Αποτελέσματα live αναζήτησης

Σχολιασμός φορολογικής επικαιρότητας από την ARTION

Σχολιασμός φορολογικής επικαιρότητας από την ARTION
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 2 λεπτά

• Εκπίπτουν οι δαπάνες (και ο αναλογούν Φ.Π.Α.) ανέγερσης, επισκευής ή βελτίωσης σε μισθωμένα ακίνητα ανεξάρτητα από τη διάρκεια της διάρκειας και του είδους της μισθωτικής σχέσης.

Ο νόμος 5024/2023 έκανε άρση του περιορισμού της χρήσης του ακινήτου για χρονικό διάστημα τουλάχιστον εννέα ετών, προκειμένου να υπάρχει δικαίωμα έκπτωσης.

• Κεφάλαιο προς ανάλωση θεωρείται και το ποσό που προέρχεται από πώληση ακινήτου στο εξωτερικό, εφόσον αποδεικνύεται η ροή του χρήματος και εισαγωγή του ποσού στην χώρα μας, όπου έγινε και η πράξη ανάλωσης

• Σε νομοσχέδιο του Υπ. Δικαιοσύνης κατατέθηκε τροπολογία με το άρθρο 3 της οποίας παρατείνεται και για το 2024 η διάταξη για την κατ' εξαίρεση δυνατότητα άρσης της ακινησίας ΙΧΕ ή μοτοσυκλέτας με αναλογική καταβολή των ετήσιων τελών κυκλοφορίας (τόσα δωδέκατα όσοι και οι μήνες της άρσης). Η ρύθμιση θα ισχύσει από 1/5/2024.

• Είναι νόμιμη και εφικτή η διανομή μερίσματος με τη μεταβίβαση ακινήτου αντί μετρητών. Σύμφωνα με τη παράγραφο 4 του άρθρου 161 του Ν. 4548/2018 προβλέπεται, ότι «Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, είναι δυνατόν τα κέρδη, που είναι διανεμητέα ως ελάχιστο μέρισμα, να χορηγηθούν με μορφή τίτλων ημεδαπών ή αλλοδαπών εταιρειών, εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά, ή ιδίων τίτλων, τους οποίους έχει στην κυριότητά της η εταιρεία, εφόσον είναι και αυτοί εισηγμένοι, με την επιφύλαξη της αρχής της ίσης μεταχείρισης των μετόχων και με την προϋπόθεση ότι οι ως άνω τίτλοι θα αποτελέσουν αντικείμενο αποτίμησης, σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 18. Διανομή άλλων περιουσιακών στοιχείων αντί μετρητών είναι εφικτή με τις παραπάνω προϋποθέσεις, μόνο ύστερα από ομόφωνη απόφαση όλων των μετόχων. Η παρούσα παράγραφος εφαρμόζεται στις εταιρείες που υπόκεινται σε υποχρεωτικό ή προαιρετικό έλεγχο από ορκωτό ελεγκτή»

Προσοχή: πριν την μεταβίβαση του ακινήτου πρέπει να γίνει αποτίμηση της αξίας του.


Δημοφιλή ερωτήματα

Η προκαταβολή μισθωμάτων για μίσθωση ακινήτου, η οποία θα διαρκέσει αρκετά χρόνια, είναι μία συνηθισμένη εμπορική τακτική και δεν αποτελεί φορολογική παράβαση. Τα ποσά της προκαταβολής θα φορολογηθούν κατά το έτος που θα καταστούν δεδουλευμένα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η προκαταβολή μισθωμάτων, δεν μπορεί να καλύψει τεκμήρια αγοράς περιουσιακού στοιχείου ή αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης.Η επιστημονική ομάδα της ARTION
Με την επιμέλεια του κ. Γεωργίου Δαλιάνη

Το ανωτέρω κείμενο έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τις εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες.
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης