Αποτελέσματα live αναζήτησης

Νέο θεσμικό πλαίσιο για μελέτες και δημόσια έργα

30 Δεκέμβριου 2010
Tη σύσταση Αρχής Ελέγχου Μελετών και Eργων θεσπίζει το σχέδιο νόμου για την «Τροποποίηση Συστήματος Εκπόνησης Μελετών, Εκτέλεσης Δημοσίων Eργων και Σύσταση Αρχής Ελέγχου Μελετών και Eργων», που κατήρτισε το Υπουργείο Υποδομών και για το οποίο ενημέρωσε xθες το Yπουργικό Συμβούλιο ο αρμόδιος υπουργός, Δημήτρης Ρέππας.

Oπως τόνισε στην εισήγησή του, κύριος Ρέππας, το Υπουργείο Υποδομών, Mεταφορών και Δικτύων προτίθεται να αναλάβει στο αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα νομοθετική πρωτοβουλία, η οποία αναλύεται σε τρία διακριτά μέρη. Το πρώτο αφορά μεταρρυθμίσεις της νομοθεσίας ανάθεσης και εκπόνησης των μελετών (Ν. 3316/2005), το δεύτερο μεταρρυθμίσεις της νομοθεσίας ανάθεσης και εκτέλεσης των δημοσίων έργων (Ν. 3669/2008) και το τρίτο την ίδρυση μιας Αρχής ελέγχου των διαδικασιών ωρίμασης, ανάθεσης και εκτέλεσης των συμβάσεων.

Οι κυριότεροι σκοποί που εξυπηρετούνται με τη μεταρρύθμιση του Ν. 3316/2005 και οι ρυθμίσεις που συντελούν στην εξυπηρέτηση αυτών των σκοπών, είναι:

1. Τροποποιήσεις στα μητρώα μελετητών: Διάσπαση κάποιων κατηγοριών για νέα εξειδικευμένα αντικείμενα, δημιουργία γενικών κατηγοριών (για μελέτες κτιριακών, συγκοινωνιακών, λιμενικών και υδραυλικών έργων) και θέσπιση ειδικών κατηγοριών παρόχων υπηρεσιών. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να εγγράφονται αρχικά σε τέσσερις κατηγορίες μελετών και θα εξελίσσονται περαιτέρω βάσει της αποκτώμενης εμπειρίας σε οσεσδήποτε κατηγορίες (και πλέον των τεσσάρων) υποστηρίζει ο τίτλος σπουδών και η αποκτηθείσα εμπειρία. Σκοπός των νέων ρυθμίσεων είναι η χορήγηση δυνατότητας επαγγελματικής διεξόδου σε μηχανικούς και άλλους επιστήμονες, με νέα εξειδικευμένα αντικείμενα, η συγκρότηση ομίλων και εταιριών οι οποίες θα έχουν μόνιμη στελέχωση και θα αναλαμβάνουν ολόκληρη τη μελέτη τεχνικού έργου, η σύσταση εξειδικευμένων κατηγοριών παρόχων υπηρεσιών και η ορθολογική τήρηση του μητρώου, χωρίς περιττούς περιορισμούς.

2. Διαδικασία ωρίμασης των συμβάσεων: Ο φάκελος έργου εγκρίνεται από την Προϊσταμένη Αρχή, ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Αρχής Ελέγχου Μελετών και Eργων (ΑΕΜΕ – για συμβάσεις άνω του ορίου εφαρμογής των οδηγιών 2004/17 και 2004/18) και του Τεχνικού Συμβουλίου (ΤΣ) της αναθέτουσας αρχής, στις λοιπές περιπτώσεις. Η ΑΕΜΕ, ή το ΤΣ, ελέγχουν την πληρότητα του φακέλου, την ορθή περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, τον ορθό καθορισμό της προεκτιμώμενης αμοιβής της σύμβασης, τον καθορισμό των αναγκαίων κατηγοριών πτυχίων μελετητών και τον καθορισμό της ορθής διαδικασίας ανάθεσης της μελέτης.

Σύσταση Aρχής Eλέγχου Mελετών και Eργων

Ειδικότερα, όπως είπε ο κ. Ρέππας, η ιδρυόμενη Αρχή θα έχει ως σκοπό:

α. Τον έλεγχο του σταδίου, που προηγείται της σύναψης μιας δημόσιας σύμβασης έργου, μελέτης ή συναφών (τεχνικών) υπηρεσιών κοινοτικού ενδιαφέροντος. Θα πρόκειται για έλεγχο επί των συμβάσεων έργων, που υπάγονται στο ρυθμιστικό πεδίο του Ν. 3669/2008 και επί των συμβάσεων μελετών και συναφών υπηρεσιών που υπόκεινται στο ρυθμιστικό πεδίο του Ν. 3316/2005, εφόσον έχουν προϋπολογισμό ίσο ή μεγαλύτερο από το «κατώφλι» εφαρμογής των σχετικών κοινοτικών οδηγιών. Ο έλεγχος των υπαγόμενων συμβάσεων θα ασκείται με τη διαπίστωση από την Αρχή της ύπαρξης, ή όχι, «ωριμότητας» για να κινηθούν από την αναθέτουσα αρχή οι σχετικές διαδικασίες ανάθεσης, με την έκδοση «βεβαιώσεων» περί του ανεκτέλεστου υπολοίπου των συμβάσεων, με την απόφανση επί των υποβαλλομένων υπό των ενδιαφερομένων προδικαστικών «προσφυγών» και τέλος με τη διατύπωση της «σύμφωνης» γνώμης της, προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία για την ανάθεση μιας σύμβασης.

β. Τον έλεγχο του σταδίου που έπεται της σύναψης των παραπάνω συμβάσεων. Ο έλεγχος αυτός θα ασκείται μέσω τακτικών ή έκτακτων επιθεωρήσεων, μέσω της επιβολής των προβλεπόμενων από τον νόμο διοικητικών ή οικονομικών κυρώσεων στους αναδόχους και μέσω της συμμετοχής εκπροσώπου της Αρχής στις Επιτροπές Προσωρινής Παραλαβής των έργων.

γ. Τον έλεγχο των επιχειρήσεων εκτέλεσης δημοσίων και ιδιωτικών έργων, των τεχνικών που στελεχώνουν τέτοιες επιχειρήσεις, των μελετητών δημοσίων έργων και των παρόχων υπηρεσιών τεχνικής φύσης.

1. Ο έλεγχος θα ασκείται από την Αρχή μέσω της τήρησης ειδικών για κάθε περίπτωση "μητρώων". Η τήρηση των "μητρώων" θα γίνεται από την Αρχή επί νέας βάσης και κατά τον τρόπο που θα καθοριστεί από τον κανονισμό λειτουργίας και διαχείρισης της ιδίας.

2. Η Αρχή θα διοικείται από διοικητικό συμβούλιο, για τη συγκρότηση του οποίου θα επιλεγούν πρόσωπα εγνωσμένου κύρους με ακαδημαϊκή, επιστημονική ή επαγγελματική εξειδίκευση και εμπειρία στο αντικείμενο των δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών ή συναφών υπηρεσιών.

3. Οι οργανικές θέσεις στην Αρχή θα καλυφθούν αφενός με την πρόσληψη ειδικού επιστημονικού προσωπικού, λοιπού προσωπικού, μέσω ΑΣΕΠ και δικηγόρων και αφετέρου με υπαλλήλους του ευρύτερου δημόσιου τομέα, μέσω μετατάξεων ή αποσπάσεων, ώστε το δημοσιονομικό κόστος να είναι το δυνατόν χαμηλότερο.
Πηγή: www.express.gr


Θέλετε να δείτε τα σχόλια; Η προβολή των σχολίων απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies, επιλογή η οποία έχει απενεργοποιηθεί απο εσάς.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies πατώντας εδώ και να επιτρέψετε την προβολή των σχολίων σε κάθε άρθρο.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης