Αποτελέσματα live αναζήτησης

Σε διαβούλευση το νομοσχέδιο για τα κλιμακωτά πρόστιμα στα τέλη κυκλοφορίας, τον έλεγχο των ανασφάλιστων οχημάτων και την ακινησία οχημάτων

11 Μάιου 2024 Σχόλια
Σε διαβούλευση το νομοσχέδιο για τα κλιμακωτά πρόστιμα στα τέλη κυκλοφορίας, τον έλεγχο των ανασφάλιστων οχημάτων και την ακινησία οχημάτων
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 12 λεπτά

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2021/2118 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2022/858


Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών θέτει από σήμερα, Παρασκευή, 10 Μαΐου 2024, σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών: «ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2021/2118 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2022/858 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΟΥ ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΟΥ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ, ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ».
Στο πλαίσιο αυτό καλείται να συμμετάσχει στη δημόσια διαβούλευση κάθε κοινωνικός εταίρος και κάθε ενδιαφερόμενος, καταθέτοντας τις προτάσεις του για τη βελτίωση των διατάξεων του ανωτέρω σχεδίου.

Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την Παρασκευή, 24 Μαΐου 2024 και ώρα 21:00.

Δείτε εδώ το σχετικό δελτίο τύπου

Οι διατάξεις για τον έλεγχο των ανασφάλιστων αυτοκινήτων, για την ακινησία και για τα πρόστιμα των τελών κυκλοφορίας :

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ, ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕ Κ.Τ.Ε.Ο., ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
Άρθρο 21
Πεδίο εφαρμογής


Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κεφαλαίου εμπίπτουν τα οχήματα, κατά την έννοια των άρθρων 1 και 13 του ν. 2367/1953 (Α'82), για τα οποία διαπιστώνονται παραβάσεις ως προς τις παρακάτω υποχρεώσεις:

α) την υποχρέωση ασφάλισης, σύμφωνα με τα άρθρα 2 και 5 του π.δ. 237/1986 (Α' 110),

β) τη διενέργεια περιοδικού τεχνικού ελέγχου σε Κέντρο Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (Κ.Τ.Ε.Ο.), για οχήματα που υποχρεούνται σε περιοδικό τεχνικό έλεγχο σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπό στοιχεία 49372/3352/07.07.2017 κοινής απόφασης (Β' 2726) των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδομών και Μεταφορών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως εκάστοτε ισχύει και

γ) την καταβολή των τελών κυκλοφορίας, σύμφωνα με την υποπαρ. Ε.7. του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α' 222) σε συνδυασμό με τα άρθρα 20 του ν. 2948/2001 (Α' 242) και 22 του ν. 2367/1953, εφόσον αυτά δεν έχουν διαγραφεί ή δεν έχουν τεθεί σε οικειοθελή ή αναγκαστική ακινησία ή σε οριστική αδράνεια σύμφωνα με το άρθρο 20.

Άρθρο 22
Ηλεκτρονικοί διασταυρωτικοί έλεγχοι οχημάτων


Για τον εντοπισμό των οχημάτων του άρθρου 21, πέραν των ελέγχων που προβλέπονται στο άρθρο 5 του π.δ. 237/1986 (Α' 110), περί της απαγόρευσης κυκλοφορίας αυτοκινήτων στην Ελλάδα χωρίς ασφαλιστική κάλυψη, στο άρθρο 5 του ν. 1350/1983 (Α' 55), περί απαγόρευσης κυκλοφορίας οχημάτων χωρίς πιστοποιητικό τεχνικού ελέγχου, και την υποπαρ. Ε.7. του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α' 222), περί καταβολής τελών κυκλοφορίας, και τον έλεγχο οφειλών από τέλη κυκλοφορίας κατά τη μεταβίβαση αυτοκινήτων, διενεργούνται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ.) έλεγχοι με ηλεκτρονική διασταύρωση δεδομένων, που αφορούν στα οχήματα και στα σχετιζόμενα με αυτά πρόσωπα, τα οποία αντλούνται μέσω διαλειτουργικότητας ή διαβιβάζονται σε ηλεκτρονικά αρχεία με ασφαλή διαδικασία, τη ρουμένων όλων των αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, από τις βάσεις δεδομένων της παρ. 1 του άρθρου 18 (ηλεκτρονικός διασταυρωτικός έλεγχος). Ο ηλεκτρονικός διασταυρωτικός έλεγχος διενεργείται τουλάχιστον μία (1) φορά ανά ημερολογιακό εξάμηνο.

Άρθρο 23 Κυρώσεις


1. Αν, κατά τον ηλεκτρονικό διασταυρωτικό έλεγχο διαπιστωθεί μία (1) τουλάχιστον από τις παραβάσεις του άρθρου 21, η Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ. κοινοποιεί στον κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος (ιδιοκτήτη ή κάτοχο του οχήματος) ή, σε περίπτωση συνιδιοκτησίας, σε όλους τους ιδιοκτήτες, με ηλεκτρονικό τρόπο ή, επικουρικά εφόσον δεν είναι αυτό δυνατόν, με αποστολή εγγράφου, με αξιοποίηση των δηλωμένων στοιχείων επικοινωνίας στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ) του άρθρου 17 του ν. 4704/2020 (Α' 133) ή στα στοιχεία Μητρώου και Επικοινωνίας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) του άρθρου 10 του ν. 5104/2024 (Α' 58) πράξη επιβολής προστίμου και οφειλή τελών κυκλοφορίας, που εκδίδονται ως εξής:

α) Αν το όχημα εντοπίζεται ανασφάλιστο, επιβάλλεται πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ για τα λεωφορεία και φορτηγά δημόσιας χρήσης, πεντακοσίων (500) ευρώ για τα επιβατηγά και άλλα οχήματα κάθε φύσης και διακοσίων πενήντα (250) ευρώ για τα δίκυκλα.

β) Αν διαπιστώνεται ότι το όχημα δεν έχει υποβληθεί εμπροθέσμως σε περιοδικό τεχνικό έλεγχο Κ.Τ.Ε.Ο., επιβάλλεται από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών το διοικητικό πρόστιμο της παρ. 4 του άρθρου 86 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ν. 2696/1999, Α' 57).

γ) Αν διαπιστώνεται οφειλή τελών κυκλοφορίας ενός (1) τουλάχιστον έτους, τα οφειλόμενα τέλη κυκλοφορίας μετά του προστίμου της υποπαρ. Ε.7. του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α' 222) καταλογίζονται από την Α.Α.Δ.Ε. στο σύνολό τους.

2. Όταν από τον ηλεκτρονικό διασταυρωτικό έλεγχο διαπιστώνεται παράβαση, διενεργείται υποχρεωτικά δεύτερος ηλεκτρονικός διασταυρωτικός έλεγχος, εντός τριών (3) μηνών από την κοινοποίηση της πράξης επιβολής προστίμου. Αν, κατά τον έλεγχο αυτό, διαπιστωθεί μη συμμόρφωση του κατόχου της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος (ιδιοκτήτη ή κατόχου του οχήματος) με τις υποχρεώσεις των περ. α) έως γ) του άρθρου 21, η άδεια κυκλοφορίας και οι κρατικές πινακίδες του οχήματος αφαιρούνται. Η αφαίρεση γίνεται, αφού προηγουμένως αποσταλούν από τη Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ. τα στοιχεία του κατόχου της άδειας κυκλοφορίας και του οχήματος στην αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας του τόπου διαμονής του. Η πράξη επιβολής των διοικητικών κυρώσεων του δεύτερου εδαφίου της παρούσας κοινοποιείται στον κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας και αποστέλλεται αμελλητί στην αρμόδια αστυνομική αρχή του τόπου διαμονής του, προκειμένου να προβεί στην αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος και την παράδοσή τους στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας που εξέδωσε τη σχετική πράξη. Η άδεια κυκλοφορίας και οι πινακίδες του οχήματος επιστρέφονται μόνο με την προσκόμιση του σχετικού συμβολαίου ασφάλισης ή του ισχύοντος δελτίου τεχνικού ελέγχου του οχήματος ή της βεβαίωσης περί μη οφειλής των τελών κυκλοφορίας, κατά περίπτωση, και της απόδειξης καταβολής του προστίμου της παρ. 1, κατά περίπτωση. Ο έλεγχος των προϋποθέσεων επιστροφής της άδειας κυκλοφορίας και των πινακίδων του οχήματος του προηγούμενου εδαφίου δύναται να πραγματοποιείται με διαλειτουργικότητα με τα αντίστοιχα μητρώα μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ..

3. Σε περίπτωση υποτροπής, επιβάλλεται πρόστιμο διπλάσιο του προβλεπόμενου στην παρ. 1 και αφαιρούνται η άδεια κυκλοφορίας και οι κρατικές πινακίδες του οχήματος. Η αφαίρεση γίνεται, αφού προηγουμένως αποσταλούν από τη Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ. τα στοιχεία του κατόχου της άδειας κυκλοφορίας και του οχήματος στην αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας του τόπου διαμονής του. Η πράξη επιβολής των διοικητικών κυρώσεων του πρώτου εδαφίου κοινοποιείται στον κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας και αποστέλλεται αμελλητί στην αρμόδια αστυνομική αρχή του τόπου διαμονής του, προκειμένου να προβεί στην αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος και την παράδοσή τους στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας που εξέδωσε τη σχετική πράξη. Η άδεια κυκλοφορίας και οι πινακίδες του οχήματος επιστρέφονται μόνο με την προσκόμιση του σχετικού συμβολαίου ασφάλισης ή του ισχύοντος δελτίου τεχνικού ελέγχου του οχήματος ή της βεβαίωσης περί μη οφειλής των τελών κυκλοφορίας, κατά περίπτωση, και της απόδειξης καταβολής του προστίμου της παρ. 1, κατά περίπτωση. Ο έλεγχος των προϋποθέσεων επιστροφής της άδειας κυκλοφορίας και των πινακίδων του οχήματος του προηγούμενου εδαφίου δύναται να πραγματοποιείται με διαλειτουργικότητα με τα αντίστοιχα μητρώα μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ.. Η υποτροπή της παρούσας συνίσταται στην εκ νέου διάπραξη οποιασδήποτε παράβασης του άρθρου 21, από τον ίδιο ιδιοκτήτη ή κάτοχο εντός τριετίας από την κοινοποίηση της πράξης επιβολής του προστίμου της παρ. 1 κατά περίπτωση, για το ίδιο όχημα.
4. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας του οχήματος, για τα πρόστιμα των παρ. 1 και 3 ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον όλοι οι συνιδιοκτήτες.

Άρθρο 24
Ένσταση κατά της πράξης επιβολής προστίμου


Ο ιδιοκτήτης ή ο κάτοχος του οχήματος έχει δικαίωμα ένστασης, η οποία υποβάλλεται ηλεκτρονικά σε ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση της πράξης επιβολής προστίμου. Η ένσταση εξετάζεται από την αρχή που επιβάλλει το αντίστοιχο πρόστιμο της παρ. 1 του άρθρου 23, η οποία αποφαίνεται εντός προθεσμίας τριάντα (30) εργάσιμων ημερών, καταχωρώντας τη σχετική απόφαση στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή του πρώτου εδαφίου. Σε περίπτωση αποδοχής της ένστασης, το οικείο πρόστιμο ή τα τέλη κυκλοφορίας διαγράφονται.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ

Άρθρο 26

Ακινησία και οριστική διαγραφή οχήματος - Αντικατάσταση παρ. 3 άρθρου 22 ν. 2367/1953

Στο άρθρο 22 του ν. 2367/1953 (Α'82), περί δήλωσης ακινησίας, α) αντικαθίσταται η παρ. 3, β) προστίθενται παρ. 3Α, 3Β, 3Γ και 3Δ και οι παρ. 3 έως 3Δ διαμορφώνονται ως εξής:

«3. Αυτοκίνητο όχημα, για το οποίο υποβλήθηκε δήλωση ακινησίας, απαγορεύεται να κυκλοφορήσει για οποιαδήποτε αιτία.

3Α. Για όχημα, για το οποίο έχει δηλωθεί ακινησία, εάν εντοπισθεί στο πλαίσιο ελέγχων, είτε διερχόμενο, είτε σταθμευμένο σε διαφορετικό σημείο από αυτό το οποίο έχει δηλωθεί στην ηλεκτρονική δήλωση ακινησίας, αίρεται αυτοδικαίως η ακινησία και επιβάλλεται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), πέραν των τελών κυκλοφορίας και του προστίμου μη καταβολής αυτών που προβλέπονται στην παρ. 1 της υποπαρ. Ε.7. του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α' 222), και διοικητικό πρόστιμο ίσο με δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ.

Το διοικητικό πρόστιμο επιβάλλεται στον ιδιοκτήτη ή κάτοχο του οχήματος και, σε περίπτωση συνιδιοκτητών, στον συνιδιοκτήτη που αρχικά υπέβαλε το αίτημα θέσης του οχήματος σε ακινησία. Το διοικητικό πρόστιμο αποτελεί στο σύνολό του δημόσιο έσοδο, καταχωρείται στον Α.Λ.Ε. 1560989001 «Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές», βεβαιώνεται και εισπράττεται σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε. - ν. 4978/2022, Α'190) από την Α.Α.Δ.Ε..

Σε περίπτωση υποτροπής, το διοικητικό πρόστιμο τριπλασιάζεται και, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου, αφαιρείται για τρία (3) έτη το δίπλωμα οδήγησης του ιδιοκτήτη ή κατόχου του οχήματος.

Η υποτροπή συνίσταται στην εκ νέου διάπραξη της παράβασης από τον ίδιο ιδιοκτήτη ή κάτοχο, εντός πενταετίας από την κοινοποίηση της αρχικής πράξης επιβολής του διοικητικού προστίμου, για το ίδιο όχημα.

Το πρόστιμο επιβάλλεται από την Α.Α.Δ.Ε. και κοινοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 5 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Κ.Φ.Δ. - ν. 5104/2024, Α' 58). Κατά της πράξης επιβολής του προστίμου της παρούσας επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής σύμφωνα με τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (Κ.Δ.Δ. -ν. 2717/1999, Α'97).

Για την αφαίρεση του διπλώματος ενημερώνεται η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

3Β. Ως αρμόδια για τη διενέργεια ελέγχου όργανα ορίζονται οι φορολογικές και τελωνειακές Υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε.. Ο έλεγχος δύναται να διενεργείται κατόπιν έκδοσης εντολής ελέγχου ή κατόπιν ηλεκτρονικών διασταυρώσεων από την Α.Α.Δ.Ε., με άντληση στοιχείων από τους παραχωρησιούχους αυτοκινητοδρόμων. Τα όργανα ελέγχου δύνανται να εντοπίζουν οχήματα που, ενώ έχουν δηλωθεί σε ακινησία, ανευρίσκονται να κυκλοφορούν ή να έχουν κυκλοφορήσει, μέσω ειδικής εφαρμογής κινητών συσκευών για τη σάρωση πινακίδων.

3Γ. Με κοινή απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού δύναται να ορίζονται επιπλέον όργανα ελέγχου, καθώς και οι λεπτομέρειες της διαδικασίας ελέγχου για τη διαπίστωση των παραβάσεων των παρ. 3 και 3Α, η διαδικασία επιβολής των κυρώσεων καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την επιβολή κυρώσεων της παρ. 3Α.

Με κοινή απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών δύναται να ορίζονται το αρμόδιο όργανο αφαίρεσης του διπλώματος οδήγησης και η διαδικασία ενημέρωσής του από τα όργανα ελέγχου, η διαδικασία αφαίρεσης του διπλώματος, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικά με την αφαίρεση του διπλώματος οδήγησης.

Με απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., δύναται να εξειδικεύονται τα αρμόδια όργανα της Α.Α.Δ.Ε., η διαδικασία ελέγχου ή διασταύρωσης, η διαδικασία είσπραξης και απόδοσης του διοικητικού προστίμου, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την είσπραξη του διοικητικού προστίμου της παρ. 3Α.

3Δ. Όταν πρόκειται να διαγραφεί όχημα που βρίσκεται σε κατάσταση ακινησίας από το Μητρώο Οχημάτων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, λόγω παράδοσής του προς ολική καταστροφή με ανακύκλωση στα ειδικώς προς τούτο εξουσιοδοτημένα κέντρα ή με σκοπό την εξαγωγή του, δεν αίρεται η ακινησία, τα δε στοιχεία κυκλοφορίας του, άδεια και πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας διαβιβάζονται από την αρμόδια υπηρεσία της Φορολογικής Διοίκησης, μετά από αίτηση του κατόχου ή ιδιοκτήτη αυτού, στην αρμόδια Διεύθυνση Υποδομών και Μεταφορών της οικείας Περιφέρειας ή παραδίδονται από τον ίδιο τον κάτοχο ή ιδιοκτήτη του προς διαγραφή οχήματος, εφόσον τα στοιχεία κυκλοφορίας βρίσκονται στην κατοχή του λόγω θέσης του οχήματος σε ακινησία ηλεκτρονικά.

Σε κάθε περίπτωση, δεν επέρχεται διαγραφή οχήματος από το Μητρώο Οχημάτων, λόγω εξαγωγής του, επανεξαγωγής του ή μεταφοράς του εκτός της χώρας, εφόσον δεν καταβληθούν προηγουμένως τα οφειλόμενα τέλη κυκλοφορίας και πρόστιμα από τον τελευταίο κάτοχο ή ιδιοκτήτη του και δεν βεβαιωθεί η εξαγωγή του, επανεξαγωγή του ή μεταφορά του εκτός της χώρας.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την εφαρμογή των δύο προηγούμενων εδαφίων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για τη διαγραφή οχήματος που βρίσκεται σε κατάσταση ακινησίας λόγω παράδοσής του προς ολική καταστροφή χωρίς προηγούμενη άρση της ακινησίας του.

Αυτοκίνητο όχημα, το οποίο κατά τον χρόνο του θανάτου του ιδιοκτήτη του βρίσκεται σε κατάσταση ακινησίας, δύναται να διαγραφεί από το Μητρώο Οχημάτων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, κατόπιν αιτήματος των νόμιμων κληρονόμων, εφόσον παραδοθεί από αυτούς προς ολική καταστροφή με ανακύκλωση στα ειδικώς προς τούτο εξουσιοδοτημένα κέντρα σύμφωνα με τη διαδικασία του πρώτου εδαφίου της παρούσας. Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται οι κληρονόμοι να έχουν μεταβιβάσει το όχημα στο όνομά τους, σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 722/1977 (Α' 299). Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται η διαδικασία διαγραφής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.».

Άρθρο 27

Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής τελών κυκλοφορίας - Τροποποίηση παρ. 1 υποπαρ. Ε.7. άρθρου πρώτου ν. 4093/2012

Στην παρ. 1 της υποπαρ. Ε7 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α' 222), περί ρυθμίσεων σχετικά με την καταβολή τελών κυκλοφορίας, τον έλεγχο οφειλών από τέλη κυκλοφορίας και κατά τη μεταβίβαση αυτοκινήτων οχημάτων επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) στο πρώτο εδάφιο επικαιροποιείται η παραπομπή στον νόμο, β) μετά το έκτο εδάφιο, προστίθενται δύο εδάφια, γ) το ένατο και δέκατο εδάφιο προσαρμόζονται προς τις ανωτέρω τροποποιήσεις, και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Η είσπραξη των τελών κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχημάτων γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του ν. 4270/2014 (Α' 143). Τα τέλη κυκλοφορίας εισπράττονται κατά το χρονικό διάστημα από την 1η Νοεμβρίου έως την 31η Δεκεμβρίου του προηγουμένου έτους εκείνου στο οποίο αφορούν. Εξαιρετικά για το πρώτο έτος εφαρμογής η καταβολή των τελών κυκλοφορίας θα αρχίσει την 15η Νοεμβρίου 2012.

Οι κάτοχοι των αυτοκινήτων οχημάτων είναι υπόχρεοι στην καταβολή των τελών κυκλοφορίας, που προβλέπονται από τις οικείες διατάξεις, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη ενημέρωση αυτών.

Ειδικά για τα οχήματα που τίθενται για πρώτη φορά σε κυκλοφορία, τα τέλη κυκλοφορίας καταβάλλονται πριν από τη χορήγηση της άδειας κυκλοφορίας. Σε περίπτωση αλλαγής των χαρακτηριστικών οποιουδήποτε οχήματος, βάσει της οποίας μεταβάλλεται το ύψος των τελών κυκλοφορίας, τα νέα τέλη οφείλονται από το επόμενο ημερολογιακό έτος.

Σε περίπτωση καταβολής των τελών κυκλοφορίας εντός του μηνός Ιανουαρίου του έτους στο οποίο αφορούν, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το εικοσιπέντε τοις εκατό (25%) του ποσού και σε περίπτωση καταβολής των τελών κυκλοφορίας εντός του μηνός Φεβρουαρίου του έτους στο οποίο αφορούν, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το πενήντα τοις εκατό (50%) του ποσού. Τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο δεν αφορούν τις νέες ταξινομήσεις οχημάτων που πραγματοποιούνται οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια του έτους.

Σε περίπτωση καταβολής μετά την πάροδο δύο (2) μηνών από την προθεσμία του δεύτερου εδαφίου, ή μη καταβολής, ή καταβολής μέρους μόνο των τελών κυκλοφορίας, με υπαιτιότητα του φορολογουμένου, καταβάλλεται αυτοτελές πρόστιμο ίσο με τα τέλη κυκλοφορίας. Τα ανωτέρω πρόστιμα μειώνονται κατά το ήμισυ, προκειμένου για οχήματα των περιπτώσεων Α.γ, Α.δ, Β.α και Β.β της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 2948/2001 (Α' 242). Σε κάθε περίπτωση, το πρόστιμο για μη καταβολή τελών κυκλοφορίας δεν μπορεί να είναι κατώτερο των τριάντα (30,00) ευρώ. Ο τρόπος, η διαδικασία, τα αρμόδια για την είσπραξη όργανα και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια αναφορικά με την καταβολή των τελών κυκλοφορίας και των τυχόν κατά περίπτωση οφειλομένων προστίμων και την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας περίπτωσης, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Με όμοια απόφαση είναι δυνατόν να παρατείνεται η προβλεπόμενη στην παρούσα περίπτωση προθεσμία καταβολής των τελών κυκλοφορίας, καθώς και η προθεσμία για τη θέση των οχημάτων σε ακινησία.».O browser δεν υποστηρίζει pdf viewεr. Κατεβάστε το έγγραφο από εδώ: Download PDF


O browser δεν υποστηρίζει pdf viewεr. Κατεβάστε το έγγραφο από εδώ: Download PDFΔημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης