιτροπή αναφέρεται στην απόφαση του Ευρωδικαστηρίου για την υπόθεση Gomes Valente (C-393/98), στην οποία υπογραμμίζεται ότι μια αντικειμενική κλίμακα πρέπει να αντικατοπτρίζει ακριβώς την πραγματική απόσβεση της αξίας των οχημάτων. Επίσης, στην ίδια απόφαση επισημαίνεται ότι η διάκριση μεταξύ εθνικών και εισαγόμενων προϊόντων απαγορεύεται δυνάμει του άρθρου 90 της συνθήκης ΕΚ, ακόμη και αν η διακριτική μεταχείριση εμφανίζεται μόνο σε ορισμένες περιπτώσεις.

Η Επιτροπή αμφισβητεί και άλλες πτυχές της ελληνικής νομοθεσίας, οι οποίες αφορούν την έλλειψη διαφάνειας της διοικητικής διαδικασίας. Ειδικότερα, υποστηρίζει ότι οι φορολογικές αρχές δεν δημοσιοποιούν τη μέθοδο υπολογισμού της φορολογητέας αξίας των αυτοκινήτων. Επιπλέον, ο φορολογούμενος υποχρεούται να καταβάλει ποσό ύψους 300 ευρώ για τον έλεγχο του αυτοκινήτου από ειδική επιτροπή, σε περίπτωση που διαφωνεί με την αξία που καθόρισαν οι φορολογικές αρχές.

Η Αθήνα δεν συμμορφώθηκε με τις υποδείξεις των Βρυξελλών, παρά την αποστολή αιτιολογημένης γνώμης τον Ιούλιο 2005, και η Επιτροπή αποφάσισε να την παραπέμψει στο Ευρωδικαστήριο.

Η δεύτερη προσφυγή κατά της Ελλάδας αφορά την άρνηση απαλλαγής από τον ΦΠΑ της πτυχής «ασφάλιση» των ασφαλιστηρίων συμβολαίων οδικής βοήθειας. Στην Ελλάδα, οι συνδρομητές της ΕΛΠΑ καταβάλλουν ετήσια κατ’ αποκοπήν συνδρομή που καλύπτει την ασφάλιση για την παροχή βοήθειας σε περίπτωση βλάβης ή ατυχήματος. Η Επιτροπή θεωρεί ότι, βάσει της νομολογίας του Ευρωδικαστηρίου που ερμηνεύει την έννοια της παροχής ασφαλιστικών υπηρεσιών για τους σκοπούς της 6ης οδηγίας, μέρος της συνδρομής των μελών στην ΕΛΠΑ πρέπει να θεωρείται ως παροχή ασφαλιστικών υπηρεσιών και επομένως πρέπει να απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ. Παρ’ όλα αυτά, η Ελλάδα εισπράττει τον ΦΠΑ στο σύνολο της συνδρομής.

Οι παρατηρήσεις που υπέβαλε η ελληνική πλευρά σε απάντηση στην αιτιολογημένη γνώμη που της απηύθυνε η Επιτροπή δεν κρίθηκαν ικανοποιητικές και η τελευταία αποφάσισε να ασκήσει προσφυγή στο Ευρωδικαστήριο.

Πηγή ΗμερησίαΔημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης