Αποτελέσματα live αναζήτησης

Τι περιλαμβάνει η πρόταση ViDA της Ε.Ε. για την οικονομία των πλατφορμών και τις βραχυχρόνιες μισθώσεις - Οι απαιτήσεις της Ε.Ε. για τις ψηφιακές αναφορές

11 Μάιου 2024 Σχόλια
Τι περιλαμβάνει η πρόταση ViDA της Ε.Ε. για την οικονομία των πλατφορμών και τις βραχυχρόνιες μισθώσεις - Οι απαιτήσεις της Ε.Ε. για τις ψηφιακές αναφορές
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 84 λεπτά

Η ευρωπαϊκή επιτροπή δημοσίευσε προσχέδιο οδηγίας (ViDA) για έγκριση στη συνεδρίαση του Ecofin στις 14 Μαΐου 2024

Τι περιλαμβάνει η πρόταση ViDA (vat in the digital age) για την οικονομία πλατφορμών :

- Ο τομέας της οικονομίας πλατφορμών, θέτει προκλήσεις για την εφαρμογή του ΦΠΑ, οδηγώντας σε στρέβλωση του ανταγωνισμού.
- Κανόνες για την αντιμετώπιση της είσπραξης του ΦΠΑ από πλατφόρμες στους τομείς βραχυχρόνιας μίσθωσης καταλυμάτων και οδικών μεταφορών.
- Για να διατηρηθεί η ουδετερότητα ΦΠΑ, οι πλατφόρμες δεν θα πρέπει να χρεώνουν ΦΠΑ όταν οι υποκείμενοι προμηθευτές παρέχουν τον αριθμό φορολογικού μητρώου ΦΠΑ και δηλώνουν την πρόθεσή τους να χρεώσουν ΦΠΑ. Τα κράτη μέλη μπορούν να εξαιρούν τις μικρές επιχειρήσεις από αυτόν τον κανόνα.
- Η υπηρεσία βραχυχρόνιας μίσθωσης καταλυμάτων θα πρέπει να αντιμετωπίζεται παρόμοια με τις ξενοδοχειακές υπηρεσίες όταν είναι αδιάλειπτη, παρέχεται στο ίδιο άτομο και για μέγιστο 30 διανυκτερεύσεων.

Πέραν των ανωτέρω προτάσεων, στην εισαγωγική έκθεση της οδηγίας αναφέρονται οι προϋποθέσεις, οι κανόνες καθώς και οι απαιτήσεις με τις οποίες πρέπει να συμμορφωθούν τα κράτη μέλη σε ότι αφορά την ηλεκτρονική τιμολόγηση για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές αλλά και τις ψηφιακές αναφορές. Συγκεκριμένα στα σημεία 18 και 20 της πρότασης αναφέρονται τα ακόλουθα :

(18 ) Τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει να υποχρεούνται να εφαρμόζουν απαίτηση ψηφιακής αναφοράς βάσει συναλλαγών σε πραγματικό χρόνο για προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών προς εξέταση στην επικράτειά τους, εκτός από εκείνες που υπόκεινται στις απαιτήσεις αναφοράς για διασυνοριακές παραδόσεις αγαθών και υπηρεσιών . Ωστόσο, εάν πρόκειται να εφαρμόσουν μια τέτοια απαίτηση στο μέλλον, θα πρέπει να το πράξουν σύμφωνα με τους νέους κανόνες σχετικά με τις απαιτήσεις ψηφιακής αναφοράς για τις ίδιες προμήθειες και τις παραδόσεις αγαθών και υπηρεσιών που πραγματοποιούνται μεταξύ υποκείμενων στο φόρο στην επικράτεια κράτους μέλους που είναι ευθυγραμμισμένο με τις απαιτήσεις ψηφιακής αναφοράς για διασυνοριακές προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών. Τα κράτη μέλη που διαθέτουν ήδη σύστημα αναφοράς για αυτές τις συναλλαγές θα πρέπει να προσαρμόσουν τα συστήματα αυτά ώστε να διασφαλίζουν ότι τα δεδομένα αναφέρονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις ψηφιακής αναφοράς για αυτοπαροχές και παραδόσεις αγαθών και υπηρεσιών που πραγματοποιούνται μεταξύ υποκειμένων στο φόρο στην επικράτεια του ένα κράτος μέλος.

(20) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να μπορούν να συνεχίσουν να εφαρμόζουν άλλα μέτρα για τη διασφάλιση της ορθής είσπραξης του ΦΠΑ και την πρόληψη της φοροδιαφυγής. Ωστόσο, δεν θα πρέπει να μπορούν να επιβάλλουν πρόσθετες γενικές υποχρεώσεις αναφοράς βάσει συναλλαγών στις συναλλαγές που καλύπτονται από τις απαιτήσεις ψηφιακής αναφοράς, εκτός εάν απαιτείται σε εθνικό επίπεδο για την προετοιμασία και υποβολή δήλωσης ΦΠΑ ή για σκοπούς ελέγχου. Αυτό σημαίνει ότι επιτρέπεται στα κράτη μέλη να τηρούν - μαζί με τις υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων σε πραγματικό χρόνο που ορίζονται στην Οδηγία - τα εγχώρια εργαλεία αναφοράς τους που βασίζονται για παράδειγμα σε ένα σύστημα SAF-T, καθώς και υποχρεώσεις αναφοράς που δεν είναι γενικές, όπως η  ταμειακές μηχανές . Επιπλέον, τα κράτη μέλη δεν περιορίζονται στις δυνατότητές τους να ζητούν πληροφορίες από υποκείμενους στο φόρο κατά την διαδικασία των ελέγχων, καθώς οι πληροφορίες αυτές λαμβάνονται μόνο κατόπιν αιτήματος του κράτους μέλους και δεν είναι αποτέλεσμα ενεργών δηλώσεων από τους υποκείμενους στο φόρο.

(20α) Προκειμένου να απλουστευθεί η διαδικασία είσπραξης του ΦΠΑ ή να αποτραπούν ορισμένες μορφές φοροδιαφυγής ή φοροαποφυγής, πολλά κράτη μέλη έχουν θέσει σε εφαρμογή, με προηγούμενη εξουσιοδότηση βάσει του άρθρου 395 όπου χρειάζεται, μια εγχώρια ψηφιακή συναλλαγή σε πραγματικό χρόνο - Υποχρέωση αναφοράς βάσει στοιχείων. Αυτά τα κράτη μέλη και οι υποκείμενοι στο φόρο που είναι εγκατεστημένοι στην επικράτειά τους πραγματοποίησαν πρόσφατα σημαντικές επενδύσεις για να εξασφαλίσουν τη λειτουργία αυτών των συστημάτων και την επίτευξη αυτών των στόχων. Υπό το πρίσμα αυτό, αυτά τα κράτη μέλη θα πρέπει κατ' εξαίρεση να προσαρμόσουν τα συστήματά τους ώστε να διασφαλίζουν ότι τα δεδομένα αναφέρονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις ψηφιακής αναφοράς για αυτοπαροχές και παραδόσεις αγαθών και υπηρεσιών μεταξύ υποκειμένων στο φόρο εντός της επικράτειάς τους μόνο έως το 2035, εκτός εάν η έκθεση αξιολόγησης της Επιτροπής αποκαλύψει ελλείψεις στη λειτουργία του διασυνοριακού συστήματος ψηφιακής αναφοράς, οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε περαιτέρω παράταση της προθεσμίας για την ευθυγράμμιση του εγχώριου συστήματος αναφοράς τους, εάν είναι απαραίτητο.

O browser δεν υποστηρίζει pdf viewεr. Κατεβάστε το έγγραφο από εδώ: Download PDF

 

 

Ανεπίσημη μετάφραση

Προσχέδιο

ΟΔΗΓΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ όσον αφορά τους κανόνες ΦΠΑ για την ψηφιακή εποχή
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 113,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Μετά τη διαβίβαση του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής,

Ενεργώντας σύμφωνα με ειδική νομοθετική διαδικασία,

Ενώ:

(1) Η άνοδος της ψηφιακής οικονομίας έχει επηρεάσει σημαντικά τη λειτουργία του ενωσιακού συστήματος ΦΠΑ, δεδομένου ότι το σύστημα αυτό δεν είναι κατάλληλο για τα νέα ψηφιακά επιχειρηματικά μοντέλα και δεν επιτρέπει την πλήρη χρήση των δεδομένων που παράγονται με την ψηφιοποίηση. Η οδηγία 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου θα πρέπει να τροποποιηθεί ώστε να ληφθεί υπόψη αυτή η εξέλιξη.

(2) Οι υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων ΦΠΑ θα πρέπει να προσαρμοστούν ώστε να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις της οικονομίας πλατφορμών και να μειωθεί η ανάγκη πολλαπλών εγγραφών στα μητρώα ΦΠΑ στην Ένωση.

(3) Σύμφωνα με εκτιμήσεις του 2020, η απώλεια εσόδων ΦΠΑ, γνωστή και ως «έλλειμμα ΦΠΑ», ανερχόταν σε 93 δισ. EUR στην Ένωση, σημαντικό μέρος των οποίων συνίσταται σε απάτη, ιδίως στην ενδοκοινοτική απάτη αφανούς εμπόρου, της τάξης των 40-60 δισ. EUR. Στην τελική έκθεση της Διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης, οι πολίτες ζητούν «Εναρμόνιση και συντονισμό των φορολογικών πολιτικών εντός των κρατών μελών της ΕΕ με σκοπό την πρόληψη της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής», «Προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ ώστε να διασφαλιστεί ότι όλες οι εταιρείες στην ΕΕ καταβάλλουν το μερίδιο φόρων που τους αναλογεί». Η πρωτοβουλία «Ο ΦΠΑ στην ψηφιακή εποχή» συνάδει με τους στόχους αυτούς.

(4) Για να αυξηθεί η είσπραξη των φόρων επί των διασυνοριακών συναλλαγών και να τερματιστεί ο υφιστάμενος κατακερματισμός που απορρέει από την εφαρμογή αποκλινόντων συστημάτων υποβολής στοιχείων στα κράτη μέλη, θα πρέπει να θεσπιστούν κανόνες για τις ενωσιακές απαιτήσεις ψηφιακής υποβολής στοιχείων. Οι εν λόγω κανόνες θα πρέπει να παρέχουν στις φορολογικές διοικήσεις πληροφορίες για κάθε συναλλαγή χωριστά, ώστε να καταστεί δυνατή η διασταύρωση δεδομένων, να αυξηθούν οι ικανότητες ελέγχου των φορολογικών διοικήσεων και να δημιουργηθεί αποτρεπτικό αποτέλεσμα όσον αφορά τις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης, με τη μείωση ταυτόχρονα του κόστους συμμόρφωσης για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε διαφορετικά κράτη μέλη και την εξάλειψη των εμποδίων εντός της εσωτερικής αγοράς.

(5) Για να διευκολυνθεί η αυτοματοποίηση της διαδικασίας υποβολής στοιχείων τόσο για τους υποκείμενους στον φόρο όσο και για τις φορολογικές διοικήσεις, οι συναλλαγές που πρέπει να δηλώνονται στις φορολογικές διοικήσεις θα πρέπει να τεκμηριώνονται ηλεκτρονικά. Η χρήση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης θα πρέπει να καταστεί το προεπιλεγμένο σύστημα έκδοσης τιμολογίων. Ωστόσο, τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να εγκρίνουν άλλα μέσα για τις εγχώριες παραδόσεις.

(5α) Προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η διαλειτουργικότητα, τα ηλεκτρονικά τιμολόγια θα πρέπει καταρχήν να συμμορφώνονται με το ευρωπαϊκό πρότυπο που ορίζεται στην εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2017/1870 της Επιτροπής, το οποίο ικανοποιεί το αίτημα που ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της οδηγίας 2014/55 /ΕΕ να δημιουργήσει ένα ευρωπαϊκό πρότυπο για το μοντέλο σημασιολογικών δεδομένων των βασικών στοιχείων ενός ηλεκτρονικού τιμολογίου. Ωστόσο, τα κράτη μέλη ενδέχεται να εξακολουθούν να επιτρέπουν άλλα πρότυπα για τις εγχώριες προμήθειες.

(5β) Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τον καθορισμό των κανόνων τιμολόγησης θα πρέπει να λάβουν μέτρα, τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, συστήματα διαπίστευσης, ώστε να διασφαλίζουν ότι τα ηλεκτρονικά τιμολόγια που εκδίδονται από υποκείμενους στο φόρο συμμορφώνονται με την τεχνική σύνταξη και σημασιολογία των επιτρεπόμενων προτύπων και περιέχουν όλα τα τα απαραίτητα δεδομένα που καθορίζονται από αυτό το πρότυπο. Αυτά τα μέτρα μπορούν να ληφθούν είτε σε σχέση με υποκείμενους στο φόρο που υποχρεούνται να εκδώσουν το τιμολόγιο είτε σε τρίτους παρόχους υπηρεσιών, είτε και με τα δύο. Τα πρόσωπα που στοχεύουν τα μέτρα αυτά θα είναι υπεύθυνα για την εφαρμογή αυτών των μέτρων. Ωστόσο, τα μέτρα αυτά δεν θα πρέπει να εμποδίζουν τους υποκείμενους στο φόρο να επιλέξουν τον τρόπο έκδοσης και αποστολής των τιμολογίων τους στον πελάτη τους, δηλαδή είτε απευθείας από τους ίδιους είτε με τη μεσολάβηση τρίτων ή, εάν υπάρχει, δημόσια πλατφόρμα.

(5γ) Η αποτελεσματικότητα των εθνικών συστημάτων ψηφιακής αναφοράς θα μπορούσε να τεθεί σε κίνδυνο εάν οι υποκείμενοι στον φόρο δεν συμμορφώνονταν με την υποχρέωση έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων όσον αφορά τις συναλλαγές που υπόκεινται σε υποχρέωση αναφοράς. Υπό το πρίσμα της ψηφιοποίησης των συναλλαγών και των οικονομικών ανταλλαγών και των στόχων της παρούσας οδηγίας για την ψηφιοποίηση του ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένης της εξασφάλισης αποτελεσματικότερης καταπολέμησης της απάτης, τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να προβλέπουν ότι η κατοχή ηλεκτρονικού τιμολογίου που εκδίδεται σε συμμόρφωση με το απαιτούμενο πρότυπο που ορίζεται στην Οδηγία ΦΠΑ καθίσταται ουσιαστική προϋπόθεση για να έχετε το δικαίωμα έκπτωσης ή ανάκτησης του οφειλόμενου ή καταβληθέντος ΦΠΑ.

(6) Ο ορισμός του ηλεκτρονικού τιμολογίου θα πρέπει να εναρμονιστεί με τον ορισμό που χρησιμοποιείται στην οδηγία 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ώστε να επιτευχθεί τυποποίηση στον τομέα της υποβολής στοιχείων ΦΠΑ. Ως αποτέλεσμα, ο ορισμός του ηλεκτρονικού τιμολογίου θα καλύπτει μόνο ηλεκτρονικά τιμολόγια που θα εκδίδονται, θα διαβιβάζονται και θα υποβάλλονται σε επεξεργασία σε δομημένη ηλεκτρονική μορφή που επιτρέπει την αυτοματοποιημένη και ηλεκτρονική επεξεργασία του. Η υποχρέωση χρήσης δομημένης μορφής θα πρέπει να καλύπτει, τουλάχιστον, τα δεδομένα που πρέπει να αναφέρονται. Επομένως, τα υβριδικά τιμολόγια που συνδυάζουν δεδομένα ενσωματωμένα σε δομημένη μορφή και δεδομένα ενσωματωμένα σε μη δομημένη, αναγνώσιμη από τον άνθρωπο μορφή θα πρέπει να καλύπτονται από αυτόν τον ορισμό, εάν αυτά τα τιμολόγια περιλαμβάνουν όλα τα δεδομένα που πρέπει να αναφέρονται σε δομημένη μορφή.

(7) Για την αποτελεσματική εφαρμογή του συστήματος δήλωσης ΦΠΑ, είναι απαραίτητο οι πληροφορίες να φθάνουν στη φορολογική διοίκηση χωρίς καθυστέρηση. Ως εκ τούτου, η προθεσμία για την έκδοση τιμολογίου για τις διασυνοριακές συναλλαγές θα πρέπει να οριστεί σε 10 ημέρες μετά την επέλευση της γενεσιουργού αιτίας του φόρου.

(8) Το ηλεκτρονικό τιμολόγιο θα πρέπει να διευκολύνει την αυτοματοποιημένη διαβίβαση των δεδομένων που απαιτούνται για σκοπούς ελέγχου στη φορολογική διοίκηση. Για τον σκοπό αυτόν, το ηλεκτρονικό τιμολόγιο θα πρέπει να περιέχει όλα τα δεδομένα τα οποία πρέπει να διαβιβαστούν σε μεταγενέστερο χρόνο στη φορολογική διοίκηση.

(9) Η εφαρμογή του ηλεκτρονικού τιμολογίου ως προεπιλεγμένης μεθόδου για την τεκμηρίωση των συναλλαγών για σκοπούς ΦΠΑ δεν θα ήταν δυνατή εάν η χρήση του ηλεκτρονικού τιμολογίου υπόκειται στην αποδοχή από τον παραλήπτη, ιδίως στο πλαίσιο των B2B συναλλαγών. Επομένως, για τιμολόγια που εκδίδονται σε υποκείμενους στο φόρο και σε μη υποκείμενα στο φόρο νομικά πρόσωπα, αυτή η αποδοχή δεν θα πρέπει πλέον να απαιτείται για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων που συμμορφώνονται με το ευρωπαϊκό πρότυπο, εκτός εάν ένα κράτος μέλος έχει κάνει χρήση της επιλογής να επιτρέψει τα έντυπα τιμολόγια ή τιμολόγια σε ηλεκτρονική μορφή εκτός από τα ηλεκτρονικά τιμολόγια. Σε περιπτώσεις όπου ένα κράτος μέλος επιτρέπει τη χρήση άλλων προτύπων για παραδόσεις αγαθών ή υπηρεσιών εντός της επικράτειάς του, το εν λόγω κράτος μέλος μπορεί να αποφασίσει ότι δεν απαιτείται η αποδοχή από τον παραλήπτη τιμολογίων που εκδίδονται σύμφωνα με αυτά τα πρότυπα. Όταν εκδίδονται ηλεκτρονικά τιμολόγια σε άλλα πρόσωπα, ενδέχεται να υπόκεινται σε αποδοχή από τον παραλήπτη.

(10) Η Επιτροπή έχει τηρήσει την υποχρέωσή της να υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση σχετικά με τον αντίκτυπο των κανόνων τιμολόγησης που εφαρμόζονται από την 1η Ιανουαρίου 2013, και συγκεκριμένα όσον αφορά τον βαθμό στον οποίο έχουν οδηγήσει πράγματι σε μείωση της διοικητικής επιβάρυνσης για τις επιχειρήσεις, όπως απαιτείται βάσει του άρθρου 237 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ. Δεδομένου ότι η υποχρέωση αυτή έχει ήδη εκπληρωθεί, θα πρέπει να διαγραφεί από την εν λόγω οδηγία.

(11) Η υποχρέωση υποβολής ανακεφαλαιωτικών πινάκων για την υποβολή στοιχείων ενδοκοινοτικών συναλλαγών θα πρέπει να καταργηθεί, δεδομένου ότι οι απαιτήσεις ψηφιακής υποβολής στοιχείων για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές καλύπτουν, βάσει του πεδίου εφαρμογής τους, τις ίδιες συναλλαγές, αλλά με ταχύτερες και αναλυτικότερες πληροφορίες.

(12) Προκειμένου να διευκολυνθεί για τους υποκείμενους στο φόρο η διαβίβαση των δεδομένων τιμολογίου στη φορολογική διοίκηση, τα κράτη μέλη θα πρέπει να θέτουν στη διάθεση των υποκειμένων στον φόρο τα απαραίτητα μέσα για τη διαβίβαση αυτή, τα οποία θα επιτρέπουν την αποστολή των δεδομένων από τον φορολογούμενο πρόσωπο απευθείας ή από τρίτο μέρος για λογαριασμό του εν λόγω υποκείμενου στον φόρο ή δημόσιας πύλης, εάν υπάρχει.


(13) Μολονότι οι πληροφορίες που πρέπει να διαβιβάζονται μέσω των απαιτήσεων ψηφιακής υποβολής στοιχείων για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές θα πρέπει να είναι παρόμοιες με εκείνες που διαβιβάζονταν μέσω των ανακεφαλαιωτικών πινάκων, είναι αναγκαίο να ζητείται από τους υποκείμενους στον φόρο να παρέχουν πρόσθετα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των τραπεζικών στοιχείων και των ποσών των πληρωμών, ώστε οι φορολογικές διοικήσεις να μπορούν να παρακολουθούν όχι μόνο τα αγαθά αλλά και τις χρηματοοικονομικές ροές.

(14) Θα πρέπει να αποφεύγεται η επιβολή περιττής διοικητικής επιβάρυνσης σε υποκείμενους στο φόρο που δραστηριοποιούνται σε διαφορετικά κράτη μέλη. Ως εκ τούτου, οι εν λόγω υποκείμενοι στο φόρο θα πρέπει να μπορούν να παρέχουν τις απαιτούμενες πληροφορίες στις φορολογικές αρχές τους χρησιμοποιώντας το ευρωπαϊκό πρότυπο. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να προβλέπουν πρόσθετες μορφές για την αναφορά των δεδομένων με τις οποίες θα μπορούσαν να είναι ευκολότερο να συμμορφωθούν ορισμένοι υποκείμενοι στο φόρο.

(15) Προκειμένου να επιτευχθεί η απαραίτητη εναρμόνιση στην αναφορά δεδομένων για διασυνοριακές παραδόσεις αγαθών και υπηρεσιών, οι πληροφορίες που πρέπει να αναφέρονται θα πρέπει να είναι οι ίδιες σε όλα τα κράτη μέλη, χωρίς τη δυνατότητα για τα κράτη μέλη να ζητούν πρόσθετα δεδομένα.

(16) Οι φορολογικές διοικήσεις θα πρέπει να λαμβάνουν τα απαραίτητα δεδομένα για όλες τις συναλλαγές που υπόκεινται σε υποχρέωση αναφοράς. Για να διασφαλιστεί αυτός ο στόχος, φαίνεται συνετό να απαιτείται από τον πελάτη να αναφέρει τη συναλλαγή. Αυτό θα επέτρεπε τη διασταύρωση αυτών των δεδομένων με αυτά που παρέχονται από τον προμηθευτή και θα παρείχε τις πληροφορίες όταν ο προμηθευτής δεν έχει συμμορφωθεί με την υποχρέωση αναφοράς. Ωστόσο, είναι πιθανό τα μέτρα που έλαβαν τα κράτη μέλη σε σχέση με την έκδοση τιμολογίων και την υποβολή εκθέσεων να παρέχουν αρκετές εγγυήσεις ότι ο προμηθευτής θα παρέχει τα δεδομένα στη φορολογική διοίκηση κάθε φορά που εκδίδεται τιμολόγιο. Υπό αυτές τις συνθήκες, τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να εξαιρεθούν από αυτόν τον κανόνα, αποκλείοντας τον αγοραστή των αγαθών και τον αποδέκτη των υπηρεσιών από την υποχρέωση αναφοράς των δεδομένων για αυτές τις συναλλαγές.

(17) Πολλά κράτη μέλη έχουν θέσει σε εφαρμογή αποκλίνουσες απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων για συναλλαγές εντός της επικράτειάς τους, με αποτέλεσμα σημαντικές διοικητικές επιβαρύνσεις για τους υποκείμενους στο φόρο που δραστηριοποιούνται σε διαφορετικά κράτη μέλη, καθώς πρέπει να προσαρμόσουν τα λογιστικά τους συστήματα ώστε να συμμορφώνονται με αυτές τις απαιτήσεις. Προκειμένου να αποφευχθεί το κόστος που προκύπτει από τέτοιες αποκλίσεις, τα συστήματα που εφαρμόζονται στα κράτη μέλη για την αναφορά των παραδόσεων αγαθών και υπηρεσιών εξ επαχθούς αιτίας μεταξύ υποκειμένων στον φόρο στην επικράτειά τους θα πρέπει να συμμορφώνονται με τα χαρακτηριστικά του συστήματος που εφαρμόζεται για τις διασυνοριακές παραδόσεις αγαθών και υπηρεσιών . Τα κράτη μέλη θα πρέπει να προβλέπουν τα ηλεκτρονικά μέσα για τη διαβίβαση των πληροφοριών και, όπως συμβαίνει με τις διασυνοριακές παραδόσεις αγαθών και υπηρεσιών, ο υποκείμενος στον φόρο θα πρέπει να μπορεί να υποβάλλει τα δεδομένα σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο που καθορίζεται στην εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2017/1870, παρόλο που το οικείο κράτος μέλος θα μπορούσε να προβλέψει πρόσθετα πρότυπα για τη διαβίβαση των δεδομένων. Τα δεδομένα θα πρέπει να επιτρέπεται να αποστέλλονται από τον υποκείμενο στον φόρο είτε απευθείας είτε από τρίτο μέρος για λογαριασμό του εν λόγω προσώπου ή δημόσια πύλη, εάν είναι διαθέσιμη.

(18) Τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει να υποχρεούνται να εφαρμόζουν απαίτηση ψηφιακής αναφοράς βάσει συναλλαγών σε πραγματικό χρόνο για προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών προς εξέταση στην επικράτειά τους, εκτός από εκείνες που υπόκεινται στις απαιτήσεις αναφοράς για διασυνοριακές παραδόσεις αγαθών και υπηρεσιών . Ωστόσο, εάν πρόκειται να εφαρμόσουν μια τέτοια απαίτηση στο μέλλον, θα πρέπει να το πράξουν σύμφωνα με τους νέους κανόνες σχετικά με τις απαιτήσεις ψηφιακής αναφοράς για τις ίδιες προμήθειες και τις παραδόσεις αγαθών και υπηρεσιών που πραγματοποιούνται μεταξύ υποκείμενων στο φόρο στην επικράτεια κράτους μέλους που είναι ευθυγραμμισμένο με τις απαιτήσεις ψηφιακής αναφοράς για διασυνοριακές προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών. Τα κράτη μέλη που διαθέτουν ήδη σύστημα αναφοράς για αυτές τις συναλλαγές θα πρέπει να προσαρμόσουν τα συστήματα αυτά ώστε να διασφαλίζουν ότι τα δεδομένα αναφέρονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις ψηφιακής αναφοράς για αυτοπαροχές και παραδόσεις αγαθών και υπηρεσιών που πραγματοποιούνται μεταξύ υποκειμένων στο φόρο στην επικράτεια του ένα κράτος μέλος.

(19) Προκειμένου να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα των απαιτήσεων ψηφιακής υποβολής εκθέσεων, η Επιτροπή θα πρέπει να συντάξει έκθεση αξιολόγησης που θα αξιολογεί τον αντίκτυπο της ηλεκτρονικής τιμολόγησης και τόσο τις απαιτήσεις εντός ΕΕ όσο και εγχώριων ψηφιακών αναφορών στην αποτελεσματικότητα της είσπραξης του ΦΠΑ και της μείωσης του το κενό ΦΠΑ και το κόστος εφαρμογής και συμμόρφωσης για τους υποκείμενους στο φόρο και τις φορολογικές διοικήσεις, προκειμένου να επαληθευτεί εάν το σύστημα έχει επιτύχει τους στόχους του ή χρειάζεται περαιτέρω προσαρμογές.

(20) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να μπορούν να συνεχίσουν να εφαρμόζουν άλλα μέτρα για τη διασφάλιση της ορθής είσπραξης του ΦΠΑ και την πρόληψη της φοροδιαφυγής. Ωστόσο, δεν θα πρέπει να μπορούν να επιβάλλουν πρόσθετες γενικές υποχρεώσεις αναφοράς βάσει συναλλαγών στις συναλλαγές που καλύπτονται από τις απαιτήσεις ψηφιακής αναφοράς, εκτός εάν απαιτείται σε εθνικό επίπεδο για την προετοιμασία και υποβολή δήλωσης ΦΠΑ ή για σκοπούς ελέγχου. Αυτό σημαίνει ότι επιτρέπεται στα κράτη μέλη να τηρούν - μαζί με τις υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων σε πραγματικό χρόνο που ορίζονται στην Οδηγία - τα εγχώρια εργαλεία αναφοράς τους που βασίζονται για παράδειγμα σε ένα σύστημα SAF-T, καθώς και υποχρεώσεις αναφοράς που δεν είναι γενικές, όπως η  ταμειακές μηχανές . Επιπλέον, τα κράτη μέλη δεν περιορίζονται στις δυνατότητές τους να ζητούν πληροφορίες από υποκείμενους στο φόρο κατά την διαδικασία των ελέγχων, καθώς οι πληροφορίες αυτές λαμβάνονται μόνο κατόπιν αιτήματος του κράτους μέλους και δεν είναι αποτέλεσμα ενεργών δηλώσεων από τους υποκείμενους στο φόρο.


(20α) Προκειμένου να απλουστευθεί η διαδικασία είσπραξης του ΦΠΑ ή να αποτραπούν ορισμένες μορφές φοροδιαφυγής ή φοροαποφυγής, πολλά κράτη μέλη έχουν θέσει σε εφαρμογή, με προηγούμενη εξουσιοδότηση βάσει του άρθρου 395 όπου χρειάζεται, μια εγχώρια ψηφιακή συναλλαγή σε πραγματικό χρόνο - Υποχρέωση αναφοράς βάσει στοιχείων. Αυτά τα κράτη μέλη και οι υποκείμενοι στο φόρο που είναι εγκατεστημένοι στην επικράτειά τους πραγματοποίησαν πρόσφατα σημαντικές επενδύσεις για να εξασφαλίσουν τη λειτουργία αυτών των συστημάτων και την επίτευξη αυτών των στόχων. Υπό το πρίσμα αυτό, αυτά τα κράτη μέλη θα πρέπει κατ' εξαίρεση να προσαρμόσουν τα συστήματά τους ώστε να διασφαλίζουν ότι τα δεδομένα αναφέρονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις ψηφιακής αναφοράς για αυτοπαροχές και παραδόσεις αγαθών και υπηρεσιών μεταξύ υποκειμένων στο φόρο εντός της επικράτειάς τους μόνο έως το 2035, εκτός εάν η έκθεση αξιολόγησης της Επιτροπής αποκαλύψει ελλείψεις στη λειτουργία του διασυνοριακού συστήματος ψηφιακής αναφοράς, οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε περαιτέρω παράταση της προθεσμίας για την ευθυγράμμιση του εγχώριου συστήματος αναφοράς τους, εάν είναι απαραίτητο.

(21) Η οικονομία της πλατφόρμας έχει δημιουργήσει ορισμένες δυσκολίες για την εφαρμογή των κανόνων ΦΠΑ, ιδίως όσον αφορά τον καθορισμό του φορολογητέου καθεστώτος του παρόχου της υπηρεσίας και των ίσων όρων ανταγωνισμού μεταξύ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) και άλλων επιχειρήσεων.

(22) Η οικονομία της πλατφόρμας οδήγησε σε αδικαιολόγητη στρέβλωση του ανταγωνισμού μεταξύ των προμηθειών που πραγματοποιούνται μέσω διαδικτυακών πλατφορμών που διαφεύγουν της φορολόγησης του ΦΠΑ και των προμηθειών που πραγματοποιούνται στην παραδοσιακή οικονομία που υπόκεινται σε ΦΠΑ. Η στρέβλωση ήταν πιο έντονη στους δύο μεγαλύτερους τομείς της οικονομίας της πλατφόρμας πίσω από το ηλεκτρονικό εμπόριο, δηλαδή στον τομέα της βραχυχρόνιας ενοικίασης καταλυμάτων και στον τομέα της οδικής μεταφοράς επιβατών. Αναγνωρίζεται, ωστόσο, ότι αυτή η διαφορά μπορεί να είναι πιο εμφανής σε ορισμένα κράτη μέλη παρά σε άλλα.

(23) Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο να θεσπιστούν κανόνες για την αντιμετώπιση της στρέβλωσης του ανταγωνισμού στον τομέα της βραχυχρόνιας μίσθωσης καταλυμάτων και στον τομέα των οδικών μεταφορών επιβατών, αλλάζοντας τον ρόλο που διαδραματίζουν οι πλατφόρμες στην είσπραξη του ΦΠΑ (καθώς « θεωρείται προμηθευτής»). Σύμφωνα με αυτό το μοντέλο του θεωρούμενου προμηθευτή, το οποίο είναι μια νομική φαντασία που δεν έχει αντίκτυπο σε κανόνες που βρίσκονται εκτός της νομοθεσίας για τον ΦΠΑ, οι πλατφόρμες θα πρέπει να υποχρεούνται να χρεώνουν ΦΠΑ όταν οι υποκείμενοι προμηθευτές δεν τον χρεώνουν επειδή είναι, για παράδειγμα, μη υποκείμενοι στον φόρο ή υποκείμενοι στον φόρο επωφελούνται από το ειδικό καθεστώς για τις μικρές επιχειρήσεις.

(23α) Ωστόσο, για να διατηρηθεί η ουδετερότητα ΦΠΑ, οι πλατφόρμες δεν θα πρέπει να θεωρούνται ως «θεωρούμενος προμηθευτής και, επομένως, δεν θα πρέπει να χρεώνουν ΦΠΑ, όταν οι υποκείμενοι προμηθευτές παρέχουν αριθμό αναγνώρισης για σκοπούς ΦΠΑ και δηλώνουν ότι θα χρεώσουν τον ΦΠΑ διαφορετικά οφειλόμενος από τον λογιζόμενο προμηθευτής.

(24) Ωστόσο, όταν τα κράτη μέλη θεωρούν ότι δεν υπάρχει τέτοια στρέβλωση του ανταγωνισμού στο κράτος μέλος τους, είναι σκόπιμο να τους δοθεί η δυνατότητα να εξαιρούν τους υποκείμενους στο φόρο που επωφελούνται στο έδαφός τους από το ειδικό καθεστώς για τις μικρές επιχειρήσεις, το οποίο διαφορετικά θα να εμπίπτουν συστηματικά στον κανόνα του «θεωρούμενου προμηθευτή», από το πεδίο εφαρμογής αυτού του κανόνα. Σε τέτοιες περιπτώσεις, τα κράτη μέλη που κάνουν χρήση αυτής της επιλογής θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι η πλατφόρμα μπορεί εύκολα να εντοπίσει ότι ο υποκείμενος προμηθευτής λειτουργεί στο πλαίσιο του ειδικού συστήματος για τις μικρές επιχειρήσεις, για παράδειγμα προβλέποντας τη χρήση συγκεκριμένου αριθμού αναγνώρισης ή ηλεκτρονικού πιστοποιητικό που δηλώνει ότι ο υποκείμενος προμηθευτής χρησιμοποιεί το ειδικό καθεστώς για μικρές επιχειρήσεις ή οποιοδήποτε άλλο μέσο επιτρέπει την εύκολη επαλήθευση αυτού του καθεστώτος.

(25) Για να εξασφαλιστεί ένας ελάχιστος βαθμός συνοχής μεταξύ των διαφορετικών εθνικών συστημάτων ΦΠΑ όσον αφορά την αντιμετώπιση της παροχής υπηρεσιών βραχυχρόνιας μίσθωσης καταλυμάτων, αυτή η υπηρεσία μίσθωσης θα πρέπει να θεωρείται ότι έχει παρόμοια λειτουργία με τον ξενοδοχειακό τομέα όταν είναι αδιάλειπτη, παρέχεται στο ίδιο άτομο και για μέγιστο 30 διανυκτερεύσεις. Ωστόσο, για να προσαρμοστούν στις διαφορετικές εθνικές ιδιαιτερότητες του τομέα, τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να εξαρτούν τις βραχυχρόνιες υπηρεσίες μίσθωσης καταλυμάτων σε ορισμένα κριτήρια, προϋποθέσεις και περιορισμούς σύμφωνα με την εθνική τους νομοθεσία.

(25α) Τα κράτη μέλη ερμηνεύουν διαφορετικά τον τόπο παροχής της υπηρεσίας διευκόλυνσης που παρέχουν οι πλατφόρμες σε μη υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο να αποσαφηνιστεί αυτός ο κανόνας και να εξασφαλιστεί ένα κοινό κριτήριο.

(26) Προκειμένου να αποφευχθεί ότι οι πλατφόρμες, για συναλλαγές για τις οποίες θεωρούνται «θεωρούμενος πάροχος υπηρεσιών», περιλαμβάνονται στο ειδικό καθεστώς για τα ταξιδιωτικά πρακτορεία, θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι οι συναλλαγές αυτές δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του εν λόγω ειδικού καθεστώτος. Ομοίως, θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι οι ταξιδιωτικοί πράκτορες δεν περιλαμβάνονται στον κανόνα του «θεωρούμενος πάροχος υπηρεσιών».

(27) Η παρούσα πρόταση δεν θίγει τους κανόνες που θεσπίζονται από άλλες νομικές πράξεις της Ένωσης, ιδίως τον κανονισμό (ΕΕ) 2022/2065 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Οκτωβρίου 2022, σχετικά με την ενιαία αγορά ψηφιακών υπηρεσιών και την τροποποίηση
Οδηγία 2000/31/ΕΚ (Νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες) που ρυθμίζει άλλες πτυχές της παροχής υπηρεσιών από διαδικτυακές πλατφόρμες, όπως οι υποχρεώσεις που ισχύουν για τους παρόχους διαδικτυακών πλατφορμών που επιτρέπουν στους καταναλωτές να συνάπτουν εξ αποστάσεως συμβάσεις με εμπόρους.

(28) Οδηγίες (ΕΕ) 2017/2455 του Συμβουλίου και 2019/19959 τροποποίησε την οδηγία 2006/112/ΕΚ όσον αφορά τους κανόνες ΦΠΑ που διέπουν τη φορολογία της διασυνοριακής δραστηριότητας ηλεκτρονικού εμπορίου μεταξύ επιχείρησης και καταναλωτή στην Ένωση. Αυτές οι τροποποιητικές οδηγίες μείωσαν τις στρεβλώσεις του ανταγωνισμού, βελτίωσαν τη διοικητική συνεργασία και εισήγαγαν ορισμένες απλουστεύσεις. Ενώ οι τροποποιήσεις που εισήχθησαν από αυτές τις οδηγίες που ισχύουν από την 1η Ιουλίου 2021 ήταν σε μεγάλο βαθμό επιτυχείς, εντούτοις έχει εντοπιστεί η ανάγκη για ορισμένες βελτιώσεις.

(29) Για το σκοπό αυτό, θα πρέπει να αποσαφηνιστούν ορισμένοι υφιστάμενοι κανόνες. Αυτό περιλαμβάνει τον κανόνα για τον υπολογισμό του ορίου των 10.000 ευρώ βάσει ημερολογιακού έτους  που ορίζεται στο άρθρο 59γ της οδηγίας 2006/112/ΕΚ, κάτω από τον οποίο οι παροχές τηλεπικοινωνιακών, ραδιοτηλεοπτικών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών (TBE) και οι ενδοκοινοτικές εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών , που παρέχεται από προμηθευτή εγκατεστημένο στην Ένωση και εγκατεστημένο σε ένα μόνο κράτος μέλος, μπορεί να εξακολουθήσει να υπόκειται σε ΦΠΑ στο κράτος μέλος όπου είναι εγκατεστημένος ο υποκείμενος στον φόρο που παρέχει αυτές τις υπηρεσίες TBE ή όπου τα εν λόγω αγαθά βρίσκονται τη στιγμή που αρχίζει η αποστολή ή η μεταφορά τους. Το άρθρο 59γ της οδηγίας 2006/112/ΕΚ πρέπει να τροποποιηθεί ώστε να διασφαλιστεί ότι στον υπολογισμό του ορίου των 10 000 ευρώ περιλαμβάνονται μόνο οι ενδοκοινοτικές εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών που παραδίδονται από το κράτος μέλος όπου είναι εγκατεστημένος ο υποκείμενος στον φόρο, αλλά όχι πωλήσεις εξ αποστάσεως από απόθεμα αγαθών σε άλλο κράτος μέλος. Άλλες μικρές τροποποιήσεις είναι απαραίτητες προκειμένου να διευκρινιστούν ορισμένες πρακτικές πτυχές, όπως η παροχή διεύθυνσης ιστότοπου.

(30) Η οδηγία 2006/112/ΕΚ θα πρέπει επίσης να τροποποιηθεί για να διευκρινιστεί ότι όλες οι παροχές υπηρεσιών από επιχειρήσεις σε καταναλωτές, που παρέχονται εντός της Ένωσης από υποκείμενους στο φόρο εγκατεστημένους εκτός της Ένωσης, εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ειδικού καθεστώτος για τις υπηρεσίες που παρέχονται από υποκείμενους στο φόρο που δεν είναι εγκατεστημένοι στην Κοινότητα (το μη ενωσιακό σύστημα), και όχι μόνο οι παροχές υπηρεσιών σε πελάτες εγκατεστημένους στην Ένωση. Μετά την εισαγωγή των νέων κανόνων για τους συντελεστές ΦΠΑ με την οδηγία (ΕΕ) 2022/542 του Συμβουλίου  και προκειμένου να καλυφθούν οι απαλλαγές βάσει του άρθρου 151 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με παραδόσεις αγαθών και υπηρεσίες, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο διπλωματικών, προξενικών διακανονισμών και σε ορισμένους άλλους διεθνείς οργανισμούς, είναι επίσης απαραίτητο να διευρυνθούν τα συστήματα OSS σύμφωνα με τον Τίτλο XII, Κεφάλαιο 6 της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ, διασφαλίζοντας ότι οι παροχές με μηδενικό συντελεστή και οι απαλλασσόμενες από ΦΠΑ με δικαίωμα έκπτωσης εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής αυτών συστήματα. Επιπλέον, η οδηγία 2006/112/ΕΚ θα πρέπει να τροποποιηθεί για να διευκρινιστεί ο χρόνος κατά τον οποίο ο υποκείμενος στον φόρο που κάνει χρήση των ειδικών καθεστώτων μπορούν να γίνουν τροποποιήσεις στις σχετικές δηλώσεις ΦΠΑ και στα τρία υφιστάμενα καθεστώτα απλούστευσης. το μη ενωσιακό OSS, το Union OSS και το Import OSS («IOSS»). Η διευκρίνιση αυτή θα επιτρέψει στους υποκείμενους στο φόρο που είναι εγγεγραμμένοι στα συστήματα να προβαίνουν σε διορθώσεις στις σχετικές δηλώσεις ΦΠΑ μέχρι την προθεσμία υποβολής των δηλώσεων αυτών. Επιπλέον, διευκρινίζεται ότι διορθώσεις σε προηγούμενες δηλώσεις ΦΠΑ επιτρέπονται μόνο σε δηλώσεις ΦΠΑ μεταγενέστερων φορολογικών περιόδων. Τέλος, η χρονική στιγμή της χρεώσιμης περίπτωσης όσον αφορά τις προμήθειες στο πλαίσιο των ενωσιακών και μη ενωσιακών συστημάτων απλούστευσης OSS θα πρέπει να διευθετηθεί με σαφήνεια προκειμένου να αποφευχθούν διαφορές στην εφαρμογή των κανόνων μεταξύ των κρατών μελών.

(31) Ο προσδιορισμός του ΦΠΑ απαιτείται γενικά σε κάθε κράτος μέλος όπου πραγματοποιούνται φορολογητέες συναλλαγές. Ωστόσο, για να μειωθούν οι περιπτώσεις στις οποίες απαιτούνται πολλαπλές καταχωρίσεις ΦΠΑ, η Οδηγία (ΕΕ) 2017/2455 εισήγαγε στην οδηγία 2006/112/ΕΚ μια σειρά μέτρων για την ελαχιστοποίηση της ανάγκης για πολλαπλές καταχωρίσεις ΦΠΑ. Προκειμένου να μειωθεί περαιτέρω η ανάγκη για πολλαπλές καταχωρίσεις ΦΠΑ, έχουν προσδιοριστεί ορισμένα μέτρα επέκτασης για την υποστήριξη του στόχου μιας ενιαίας εγγραφής ΦΠΑ στην Ένωση. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να θεσπιστούν κανόνες για την πρόβλεψη αυτών των μέτρων επέκτασης.

(32) Μεταξύ άλλων μέτρων, η οδηγία (ΕΕ) 2017/2455 επέκτεινε το πεδίο εφαρμογής του Mini OSS ώστε να γίνει ευρύτερο OSS, καλύπτοντας όλες τις διασυνοριακές παροχές υπηρεσιών σε μη υποκείμενους στο φόρο που πραγματοποιούνται στην Ένωση και σε όλες τις ενδοκοινοτικές εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών. Κατ' εξαίρεση, οι ηλεκτρονικές διεπαφές, όπως αγορές και πλατφόρμες, που θεωρούνται προμηθευτές για ορισμένες παραδόσεις αγαθών εντός της Ένωσης , μπορούν επίσης να δηλώνουν ορισμένες εγχώριες προμήθειες αγαθών στο ενωσιακό σύστημα OSS. Για να υποστηριχθεί ο στόχος μιας ενιαίας εγγραφής ΦΠΑ στην Ένωση, το πεδίο εφαρμογής του συστήματος OSS της Ένωσης θα πρέπει να επεκταθεί περαιτέρω ώστε να καλύπτει άλλες παραδόσεις αγαθών, συμπεριλαμβανομένων των εγχώριων παραδόσεων αγαθών από επιχειρήσεις σε καταναλωτές στην Ένωση από υποκείμενους στο φόρο που δεν είναι εγκατεστημένος στο κράτος μέλος κατανάλωσης, διασφαλίζοντας ότι οι επιχειρήσεις δεν χρειάζεται να εγγραφούν για τον ΦΠΑ σε κάθε κράτος μέλος όπου πραγματοποιούνται τέτοιες παραδόσεις αγαθών στους καταναλωτές.

(33) Ο ΦΠΑ συνήθως χρεώνεται και λογιστικοποιείται από τον προμηθευτή των αγαθών ή των υπηρεσιών. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις, τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν ότι, βάσει του μηχανισμού αντιστροφής της επιβάρυνσης, ο αποδέκτης της παράδοσης, και όχι ο προμηθευτής, υποχρεούται να λογοδοτήσει για τον οφειλόμενο ΦΠΑ. Προκειμένου να υποστηριχθεί περαιτέρω ο στόχος μιας ενιαίας εγγραφής ΦΠΑ στην Ένωση, θα πρέπει να θεσπιστούν κανόνες για την υποχρεωτική εφαρμογή του μηχανισμού αντιστροφής της χρέωσης σε περιπτώσεις όπου οι προμηθευτές δεν είναι εγκατεστημένοι και δεν προσδιορίζονται για σκοπούς ΦΠΑ στο κράτος μέλος στο οποίο οφείλεται ΦΠΑ . Κατά την παράδοση αγαθών ή υπηρεσιών σε πρόσωπο που είναι αναγνωρισμένο για ΦΠΑ στο κράτος μέλος όπου η παράδοση φορολογείται, αυτοί οι προμηθευτές θα πρέπει να εφαρμόζουν την αντίστροφη επιβάρυνση. Για λόγους ελέγχου, τέτοιες προμήθειες θα πρέπει να αναφέρονται στην ανακεφαλαιωτική κατάσταση. Εκτός από την υποχρεωτική χρήση, τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να εφαρμόζουν τον μηχανισμό αντίστροφης χρέωσης σε προμήθειες από μη εγκατεστημένους εμπόρους που παρέχουν αγαθά ή υπηρεσίες σε έναν πελάτη, ανεξάρτητα από το καθεστώς του τελευταίου. Ωστόσο, οι προμήθειες που υπόκεινται στο καθεστώς περιθωρίου κέρδους όπως ορίζεται στο Κεφάλαιο 4 του Τίτλου XII της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ εξαιρούνται από τον μηχανισμό αντίστροφης χρέωσης.

(34) [διαγράφηκε]

(35) [διαγράφηκε]

(36) Η οδηγία (ΕΕ) 2017/2455 εισήγαγε στην οδηγία 2006/112/ΕΚ μια ειδική απλοποίηση, την IOSS, η οποία είχε σχεδιαστεί για να μειώσει το βάρος συμμόρφωσης με τον ΦΠΑ που σχετίζεται με την εισαγωγή ορισμένων αγαθών χαμηλής αξίας στους καταναλωτές στην Ένωση. Προκειμένου να διασφαλιστούν ενιαίες συνθήκες για την εφαρμογή της οδηγίας 2006/112/ΕΚ, θα πρέπει να ανατεθούν εξουσίες στην Επιτροπή για την καλύτερη διασφάλιση της σωστής χρήσης και της διαδικασίας επαλήθευσης των αριθμών μητρώου ΦΠΑ IOSS για τους σκοπούς της απαλλαγής που προβλέπεται στην εν λόγω οδηγία . Αυτή η εξουσιοδότηση θα επιτρέψει στην Επιτροπή να εκδώσει εκτελεστική πράξη για τη θέσπιση ειδικών μέτρων για την πρόληψη ορισμένων μορφών φοροδιαφυγής ή φοροαποφυγής. Τέτοια ειδικά μέτρα περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη σύνδεση του μοναδικού αριθμού αποστολής με τον αριθμό μητρώου ΦΠΑ IOSS. Οι εξουσίες αυτές θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ . (ΕΕ) αριθ. 904/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου .

(37) Η εγγραφή ΦΠΑ ενός προμηθευτή απαιτείται όταν ο εν λόγω προμηθευτής δεν προσδιορίζεται για ΦΠΑ στο κράτος μέλος όπου οφείλεται ΦΠΑ. Ειδικότερα, η μεταφορά των ιδίων αγαθών ενός υποκείμενου στον φόρο σε άλλο κράτος μέλος για, μεταξύ άλλων, τους σκοπούς της δραστηριότητας του εν λόγω προσώπου που σχετίζεται με το ηλεκτρονικό εμπόριο, προκαλεί την ανάγκη εγγραφής στα κράτη μέλη από και προς τα οποία μεταφέρονται τα αγαθά. Σε συμφωνία με τον στόχο μιας ενιαίας εγγραφής ΦΠΑ στην Ένωση, οι περιπτώσεις στις οποίες απαιτούνται πολλαπλές καταχωρίσεις ΦΠΑ θα πρέπει να μειωθούν περαιτέρω, προβλέποντας την εφαρμογή ενός νέου συστήματος στο πλαίσιο των συστημάτων OSS, το οποίο έχει σχεδιαστεί ειδικά για την απλοποίηση τις υποχρεώσεις συμμόρφωσης με τον ΦΠΑ που σχετίζονται με ορισμένες μεταφορές ιδίων αγαθών. Επιπλέον, όταν μια μεταβίβαση ιδίων αγαθών πραγματοποιείται από υποκείμενο στον φόρο για λογαριασμό άλλου υποκείμενου στον φόρο και εφόσον η μεταβίβαση δεν γίνεται με ρητή αίτηση του τελευταίου, ο πρώτος υποχρεούται να κοινοποιεί ορισμένες πληροφορίες σχετικά με τη μεταβίβαση στον ιδιοκτήτης αυτών των αγαθών.

(38) Η οδηγία 2006/112/ΕΚ προβλέπει απλουστευμένη μεταχείριση του ΦΠΑ για αγαθά που μεταφέρονται στο πλαίσιο συμφωνιών απόσυρσης αποθεμάτων όταν πληρούνται ορισμένες προβλεπόμενες προϋποθέσεις. Δεδομένου ότι το σύστημα απλούστευσης του OSS για τις μεταφορές ιδίων αγαθών είναι ολοκληρωμένο και περιλαμβάνει διασυνοριακές διακινήσεις αγαθών που επί του παρόντος καλύπτονται από ρυθμίσεις αποθεμάτων απόσυρσης σύμφωνα με το άρθρο 17α της εν λόγω οδηγίας, είναι απαραίτητο να καταργηθούν σταδιακά αυτές οι ρυθμίσεις συμπεριλαμβάνοντας μια ημερομηνία λήξης πριν από την την πλήρη κατάργηση των διατάξεων για το απόθεμα απόσυρσης στην οδηγία 2006/112/ΕΚ. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να καθοριστεί η ημερομηνία λήξης της 30ής Ιουνίου 2027, μετά την οποία δεν θα είναι πλέον δυνατή η πραγματοποίηση οποιωνδήποτε νέων συμφωνιών απόσυρσης αποθεμάτων. Για συμφωνίες απόσυρσης αποθεμάτων που ξεκινούν την ή πριν από τις 30 Ιουνίου 2027, θα πρέπει να συνεχίσουν να ισχύουν οι σχετικοί όροι, συμπεριλαμβανομένης της προθεσμίας των 12 μηνών για τη μεταβίβαση της κυριότητας αυτών των αγαθών στον σκοπούμενο αγοραστή. Παράλληλα με τη συμπερίληψη αυτής της νέας καταληκτικής ημερομηνίας, θα πρέπει να εισαχθεί μια νέα παράγραφος στις διατάξεις σχετικά με τις συμφωνίες αποθεμάτων απόσυρσης για να διασφαλιστεί ότι αυτές οι ρυθμίσεις θα πάψουν να ισχύουν στις 30 Ιουνίου 2028, καθώς δεν θα απαιτούνται πλέον μετά από αυτήν ημερομηνία.

(39) [διαγράφηκε]

(40) Σύμφωνα με την κοινή πολιτική δήλωση της 28ης Σεπτεμβρίου 2011 των κρατών μελών και της Επιτροπής σχετικά με τα επεξηγηματικά έγγραφα10, τα κράτη μέλη έχουν δεσμευτεί να συνοδεύουν, σε αιτιολογημένες περιπτώσεις, την κοινοποίηση των μέτρων μεταφοράς τους με ένα ή περισσότερα έγγραφα που εξηγούν τη σχέση μεταξύ των στοιχείων μιας οδηγίας και των αντίστοιχων μερών των εθνικών μέσων μεταφοράς. Όσον αφορά την παρούσα οδηγία, ο νομοθέτης θεωρεί δικαιολογημένη τη διαβίβαση τέτοιων εγγράφων.

(41) Δεδομένου ότι οι στόχοι της παρούσας οδηγίας, δηλαδή η εισαγωγή του συστήματος ΦΠΑ στην ψηφιακή εποχή, δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη, αλλά μπορούν μάλλον, λόγω της ανάγκης εναρμόνισης και ενθάρρυνσης της χρήσης των απαιτήσεων ψηφιακής αναφοράς, να βελτιώσουν την Η μεταχείριση του ΦΠΑ στις πλατφόρμες και η μείωση των περιπτώσεων στις οποίες μια επιχείρηση απαιτείται να εγγραφεί σε άλλα κράτη μέλη, προκειμένου να επιτευχθεί καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση μπορεί να θεσπίσει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 του Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως ορίζεται στο εν λόγω άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη αυτών των στόχων.

(42)  Ως εκ τούτου, η οδηγία 2006/112/ΕΚ θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

 

 ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 0

Τροποποιήσεις στην οδηγία 2006/112/ΕΚ με ισχύ από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας
 

Η οδηγία 2006/112/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:

(0) Στο άρθρο 143 παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος:

1α. Για τους σκοπούς της εξαίρεσης που προβλέπεται στην παράγραφο 1, στοιχείο γα), η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστική πράξη για τη θέσπιση ειδικών μέτρων για την πρόληψη ορισμένων μορφών φοροδιαφυγής ή φοροαποφυγής, συνδέοντας, μεταξύ άλλων, τον μοναδικό αριθμό αποστολής με τον αντίστοιχο αριθμό ΑΦΜ όπως αναφέρεται στο άρθρο 369ιζ.

Η εν λόγω εκτελεστική πράξη εκδίδεται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. ;'

(1) Στο άρθρο 218 παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος:

2. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, τα κράτη μέλη μπορούν, σύμφωνα με τους όρους που μπορούν να ορίσουν, να επιβάλλουν στους υποκείμενους στο φόρο που είναι εγκατεστημένοι στην επικράτειά τους την υποχρέωση να εκδίδουν ηλεκτρονικά τιμολόγια για παραδόσεις αγαθών και υπηρεσίες στο έδαφός τους, εκτός από αυτά που αναφέρονται στο άρθρο 262.».

(2) Στο άρθρο 232 παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος:

2. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, τα κράτη μέλη που ασκούν τη δυνατότητα που προβλέπεται στο άρθρο 218 παράγραφος 2 μπορούν να προβλέπουν ότι η χρήση ηλεκτρονικών τιμολογίων που εκδίδονται από υποκείμενους στο φόρο που είναι εγκατεστημένοι στην επικράτειά τους δεν υπόκειται στην αποδοχή του παραλήπτη εγκατεστημένοι στην επικράτειά τους.».

 

Άρθρο 1

Τροποποιήσεις στην οδηγία 2006/112/ΕΚ με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2026
 

Η οδηγία 2006/112/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:

(0) Στο άρθρο 14α, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

'2. Όταν ένας υποκείμενος στον φόρο διευκολύνει, μέσω της χρήσης ηλεκτρονικής διεπαφής, όπως αγορά, πλατφόρμα, πύλη ή παρόμοια μέσα, την παράδοση αγαθών εντός της Κοινότητας από υποκείμενο στον φόρο μη εγκατεστημένο στην Κοινότητα σε υποκείμενο στον φόρο ή μη υποκείμενο στο φόρο νομικό πρόσωπο, του οποίου οι ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών δεν υπόκεινται σε ΦΠΑ σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 ή σε οποιοδήποτε άλλο μη υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο, ο υποκείμενος στον φόρο που διευκολύνει την παράδοση θεωρείται ότι έχει λάβει και παραδίδει ο ίδιος τα αγαθά αυτά .

Η Επιτροπή, το αργότερο έως την 1η Ιουλίου 2027, υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, βάσει πληροφοριών που έλαβε από τα κράτη μέλη, έκθεση αξιολόγησης σχετικά με τη λειτουργία του κανόνα του θεωρούμενου προμηθευτή και, κατά περίπτωση, υποβάλλει νομοθετική πρόταση για περαιτέρω παράτασή της.».

(1) Το άρθρο 17α τροποποιείται ως εξής:

α) στην παράγραφο 2, το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«α) τα εμπορεύματα αποστέλλονται ή μεταφέρονται από υποκείμενο στον φόρο ή από τρίτο πρόσωπο για λογαριασμό του, στις 30 Ιουνίου 2027 ή πριν από τις 30 Ιουνίου 2027, σε άλλο κράτος μέλος με σκοπό να παραδοθούν εκεί τα αγαθά, σε μεταγενέστερο στάδιο και μετά άφιξη, σε άλλο υποκείμενο στο φόρο που δικαιούται να αποκτήσει την κυριότητα των αγαθών αυτών σύμφωνα με υφιστάμενη συμφωνία μεταξύ των δύο υποκειμένων στον φόρο·».

β) προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

'8. Το παρόν άρθρο παύει να ισχύει στις 30 Ιουνίου 2028.».

(2) στον τίτλο V, κεφάλαιο 3α, η επικεφαλίδα αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3α
Όριο για τους υποκείμενους στο φόρο που πραγματοποιούν ορισμένες παραδόσεις αγαθών που καλύπτονται από το άρθρο 33 στοιχείο α) και ορισμένες παροχές υπηρεσιών που καλύπτονται από το άρθρο 58».
(3) Το άρθρο 59γ τροποποιείται ως εξής:

α) στην παράγραφο 1, το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«β) οι υπηρεσίες παρέχονται σε μη υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο που είναι εγκατεστημένο, έχει μόνιμη διεύθυνση ή κατοικεί συνήθως σε οποιοδήποτε κράτος μέλος εκτός από το κράτος μέλος που αναφέρεται στο στοιχείο α), ή τα αγαθά αποστέλλονται ή μεταφέρονται από το μέλος κράτος που αναφέρεται στο στοιχείο α) σε άλλο κράτος μέλος· και';

β) η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

'3. Το κράτος μέλος που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο α), παρέχει στους υποκείμενους στο φόρο που πραγματοποιούν παραδόσεις επιλέξιμες δυνάμει της παραγράφου αυτής το δικαίωμα να επιλέξουν τον τόπο παράδοσης που θα καθοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 33 στοιχείο α) και το άρθρο 58, το οποίο, σε κάθε περίπτωση, καλύπτει δύο ημερολογιακά έτη.

Το δικαίωμα που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου θεωρείται ότι έχει ασκηθεί από υποκείμενους στο φόρο που είναι εγγεγραμμένοι στο ειδικό καθεστώς που προβλέπεται στον τίτλο XII, κεφάλαιο 6, τμήμα 3.».

(4) Το άρθρο 66 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 66

1. Κατά παρέκκλιση από τα άρθρα 63, 64 και 65, τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν ότι ο ΦΠΑ καθίσταται απαιτητός για ορισμένες συναλλαγές ή ορισμένες κατηγορίες υποκειμένων στον φόρο, σε μία από τις ακόλουθες χρονικές στιγμές:

(α) το αργότερο κατά την έκδοση του τιμολογίου·

(β) το αργότερο κατά την παραλαβή της πληρωμής·

γ) όταν ένα τιμολόγιο δεν εκδίδεται, ή εκδίδεται καθυστερημένα, εντός καθορισμένης προθεσμίας το αργότερο κατά τη λήξη της προθεσμίας έκδοσης τιμολογίων που επιβάλλεται από τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 222, δεύτερο εδάφιο, ή όταν δεν υπάρχει τέτοια προθεσμία -το όριο έχει επιβληθεί από το κράτος μέλος, εντός καθορισμένης προθεσμίας από την ημερομηνία της γενεσιουργού αιτίας.

2. Η παρέκκλιση που προβλέπεται στην παράγραφο 1 δεν ισχύει για τις ακόλουθες προμήθειες:

α) οι παροχές υπηρεσιών που καλύπτονται από το ειδικό καθεστώς, όπως ορίζεται στον τίτλο XII, κεφάλαιο 6, τμήμα 2, όταν οι παροχές αυτές πραγματοποιούνται από υποκείμενο στον φόρο στον οποίο επιτρέπεται να χρησιμοποιήσει αυτό το ειδικό καθεστώς σύμφωνα με το άρθρο 359·

β) παραδόσεις που καλύπτονται από το ειδικό καθεστώς, όπως ορίζεται στον τίτλο XII, κεφάλαιο 6, τμήμα 3, όταν οι παραδόσεις αυτές πραγματοποιούνται από υποκείμενο στον φόρο στον οποίο επιτρέπεται να χρησιμοποιεί το εν λόγω καθεστώς σύμφωνα με το άρθρο 369β·

γ) παροχές υπηρεσιών για τις οποίες καταβάλλεται ΦΠΑ από τον πελάτη σύμφωνα με το άρθρο 196·

δ) παραδόσεις ή μεταφορές αγαθών που αναφέρονται στο άρθρο 67.».

(5) Στο άρθρο 167α, η πρώτη παράγραφος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν, στο πλαίσιο προαιρετικού καθεστώτος, ότι το δικαίωμα έκπτωσης ενός υποκειμένου στον φόρο του οποίου ο ΦΠΑ καθίσταται απαιτητός αποκλειστικά σύμφωνα με το άρθρο 66 παράγραφος 1 στοιχείο β), αναβάλλεται έως ότου ο ΦΠΑ επί των παρεχόμενων αγαθών ή υπηρεσιών στο πρόσωπο αυτό έχει καταβληθεί στον προμηθευτή.».

(6) [διαγράφηκε]

(7) [διαγράφηκε]

(8) στο άρθρο 226,

Το σημείο 7α αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«(7α) όταν ο ΦΠΑ καθίσταται απαιτητός τη στιγμή που λαμβάνεται η πληρωμή σύμφωνα με το άρθρο 66 παράγραφος 1 στοιχείο β) και το δικαίωμα έκπτωσης γεννάται τη στιγμή που ο εκπεστέος φόρος καθίσταται απαιτητός, η ένδειξη «Μετρητά λογιστική';

(9) [διαγράφηκε]

(10) Το άρθρο 237 διαγράφεται.

(11) Το άρθρο 359 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 359

Τα κράτη μέλη επιτρέπουν σε κάθε υποκείμενο στο φόρο που δεν είναι εγκατεστημένο στην Κοινότητα και παρέχει υπηρεσίες σε μη υποκείμενο στο φόρο να χρησιμοποιεί αυτό το ειδικό καθεστώς. Αυτό το ειδικό καθεστώς εφαρμόζεται σε όλες τις υπηρεσίες που παρέχονται εντός της Κοινότητας.».

(11α) στο άρθρο 361 παράγραφος 1, το στοιχείο γ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«γ) ηλεκτρονική διεύθυνση συμπεριλαμβανομένων, όπου υπάρχουν, ιστοσελίδων·»·
(11β) Το άρθρο 368 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 368

Ο μη εγκατεστημένος στην Κοινότητα υποκείμενος στον φόρο που κάνει χρήση αυτού του ειδικού καθεστώτος δεν μπορεί, όσον αφορά τις υπηρεσίες που καλύπτονται από αυτό το ειδικό καθεστώς, να εκπέσει τον ΦΠΑ που βαρύνει το κράτος μέλος κατανάλωσης σύμφωνα με το άρθρο 168 της παρούσας οδηγίας. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 1, σημείο 1, της οδηγίας 86/560/ΕΟΚ, ο εν λόγω υποκείμενος στον φόρο επιστρέφεται σύμφωνα με την εν λόγω οδηγία. Το άρθρο 2 παράγραφος 2 και το άρθρο 4 παράγραφος 2 της οδηγίας 86/560/ΕΟΚ δεν εφαρμόζονται σε επιστροφές που αφορούν αγαθά και υπηρεσίες που χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς των παροχών υπηρεσιών που καλύπτονται από το παρόν ειδικό καθεστώς.

Εάν ο υποκείμενος στον φόρο που κάνει χρήση αυτού του ειδικού καθεστώτος απαιτείται να είναι εγγεγραμμένος σε κράτος μέλος για δραστηριότητες που δεν καλύπτονται από αυτό το ειδικό καθεστώς, εκπίπτει τον ΦΠΑ που βαρύνει αυτό το κράτος μέλος για τις φορολογητέες δραστηριότητές του που καλύπτονται από αυτό το ειδικό καθεστώς. σύστημα, στη δήλωση ΦΠΑ που πρέπει να υποβληθεί σύμφωνα με το άρθρο 250 της παρούσας οδηγίας.».

(11γ) παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:

«Άρθρο 369αα

Η παροχή φυσικού αερίου μέσω συστήματος φυσικού αερίου που βρίσκεται στο έδαφος της Κοινότητας ή οποιουδήποτε δικτύου συνδεδεμένου με τέτοιο σύστημα, η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας ή η παροχή ενέργειας θερμότητας ή ψύξης μέσω δικτύων θέρμανσης ή ψύξης, σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στα άρθρα 39, όταν οι παραδόσεις αυτές γίνονται σε υποκείμενο στον φόρο ή σε μη υποκείμενο στον φόρο νομικό πρόσωπο, του οποίου οι ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών δεν υπόκεινται σε ΦΠΑ σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 ή σε οποιοδήποτε άλλο μη υποκείμενο στον φόρο από υποκείμενος στον φόρο που δεν είναι εγκατεστημένος στο κράτος μέλος στο οποίο τα αγαθά υπόκεινται σε ΦΠΑ, για τους σκοπούς της εφαρμογής του άρθρου 369β, θεωρείται ως ενδοκοινοτική εξ αποστάσεως πώληση αγαθών έως την 1η Ιουλίου 2027.».

(12) Στο άρθρο 369ι, η πρώτη παράγραφος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Ο υποκείμενος στον φόρο που κάνει χρήση αυτού του ειδικού καθεστώτος δεν μπορεί, όσον αφορά τις φορολογητέες δραστηριότητές του που καλύπτονται από αυτό το ειδικό καθεστώς, να εκπέσει τον ΦΠΑ που βαρύνει τα κράτη μέλη κατανάλωσης σύμφωνα με το άρθρο 168 της παρούσας οδηγίας. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 1 σημείο (1) της οδηγίας 86/560/ΕΟΚ, το άρθρο 2 σημείο (1), το άρθρο 3 και το άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο ε) της οδηγίας 2008/9/ΕΚ, ο υποκείμενος στον φόρο ερώτηση επιστρέφεται σύμφωνα με τις εν λόγω οδηγίες. Το άρθρο 2 παράγραφος 2 και το άρθρο 4 παράγραφος 2 της οδηγίας 86/560/ΕΟΚ δεν εφαρμόζονται σε επιστροφές που αφορούν αγαθά και υπηρεσίες που χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς των παραδόσεων αγαθών που καλύπτονται από το παρόν ειδικό καθεστώς.».

(12α) στο άρθρο 369ιγ, παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος:

'1α. Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται στους υποκείμενους στο φόρο που υπόκεινται στο ειδικό καθεστώς που προβλέπεται στον τίτλο XII, κεφάλαιο 1, τμήμα 2.».
(12β) Το άρθρο 369π τροποποιείται ως εξής:

α) στην παράγραφο 1, το στοιχείο γ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«γ) ηλεκτρονική διεύθυνση και, όπου υπάρχουν, ιστότοποι·»·
β) στην παράγραφο 3, το στοιχείο γ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«γ) ηλεκτρονική διεύθυνση και, όπου υπάρχουν, ιστότοποι·»·
(13) Στο άρθρο 369κ, η πρώτη παράγραφος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Ο υποκείμενος στον φόρο που κάνει χρήση αυτού του ειδικού καθεστώτος δεν μπορεί, όσον αφορά τις φορολογητέες δραστηριότητές του που καλύπτονται από αυτό το ειδικό καθεστώς, να εκπέσει τον ΦΠΑ που βαρύνει τα κράτη μέλη κατανάλωσης σύμφωνα με το άρθρο 168 της παρούσας οδηγίας. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 1 σημείο (1) της οδηγίας 86/560/ΕΟΚ και το άρθρο 2 σημείο (1), άρθρο 3 και το άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο ε) της οδηγίας 2008/9/ΕΚ, ο υποκείμενος στον φόρο επιστρέφεται σύμφωνα με τις εν λόγω οδηγίες. Το άρθρο 2 παράγραφος 2 και το άρθρο 4 παράγραφος 2 της οδηγίας 86/560/ΕΟΚ δεν εφαρμόζονται σε επιστροφές που αφορούν αγαθά και υπηρεσίες που χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς των παραδόσεων αγαθών που καλύπτονται από το παρόν ειδικό καθεστώς.».

Άρθρο 2

Τροποποιήσεις στην οδηγία 2006/112/ΕΚ με ισχύ από την 1η Ιουλίου 2027
Η οδηγία 2006/112/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:

(1) [διαγράφηκε]
(2) [διαγράφηκε]
(3) παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:

«Άρθρο 28α

1. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 28, υποκείμενος στο φόρο που διευκολύνει, μέσω της χρήσης ηλεκτρονικής διεπαφής, όπως αγοράς, πλατφόρμας, πύλης ή παρόμοιων μέσων, την παροχή, εντός της Ένωσης, υπηρεσιών βραχυχρόνια μίσθωσης καταλυμάτων, συγκεκριμένα την αδιάλειπτη η ενοικίαση καταλύματος στο ίδιο άτομο για 30 διανυκτερεύσεις κατ' ανώτατο όριο ή η οδική μεταφορά επιβατών, θεωρείται ότι έχει λάβει και παράσχει ο ίδιος τις εν λόγω υπηρεσίες, εκτός εάν το πρόσωπο που παρέχει αυτές τις υπηρεσίες :

α) παρέχει στον υποκείμενο στον φόρο που διευκολύνει την παροχή τον αριθμό μητρώου του για σκοπούς ΦΠΑ που έχει εκδοθεί στα κράτη μέλη όπου πραγματοποιείται η παράδοση ή τον αριθμό μητρώου που του έχει χορηγηθεί σύμφωνα με το άρθρο 362 ή το άρθρο 369δ· και

β) δηλώσει στον υποκείμενο στον φόρο που διευκολύνει την παράδοση ότι θα χρεώσει τον ΦΠΑ που οφείλεται στην εν λόγω παράδοση.».

2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, ως υπηρεσίες οδικής μεταφοράς επιβατών που πραγματοποιούνται εντός της Ένωσης νοείται το τμήμα της υπηρεσίας που εκτελείται μεταξύ δύο σημείων της Ένωσης.

2α. Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται στις προμήθειες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του ειδικού καθεστώτος του κεφαλαίου 3 του τίτλου XII.

3. Τα κράτη μέλη μπορούν να απαιτούν από τον υποκείμενο στον φόρο που διευκολύνει την παράδοση να επικυρώνει τον αριθμό φορολογικού μητρώου για σκοπούς ΦΠΑ που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο α), χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα μέσα που ορίζονται σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

4. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, τα κράτη μέλη μπορούν να εξαιρούν τις προμήθειες που πραγματοποιούνται στην επικράτειά τους σε υπηρεσίες βραχυχρόνιες μίσθωσης καταλυμάτων, υπηρεσίες οδικής μεταφοράς επιβατών ή και των δύο, οι οποίες πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του ειδικού καθεστώτος του κεφαλαίου 1, τμήμα 2, του τίτλου XII, από το πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1.

5. Όταν ένα κράτος μέλος έχει ασκήσει την επιλογή της παραγράφου 4, το κάνει

α) παρέχει τα μέσα με τα οποία ο υποκείμενος στο φόρο που παρέχει υπηρεσίες βραχυχρόνιας μίσθωσης καταλυμάτων ή υπηρεσίες οδικής μεταφοράς επιβατών υποδεικνύει στον υποκείμενο στον φόρο που διευκολύνει αυτές τις προμήθειες μέσω της χρήσης ηλεκτρονικής διεπαφής, όπως αγορά, πλατφόρμα, πύλη ή παρόμοια μέσα, ότι οι προμήθειες του εμπίπτουν στο ειδικό καθεστώς και

β) ενημερώνει την Επιτροπή ΦΠΑ για τα μέσα αυτά.

Με βάση τις πληροφορίες που παρέχονται από τα κράτη μέλη στο στοιχείο β), η Επιτροπή δημοσιεύει πλήρη κατάλογο των μέσων που χρησιμοποιούνται από τα κράτη μέλη που κάνουν χρήση της δυνατότητας σύμφωνα με την παράγραφο 4.

6. Έως την 1η Ιουλίου 2032, η Επιτροπή υποβάλλει στο Συμβούλιο έκθεση αξιολόγησης της λειτουργίας του παρόντος άρθρου και της εφαρμογής των κανόνων ΦΠΑ στις υπηρεσίες διευκόλυνσης, συμπεριλαμβανομένων των επιπτώσεων στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.».

(4) [διαγράφηκε]

(5) [διαγράφηκε]

(6) παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:

«Άρθρο 46α

Ο τόπος παροχής της υπηρεσίας διευκόλυνσης που παρέχεται σε μη υποκείμενο στο φόρο μέσω της χρήσης ηλεκτρονικής διεπαφής, όπως αγοράς, πλατφόρμας, πύλης ή παρόμοιων μέσων, είναι ο τόπος όπου παρέχεται η υποκείμενη συναλλαγή σύμφωνα με την παρούσα οδηγία. ';

(7) Στο άρθρο 135 παράγραφος 2 προστίθεται το ακόλουθο σημείο:

«αα) κατά παρέκκλιση από το στοιχείο α), η αδιάλειπτη ενοικίαση καταλύματος στο ίδιο άτομο για 30 διανυκτερεύσεις κατ' ανώτατο όριο θεωρείται ότι έχει παρόμοια λειτουργία με τον ξενοδοχειακό τομέα με την επιφύλαξη κριτηρίων, όρων και περιορισμών που θα καθοριστούν από το μέλος κράτη;';

(7α) στο άρθρο 135 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

'3. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν, πριν από την 1η Ιουλίου 2027, στην Επιτροπή ΦΠΑ το κείμενο των βασικών διατάξεων του εθνικού δικαίου στις οποίες αναφέρουν τα κριτήρια, τις προϋποθέσεις και τους περιορισμούς σχετικά με το άρθρο 135, παράγραφος 2, στοιχείο αα.

Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027, με βάση τις πληροφορίες που παρέχονται από τα κράτη μέλη, όπως αναφέρεται στην πρώτη παράγραφο, η Επιτροπή δημοσιεύει ολοκληρωμένο κατάλογο που αναφέρει τα κριτήρια, τις προϋποθέσεις και τους περιορισμούς που θέτουν τα κράτη μέλη σχετικά με το άρθρο 135, παράγραφος 2, στοιχείο αα. .';

(8) [διαγράφηκε]

(9) παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:

«Άρθρο 136β

Όταν ένας υποκείμενος στον φόρο θεωρείται ότι έλαβε και παρείχε υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 28α, τα κράτη μέλη απαλλάσσουν την παροχή των υπηρεσιών αυτών στον υποκείμενο στον φόρο.».

(9α) στο άρθρο 138 παράγραφος 2, το στοιχείο γ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«γ) η παράδοση αγαθών, που συνίσταται σε μεταφορά σε άλλο κράτος μέλος, η οποία θα είχε δικαίωμα απαλλαγής σύμφωνα με την παράγραφο 1 και τα στοιχεία α) και β), εάν είχε γίνει για λογαριασμό άλλου υποκείμενου στον φόρο. Η παράγραφος 1 στοιχείο β) δεν εφαρμόζεται στις μεταβιβάσεις που δηλώνονται στο πλαίσιο του ειδικού καθεστώτος του τμήματος 5 του κεφαλαίου 6 του τίτλου XII.».

(10) [διαγράφηκε]

(11) παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:

«Άρθρο 172α

Όταν ένας υποκείμενος στον φόρο θεωρείται ότι έλαβε και παρείχε υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 28α, οι εν λόγω παροχές δεν επηρεάζουν το δικαίωμα έκπτωσης του εν λόγω υποκείμενου στον φόρο, ανεξάρτητα από το εάν ο ΦΠΑ εκπίπτει ή όχι για τις εν λόγω παροχές.».

(12) Το άρθρο 194 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 194

1. α) Με την επιφύλαξη των άρθρων 195 και 196, όταν η φορολογητέα παράδοση αγαθών ή υπηρεσιών πραγματοποιείται από υποκείμενο στο φόρο που δεν είναι εγκατεστημένο και δεν έχει ταυτότητα για σκοπούς ΦΠΑ, μέσω ατομικού αριθμού φορολογικού μητρώου ΦΠΑ όπως αναφέρεται στο άρθρο 214, στο κράτος μέλος στο οποίο οφείλεται ο ΦΠΑ, ο υποκείμενος στον φόρο υπόχρεος για την καταβολή του ΦΠΑ είναι το πρόσωπο στο οποίο παραδίδονται τα αγαθά ή οι υπηρεσίες, εάν το πρόσωπο αυτό είναι ήδη αναγνωρισμένο για σκοπούς ΦΠΑ στο εν λόγω κράτος μέλος.

β) Επιπλέον, όταν η φορολογητέα παράδοση αγαθών και υπηρεσιών παρέχεται από υποκείμενο στον φόρο που δεν είναι εγκατεστημένος στο κράτος μέλος στο οποίο οφείλεται ο ΦΠΑ, τα κράτη μέλη μπορούν, σύμφωνα με τους όρους που καθορίζουν, να προβλέπουν ότι υπόχρεος για την καταβολή του ΦΠΑ είναι το πρόσωπο στο οποίο παρέχονται τα αγαθά και οι υπηρεσίες.

2. Η παράγραφος 1 του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζεται σε παραδόσεις αγαθών που πραγματοποιούνται από υποκείμενο στο φόρο έμπορο όπως ορίζεται στο άρθρο 311 παράγραφος 1 σημείο (5), όταν τα αγαθά υπόκεινται σε ΦΠΑ σύμφωνα με τις ειδικές ρυθμίσεις που προβλέπονται στον τίτλο XII, κεφάλαιο 4, τμήμα 2 της παρούσας οδηγίας.».

(13) Στο άρθρο 222, η πρώτη παράγραφος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Για παραδόσεις αγαθών που πραγματοποιούνται σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 138 ή για παραδόσεις αγαθών ή υπηρεσίες για τις οποίες ο πελάτης καταβάλλει ΦΠΑ σύμφωνα με τα άρθρα 194 και 196, εκδίδεται τιμολόγιο το αργότερο τη δέκατη πέμπτη ημέρα του μήνα που έπεται εκείνου κατά τον οποίο συμβαίνει το γενεσιουργό γεγονός.».

(13α) στο άρθρο 226, το σημείο 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«(4) ο αριθμός φορολογικού μητρώου ΦΠΑ του πελάτη, όπως αναφέρεται στο άρθρο 214, βάσει του οποίου ο πελάτης έλαβε παράδοση αγαθών ή υπηρεσίες για τις οποίες είναι υπόχρεος για καταβολή ΦΠΑ ή έλαβε παράδοση αγαθών όπως αναφέρεται στο Άρθρο 138, εκτός εάν χρησιμοποιείται το ειδικό καθεστώς που αναφέρεται στο τμήμα 5 του κεφαλαίου 6 του τίτλου XII·».

(14) Το άρθρο 242α τροποποιείται ως εξής:

α) παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος:

'1α. Όταν ένας υποκείμενος στον φόρο διευκολύνει, μέσω της χρήσης ηλεκτρονικής διεπαφής, όπως αγορά, πλατφόρμα, πύλη ή παρόμοια μέσα, την παροχή, εντός της Ένωσης, υπηρεσιών βραχυχρόνιας ενοικίασης καταλυμάτων ή υπηρεσιών οδικής μεταφοράς επιβατών, και ο εν λόγω υποκείμενος στο φόρο δεν θεωρείται ότι έλαβε και παρείχε οι ίδιοι τις υπηρεσίες αυτές σύμφωνα με το άρθρο 28α, ο υποκείμενος στον φόρο που διευκολύνει την παροχή υποχρεούται να τηρεί αρχεία για τις παραδόσεις αυτές. Τα στοιχεία αυτά πρέπει να είναι επαρκώς λεπτομερή ώστε να επιτρέπουν στις φορολογικές αρχές των κρατών μελών όπου οι εν λόγω παραδόσεις φορολογούνται να επαληθεύουν ότι ο ΦΠΑ έχει καταλογιστεί σωστά.».

β) η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

'2. Τα αρχεία που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 1α διατίθενται ηλεκτρονικά κατόπιν αιτήματος στα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη.

Τα κράτη μέλη μπορούν να συνεχίσουν να ζητούν την παροχή αυτών των αρχείων σε τακτική και συστηματική βάση έως ότου είναι διαθέσιμη η αυτοματοποιημένη πρόσβαση σε αυτά τα αρχεία.

Τα αρχεία αυτά διατηρούνται για περίοδο 10 ετών από το τέλος του έτους

κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η συναλλαγή.».
(14α) παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:

«Άρθρο 242β

Όταν ένας υποκείμενος στον φόρο μεταβιβάζει αγαθά σε άλλο κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 1 για λογαριασμό υποκείμενου στον φόρο, ο πρώτος ενημερώνει τον τελευταίο, το αργότερο κατά τη μεταφορά ή την αποστολή των αγαθών, ότι τα αγαθά του βρίσκονται ή θα γίνουν μεταβιβάζεται, εάν η μεταβίβαση δεν γίνει με ρητή αίτηση του τελευταίου.

(15) στο άρθρο 262, η παράγραφος 1 τροποποιείται ως εξής:

α) το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«α) οι αγοραστές που προσδιορίζονται για σκοπούς ΦΠΑ στους οποίους έχει παραδώσει αγαθά σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 138 παράγραφος 1 και στο άρθρο 138 παράγραφος 2 στοιχείο γ), εκτός εάν γίνεται χρήση του ειδικού καθεστώτος που αναφέρεται στον Τίτλο XII, Κεφάλαιο 6, Ενότητα 5·';

β) το στοιχείο γ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«γ) οι υποκείμενοι στον φόρο και τα μη υποκείμενα στον φόρο νομικά πρόσωπα που προσδιορίζονται για σκοπούς ΦΠΑ, στα οποία ο εν λόγω υποκείμενος στον φόρο που προσδιορίζεται για σκοπούς ΦΠΑ έχει παραδώσει αγαθά ή υπηρεσίες, εκτός από αγαθά ή υπηρεσίες που απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ στο κράτος μέλος όπου η συναλλαγή είναι φορολογητέα, για την οποία ο παραλήπτης είναι υπόχρεος να καταβάλει το φόρο σύμφωνα με τα άρθρα 194, εφόσον ο πελάτης είναι αναγνωρισμένος για σκοπούς ΦΠΑ και 196.».

(15α) στο άρθρο 288, πρώτο εδάφιο, το σημείο 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«(3) την αξία των συναλλαγών που απαλλάσσονται σύμφωνα με το άρθρο 136α, το άρθρο 136β, τα άρθρα 146 έως 149 και τα άρθρα 151, 152 και 153·».

(16) Στο άρθρο 306 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

'3. Το ειδικό καθεστώς που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζεται στις προμήθειες που πραγματοποιούνται δυνάμει του άρθρου 28α.».

(17) στον τίτλο XII, η επικεφαλίδα του κεφαλαίου 6, αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

'ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
Ειδικά καθεστώτα για υποκείμενους στο φόρο που παρέχουν υπηρεσίες σε μη υποκείμενους στο φόρο ή παράγουν υπηρεσίες

εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών ή ορισμένες εγχώριες παραδόσεις αγαθών ή μεταφορές ιδίων αγαθών».
(18) Το άρθρο 365 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Άρθρο 365

Η δήλωση ΦΠΑ αναφέρει τον ατομικό αριθμό φορολογικού μητρώου ΦΠΑ για την εφαρμογή αυτού του ειδικού καθεστώτος και, για κάθε κράτος μέλος κατανάλωσης στο οποίο οφείλεται ΦΠΑ, η συνολική αξία, χωρίς ΦΠΑ, των παροχών υπηρεσιών που καλύπτονται από αυτό το ειδικό καθεστώς για τις οποίες η γενεσιουργός αιτία έχει επέλθει κατά τη φορολογική περίοδο και το συνολικό ποσό ανά συντελεστή του αναλογούντος ΦΠΑ. Οι ισχύοντες συντελεστές ΦΠΑ και ο συνολικός οφειλόμενος ΦΠΑ αναγράφονται επίσης στη δήλωση, κατά περίπτωση.

Όταν απαιτούνται τροποποιήσεις στη δήλωση ΦΠΑ μέχρι την ημερομηνία κατά την οποία απαιτείται να υποβληθεί η δήλωση ΦΠΑ σύμφωνα με το άρθρο 364, οι τροποποιήσεις αυτές περιλαμβάνονται στην εν λόγω δήλωση ΦΠΑ.

Όταν απαιτούνται τροποποιήσεις στη δήλωση ΦΠΑ προηγούμενης φορολογικής περιόδου μετά την ημερομηνία κατά την οποία έπρεπε να υποβληθεί η δήλωση ΦΠΑ σύμφωνα με το άρθρο 364, οι τροποποιήσεις αυτές περιλαμβάνονται σε δήλωση ΦΠΑ επόμενης φορολογικής περιόδου εντός τριών ετών. της ημερομηνίας κατά την οποία απαιτείται να υποβληθεί η αρχική δήλωση ΦΠΑ σύμφωνα με το άρθρο 364. Η μεταγενέστερη δήλωση ΦΠΑ προσδιορίζει το σχετικό κράτος μέλος κατανάλωσης, τη φορολογική περίοδο και το ποσό του ΦΠΑ για το οποίο απαιτούνται τροποποιήσεις.».

(19) στον τίτλο XII, κεφάλαιο 6, η επικεφαλίδα του τμήματος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Ενότητα 3
Ειδικό καθεστώς για ενδοκοινοτικές εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών, για ορισμένες παραδόσεις αγαθών εντός κράτους μέλους από υποκείμενο στον φόρο και για ορισμένες υπηρεσίες που παρέχονται από υποκείμενους στο φόρο εγκατεστημένους στην Κοινότητα αλλά όχι στο κράτος μέλος κατανάλωσης».

(19α) Το άρθρο 369α τροποποιείται ως εξής:

α) το σημείο (2) τροποποιείται ως εξής:

θ) το τρίτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Όταν ένας υποκείμενος στον φόρο δεν έχει εγκαταστήσει την επιχείρησή του στην Κοινότητα και δεν έχει μόνιμη εγκατάσταση σε αυτήν, το κράτος μέλος εγγραφής είναι το κράτος μέλος στο οποίο αρχίζει η αποστολή ή η μεταφορά των εμπορευμάτων. Στην περίπτωση παράδοσης αγαθών, χωρίς αποστολή ή μεταφορά των εμπορευμάτων, ή όταν η αποστολή ή μεταφορά των παραδιδόμενων αγαθών αρχίζει και τελειώνει στο ίδιο κράτος μέλος ή σύμφωνα με το άρθρο 37 ή 39, το κράτος μέλος αναγνώρισης είναι το κράτος μέλος στο οποίο πραγματοποιείται η παράδοση. Όταν υπάρχουν περισσότερα του ενός κράτη μέλη στα οποία αρχίζει η αποστολή ή η μεταφορά των αγαθών ή στο οποίο πραγματοποιείται η παράδοση, ο υποκείμενος στον φόρο υποδεικνύει ποιο από αυτά τα κράτη μέλη είναι το κράτος μέλος εγγραφής. Ο υποκείμενος στον φόρο δεσμεύεται από την απόφαση αυτή για το οικείο ημερολογιακό έτος και τα δύο επόμενα ημερολογιακά έτη·».

ii) προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

«Ωστόσο, το κράτος μέλος εγγραφής για αυτό το ειδικό καθεστώς είναι το ίδιο με το ειδικό καθεστώς που ορίζεται στο τμήμα 5 του κεφαλαίου 6 του τίτλου XII, όταν το πρόσωπο αυτό είναι εγγεγραμμένο για το εν λόγω σύστημα.».

β) το σημείο 3 τροποποιείται ως εξής:

θ) το στοιχείο γ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«γ) στην περίπτωση παράδοσης αγαθών, χωρίς αποστολή ή μεταφορά των αγαθών, ή όταν η αποστολή ή μεταφορά των παραδοθέντων αγαθών αρχίζει και τελειώνει στο ίδιο κράτος μέλος, όταν τα αγαθά αυτά παραδίδονται σε υποκείμενο στον φόρο ή μη υποκείμενο στο φόρο νομικό πρόσωπο, του οποίου οι ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών δεν υπόκεινται σε ΦΠΑ σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1, ή σε οποιοδήποτε άλλο μη υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο στο εν λόγω κράτος μέλος·».

(ii) προστίθεται το ακόλουθο σημείο:

«δ) στην περίπτωση παράδοσης αγαθών σύμφωνα με τα άρθρα 36, 37 και 39, όταν τα αγαθά αυτά παραδίδονται σε υποκείμενο στον φόρο ή μη υποκείμενο στον φόρο νομικό πρόσωπο, του οποίου οι ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών δεν υπόκεινται σε ΦΠΑ σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1, ή σε οποιοδήποτε άλλο μη υποκείμενο στον φόρο, το κράτος μέλος στο οποίο θεωρείται ότι πραγματοποιείται η παράδοση·».

(20)  [διαγράφηκε]
(21)  Το άρθρο 369β αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 369β

Τα κράτη μέλη επιτρέπουν στους ακόλουθους υποκείμενους στο φόρο, πλην εκείνων που πραγματοποιούν αποκλειστικά απαλλασσόμενες παραδόσεις αγαθών και υπηρεσίες που δεν δημιουργούν δυνατότητα έκπτωσης, να χρησιμοποιούν αυτό το ειδικό καθεστώς:

α) υποκείμενο στο φόρο που πραγματοποιεί ενδοκοινοτικές εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών·

β) υποκείμενο στο φόρο που διευκολύνει την παράδοση αγαθών σύμφωνα με το άρθρο 14α παράγραφος 2 χωρίς αποστολή ή μεταφορά ή όταν η αποστολή ή η μεταφορά αρχίζει και τελειώνει στο ίδιο κράτος μέλος.

γ) υποκείμενο στο φόρο μη εγκατεστημένο στο κράτος μέλος παροχής κατανάλωσης υπηρεσίες σε μη υποκείμενο στο φόρο·

δ) υποκείμενο στο φόρο μη εγκατεστημένο στο κράτος μέλος στο οποίο τα αγαθά υπόκεινται σε ΦΠΑ, ο οποίος παρέχει αγαθά σύμφωνα με τα άρθρα 36, 37 και 39 σε υποκείμενο στον φόρο ή μη υποκείμενο στο φόρο νομικό πρόσωπο, του οποίου οι ενδοκοινοτικές αποκτήσεις τα αγαθά δεν υπόκεινται σε ΦΠΑ σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 ή σε οποιοδήποτε άλλο μη υποκείμενο στο φόρο·

ε) υποκείμενο στο φόρο μη εγκατεστημένο στο κράτος μέλος στο οποίο τα αγαθά υπόκεινται σε ΦΠΑ, που παρέχει αγαθά χωρίς αποστολή ή μεταφορά ή όπου η αποστολή ή η μεταφορά αρχίζει και τελειώνει στο ίδιο κράτος μέλος σε υποκείμενο στον φόρο ή μη υποκείμενο στο φόρο νομικό πρόσωπο, του οποίου οι ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών δεν υπόκεινται σε ΦΠΑ σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 ή σε οποιοδήποτε άλλο μη υποκείμενο στον φόρο.

στ) υποκείμενο στο φόρο μη εγκατεστημένο στο κράτος μέλος στο οποίο μεταβιβάστηκαν τα αγαθά στο πλαίσιο του ειδικού καθεστώτος που ορίζεται στο τμήμα 5 του κεφαλαίου 6 του τίτλου XII, όταν τα αγαθά αυτά υπόκεινται σε ΦΠΑ σύμφωνα με τα άρθρα 16, 18, 26 ή όταν απαιτείται προσαρμογή της έκπτωσης σύμφωνα με το Κεφάλαιο 5 του Τίτλου Χ.

Αυτό το ειδικό καθεστώς ισχύει για όλες τις επιλέξιμες παραδόσεις στην Κοινότητα από τον ενδιαφερόμενο υποκείμενο στον φόρο.».

(22) Το άρθρο 369ζ αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 369ζ

'1. Η δήλωση ΦΠΑ περιλαμβάνει τον αριθμό φορολογικού μητρώου ΦΠΑ που αναφέρεται στο άρθρο 369δ και, για κάθε κράτος μέλος κατανάλωσης, τη συνολική αξία χωρίς ΦΠΑ και, κατά περίπτωση, τους ισχύοντες συντελεστές ΦΠΑ, το συνολικό ποσό ανά συντελεστή του αντίστοιχου ΦΠΑ, και του συνολικού οφειλόμενου ΦΠΑ, για τις ακόλουθες παροχές που καλύπτονται από αυτό το ειδικό καθεστώς για τις οποίες επήλθε η γενεσιουργός αιτία κατά τη φορολογική περίοδο:

α) ενδοκοινοτικές εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών·

(β) παροχή υπηρεσιών.

γ) παραδόσεις αγαθών σύμφωνα με τα άρθρα 36, 37 και 39, όταν τα αγαθά αυτά παραδίδονται σε υποκείμενο στον φόρο ή μη υποκείμενο στον φόρο νομικό πρόσωπο, του οποίου οι ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών δεν υπόκεινται σε ΦΠΑ σύμφωνα με το άρθρο 3( 1) ή σε οποιοδήποτε άλλο μη υποκείμενο στο φόρο·

δ) παραδόσεις αγαθών, μεταξύ άλλων από υποκείμενο στον φόρο που διευκολύνει τις παραδόσεις αυτές σύμφωνα με το άρθρο 14α παράγραφος 2, χωρίς αποστολή ή μεταφορά, ή όταν η αποστολή ή μεταφορά αρχίζει και τελειώνει στο ίδιο κράτος μέλος, όπου τα αγαθά αυτά παραδίδονται στο υποκείμενο στον φόρο ή μη υποκείμενο στον φόρο νομικό πρόσωπο, του οποίου οι ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών δεν υπόκεινται σε ΦΠΑ σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 ή σε οποιοδήποτε άλλο μη υποκείμενο στον φόρο·

ε) παραδόσεις αγαθών και υπηρεσίες σύμφωνα με τα άρθρα 16, 18 και 26, μετά από μεταβίβαση ιδίων αγαθών στο πλαίσιο του ειδικού καθεστώτος όπως ορίζεται στην ενότητα 5 του κεφαλαίου 6 του τίτλου XII.

Η δήλωση ΦΠΑ περιλαμβάνει και τροποποιήσεις που αφορούν προηγούμενες φορολογικές περιόδους όπως προβλέπεται στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου.

2. Όταν τα αγαθά παραδίδονται χωρίς αποστολή ή μεταφορά ή όταν αποστέλλονται ή μεταφέρονται από ή από κράτη μέλη άλλα από το κράτος μέλος εγγραφής, η δήλωση ΦΠΑ περιλαμβάνει επίσης τη συνολική αξία χωρίς ΦΠΑ και, κατά περίπτωση, τους ισχύοντες συντελεστές του ΦΠΑ, του συνολικού ποσού ανά συντελεστή του αντίστοιχου ΦΠΑ και του συνολικού οφειλόμενου ΦΠΑ για τις ακόλουθες παροχές που καλύπτονται από αυτό το ειδικό καθεστώς, για κάθε κράτος μέλος όπου αποστέλλονται ή μεταφέρονται τα εμπορεύματα αυτά προς ή από:

α) ενδοκοινοτικές εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών·

β) παραδόσεις αγαθών, μεταξύ άλλων από υποκείμενο στον φόρο που διευκολύνει τις παραδόσεις αυτές σύμφωνα με το άρθρο 14α παράγραφος 2, όταν η αποστολή ή η μεταφορά αρχίζει και τελειώνει στο ίδιο κράτος μέλος, όπου τα αγαθά αυτά παραδίδονται σε υποκείμενο στον φόρο ή μη - υποκείμενο στο φόρο νομικό πρόσωπο, του οποίου οι ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών δεν υπόκεινται σε ΦΠΑ σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 ή σε οποιοδήποτε άλλο μη υποκείμενο στον φόρο·

γ) παραδόσεις αγαθών σύμφωνα με τα άρθρα 36, 37 και 39, όταν τα αγαθά αυτά παραδίδονται σε υποκείμενο στον φόρο ή μη υποκείμενο στον φόρο νομικό πρόσωπο, του οποίου οι ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών δεν υπόκεινται σε ΦΠΑ σύμφωνα με το άρθρο 3( 1) ή σε οποιοδήποτε άλλο μη υποκείμενο στο φόρο·

δ) Παραδόσεις αγαθών και υπηρεσίες σύμφωνα με τα άρθρα 16, 18 και 26, μετά από μεταβίβαση ιδίων αγαθών στο πλαίσιο του ειδικού καθεστώτος όπως ορίζεται στην ενότητα 5 του κεφαλαίου 6 του τίτλου XII.

Όσον αφορά τις παραδόσεις που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο, η δήλωση ΦΠΑ περιλαμβάνει επίσης τον ατομικό αριθμό φορολογικού μητρώου ΦΠΑ ή τον αριθμό φορολογικού μητρώου που χορηγείται από κάθε κράτος μέλος από το οποίο αποστέλλονται τα εμπορεύματα αυτά ή στο οποίο μεταφέρονται, εάν υπάρχει.

Η δήλωση ΦΠΑ περιλαμβάνει τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο κατανεμημένες ανά κράτος μέλος κατανάλωσης.

3. Όταν ο υποκείμενος στον φόρο που παρέχει υπηρεσίες που καλύπτονται από αυτό το ειδικό καθεστώς έχει μία ή περισσότερες μόνιμες εγκαταστάσεις διαφορετικές από αυτήν στο κράτος μέλος εγγραφής, από το οποίο παρέχονται οι υπηρεσίες, η δήλωση ΦΠΑ περιλαμβάνει επίσης τη συνολική αξία χωρίς ΦΠΑ και κατά περίπτωση, οι ισχύοντες συντελεστές ΦΠΑ, το συνολικό ποσό ανά συντελεστή του αντίστοιχου ΦΠΑ και ο συνολικός οφειλόμενος ΦΠΑ για τις παραδόσεις αυτές, για κάθε κράτος μέλος στο οποίο ο εν λόγω υποκείμενος στο φόρο έχει εγκατάσταση, μαζί με τον ατομικό αριθμό φορολογικού μητρώου ΦΠΑ ή τον αριθμός φορολογικής αναφοράς αυτής της εγκατάστασης, κατανεμημένος ανά κράτος μέλος κατανάλωσης.

4. Όταν απαιτείται προσαρμογή της έκπτωσης σε αγαθά που έχουν μεταβιβαστεί σύμφωνα με το ειδικό καθεστώς του τίτλου XII, κεφάλαιο 6, τμήμα 5, η δήλωση ΦΠΑ περιλαμβάνει τους σχετικούς παράγοντες που οδήγησαν στην αναπροσαρμογή και τον οφειλόμενο ΦΠΑ και, για τα κεφαλαιουχικά αγαθά, την ημερομηνία έναρξης της περιόδου προσαρμογής που αρχίζει μετά τη μεταβίβαση.

5. Όταν απαιτούνται τροποποιήσεις στη δήλωση ΦΠΑ μέχρι την ημερομηνία κατά την οποία απαιτείται να υποβληθεί η δήλωση ΦΠΑ σύμφωνα με το άρθρο 369στ, οι τροποποιήσεις αυτές περιλαμβάνονται στην εν λόγω δήλωση ΦΠΑ.

Σε περίπτωση που απαιτούνται τροποποιήσεις στη δήλωση ΦΠΑ προηγούμενης φορολογικής περιόδου μετά την ημερομηνία κατά την οποία έπρεπε να υποβληθεί η δήλωση σύμφωνα με το άρθρο 369στ, οι τροποποιήσεις αυτές περιλαμβάνονται σε δήλωση ΦΠΑ επόμενης φορολογικής περιόδου εντός τριών ετών από την ημερομηνία κατά την οποία έπρεπε να υποβληθεί η αρχική δήλωση σύμφωνα με το άρθρο 369στ. Αυτή η επόμενη δήλωση ΦΠΑ προσδιορίζει το σχετικό κράτος μέλος κατανάλωσης, τη φορολογική περίοδο και το ποσό του ΦΠΑ για το οποίο απαιτούνται τροποποιήσεις.

6. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, η δήλωση ΦΠΑ δεν περιλαμβάνει απαλλασσόμενες παραδόσεις αγαθών και υπηρεσίες που δεν δημιουργούν έκπτωση.».

(23) [διαγράφηκε]

(24) Το άρθρο 369 Σ τροποποιείται ως εξής:

α) στην παράγραφο 1 προστίθεται το ακόλουθο σημείο:

«ε) ιδιότητα υποκείμενου στον φόρο που θεωρείται ότι έχει λάβει και παραδώσει αγαθά σύμφωνα με το άρθρο 14α παράγραφος 1».

β) στην παράγραφο 3 προστίθεται το ακόλουθο σημείο:

«στ) ιδιότητα υποκείμενου στον φόρο που θεωρείται ότι έχει λάβει και παραδώσει αγαθά σύμφωνα με το άρθρο 14α παράγραφος 1».

(25) [διαγράφηκε]

(26) Το άρθρο 369τ αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 369τ

1. Στη δήλωση ΦΠΑ αναγράφεται ο αριθμός φορολογικού μητρώου ΦΠΑ που αναφέρεται στο άρθρο 369ιζ και, για κάθε κράτος μέλος κατανάλωσης στο οποίο οφείλεται ΦΠΑ, η συνολική αξία, χωρίς ΦΠΑ, των εξ αποστάσεως πωλήσεων αγαθών που εισάγονται από τρίτες περιοχές ή τρίτες χώρες για τα οποία έχει καταστεί απαιτητός ο ΦΠΑ κατά τη φορολογική περίοδο και το συνολικό ποσό ανά συντελεστή του αναλογούντος ΦΠΑ. Οι ισχύοντες συντελεστές ΦΠΑ και ο συνολικός οφειλόμενος ΦΠΑ αναγράφονται επίσης στη δήλωση, κατά περίπτωση.

2. Όταν απαιτούνται τροποποιήσεις στη δήλωση ΦΠΑ μέχρι την ημερομηνία κατά την οποία απαιτείται να υποβληθεί η δήλωση ΦΠΑ σύμφωνα με το άρθρο 369 Σ, οι τροποποιήσεις αυτές περιλαμβάνονται στην εν λόγω δήλωση ΦΠΑ.

Όταν απαιτούνται τροποποιήσεις στη δήλωση ΦΠΑ προηγούμενης φορολογικής περιόδου μετά την ημερομηνία κατά την οποία έπρεπε να υποβληθεί η δήλωση ΦΠΑ σύμφωνα με το άρθρο 369 Σ, οι τροποποιήσεις αυτές περιλαμβάνονται σε δήλωση ΦΠΑ επόμενης φορολογικής περιόδου εντός τριών ετών. της ημερομηνίας κατά την οποία έπρεπε να υποβληθεί η αρχική δήλωση ΦΠΑ σύμφωνα με το άρθρο 369σ. Αυτή η επόμενη δήλωση ΦΠΑ προσδιορίζει το σχετικό κράτος μέλος κατανάλωσης, τη φορολογική περίοδο και το ποσό του ΦΠΑ για το οποίο απαιτούνται τυχόν τροποποιήσεις.».

(27) στον τίτλο XII, κεφάλαιο 6, προστίθεται το ακόλουθο τμήμα:

«Ενότητα 5
Ειδικό καθεστώς μεταβιβάσεων ιδίων αγαθών
Άρθρο 369xa

Για τους σκοπούς του παρόντος τμήματος, και με την επιφύλαξη άλλων κοινοτικών διατάξεων, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

(1) «μεταφορά ιδίων αγαθών»: η μεταφορά αγαθών σε άλλο κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 1 και δεν περιλαμβάνει μεταφορές αγαθών για τις οποίες δεν υπάρχει πλήρες δικαίωμα έκπτωσης σε αυτό το κράτος μέλος.

(2) «Κράτος μέλος εγγραφής»: το κράτος μέλος στην επικράτεια του οποίου ο υποκείμενος στον φόρο έχει εγκαταστήσει την επιχείρησή του ή, εάν αυτός ο υποκείμενος στον φόρο δεν έχει την έδρα του στην Κοινότητα, όπου ο υποκείμενος στον φόρο έχει μόνιμη εγκατάσταση.

Όταν ένας υποκείμενος στον φόρο δεν έχει εγκαταστήσει την επιχείρησή του στην Κοινότητα, αλλά έχει περισσότερες από μία μόνιμες εγκαταστάσεις σε αυτήν, το κράτος μέλος εγγραφής είναι το κράτος μέλος με μόνιμη εγκατάσταση όπου ο εν λόγω υποκείμενος στο φόρο δηλώνει ότι θα κάνει χρήση αυτού του ειδικού καθεστώτος . Ο υποκείμενος στον φόρο δεσμεύεται από την απόφαση αυτή για το οικείο ημερολογιακό έτος και τα δύο επόμενα ημερολογιακά έτη.

Όταν ένας υποκείμενος στον φόρο δεν έχει εγκαταστήσει την επιχείρησή του στην Κοινότητα και δεν έχει μόνιμη εγκατάσταση στην Κοινότητα, το κράτος μέλος εγγραφής είναι το κράτος μέλος στο οποίο αρχίζει η αποστολή ή η μεταφορά των εμπορευμάτων. Όταν υπάρχουν περισσότερα του ενός κράτη μέλη στα οποία αρχίζει η αποστολή ή η μεταφορά των εμπορευμάτων, ο υποκείμενος στον φόρο υποδεικνύει ποιο από αυτά τα κράτη μέλη είναι το κράτος μέλος εγγραφής. Ο υποκείμενος στον φόρο δεσμεύεται από την απόφαση αυτή για το οικείο ημερολογιακό έτος και τα δύο επόμενα ημερολογιακά έτη.

Ωστόσο, το κράτος μέλος εγγραφής για αυτό το ειδικό καθεστώς είναι το ίδιο με το ειδικό καθεστώς όπως ορίζεται στον τίτλο XII, κεφάλαιο 6, τμήμα 3, όταν το πρόσωπο αυτό είναι εγγεγραμμένο στο εν λόγω σύστημα.».

Άρθρο 369'xβ

Τα κράτη μέλη επιτρέπουν σε κάθε υποκείμενο στο φόρο που πραγματοποιεί μεταβιβάσεις ιδίων αγαθών να χρησιμοποιήσει αυτό το ειδικό καθεστώς.

Αυτό το ειδικό καθεστώς εφαρμόζεται σε όλες τις μεταφορές ιδίων αγαθών που πραγματοποιούνται από υποκείμενο στο φόρο που είναι εγγεγραμμένος στο ειδικό αυτό καθεστώς.

Άρθρο 369χγ

Ο υποκείμενος στον φόρο ενημερώνει το κράτος μέλος εγγραφής όταν ο εν λόγω υποκείμενος στο φόρο αρχίζει και παύει τις φορολογητέες δραστηριότητές του που καλύπτονται από αυτό το ειδικό καθεστώς ή αλλάζει τις δραστηριότητες αυτές κατά τρόπο ώστε ο εν λόγω υποκείμενος στον φόρο να μην πληροί πλέον τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για τη χρήση αυτού του ειδικού καθεστώτος σχέδιο. Ο εν λόγω υποκείμενος στον φόρο κοινοποιεί τις πληροφορίες αυτές ηλεκτρονικά.

Άρθρο 369χδ

Ο υποκείμενος στον φόρο που κάνει χρήση αυτού του ειδικού καθεστώτος, για τις φορολογητέες συναλλαγές που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο αυτού του ειδικού καθεστώτος, ταυτοποιείται για σκοπούς ΦΠΑ μόνο στο κράτος μέλος εγγραφής. Για το σκοπό αυτό, το κράτος μέλος χρησιμοποιεί τον ατομικό αριθμό φορολογικού μητρώου ΦΠΑ που έχει ήδη χορηγηθεί στον υποκείμενο στον φόρο για τις υποχρεώσεις του βάσει του εσωτερικού συστήματος.

Άρθρο 369χ

Το κράτος μέλος εγγραφής εξαιρεί υποκείμενο στον φόρο από το ειδικό καθεστώς σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) εάν ο εν λόγω υποκείμενος στον φόρο γνωστοποιήσει στο κράτος μέλος εγγραφής ότι δεν πραγματοποιεί πλέον μεταφορές ιδίων αγαθών που καλύπτονται από αυτό το ειδικό καθεστώς·

β) εάν μπορεί διαφορετικά να θεωρηθεί ότι οι φορολογητέες δραστηριότητες αυτού του υποκειμένου στον φόρο που καλύπτονται από αυτό το ειδικό καθεστώς έχουν παύσει·

γ) εάν ο εν λόγω υποκείμενος στον φόρο δεν πληροί πλέον τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για τη χρήση αυτού του ειδικού καθεστώτος·

δ) εάν ο εν λόγω υποκείμενος στον φόρο παραλείπει επίμονα να συμμορφωθεί με τους κανόνες που αφορούν αυτό το ειδικό καθεστώς.

Άρθρο 369xf

Ο υποκείμενος στον φόρο που κάνει χρήση αυτού του ειδικού καθεστώτος υποβάλλει με ηλεκτρονικά μέσα στο κράτος μέλος εγγραφής δήλωση ΦΠΑ για κάθε μήνα, ανεξάρτητα από το αν έχουν πραγματοποιηθεί ή όχι οι μεταφορές αγαθών που καλύπτονται από αυτό το ειδικό καθεστώς. Η δήλωση ΦΠΑ υποβάλλεται έως το τέλος του μήνα που ακολουθεί τη λήξη της φορολογικής περιόδου που καλύπτεται από τη δήλωση ΦΠΑ.

Άρθρο 369xζ

1. Στη δήλωση ΦΠΑ αναγράφεται ο αριθμός φορολογικού μητρώου ΦΠΑ που αναφέρεται στο άρθρο 369xδ και, για κάθε κράτος μέλος στο οποίο αποστέλλονται ή μεταφέρονται τα εμπορεύματα, η συνολική αξία χωρίς ΦΠΑ των μεταφορών που καλύπτονται από αυτό το ειδικό καθεστώς για τις οποίες η γενεσιουργός αιτία έχει συνέβη κατά τη φορολογική περίοδο.

Η δήλωση ΦΠΑ περιλαμβάνει επίσης τροποποιήσεις που αφορούν προηγούμενες φορολογικές περιόδους όπως προβλέπεται στην παράγραφο 3.

2. Όταν τα εμπορεύματα αποστέλλονται ή μεταφέρονται από κράτη μέλη άλλα από το κράτος μέλος εγγραφής, η δήλωση ΦΠΑ περιλαμβάνει επίσης τη συνολική αξία χωρίς ΦΠΑ των μεταφορών που καλύπτονται από αυτό το ειδικό καθεστώς, για κάθε κράτος μέλος από το οποίο αποστέλλονται τα εμπορεύματα αυτά ή μεταφέρονται.

Η δήλωση ΦΠΑ περιλαμβάνει επίσης τον ατομικό αριθμό φορολογικού μητρώου ΦΠΑ ή τον αριθμό φορολογικής αναφοράς που χορηγείται από κάθε κράτος μέλος από το οποίο αποστέλλονται ή μεταφέρονται τα εμπορεύματα αυτά, εάν υπάρχει. Η δήλωση ΦΠΑ περιλαμβάνει τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο κατανεμημένες ανά κράτος μέλος στο οποίο αποστέλλονται ή μεταφέρονται τα εμπορεύματα.

3. Όταν απαιτούνται τροποποιήσεις στη δήλωση ΦΠΑ μέχρι την ημερομηνία κατά την οποία απαιτείται η υποβολή της δήλωσης ΦΠΑ σύμφωνα με το άρθρο 369xστ, οι τροποποιήσεις αυτές περιλαμβάνονται στην εν λόγω δήλωση ΦΠΑ.

Όταν απαιτούνται τροποποιήσεις στη δήλωση ΦΠΑ προηγούμενης φορολογικής περιόδου μετά την ημερομηνία κατά την οποία έπρεπε να υποβληθεί η δήλωση ΦΠΑ σύμφωνα με το άρθρο 369xστ, οι τροποποιήσεις αυτές περιλαμβάνονται σε δήλωση ΦΠΑ επόμενης φορολογικής περιόδου εντός τριών ετών. της ημερομηνίας κατά την οποία έπρεπε να υποβληθεί η αρχική δήλωση ΦΠΑ σύμφωνα με το άρθρο 369χστ. Αυτή η μεταγενέστερη δήλωση ΦΠΑ προσδιορίζει το οικείο κράτος μέλος προς και από το οποίο αποστέλλονται ή μεταφέρονται τα αγαθά, τη φορολογική περίοδο και το φορολογητέο ποσό για το οποίο απαιτούνται τροποποιήσεις.

Άρθρο 369χ

1. Η δήλωση ΦΠΑ συντάσσεται σε ευρώ.

Τα κράτη μέλη που δεν έχουν υιοθετήσει το ευρώ μπορούν να απαιτήσουν τη σύνταξη της δήλωσης ΦΠΑ στο εθνικό τους νόμισμα.

Εάν για τις προμήθειες χρησιμοποιήθηκαν άλλα νομίσματα, ο υποκείμενος στον φόρο που κάνει χρήση αυτού του ειδικού καθεστώτος χρησιμοποιεί, για τους σκοπούς της συμπλήρωσης της δήλωσης ΦΠΑ, την ισχύουσα ισοτιμία κατά την τελευταία ημερομηνία της φορολογικής περιόδου.

2. Η μετατροπή πραγματοποιείται με την εφαρμογή των συναλλαγματικών ισοτιμιών που δημοσιεύει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για τη συγκεκριμένη ημέρα ή, εάν δεν υπάρχει δημοσίευση τη συγκεκριμένη ημέρα, την επόμενη ημέρα δημοσίευσης.

Άρθρο 369xi

Για τους σκοπούς του ειδικού αυτού καθεστώτος, εξαιρείται η ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών στο κράτος μέλος στο οποίο αποστέλλονται ή μεταφέρονται τα εμπορεύματα.

Κατά παρέκκλιση του άρθρου 214 παράγραφος 1, η ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών που αναφέρεται στην πρώτη παράγραφο δεν συνεπάγεται υποχρέωση καταχώρισης σύμφωνα με το εν λόγω άρθρο.

Για τους σκοπούς των άρθρων 16, 18, 26, 185 έως 189 και 192, η εν λόγω απαλλαγή που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο θεωρείται ως η άσκηση πλήρους δικαιώματος έκπτωσης του ΦΠΑ που θα οφειλόταν εάν δεν ίσχυε αυτή η απαλλαγή.

Άρθρο 369xj

Ο υποκείμενος στον φόρο που κάνει χρήση αυτού του ειδικού καθεστώτος δεν μπορεί, όσον αφορά τις φορολογητέες δραστηριότητές του που καλύπτονται από αυτό το ειδικό καθεστώς, να δηλώσει στη δήλωση ΦΠΑ του εν λόγω ειδικού καθεστώτος τον εκπεστέο ΦΠΑ σύμφωνα με το άρθρο 168 της παρούσας οδηγίας στα κράτη μέλη προς ή από που αποστέλλονται ή μεταφέρονται τα εμπορεύματα. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 1 σημείο (1) της οδηγίας 86/560/ΕΟΚ, το άρθρο 2 σημείο (1), το άρθρο 3 και το άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο ε) της οδηγίας 2008/9/ΕΚ, ο υποκείμενος στον φόρο επιστρέφεται σύμφωνα με τις εν λόγω οδηγίες. Το άρθρο 2 παράγραφος 2 και το άρθρο 4 παράγραφος 2 της οδηγίας 86/560/ΕΟΚ δεν εφαρμόζονται στις επιστροφές που αφορούν αγαθά και υπηρεσίες που χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της μεταβίβασης ιδίων αγαθών που καλύπτονται από αυτό το ειδικό καθεστώς.

Εάν ο υποκείμενος στον φόρο που κάνει χρήση αυτού του ειδικού καθεστώτος απαιτείται να είναι εγγεγραμμένος σε κράτος μέλος για δραστηριότητες που δεν καλύπτονται από αυτό το ειδικό καθεστώς, εκπίπτουν τον ΦΠΑ που καταβλήθηκε σε αυτό το κράτος μέλος για αγαθά ή υπηρεσίες που του παρασχέθηκαν σε αυτό το κράτος μέλος στη δήλωση ΦΠΑ που θα υποβληθεί σύμφωνα με το άρθρο 250.

Άρθρο 369χκ

1. Ο υποκείμενος στον φόρο που κάνει χρήση αυτού του ειδικού καθεστώτος τηρεί αρχεία με τις μεταφορές ιδίων αγαθών που καλύπτονται από αυτό το ειδικό καθεστώς. Τα αρχεία αυτά πρέπει να είναι επαρκώς λεπτομερή ώστε να μπορούν οι φορολογικές αρχές των κρατών μελών από και προς τα οποία έχει αποσταλεί ή μεταφερθεί το αγαθό να επαληθεύουν ότι η δήλωση ΦΠΑ είναι ορθή.

2. Τα αρχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 1 διατίθενται ηλεκτρονικά, κατόπιν αιτήματος, στο κράτος μέλος από και προς το οποίο έχουν αποσταλεί ή μεταφερθεί τα εμπορεύματα και στο κράτος μέλος αναγνώρισης.

Τα αρχεία αυτά τηρούνται για περίοδο 10 ετών από τις 31 Δεκεμβρίου του έτους κατά το οποίο πραγματοποιήθηκε η μεταβίβαση ιδίων αγαθών.».

Άρθρο 3

Τροποποιήσεις στην οδηγία 2006/112/ΕΚ με ισχύ από την 1η Ιουλίου 2028
Η οδηγία 2006/112/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:

(1) Στο άρθρο 243, η παράγραφος 3 διαγράφεται.

(2) Στο άρθρο 262, η παράγραφος 2 διαγράφεται.

Άρθρο 4

Τροποποιήσεις στην οδηγία 2006/112/ΕΚ με ισχύ από την 1η Ιουλίου 2030
Η οδηγία 2006/112/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:

(1) στο άρθρο 42, το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«β) το πρόσωπο που αποκτά τα αγαθά έχει συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις που ορίζονται στην ενότητα 1 του κεφαλαίου 6 του τίτλου XI σχετικά με τη διαβίβαση δεδομένων σχετικά με την ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών.»·

(2) Στο άρθρο 138, η παράγραφος 1α αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

'1α. Η εξαίρεση που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζεται όταν ο προμηθευτής δεν έχει συμμορφωθεί με την υποχρέωση που προβλέπεται στα άρθρα 262 και 263 να κοινοποιεί τα δεδομένα για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές ή εάν τα δεδομένα που διαβιβάζονται δεν περιέχουν τις σωστές πληροφορίες σχετικά με την προμήθεια όπως απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 264, εκτός εάν ο προμηθευτής μπορεί να δικαιολογήσει δεόντως τυχόν ελλείψεις ικανοποιώντας τις αρμόδιες αρχές.».

(2α) στο άρθρο 168 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

«Όταν η συναλλαγή υπόκειται στις υποχρεώσεις αναφοράς που ορίζονται στο άρθρο 271α παράγραφος 1, τα κράτη μέλη μπορούν, σύμφωνα με τους όρους που καθορίζουν, να προβλέπουν ότι ο πελάτης δικαιούται να εκπέσει ή να ανακτήσει τον οφειλόμενο ή καταβληθέν ΦΠΑ μόνο όταν κατέχει ηλεκτρονικό τιμολόγιο που εκδίδεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 218 παράγραφος 3.».

(2β) Το άρθρο 217 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 217

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, ως «ηλεκτρονικό τιμολόγιο» νοείται ένα τιμολόγιο που περιέχει τις πληροφορίες που απαιτούνται από την παρούσα οδηγία και το οποίο, τουλάχιστον σε σχέση με τα δεδομένα που περιλαμβάνονται στα άρθρα 262 και 271β, έχει εκδοθεί, διαβιβαστεί και ληφθεί σε δομημένη ηλεκτρονική μορφή που επιτρέπει την αυτοματοποιημένη και ηλεκτρονική επεξεργασία της.

(3) Το άρθρο 218 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 218

1. Τα ηλεκτρονικά τιμολόγια, έγγραφα ή μηνύματα σε έντυπη μορφή ή σε ηλεκτρονική μορφή εκτός από τα ηλεκτρονικά τιμολόγια πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο παρόν κεφάλαιο για να γίνονται δεκτά ως τιμολόγια.

2. Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, τα τιμολόγια εκδίδονται ως ηλεκτρονικά τιμολόγια. Ωστόσο, τα κράτη μέλη μπορούν να δέχονται έγγραφα ή μηνύματα σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, εκτός από ηλεκτρονικά τιμολόγια για συναλλαγές που δεν υπόκεινται στις υποχρεώσεις αναφοράς που ορίζονται στον τίτλο XI, κεφάλαιο 6.

3. Τα ηλεκτρονικά τιμολόγια συμμορφώνονται με το ευρωπαϊκό πρότυπο για την ηλεκτρονική τιμολόγηση και τον κατάλογο των συντακτικών του σύμφωνα με την οδηγία 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου*. Τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν τη χρήση άλλων προτύπων για ηλεκτρονικά τιμολόγια που σχετίζονται με παραδόσεις αγαθών και υπηρεσίες στην επικράτειά τους, εκτός από αυτά που αναφέρονται στο άρθρο 262.

4. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουν ότι τα ηλεκτρονικά τιμολόγια που εκδίδονται από υποκείμενους στο φόρο:

- περιλαμβάνει τις πληροφορίες που απαιτούνται από την παρούσα οδηγία·

- συμμορφώνονται με τα απαιτούμενα τεχνικά πρότυπα για την ηλεκτρονική τιμολόγηση που αναφέρονται στην παράγραφο 3.

5. Τα κράτη μέλη επιτρέπουν στον υποκείμενο στον φόρο που εκδίδει το τιμολόγιο ή σε τρίτο πρόσωπο που ενεργεί εξ ονόματός του και για λογαριασμό του να συμμορφώνεται με τα μέτρα που ορίζονται στην παράγραφο 4.

Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να επιτρέπουν τη χρήση μιας δημόσιας πύλης, εφόσον είναι διαθέσιμη.

*Οδηγία 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου

2014 σχετικά με την ηλεκτρονική τιμολόγηση στις δημόσιες συμβάσεις (ΕΕ L 133 της 6.5.2014, σ. 1).».
(4) Στο άρθρο 222, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Για παραδόσεις αγαθών που πραγματοποιούνται σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 138 ή για παραδόσεις αγαθών ή υπηρεσίες για τις οποίες ο πελάτης καταβάλλει ΦΠΑ σύμφωνα με τα άρθρα 194, 195, 196 και 197, εκδίδεται τιμολόγιο το αργότερο 10 ημέρες μετά το χρεώσιμο συμβάν.

Σε περίπτωση προκαταβολής πριν από την πραγματοποίηση παραδόσεων αγαθών ή υπηρεσιών για τις οποίες ο πελάτης καταβάλλει ΦΠΑ σύμφωνα με τα άρθρα 194, 195, 196 και 197, εκδίδεται τιμολόγιο το αργότερο εντός 10 ημερών από την παραλαβή του πληρωμή στον λογαριασμό.';

(5)Το άρθρο 223 τροποποιείται ως εξής:

«Άρθρο 223

Τα κράτη μέλη επιτρέπουν στους υποκείμενους στο φόρο να εκδίδουν συνοπτικά τιμολόγια στα οποία αναφέρονται λεπτομερώς πολλές χωριστές παραδόσεις αγαθών ή υπηρεσίες υπό τον όρο ότι ο ΦΠΑ επί των παραδόσεων που αναφέρονται στο συνοπτικό τιμολόγιο καθίσταται απαιτητός κατά τη διάρκεια του ίδιου ημερολογιακού μήνα.

Για τις παραδόσεις αγαθών και τις υπηρεσίες που αναφέρονται στο άρθρο 222, τα συνοπτικά τιμολόγια εκδίδονται το αργότερο 10 ημέρες μετά το τέλος του ημερολογιακού μήνα στον οποίο αναφέρεται το συνοπτικό τιμολόγιο.

Τα κράτη μέλη μπορούν να αποκλείουν τη δυνατότητα έκδοσης συνοπτικών τιμολογίων σε ορισμένους τομείς ευαίσθητους στην απάτη. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την επιτροπή ΦΠΑ για τις εξαιρέσεις που έχουν εφαρμόσει.».

(6) Το άρθρο 226 τροποποιείται ως εξής:

α) το σημείο 11α αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«(11α) όταν ο πελάτης είναι υπόχρεος για την καταβολή του ΦΠΑ, η ένδειξη «Αντίστροφη επιβάρυνση» και σε περίπτωση παράδοσης αγαθών για την οποία ο παραλήπτης είναι υπόχρεος να πληρώσει τον φόρο σύμφωνα με το άρθρο 197, επιπλέον η μνεία « τριγωνική συναλλαγή;';

β) προστίθενται τα ακόλουθα σημεία (16) και (17):

«(16) στην περίπτωση διορθωτικού τιμολογίου όπως αναφέρεται στο άρθρο 219, ο αύξων αριθμός που προσδιορίζει το διορθωμένο τιμολόγιο, όπως αναφέρεται στο σημείο 2·

(17) ο(οι) αριθμός(οι) τραπεζικού λογαριασμού ή αριθμός(οι) εικονικού(ων) λογαριασμού(ων) του προμηθευτή ή οποιοδήποτε άλλο αναγνωριστικό(α) που προσδιορίζει ξεκάθαρα τον(τους) λογαριασμό(ους) του προμηθευτή στον οποίο οι παραλήπτες του τιμολογίου μπορεί να πληρώσει αυτό το τιμολόγιο.';

(6α) Το άρθρο 232 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Άρθρο 232

Η έκδοση, σε υποκείμενο στον φόρο ή μη υποκείμενο στο φόρο νομικό πρόσωπο, ηλεκτρονικού τιμολογίου που συμμορφώνεται με το ευρωπαϊκό πρότυπο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και τον κατάλογο των συντακτικών του σύμφωνα με την Οδηγία 2014/55/ΕΕ δεν υπόκειται σε αποδοχή από την παραλήπτης. Ωστόσο, τα κράτη μέλη μπορούν να υποβάλλουν τιμολόγια που συμμορφώνονται με αυτό το πρότυπο σε αποδοχή από τον παραλήπτη για συναλλαγές που δεν υπόκεινται στις υποχρεώσεις αναφοράς που ορίζονται στον τίτλο XI, κεφάλαιο 6, όταν το εν λόγω κράτος μέλος έχει κάνει χρήση της επιλογής της παραγράφου 2 του άρθρου 218 .

Η έκδοση, σε υποκείμενο στο φόρο ή μη υποκείμενο στο φόρο νομικό πρόσωπο, ηλεκτρονικού τιμολογίου που συμμορφώνεται με άλλο πρότυπο ή τιμολογίων σε ηλεκτρονική μορφή εκτός των ηλεκτρονικών τιμολογίων, υπόκειται σε αποδοχή από τον παραλήπτη. Ωστόσο, τα κράτη μέλη που έχουν κάνει χρήση της δυνατότητας της παραγράφου 3 του άρθρου 218 μπορούν να προβλέπουν ότι τα ηλεκτρονικά τιμολόγια που χρησιμοποιούν άλλα πρότυπα δεν υπόκεινται σε αποδοχή από τον αποδέκτη που είναι εγκατεστημένος στην επικράτειά τους.

Τα κράτη μέλη που έχουν κάνει χρήση της δυνατότητας του άρθρου 221, παράγραφος 1, μπορούν να υποβάλλουν την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων ή τιμολογίων σε ηλεκτρονική μορφή εκτός των ηλεκτρονικών τιμολογίων στην αποδοχή του πελάτη.».

(6β) στο άρθρο 233 παράγραφος 2, η εισαγωγική διατύπωση τροποποιείται ως εξής:

«Εκτός από το είδος των ελέγχων των επιχειρήσεων που περιγράφονται στην παράγραφο 1, τα ακόλουθα είναι παραδείγματα τεχνολογιών που διασφαλίζουν τη γνησιότητα της προέλευσης και την ακεραιότητα του περιεχομένου ενός ηλεκτρονικού τιμολογίου ή εγγράφων ή μηνυμάτων σε ηλεκτρονική μορφή διαφορετική από την ηλεκτρονική τιμολόγια:';

(6γ) Το άρθρο 235 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 235
Τα κράτη μέλη μπορούν να καθορίζουν ειδικούς όρους για ηλεκτρονικά τιμολόγια ή έγγραφα ή μηνύματα σε ηλεκτρονική μορφή, εκτός από τα ηλεκτρονικά τιμολόγια που εκδίδονται για αγαθά ή υπηρεσίες που παρέχονται στην επικράτειά τους από χώρα με την οποία δεν υπάρχει νομικό μέσο σχετικά με την αμοιβαία συνδρομή παρόμοιο με αυτό που προβλέπονται στην οδηγία 2010/24/ΕΕ και στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1798/2003.».

(6δ) Το άρθρο 236 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 236

Όταν αποστέλλονται ή διατίθενται στον ίδιο παραλήπτη παρτίδες που περιέχουν πολλά ηλεκτρονικά τιμολόγια ή έγγραφα ή μηνύματα σε ηλεκτρονική μορφή εκτός από τα ηλεκτρονικά τιμολόγια, τα κοινά στοιχεία για τα μεμονωμένα τιμολόγια μπορούν να αναφέρονται μόνο μία φορά όπου, για κάθε τιμολόγιο, όλες οι πληροφορίες είναι προσβάσιμες .';

(7) στον τίτλο XI, η επικεφαλίδα του κεφαλαίου 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

'ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
Απαιτήσεις ψηφιακής αναφοράς ';
(8) στον τίτλο XI, κεφάλαιο 6, παρεμβάλλεται η ακόλουθη επικεφαλίδα του τμήματος 1:

'Τμήμα 1
Απαιτήσεις ψηφιακής αναφοράς για διασυνοριακές παραδόσεις αγαθών και υπηρεσιών εντός της Κοινότητας που πραγματοποιούνται μεταξύ υποκειμένων στον φόρο».
(9) Το άρθρο 262 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 262

1. Κάθε υποκείμενος στο φόρο που προσδιορίζεται για σκοπούς ΦΠΑ υποβάλλει τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 264 σχετικά με τα ακόλουθα:

α) παραδόσεις και μεταφορές αγαθών που πραγματοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 138 παράγραφος 1 και το άρθρο 138 παράγραφος 2 στοιχείο γ)·

β) ενδοκοινοτικές αγορές αγαθών, που πραγματοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 20 και συναλλαγές που αντιμετωπίζονται ως τέτοιες σύμφωνα με τα άρθρα 21 ή 22·

γ) παραδόσεις αγαθών και υπηρεσιών, εκτός από αγαθά ή υπηρεσίες που απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ στο κράτος μέλος στο οποίο φορολογείται η συναλλαγή, για τις οποίες ο αποδέκτης είναι υπόχρεος να καταβάλει το φόρο σύμφωνα με τα άρθρα 194, εφόσον ο πελάτης είναι αναγνωρισμένος ΦΠΑ σκοπούς, 195, 196 και 197; και

δ) την απόκτηση αγαθών και υπηρεσιών, εκτός από αγαθά ή υπηρεσίες που απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ στο κράτος μέλος στο οποίο φορολογείται η συναλλαγή, για τα οποία το πρόσωπο αυτό είναι υπόχρεο να καταβάλει το φόρο σύμφωνα με το άρθρο 194, εφόσον ο πελάτης είναι αναγνωρισμένος Σκοποί ΦΠΑ, 195, 196, 197 ή 204.

Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν ότι οι υποκείμενοι στον φόρο που προσδιορίζονται για σκοπούς ΦΠΑ δεν υποβάλλουν τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 264 σχετικά με τις συναλλαγές που αναφέρονται στα στοιχεία β) και δ) του πρώτου εδαφίου. Τα κράτη μέλη που κάνουν χρήση αυτής της επιλογής ενημερώνουν την Επιτροπή, η οποία ενημερώνει τα άλλα κράτη μέλη για τα ακόλουθα:

α) τη θέσπιση αυτού του μέτρου, πριν τεθεί σε ισχύ·

β) την ημερομηνία κατά την οποία αυτό το μέτρο δεν εφαρμόζεται πλέον, πριν από την ημερομηνία αυτή.

2. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 υποβάλλονται στο κράτος μέλος που χορήγησε στον υποκείμενο στον φόρο τον αριθμό φορολογικού μητρώου ΦΠΑ που χρησιμοποιεί για τη συναλλαγή στην οποία αναφέρονται οι πληροφορίες.

3. Κατά παρέκκλιση από τα στοιχεία α) και β) της παραγράφου 1, οι υποκείμενοι στον φόρο που είναι εγγεγραμμένοι στο ειδικό καθεστώς που ορίζεται στο τμήμα 5, κεφάλαιο 6 του τίτλου XII δεν υποβάλλουν πληροφορίες για μεταφορές ιδίων αγαθών και για τις συναλλαγές αντιμετωπίζονται ως ενδοκοινοτικές αποκτήσεις σύμφωνα με τα άρθρα 21 ή 22 που αφορούν τα ίδια αγαθά.

(10) Το άρθρο 263 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 263

1. Τα δεδομένα που αναφέρονται στο άρθρο 262 παράγραφος 1 διαβιβάζονται για κάθε μεμονωμένη συναλλαγή, από τους υποκείμενους στο φόρο που υποχρεούνται να εκδώσουν τιμολόγιο σχετικά με τις συναλλαγές που αναφέρονται στο άρθρο 262 παράγραφος 1 στοιχεία α) και γ), τη στιγμή που εκδίδεται ή έπρεπε να εκδοθεί το τιμολόγιο.

Όταν το τιμολόγιο εκδίδεται από τον αγοραστή των αγαθών ή τον αποδέκτη των υπηρεσιών για λογαριασμό του υποκειμένου στον φόρο που υποχρεούται να εκδώσει τιμολόγιο, τα δεδομένα που αναφέρονται στο άρθρο 262 παράγραφος 1 διαβιβάζονται για κάθε μεμονωμένη συναλλαγή το αργότερο έως τις 5 ημέρες μετά την έκδοση του τιμολογίου ή θα έπρεπε να είχε εκδοθεί.

2. Τα δεδομένα που αναφέρονται στο άρθρο 262 παράγραφος 1 διαβιβάζονται για κάθε επιμέρους συναλλαγή, από τους υποκείμενους στον φόρο στους οποίους πρέπει να εκδοθεί τιμολόγιο σχετικά με συναλλαγές που αναφέρονται στο άρθρο 262 παράγραφος 1 στοιχεία β) και δ). να εκδοθεί, το αργότερο 5 ημέρες μετά την παραλαβή του τιμολογίου. Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν τη διαβίβαση δεδομένων σχετικά με αυτές τις συναλλαγές όταν το πρόσωπο στο οποίο πρέπει να εκδοθεί το τιμολόγιο δεν έχει λάβει έγκαιρα το τιμολόγιο.

3. Τα δεδομένα που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 διαβιβάζονται από τον υποκείμενο στον φόρο ή από τρίτο πρόσωπο για λογαριασμό του εν λόγω υποκείμενου στον φόρο. Τα κράτη μέλη προβλέπουν τα ηλεκτρονικά μέσα για την υποβολή των δεδομένων αυτών.

Τα κράτη μέλη επιτρέπουν τη διαβίβαση αυτών των δεδομένων που συμμορφώνονται με το ευρωπαϊκό πρότυπο για την ηλεκτρονική τιμολόγηση και τον κατάλογο των συντακτικών του σύμφωνα με την οδηγία 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

4. Το κοινό ηλεκτρονικό μήνυμα για την παροχή των δεδομένων που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 καθορίζεται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 58 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 904/2010.».

(11) Το άρθρο 264 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 264

Τα δεδομένα που διαβιβάζονται σύμφωνα με το άρθρο 263 περιέχουν όλα τα ακόλουθα:

α) όσον αφορά τις παραδόσεις αγαθών που πραγματοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 138 παράγραφος 1 και τις παραδόσεις αγαθών και υπηρεσιών, εκτός από αγαθά ή υπηρεσίες που απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ στο κράτος μέλος όπου φορολογείται η συναλλαγή, για το οποίο ο αποδέκτης είναι υπόχρεος να πληρώσει το φόρο σύμφωνα με τα άρθρα 194, 195, 196 και 197, τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 226 σημεία (1) έως (4), (6), (7), (8), (11), (16), (17) και (11α) εάν ισχύει·

β) όσον αφορά τις μεταφορές που πραγματοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 138 παράγραφος 2 στοιχείο γ), τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 226 σημεία (1) έως (4), (6), (7), (8) ), (11) και (16);

γ) όσον αφορά τις ενδοκοινοτικές αγορές αγαθών που πραγματοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 20 και τις συναλλαγές που αντιμετωπίζονται ως τέτοιες σύμφωνα με το άρθρο 22, οι πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 226 σημεία (1) έως (4), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (16) και (17).

δ) όσον αφορά τις συναλλαγές που αντιμετωπίζονται ως ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών σύμφωνα με το άρθρο 21, τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 226 σημεία (1) έως (4), (6), (7), (8), ( 9), (10), (11) και (16).

ε) όσον αφορά την απόκτηση αγαθών και υπηρεσιών, εκτός από αγαθά ή υπηρεσίες που απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ στο κράτος μέλος όπου φορολογείται η συναλλαγή, για τα οποία ο αποδέκτης είναι υπόχρεος να καταβάλει το φόρο σύμφωνα με τα άρθρα 194, 195, 196, 197 ή 204, οι πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 226 σημεία (1) έως (4), (6), (7), (8), (9), (10), (16), (17) , και (15) εάν ισχύει.».

(12) [διαγράφηκε]

(13) [διαγράφηκε]

(14) [διαγράφηκε]

(15) [διαγράφηκε]

(16) Τα άρθρα 265, 266, 267, 268, 269, 270 και 271 διαγράφονται.

(17) στον τίτλο XI, κεφάλαιο 6, παρεμβάλλεται το ακόλουθο τμήμα 2:

' Τομέας 2
Απαιτήσεις ψηφιακής αναφοράς για αυτοπαροχές και παραδόσεις αγαθών και υπηρεσιών που πραγματοποιούνται μεταξύ υποκείμενων στο φόρο στην επικράτεια κράτους μέλους
Άρθρο 271α

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να απαιτούν από τους υποκείμενους στο φόρο που είναι εγκατεστημένοι ή προσδιορίζονται για σκοπούς ΦΠΑ στην επικράτειά τους να αποστέλλουν ηλεκτρονικά στις φορολογικές αρχές τους δεδομένα σχετικά με τις παραδόσεις αγαθών και υπηρεσιών, εκτός από αυτές που αναφέρονται στο άρθρο 262, που πραγματοποιούνται εντός της επικράτειάς τους στον εαυτό τους ή σε άλλους υποκείμενους στο φόρο.

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να απαιτούν από τους υποκείμενους στο φόρο που είναι εγκατεστημένοι ή προσδιορίζονται για σκοπούς ΦΠΑ στην επικράτειά τους να αποστέλλουν ηλεκτρονικά στις φορολογικές αρχές τους δεδομένα σχετικά με τις παραδόσεις αγαθών και υπηρεσιών, εκτός από εκείνες που αναφέρονται στο άρθρο 262, που πραγματοποιήθηκαν στην επικράτειά τους από τους ίδιους ή από άλλους υποκείμενους στο φόρο.

Άρθρο 271β

1. Όταν ένα κράτος μέλος απαιτεί την αποστολή των δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 271α παράγραφος 1, ο υποκείμενος στον φόρο που υποχρεούται να εκδώσει το τιμολόγιο ή τρίτος για λογαριασμό του εν λόγω υποκείμενου στο φόρο, διαβιβάζει τα δεδομένα αυτά για κάθε μεμονωμένη συναλλαγή εκείνη τη στιγμή όταν εκδίδεται ή έπρεπε να εκδοθεί το τιμολόγιο.

Όταν το τιμολόγιο εκδίδεται από τον αγοραστή των αγαθών ή τον αποδέκτη των υπηρεσιών για λογαριασμό του υποκειμένου στον φόρο που είναι υποχρεωμένος να εκδώσει τιμολόγιο, τα δεδομένα που αναφέρονται στο άρθρο 271α παράγραφος 1 διαβιβάζονται για κάθε μεμονωμένη συναλλαγή το αργότερο στις 5 ημέρες μετά την έκδοση του τιμολογίου ή θα έπρεπε να είχε εκδοθεί.

2. Όταν ένα κράτος μέλος απαιτεί την αποστολή των δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 271α παράγραφος 2, ο υποκείμενος στον φόρο στον οποίο εκδόθηκε τιμολόγιο ή ένας τρίτος για λογαριασμό του εν λόγω υποκείμενου στο φόρο, διαβιβάζει αυτά τα δεδομένα για κάθε μεμονωμένη συναλλαγή με αργότερα από 5 ημέρες μετά την παραλαβή του τιμολογίου. Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν τη διαβίβαση δεδομένων σχετικά με αυτές τις συναλλαγές όταν το πρόσωπο στο οποίο πρέπει να εκδοθεί το τιμολόγιο δεν έχει λάβει το τιμολόγιο εγκαίρως.

3. Τα κράτη μέλη επιτρέπουν τη διαβίβαση δεδομένων από ηλεκτρονικά τιμολόγια που συμμορφώνονται με το ευρωπαϊκό πρότυπο για την ηλεκτρονική τιμολόγηση και τον κατάλογο των συντακτικών του σύμφωνα με την οδηγία 2014/55/ΕΕ.

Τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν τη διαβίβαση των δεδομένων από ηλεκτρονικά τιμολόγια χρησιμοποιώντας άλλες μορφές δεδομένων από το ευρωπαϊκό πρότυπο για την ηλεκτρονική τιμολόγηση και τον κατάλογο των συντακτικών του σύμφωνα με την οδηγία 2014/55/ΕΕ, εφόσον οι άλλες μορφές δεδομένων διασφαλίζουν τη διαλειτουργικότητα με τις εν λόγω ευρωπαϊκές πρότυπο για την ηλεκτρονική τιμολόγηση.

4. Τα κράτη μέλη που απαιτούν τη διαβίβαση των δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 271α μπορούν να περιορίσουν το πεδίο εφαρμογής αυτής της υποχρέωσης σε ορισμένες κατηγορίες υποκειμένων στο φόρο ή σε ορισμένα είδη συναλλαγών. Καθορίζουν επίσης τα δεδομένα που πρέπει να διαβιβαστούν.

Άρθρο 271γ

Το αργότερο έως τις 31 Μαρτίου 2033, η Επιτροπή, με βάση τις πληροφορίες που παρέχονται από τα κράτη μέλη, υποβάλλει στο Συμβούλιο ενδιάμεση έκθεση αξιολόγησης σχετικά με τη λειτουργία της ηλεκτρονικής τιμολόγησης που ορίζεται στο κεφάλαιο 3 και της ψηφιακής υποβολής εκθέσεων εντός της ΕΕ και της χώρας. απαιτήσεις που ορίζονται στο παρόν κεφάλαιο. Στην έκθεση αυτή, η Επιτροπή:

- αξιολόγηση των επιπτώσεων των μέτρων στην αποτελεσματικότητα της είσπραξης του ΦΠΑ και στη μείωση του κενού ΦΠΑ, στον αριθμό των ελέγχων που διενεργούνται από τη φορολογική διοίκηση καθώς και στη μείωση του διοικητικού φόρτου και στην εξοικονόμηση κόστους για τους υποκείμενους στο φόρο ;

- να αξιολογήσει τις επιπτώσεις της επιλογής που παρέχεται στα κράτη μέλη στο άρθρο 262 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο, στην απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ σε άλλα κράτη μέλη και στη λειτουργία του κεντρικού VIES·

- αξιολογεί τα τεχνικά ζητήματα που προκύπτουν από την εφαρμογή των μέτρων, όπως λάθη, καθυστερήσεις και παραλείψεις που σχετίζονται με τη διαβίβαση των τιμολογίων και των δεδομένων·

- να προβεί σε απολογισμό των μέτρων και των υπηρεσιών που έχουν τεθεί σε εφαρμογή από τα κράτη μέλη και τίθενται στη διάθεση των φορολογουμένων για την ελάφρυνση του διοικητικού φόρτου τους·

- να κάνει απολογισμό πιθανών νέων τεχνολογικών εξελίξεων στους τομείς της ηλεκτρονικής τιμολόγησης και της ψηφιακής αναφοράς·

- να αξιολογήσει αναλόγως την ανάγκη για περαιτέρω μέτρα και, εάν κριθεί απαραίτητο, να υποβάλει κατάλληλη νομοθετική πρόταση για τέτοια μέτρα.

(18) Το άρθρο 273 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 273

Τα κράτη μέλη μπορούν να επιβάλλουν άλλες υποχρεώσεις που κρίνουν αναγκαίες για τη διασφάλιση της ορθής είσπραξης του ΦΠΑ και την πρόληψη της φοροδιαφυγής, με την επιφύλαξη της απαίτησης ίσης μεταχείρισης μεταξύ των εγχώριων συναλλαγών και των συναλλαγών που πραγματοποιούνται μεταξύ των κρατών μελών από υποκείμενους στο φόρο και υπό την προϋπόθεση ότι οι υποχρεώσεις αυτές δεν , στο εμπόριο μεταξύ κρατών μελών, δημιουργούν διατυπώσεις που συνδέονται με τη διέλευση των συνόρων.

Η επιλογή βάσει της πρώτης παραγράφου δεν μπορεί να γίνει επίκληση για την επιβολή πρόσθετων υποχρεώσεων τιμολόγησης πέραν αυτών που ορίζονται στο Κεφάλαιο 3, ούτε για την εφαρμογή νέων πρόσθετων γενικών υποχρεώσεων αναφοράς βάσει συναλλαγών για παραδόσεις ή αποκτήσεις αγαθών και υπηρεσιών μεταξύ υποκειμένων στο φόρο που προσδιορίζονται για σκοπούς ΦΠΑ εντός της Ένωσης πέραν αυτών που ορίζονται στον Τίτλο XI, Κεφάλαιο 6. Ωστόσο, τα κράτη μέλη μπορούν να απαιτούν από τους υποκείμενους στο φόρο να αποθηκεύουν δεδομένα σχετικά με τις συναλλαγές τους για σκοπούς αναφοράς αυτών των δεδομένων όπως απαιτείται για την προετοιμασία δήλωσης ΦΠΑ ή για έλεγχο σκοποί. Τα κράτη μέλη τα οποία, την 1η Ιανουαρίου 2024, είχαν γενική υποχρέωση αναφοράς βάσει συναλλαγών για προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών εκτός από αυτές που αναφέρονται στο άρθρο 262, μπορούν να διατηρήσουν αυτές τις υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων έως ότου εφαρμόσουν ένα ψηφιακό και σε πραγματικό χρόνο σύστημα αναφοράς προμηθειών αγαθών και υπηρεσιών που πληρούν τις απαιτήσεις που ορίζονται στον τίτλο XI, κεφάλαιο 6, τμήμα 2.

Τα κράτη μέλη τα οποία, την 1η Ιανουαρίου 2024, είχαν γενική υποχρέωση αναφοράς βάσει συναλλαγών για αποκτήσεις αγαθών και υπηρεσιών εκτός αυτών που αναφέρονται στο άρθρο 262, μπορούν να διατηρήσουν αυτές τις υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων έως ότου εφαρμόσουν ένα σύστημα ψηφιακής αναφοράς και σε πραγματικό χρόνο για τις αποκτήσεις αγαθών και υπηρεσίες που συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που ορίζονται στον Τίτλο XI, Κεφάλαιο 6, Ενότητα 2.

Τα κράτη μέλη μπορούν να διατηρήσουν την απαίτηση για τους υποκείμενους στο φόρο να αποθηκεύουν δεδομένα για τις συναλλαγές τους για σκοπούς αναφοράς αυτών των δεδομένων όπως απαιτείται για την προετοιμασία δήλωσης ΦΠΑ ή για σκοπούς ελέγχου.

Τα κράτη μέλη μπορούν να επιβάλλουν υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων για συναλλαγές άλλες από εκείνες που καλύπτονται από τις υποχρεώσεις αναφοράς που ορίζονται στον τίτλο XI, κεφάλαιο 6.».

Άρθρο 5

Μετάθεση
0. Τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόζουν τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις σχετικά με το άρθρο 0 παράγραφοι 1 και 2 της παρούσας οδηγίας από [ΕΕ: να εισαχθεί η ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας]. Ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή σχετικά.

Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις εν λόγω διατάξεις, αυτές περιέχουν αναφορά στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια αναφορά κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Τα κράτη μέλη καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο γίνεται αυτή η αναφορά.

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και δημοσιεύουν, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025, τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με το άρθρο 1 της παρούσας οδηγίας. Ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή σχετικά.

Εφαρμόζουν αυτές τις διατάξεις από την 1η Ιανουαρίου 2026.

Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις εν λόγω διατάξεις, αυτές περιέχουν αναφορά στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια αναφορά κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Τα κράτη μέλη καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο γίνεται αυτή η αναφορά.

2. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και δημοσιεύουν, έως τις 30 Ιουνίου 2027, τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με το άρθρο 2 της παρούσας οδηγίας.

Εφαρμόζουν αυτές τις διατάξεις από την 1η Ιουλίου 2027.

Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις εν λόγω διατάξεις, αυτές περιέχουν αναφορά στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια αναφορά κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Τα κράτη μέλη καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο γίνεται αυτή η αναφορά.

3. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και δημοσιεύουν, έως τις 30 Ιουνίου 2028, τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με το άρθρο 3 της παρούσας οδηγίας.

Εφαρμόζουν αυτές τις διατάξεις από την 1η Ιουλίου 2028.

Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις εν λόγω διατάξεις, αυτές περιέχουν αναφορά στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια αναφορά κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Τα κράτη μέλη καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο γίνεται αυτή η αναφορά.

4. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και δημοσιεύουν, έως τις 30 Ιουνίου 2030, τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με το άρθρο 4 της παρούσας οδηγίας.

Εφαρμόζουν αυτές τις διατάξεις από την 1η Ιουλίου 2030.

Ωστόσο, τα κράτη μέλη που έχουν εγχώρια υποχρέωση υποβολής αναφορών βάσει συναλλαγών σε πραγματικό χρόνο σε ψηφιακή μορφή την 1η Ιανουαρίου 2024 ή στα οποία έχει χορηγηθεί άδεια βάσει του άρθρου 395 πριν από την 1η Ιανουαρίου 2024 που τους επιτρέπει να θεσπίσουν μια τέτοια υποχρέωση, ή όταν αυτή η εξουσιοδότηση δεν ήταν απαραίτητη, αφού είχε εγκρίνει εθνική νομοθεσία πριν από την 1η Ιανουαρίου 2024 που προβλέπει την εισαγωγή μιας τέτοιας εγχώριας υποχρέωσης υποβολής αναφορών βάσει ψηφιακών συναλλαγών σε πραγματικό χρόνο, εφαρμόζει τις διατάξεις του άρθρου 4 παράγραφος 3 σχετικά με το άρθρο 218 και το άρθρο 4( 17) σχετίζονται με τα άρθρα 271α και 271β έως τον Ιανουάριο του 2035, όσον αφορά την εγχώρια ηλεκτρονική τιμολόγηση και αναφορά. Όταν η αξιολόγηση που αναφέρεται στο άρθρο 271γ αποκαλύπτει την ύπαρξη ελλείψεων, η Επιτροπή αξιολογεί την ανάγκη λήψης περαιτέρω μέτρων και, εάν χρειάζεται, υποβάλλει κατάλληλη πρόταση με σκοπό την αναβολή της προθεσμίας αυτής έως ότου αντιμετωπιστούν αυτές οι ελλείψεις.

Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις εν λόγω διατάξεις, αυτές περιέχουν αναφορά στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια αναφορά κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Τα κράτη μέλη καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο γίνεται αυτή η αναφορά.

5. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή το κείμενο των βασικών διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 6

Εναρξη ισχύος
Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης