Αποτελέσματα live αναζήτησης

On line οι συναλλαγές με τις δημόσιες υπηρεσίες.

30 Δεκέμβριου 2010
  • Τέλος στην ταλαιπωρία πολιτών και επιχειρήσεων και μείωση των διοικητικών βαρών, που συνεπάγεται η αυτοπρόσωπη παρουσία τους κατά τις συναλλαγές τους με τους φορείς του Δημοσίου, βάζουν οι νέες ρυθμίσεις για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση του υπουργείου Εσωτερικών.
On line οι συναλλαγές με τις δημόσιες υπηρεσίες.

Τέλος στην ταλαιπωρία πολιτών και επιχειρήσεων και μείωση των διοικητικών βαρών, που συνεπάγεται η αυτοπρόσωπη παρουσία τους κατά τις συναλλαγές τους με τους φορείς του Δημοσίου, βάζουν οι νέες ρυθμίσεις για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση του υπουργείου Εσωτερικών.

Καθιερώνεται η ηλεκτρονική επικοινωνία όλων των υπηρεσιών, καθώς και μεταξύ αυτών και πολιτών/επιχειρηματιών, τα δικαιολογητικά θα αναζητούνται αυτεπάγγελτα από τη διοίκηση, ενώ παρέχεται η δυνατότητα οικονομικών συναλλαγών και πληρωμών ηλεκτρονικά.

Νέα, ηλεκτρονική σελίδα ανοίγει για το Δημόσιο με το προσχέδιο νόμου για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση που εισηγήθηκε χθες στο υπουργικό συμβούλιο ο υπουργός Εσωτερικών κ. Ι. Ραγκούσης, με τις ρυθμίσεις του οποίου εισάγεται η ηλεκτρονική επικοινωνία μεταξύ των φορέων του Δημοσίου αλλά και με κάθε συναλλασσόμενο με τις δημόσιες υπηρεσίες πολίτη και επιχειρηματία που αποκτούν τη δυνατότητα και πληρωμών ηλεκτρονικά.

Οι ρυθμίσεις του προσχεδίου προβλέπουν on line επικοινωνία μεταξύ των φορέων και των υπηρεσιών, αναζήτηση εγγράφων ηλεκτρονικά και αυτεπάγγελτα, πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα ηλεκτρονικά επίσης και με απλό τρόπο, μέσω του Διαδικτύου, ηλεκτρονικές συναλλαγές συμπεριλαμβανομένων και των πληρωμών.

Το νέο θεσμικό πλαίσιο μειώνει το λειτουργικό κόστος της διοίκησης, περιορίζει δραστικά τον χρόνο ολοκλήρωσης των διοικητικών διαδικασιών και ταυτόχρονα, απαλλάσσει πολίτες και επιχειρηματίες από χρονοβόρες και γραφειοκρατικές διαδικασίες, από διοικητικά βάρη που συνεπάγονται και οικονομικό κόστος.


Με τις ρυθμίσεις του προσχεδίου ειδικότερα:

- Εισάγεται ως γενικός κανόνας η σύνταξη και τήρηση εγγράφων κάθε είδους, καθώς και η διακίνηση, η διαβίβαση, η κοινοποίηση και η ανακοίνωση αυτών μεταξύ φορέων του δημόσιου τομέα ή μεταξύ αυτών και των φυσικών προσώπων και ΝΠΙΔ και η έκδοση διοικητικών πράξεων με χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ). Παράλληλα, κατοχυρώνονται οι προϋποθέσεις για τη νομική και αποδεικτική ισχύ των ηλεκτρονικών εγγράφων που εκδίδουν και διακινούν οι φορείς του δημόσιου τομέα (ηλεκτρονική διοικητική πράξη).

Ρυθμίζεται το θέμα της αποδεικτικής ισχύος (αποδοχής) των ηλεκτρονικών αντιγράφων (ηλεκτρονικών/εγχάρτων εγγράφων), η οποία και απαλλάσσει από την κλασική διαδικασία επικύρωσης εφόσον τα έγγραφα τηρούνται ήδη από φορέα του δημόσιου τομέα και μπορεί να επιβεβαιωθεί η ισχύς και η ακρίβειά τους. Ετσι, επιτυγχάνεται μείωση των βαρών της γραφειοκρατίας και ελάφρυνση για πολίτες και επιχειρήσεις .


- Εισάγεται η ηλεκτρονική επικοινωνία και διακίνηση εγγράφων μεταξύ φορέων του δημόσιου τομέα. (με την επιφύλαξη της προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής).

- Καθιερώνεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής επικοινωνίας και ηλεκτρονικών συναλλαγών, περιλαμβανομένων των ηλεκτρονικών οικονομικών συναλλαγών/πληρωμών με φορείς του δημόσιου τομέα (με την επιφύλαξη της αυθεντικοποίησης), Με την επιφύλαξη ειδικών ρυθμίσεων, φυσικά πρόσωπα και ΝΠΙΔ μπορούν να υποβάλουν με ηλεκτρονικό τρόπο αιτήσεις, δηλώσεις, βεβαιώσεις, δικαιολογητικά, καθώς και προσφορές για συμμετοχή σε δημόσιους διαγωνισμούς εφόσον πληρούνται οι κατά περίπτωση οριζόμενες προϋποθέσεις που αφορούν στην παροχή των διαπιστευτηρίων και εν γένει της ταυτοποίησης και αυθεντικοποίησης και της πολιτικής ασφάλειας.

- Εισάγεται ρύθμιση με την οποία, εφόσον τα έγγραφα αυτά τηρούνται ήδη σε ηλεκτρονικό αρχείο ή με οποιοδήποτε τρόπο σε φορέα του δημόσιου τομέα, ο φορέας του δημόσιου τομέα στον οποίο απευθύνονται οι αιτήσεις, δηλώσεις, βεβαιώσεις κ.ά. αναζητεί αυτεπαγγέλτως τα έγγραφα αυτά. Ο φορέας του δημόσιου τομέα που διαθέτει τα έγγραφα αυτά οφείλει σε κάθε περίπτωση να επιβεβαιώνει την ακρίβεια και επικαιροποίησή τους.

Το φυσικό πρόσωπο ή ΝΠΙΔ που επικοινωνεί ή συναλλάσσεται με φορέα του δημόσιου τομέα μπορεί να ζητήσει την αναζήτηση των εγγράφων, βεβαιώνοντας (με υπεύθυνη δήλωση) την ακρίβεια των αναγραφόμενων ή βεβαιούμενων σε αυτά στοιχείων και δεδομένων. Η αυτεπάγγελτη δηλαδή ή ύστερα από αίτηση αναζήτηση εγγράφων που τηρούνται σε οποιοδήποτε φορέα του δημόσιου τομέα καθιερώνεται πλέον ως γενικός κανόνας, προκειμένου να μειωθούν οι επιβαρύνσεις και η ταλαιπωρία πολιτών και επιχειρήσεων.


Για το ηλεκτρονικό πρωτόκολλο προβλέπεται η αυτοματοποιημένη έκδοση αριθμού πρωτοκόλλου αλλά και η δυνατότητα των πολιτών ή ΝΠΙΔ να ενημερώνονται ηλεκτρονικά τόσο για την πρωτοκόλληση όσο και για την πορεία της υπόθεσης που τους αφορά (ταχύτητα, αυτοματοποίηση διεκπεραίωσης, διαφάνεια, καλύτερη εξυπηρέτηση).

Οι φορείς του δημόσιου τομέα υποχρεούνται να φροντίζουν για την ασφάλεια και την αυθεντικότητα των δεδομένων και των ηλεκτρονικών εγγράφων και αρχείων που παράγουν, καταχωρίζουν, τηρούν ή με οποιοδήποτε τρόπο διαχειρίζονται, καθώς και των υπηρεσιών που παρέχουν κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων που έχουν ανατεθεί σε αυτούς (λογοδοσία και ευθύνη).

Η ηλεκτρονική επικοινωνία αποτελεί δικαίωμα, δυνατότητα δηλαδή για τον πολίτη ή τον επιχειρηματία που έχει επίσης και δικαίωμα να επιλέξει τον τρόπο επικοινωνίας και συναλλαγής για τα φυσικά πρόσωπα. «Για το Δημόσιο είναι υποχρέωση, για τον πολίτη είναι δικαίωμα», αναφέρεται χαρακτηριστικά στο προσχέδιο νόμου.

Εισάγεται η επιταγή για προστασία της ιδιωτικότητας κατά τη φάση του σχεδιασμού πληροφοριακών συστημάτων και υπηρεσιών (privacy by design) και της αξιολόγησης των επιπτώσεων της εισαγωγής πληροφοριακών συστημάτων και υπηρεσιών ΗΔ (privacy impact assessment)/προστασία πληροφοριακής ιδιωτικότητας.


Οι στόχοι της νομοθετικής πρωτοβουλίας

«Το κανονιστικό αυτό πλαίσιο θα επιταχύνει και θα επεκτείνει τη χρήση ΤΠΕ τόσο στο πλαίσιο των φορέων του δημόσιου τομέα, βελτιώνοντας, εκλογικεύοντας, οργανώνοντας καλύτερα τη λειτουργία τους όσο και από την πλευρά των πολιτών και των επιχειρήσεων. Κρίσιμη παράμετρος είναι η μείωση των διοικητικών επιβαρύνσεων πολιτών και επιχειρήσεων», τονίζει το υπουργείο Εσωτερικών για τη νομοθετική του πρωτοβουλία, θέτοντας τους ακόλουθους στόχους:

α. Ευχερέστερη άσκηση των δικαιωμάτων και εκπλήρωση των υποχρεώσεων των φυσικών προσώπων αλλά και των ΝΠΙΔ έναντι των φορέων του δημόσιου τομέα.

β. Αρση κανονιστικών εμποδίων για την ταχεία και αποτελεσματική πρόσβαση σε δημόσιες υπηρεσίες και πληροφόρηση.

γ. Εμπέδωση της εμπιστοσύνης και της διαφάνειας με την επέκταση των ηλεκτρονικών εφαρμογών .


ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΟΥΔΕΤΕΡΟΤΗΤΑ

Από το υπουργείο Εσωτερικών επισημαίνεται ότι οι ρυθμίσεις εισάγουν αρχές, δίνουν κατευθύνσεις, δημιουργούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις αλλά δεν ρυθμίζουν την τελευταία λεπτομέρεια, τόσο για να υπάρχει η αναγκαία προσαρμογή στα ιδιαίτερα οργανωτικά περιβάλλοντα και διαδικασίες όσο και για να επιτευχθεί η αναγκαία τεχνολογική ουδετερότητα. Για τον λόγο αυτό και προβλέπει εξουσιοδοτήσεις για εξειδικευμένη ρύθμιση διάφορων πεδίων. «Βασική επιλογή του σχεδίου νόμου είναι η αρχή της τεχνολογικής ουδετερότητας», αναφέρεται χαρακτηριστικά, «ώστε να επιτρέπονται εναλλακτικές επιλογές και να μην τίθεται θέμα εφαρμοσιμότητας όταν αλλάζει το τεχνολογικό υπόστρωμα».

Πηγή Κέρδος


Θέλετε να δείτε τα σχόλια; Η προβολή των σχολίων απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies, επιλογή η οποία έχει απενεργοποιηθεί απο εσάς.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies πατώντας εδώ και να επιτρέψετε την προβολή των σχολίων σε κάθε άρθρο.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης