Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αύξηση των φορολογικών εσόδων κατά 9,07% στο πρώτο τρίμηνο του έτους

Αύξηση των φορολογικών εσόδων κατά 9,07% στο πρώτο τρίμηνο του έτους
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 6 λεπτά
  • Έκθεση για την εξέλιξη και διακύμανση των φορολογικών εσόδων

Με τη νέα έκθεση για το τρίμηνο Ιανουαρίου - Μαρτίου της ΑΑΔΕ αναλύεται η πορεία των εσόδων από φόρους, με βάση τα στοιχεία εκτέλεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για το 2024. Η ανάλυση βασίζεται στην οικονομική ταξινόμηση του Κρατικού Προϋπολογισμού που τέθηκε σε εφαρμογή από 01/01/2019 (ΠΔ 54/2019) και ακολουθεί το ενιαίο λογιστικό σχέδιο, με τους αναλυτικούς λογαριασμούς εσόδων (Α.Λ.Ε.)1, σύμφωνο με τα πρότυπα του Ευρωπαϊκού Συστήματος Λογαριασμών (ESA) και συμπληρωματικά του συστήματος Χρηματοοικονομικής Στατιστικής Κυβερνήσεων (GFS).

Στο παρόν δελτίο παρουσιάζονται οι επιδόσεις των εσόδων από φόρους προ επιστροφών κατά τον μήνα Μάρτιο και κατά το τρίμηνο Ιανουαρίου - Μαρτίου έτους 2024, τόσο ως προς τις αντίστοιχες χρονικές περιόδους του προηγούμενου έτους, όσο και ως προς τον βαθμό επίτευξης του μηνιαίου και σωρευτικού στόχου εσόδων για το 20242. Τα στοιχεία λαμβάνονται από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

Επιπλέον, αποτυπώνεται η πορεία των λοιπών κατηγοριών - μη αμιγώς φορολογικών εσόδων, οι οποίες περιλαμβάνονται στον στόχο της ΑΑΔΕ. Τα στοιχεία αφορούν σε έσοδα προ επιστροφών φόρου, όπως λαμβάνονται από την αρμόδια Διεύθυνση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Σημειώνεται ότι μέρος του υπόλογου που συμπεριλαμβάνεται στο σύνολο των πραγματοποιηθέντων φορολογικών εσόδων και της στοχοθεσίας του κρατικού προϋπολογισμού για το έτος 2024, δεν εμπίπτει στον στόχο της ΑΑΔΕ.

Ειδικότερα για το τρίμηνο Ιανουαρίου - Μαρτίου του 2024 για την ΑΑΔΕ:

Τα πραγματοποιηθέντα έσοδα από φόρους διαμορφώθηκαν σε 14.843,92 εκ. €, καταγράφοντας αύξηση έναντι των εσόδων της αντίστοιχης περσινής περιόδου κατά 9,38% (ή σε απόλυτα μεγέθη κατά 1.272,53 εκ. €) και επίτευξη στόχου 104,2% ή σε απόλυτα μεγέθη υπέρβαση 598,31 εκ. € έναντι του στόχου εσόδων 14.245,61 εκ. €.

2. Πορεία συνολικών εσόδων από φόρους περιόδου Ιανουαρίου - Μαρτίου 2024

Την περίοδο Ιανουαρίου - Μαρτίου 2024, τα συνολικά έσοδα από φόρους ανέρχονται σε 14.843,85 εκ. €, αυξημένα κατά 9,07% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2023, όπου τα έσοδα διαμορφώθηκαν σε 13.609,47 εκ. €, ενώ το ποσοστό επίτευξης του στόχου α' τριμήνου του 2024 διαμορφώθηκε σε 104,2%.

(Στόχος τριμήνου Ιανουαρίου - Μαρτίου 2024: 14.245,61 εκ. €)

Αναλυτικά, τα συνολικά έσοδα από φόρους (Α.Λ.Ε. 11), ταξινομημένα στις επτά κύριες κατηγορίες φόρου3 για την περίοδο Ιανουαρίου - Μαρτίου 2024 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2023, παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

Πίνακας 1: Συνολικά έσοδα από φόρους περιόδου Ιανουαρίου - Μαρτίου 2024/2023 σε εκ. € (3ος βαθμός ανάλυσης)
Έσοδα από φόρους Ιαν - Μαρ 2023 Ιαν - Μαρ 2024 % Συμμετοχής
Ιαν - Μαρ 2024
Απόλυτη Μεταβολή
2024/2023
Ποσοστιαία Μεταβολή 2024/2023
Φόροι επί αγαθών και υπηρεσιών (Α.Λ.Ε. 111) 8.032,25 8.356,78 56,3% 324,53 4,04%
Φόροι και δασμοί επί εισαγωγών (Α.Λ.Ε. 112) 87,12 73,74 0,5% -13,39 -15,36%
Τακτικοί φόροι ακίνητης περιουσίας (Α.Λ.Ε. 113) 282,14 260,28 1,8% -21,86 -7,75% 
Λοιποί φόροι επί παραγωγής (Α.Λ.Ε. 114) 122,44 120,50 0,8% -1,94 -1,59% 
Φόρος εισοδήματος (Α.Λ.Ε. 115) 4.137,39 5.104,82 34,4% 967,43 23,38%
Φόροι κεφαλαίου (Α.Λ.Ε. 116) 64,85 54,35 0,4% -10,50 -16,20% 
Λοιποί τρέχοντες φόροι (Α.Λ.Ε. 119) 883,27 873,38 5,9% -9,89 -1,12% 
Σύνολο φόρων (Α.Λ.Ε. 11) 13.609,47 14.843,85 100,0% 1.234,39 9,07%

Πηγή δεδομένων: Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
 

Όπως φαίνεται στον πίνακα 1, οι δύο από τις επτά κύριες κατηγορίες φόρου, παρουσιάζουν θετική μεταβολή το τρίμηνο Ιανουαρίου - Μαρτίου του 2024 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Η αύξηση κατά 1.234,39 εκ. € που παρατηρείται στα συνολικά έσοδα από φόρους κατά την εξεταζόμενη περίοδο, αποδίδεται στην αύξηση των εσόδων από τον φόρο εισοδήματος (Α.Λ.Ε. 115) καθώς και από τους φόρους επί αγαθών και υπηρεσιών (Α.Λ.Ε. 111). Οι λοιπές κύριες κατηγορίες φόρου παρουσιάζουν μείωση το υπό εξέταση τρίμηνο σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2023.

Η αύξηση των εσόδων που παρατηρείται στους φόρους επί αγαθών και υπηρεσιών (Α.Λ.Ε. 111), που αποτελούν την κατηγορία φόρων με τη μεγαλύτερη συμμετοχή (56%) στα συνολικά έσοδα από φόρους για την εξεταζόμενη περίοδο, προέρχεται κυρίως από την αύξηση των εσόδων από ΦΠΑ λοιπών περιπτώσεων που εισπράττεται μέσω Δ.Ο.Υ (Α.Λ.Ε. 1110189), η οποία σχετίζεται εν μέρει με την αύξηση του επιπέδου της οικονομικής δραστηριότητας του τελευταίου τριμήνου του προηγούμενου έτους. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το δελτίο Μαρτίου 2024 της ΕΛΣΤΑΤ για τους τριμηνιαίους εθνικούς λογαριασμούς (προσωρινά στοιχεία), το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) σε όρους όγκου το 4ο τρίμηνο του 2023 παρουσίασε αύξηση κατά 1,2 % σε σύγκριση με το 4ο τρίμηνο του 2022. Επιπροσθέτως, στα έσοδα της εν λόγω κατηγορίας επιδρούν και τα πληθωριστικά φαινόμενα που καταγράφονται κατά την εξεταζόμενη περίοδο.

3. Πορεία και διάρθρωση συνολικών εσόδων από φόρους και των επιμέρους βασικών κατηγοριών τους κατά τον μήνα Μαρτίου 2024

Τον Μάρτιο του 2024, τα συνολικά έσοδα από φόρους ανέρχονται σε 3.535,04 εκ. €, μειωμένα κατά 2,34% σε σχέση με τον Μάρτιο του 2023, όπου τα έσοδα διαμορφώθηκαν σε 3.619,92 εκ. €, ενώ το ποσοστό επίτευξης του στόχου 2024 διαμορφώθηκε σε 93,16%.

(Στόχος Μαρτίου 2024: 3.794.56,04 εκ. €)

Η εξέλιξη των εσόδων στις επτά βασικές κατηγορίες εσόδων από φόρους (Α.Λ.Ε. 11) για τον μήνα Μάρτιο του τρέχοντος έτους σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα, παρουσιάζεται στον πίνακα 2. Τέσσερις εκ των επτά βασικών κατηγοριών εσόδων από φόρους παρουσιάζουν αρνητική μεταβολή τον υπό εξέταση μήνα, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους. Τη μεγαλύτερη - σε απόλυτες τιμές - αρνητική μεταβολή, παρουσιάζουν τα έσοδα από τους φόρους επί αγαθών και υπηρεσιών (Α.Λ.Ε. 111, -86,36 εκ. €) και ακολουθούν τα έσοδα από τους λοιπούς τρέχοντες φόρους (Α.Λ.Ε. 119, -34,85 εκ. €), από τους τακτικούς φόρους ακίνητης περιουσίας (Α.Λ.Ε. 113, -16,62 εκ. €) καθώς και από τους λοιπούς φόρους επί παραγωγής (Α.Λ.Ε. 114, -2,01 εκ. €). Στον αντίποδα, η μεγαλύτερη άνοδος σε σχέση με τον Μάρτιο του 2023 εντοπίζεται στα έσοδα από τον φόρο εισοδήματος (Α.Λ.Ε. 115, +51,05 εκ. €) και ακολουθούν τα έσοδα από τους φόρους και δασμούς επί εισαγωγών (Α.Λ.Ε. 112, +2,1 εκ. €) καθώς και από τους φόρους κεφαλαίου (Α.Λ.Ε. 116, +1,81 εκ. €), όπως φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί:

Πίνακας 2:
Έσοδα από φόρους Μαρτίου 2024/2023 σε εκ. € (3ος βαθμός ανάλυσης)
Έσοδα από φόρους Μάρ 2023 Μάρ 2024 % Συμμετοχής Μάρ 2024 Απόλυτη Μεταβολή 2024/2023 Ποσοστιαία Μεταβολή 2024/2023
Φόροι επί αγαθών και υπηρεσιών (Α.Λ.Ε. 111) 2.388,25 2.301,89 65,1% -86,36 -3,62%
Φόροι και δασμοί επί εισαγωγών (Α.Λ.Ε. 112) 29,25 31,35 0,9% 2,10 7,17%
Τακτικοί φόροι ακίνητης περιουσίας (Α.Λ.Ε. 113) 60,22 43,60 1,2% -16,62 -27,59%
Λοιποί φόροι επί παραγωγής (Α.Λ.Ε. 114) 23,41 21,40 0,6% -2,01 -8,60%
Φόρος εισοδήματος (Α.Λ.Ε. 115) 988,74 1.039,80 29,4% 51,05 5,16%
Φόροι κεφαλαίου (Α.Λ.Ε. 116) 18,64 20,45 0,6% 1,81 9,70%
Λοιποί τρέχοντες φόροι (Α.Λ.Ε. 119) 111,41 76,55 2,2% -34,85 -31,28%
Σύνολο φόρων (Α.Λ.Ε. 11) 3.619,92 3.535,04 100,0% -84,88 -2,34%

Πηγή δεδομένων: Γενικό Λογιστήριο του Κράτους


Αναλυτικότερα, οι απόλυτες μεταβολές των κύριων κατηγοριών εσόδων από φόρους, που αθροιστικά συντελούν στην πτώση των εσόδων κατά 84,88 εκ. € τον Μάρτιο του 2024 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, απεικονίζονται χαρακτηριστικά στο παρακάτω γράφημα:

Πηγή δεδομένων: Γενικό Λογιστήριο του Κράτους


______________________________________________
1 Επισημαίνεται ότι στο λογιστικό σχέδιο δεν προβλέπεται διακριτή κατηγορία εσόδων από φόρους παρελθόντων ετών (Π.Ο.Ε.) με αποτέλεσμα οι διακυμάνσεις στα έσοδα από φόρους Π.Ο.Ε. να ενσωματώνονται και να αντανακλώνται στα έσοδα της τρέχουσας χρήσης.
2 Σημειώνεται ότι στον συνολικό στόχο εσόδων από φόρους του κρατικού προϋπολογισμού για το 2024, καθώς και στα πραγματοποιηθέντα έσοδα από φόρους, συμπεριλαμβάνεται το συνολικό ποσό του υπολόγου σε όλες τις επιμέρους κατηγορίες των εσόδων από φόρους.
3 Δεν υφίσταται ρητή διάκριση μεταξύ άμεσων και έμμεσων φόρων. Οι έμμεσοι φόροι αναλύονται στους τριτοβάθμιους λογαριασμούς 111 έως και 114 και οι άμεσοι φόροι στους 115, 116 και 119.


Δείτε παρακάτω τις διαδοχικές εκθέσεις για τον Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο:O browser δεν υποστηρίζει pdf viewer. Κατεβάστε την απόφαση από εδώ:

O browser δεν υποστηρίζει pdf viewer. Κατεβάστε την απόφαση από εδώ:

O browser δεν υποστηρίζει pdf viewer. Κατεβάστε την απόφαση από εδώ:Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης