Αποτελέσματα live αναζήτησης

Οι ετήσιες δαπάνες για τα διόδια προστίθονται στις αποδείξεις με βεβαίωση από την εταιρία εκμετάλευσης.

30 Δεκέμβριου 2010
Οι ιδιώτες που έχουν λογαριασμό για τη διέλευση από αυτοκινητόδρομους με τη χρήση συστημάτων τηλεδιοδίων θα μπορούν να χρησιμοποιούν σχετική βεβαίωση στις αποδείξεις που μετράνε για το αφορολόγητο.

Η σχετική εγκύκλιος ΠΟΛ.1202/27.12.2010 έχει ως εξής:
 
Ύστερα από ερωτήματα που τέθηκαν στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν.3842/2010 (ΦΕΚ 58Α723-4-2010), με τις οποίες τροποποιήθηκε η παράγραφος 1 του άρθρου 9 του ν.2238/1994,το αφορολόγητο ποσό της φορολογικής κλίμακας ισχύει εφόσον ο φορολογούμενος προσκομίσει αποδείξεις που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων για δαπάνες αγοράς αγαθών και λήψης υπηρεσιών, τις οποίες πραγματοποιεί ο ίδιος, η σύζυγος του και τα τέκνα που τους βαρύνουν κλπ. Επομένως οι δαπάνες διοδίων καλύπτουν το αφορολόγητο ποσό εφόσον προσκομισθούν οι αποδείξεις που προβλέπει ο Κ.Β.Σ.

2. Στις περιπτώσεις ιδιωτών που κατά τη διέλευση αυτοκινητοδρόμων κάνουν χρήση των συστημάτων τηλεδιοδίων, η εταιρεία, για την εμφάνιση του εσόδου από την εκμετάλλευση των διοδίων εκδίδει κάθε μήνα, με βάση τη χρήση μαγνητικών καρτών ή ηλεκτρονικών πομπών το στοιχείο, «ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΔΙΕΛΕΥΣΕΩΝ», το οποίο σύμφωνα με την Απόφαση Υπουργού Οικονομικών 1037084/289/0015/ΠΟΛ.1114/26.4.2001,αποτελεί το επίσημο φορολογικό στοιχείο που ορίζεται από τις διατάξεις των άρθρων 12 παρ.16β' και 13 παρ 4 του ΚΒΣ(Π.Δ. 186/1992).

3. Προκειμένου να διευκολυνθούν οι φορολογούμενοι στη συγκέντρωση των αποδείξεων των δαπανών που καλύπτουν το αφορολόγητο ποσό, για τους πελάτες φυσικά πρόσωπα - ιδιώτες(συνδρομητές) που έχουν επιλέξει να λαμβάνουν άπαξ τους λογαριασμούς διελεύσεων αυτοκινητοδρόμων, η αρμόδια για την εκμετάλλευση εταιρεία μπορεί να εκδίδει και να τους αποστέλλει «ΕΤΗΣΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ» (πρωτότυπο) για φορολογική χρήση, στην οποία θα αναφέρονται όλα τα δεδομένα των μηνιαίων εκδιδόμενων λογαριασμών συμπεριλαμβανομένων και του μοναδικού αριθμού του μηνιαίου λογαριασμού διελεύσεων. Εναλλακτικά μπορεί να εκδίδει και να αποστέλλει και «ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΙΟΔΙΩΝ (ΔΙΕΛΕΥΣΕΩΝ)» σε πρωτότυπο επιστολόχαρτο της εταιρείας για το σύνολο του ποσού των διελεύσεων του συνδρομητή για κάθε έτος, στην οποία θα αναφέρονται όλα τα στοιχεία του ιδιώτη (επώνυμο, όνομα, κωδικός πελάτη, ΑΦΜ, ΔΟΥ ) με σφραγίδα και υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας.

4. Ύστερα από τα παραπάνω, γίνεται δεκτό ότι στους φορολογουμένους (ιδιώτες - συνδρομητές) που κάνουν χρήση τηλεδιοδίων για τις ετήσιες δαπάνες διοδίων που πραγματοποιούν, η αρμόδια για την εκμετάλλευση των διοδίων εταιρεία μπορεί να χορηγεί τη «ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΙΟΔΙΩΝ» που αναφέρεται στην παράγραφο 3 του παρόντος. Τη βεβαίωση αυτή οι φορολογούμενοι θα τη συμπεριλάβουν στις λοιπές αποδείξεις δαπανών αγοράς αγαθών και παροχής υπηρεσιών για την κάλυψη του αφορολογήτου ποσού της φορολογικής κλίμακας.


Θέλετε να δείτε τα σχόλια; Η προβολή των σχολίων απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies, επιλογή η οποία έχει απενεργοποιηθεί απο εσάς.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies πατώντας εδώ και να επιτρέψετε την προβολή των σχολίων σε κάθε άρθρο.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης