Αποτελέσματα live αναζήτησης

Οι αλλαγές στο έντυπο Ν του φορολογικού έτους 2023

2 Μάιου 2024 Σχόλια
Οι αλλαγές στο έντυπο Ν του φορολογικού έτους 2023
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 10 λεπτάΕπιμέλεια:
Επιστημονική ομάδα Taxheaven


Δημοσιεύτηκε η απόφαση Α.1073/2024 αναφορικά με τον τύπο και το περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2023 των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων (έντυπο Ν).

Κατεβάστε το έντυπο Ν σε PDF μορφή από εδώΠαρουσιάζουμε αναλυτικά τις μεταβολές που επήλθαν σε σχέση με το έντυπο του φορολογικού έτους 2022.

1. Προστέθηκαν νέοι κωδικοί στην 1η σελίδα του εντύπου (687,688,689) οι οποίοι αφορούν στη φορολογική απαλλαγή των άρθρων 3, 4 και 5 ν. 4935/2022.
Στους κωδικούς αυτούς επιλέγουμε ΝΑΙ ταυτόχρονα με την συμπλήρωση των κωδικών 524, 525, 526, 527, 528 (Πίνακας VIII, Φορολογική Απαλλαγή, άρθρα 3 & 5 ν. 4935/2022) και οι κωδικοί 532, 533, 534, 535, 536 (Πίνακας ΙΧ, Φορολογική Απαλλαγή, άρθρο 4 ν. 4935/2022).2. Οι νέοι πίνακες VIII. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗ (Άρθρα 3 & 5 ν.4935/2022)  και IX. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗ (Άρθρο 4 ν.4935/2022) με τους ως άνω κωδικούς 524, 525, 526, 527, 528 και 532, 533, 534, 535, 536 προστέθηκαν στην 5η σελίδα του εντύπου.

Οι κωδικοί 524, 525, 526, 527, 528 (Πίνακας VIII, Φορολογική Απαλλαγή, άρθρα 3 & 5 ν. 4935/2022) και οι κωδικοί 532, 533, 534, 535, 536 (Πίνακας ΙΧ, Φορολογική Απαλλαγή, άρθρο 4 ν. 4935/2022) συμπληρώνονται κατόπιν μεταφοράς των στοιχείων που έχουν καταχωρηθεί στους υποπίνακες ΙΑ.Α' «Φορολογική Απαλλαγή (Άρθρα 3, 5 ν. 4935/2022)» και ΙΑ.Β' «Φορολογική Απαλλαγή (Άρθρο 4 του ν. 4935/2022)», κατά περίπτωση, του κωδικού 998 «Πίνακας ΙΑ' Φορολογική Απαλλαγή άρθρων 3, 4 και 5 ν. 4935/2022 νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων» του εντύπου Ε3, σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί στην Ε.2028/2024 εγκύκλιο, εφόσον τα πρόσωπα που δικαιούνται να κάνουν χρήση της απαλλαγής από την καταβολή φόρου έχουν δηλώσει ότι υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 3 ή 4 ή 5 του ν. 4935/2022, επιλέγοντας ΝΑΙ στον κωδικό 687 ή 688 ή 689, κατά περίπτωση. Επισημαίνεται ότι το ποσό που καταχωρείται στον κωδικό 535 δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό που υπολογίζεται στον ΚΑ 004 «Φόρος που αναλογεί......» του Πίνακα «ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΦΟΡΟΥ, ΤΕΛΩΝ, κ.λπ.».
3. Στη δεύτερη σελίδα του εντύπου
(εκκαθάριση φόρου)  προστέθηκε κωδικός 537 : Απαλλαγή καταβολής φόρου άρθρων 3,4 και 5 ν. 4935/2022 (λόγω μετασχηματισμού, συνεργασίας).
Ο κωδικός 537 συμπληρώνεται από τα πρόσωπα που κάνουν χρήση των φορολογικών κινήτρων που παρέχονται με τις διατάξεις του ν.4935/2022 λόγω μετασχηματισμού, συμπεριλαμβανομένης της εισφοράς ατομικής επιχείρησης, ή συνεργασίας, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συμπληρωθεί στους Πίνακες VIII και IX, κατά περίπτωση.
Επίσης στον κωδικό 700 (στο άθροισμα) προστέθηκε και ο νέος κωδικός 537
4. Στην δεύτερη σελίδα του εντύπου (εκκαθάριση φόρου) προστέθηκε ο κωδικός 763 και μεταβλήθηκε η περιγραφή του κωδικού 751.

Οι κωδικοί αυτοί αφορούν στις τραπεζικές επιχειρήσεις και συγκεκριμένα σ τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 3 του ν. 4046/2012 οι οποίες ορίζουν ότι το  πιστωτικό υπόλοιπο που προκύπτει από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2011 και μετά των τραπεζών, ανεξάρτητα από τη νομική μορφή που λειτουργούν στην Ελλάδα, κατά το μέρος που οφείλεται σε φόρο που έχει παρακρατηθεί επί τόκων ομολόγων ή εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου και ομολόγων ημεδαπών επιχειρήσεων, με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου συμψηφίζεται με το φόρο εισοδήματος διαδοχικώς στα πέντε (5) επόμενα οικονομικά έτη από τη δημιουργία του πιστωτικού υπολοίπου, κατά το υπόλοιπο που απομένει κάθε φορά.

Στους κωδικούς 774, 775, 776, 777, 778 συμπληρώνεται το ποσό που απομένει για συμψηφισμό τα επόμενα φορολογικά έτη. Σε ότι αφορά το φορολογικό έτος 2018, σε περίπτωση μη επάρκειας φόρου για το συμψηφισμό του πιστωτικού υπολοίπου του εν λόγω έτους ή μέρους αυτού, κατά περίπτωση, το ποσό που δεν δύναται να συμψηφιστεί στο τρέχον έτος και αναγράφεται στον κωδικό 774, μεταφέρεται στον κωδικό 763 προκειμένου να επιστραφεί, καθώς, κατά ρητή διατύπωση των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 68 του Κ.Φ.Ε., σε περίπτωση που το ποσό του φόρου που προκαταβλήθηκε ή παρακρατήθηκε είναι μεγαλύτερο από τον οφειλόμενο φόρο, η επιπλέον διαφορά επιστρέφεται. Κατά συνέπεια και με δεδομένο ότι με τις διατάξεις του Κ.Φ.Ε. δεν προβλέπεται αυτοτελής φορολόγηση των τραπεζών για τα σχετικά εισοδήματα από τόκους, ώστε να δικαιολογείται η μη επιστροφή του παρακρατηθέντος φόρου, όπως, αντίστοιχα, προβλεπόταν στον ισχύοντα, κατά το χρόνο θέσπισης των διατάξεων του ν. 4046/2012, Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 2238/1994), σε περίπτωση αδυναμίας πραγματοποίησης του συμψηφισμού κατά το τελευταίο (πέμπτο), λόγω μη ύπαρξης επαρκούς ποσού φόρου, το σχετικό ποσό επιστρέφεται.
5. Στην σελίδα 3 και στην ενότητα ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ, υποενότητα Σε περίπτωση κερδών αφαιρούνται και σε περίπτωση ζημιάς προστίθενται, προστέθηκε ο κωδικός  494 Υπεραξία από μεταβίβαση παγίων σε τρίτο (άρθ. 7 ν.4935/2022)

Στον κωδικό 494 αναγράφεται το ποσό της υπεραξίας από τη μεταβίβαση σε τρίτο, στοιχείων παγίου ενεργητικού εταιρείας που έχει προκύψει από μετασχηματισμό που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 1 του ν. 4935/2022, συμπεριλαμβανομένης και της εισφοράς ατομικής επιχείρησης σε κεφαλαιουχική εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 4935/2022 και υπό τις τεθείσες σε αυτό προϋποθέσεις.

6. Στην σελίδα 3 επίσης μεταβλήθηκε η περιγραφή του κωδικού 467 Τόκοι ομολόγων που εκδίδονται από ΕΤΧΣ κατ’ εφαρμογή του προγράμματος P.S.I. ή ομολόγων ελληνικού δημοσίου


Στον κωδικό 467 αναγράφεται το ποσό των τόκων που προκύπτουν από ομόλογα που εκδόθηκαν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ), κατ’ εφαρμογή του προγράμματος συμμετοχής στην αναδιάταξη του ελληνικού χρέους, καθώς και των τόκων που προκύπτουν από ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου, οι οποίοι απαλλάσσονται του φόρου εισοδήματος σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 47 του Κ.Φ.Ε. (σχετ. η Ο.3047/2023 Οδηγία). Διευκρινίζεται ότι με δεδομένο ότι στις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 5045/2023 (Α'136) δεν προβλέπεται έναρξη ισχύος ρητά για τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 52 του ν. 5045/2023 που αφορά στην απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος των τόκων από τίτλους του Ελληνικού Δημοσίου η απαλλαγή, σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στην παρ. 4 της ΠΟΛ.1223/2015, ισχύει για μεν τους τόκους από έντοκα γραμμάτια για τίτλους που εκδίδονται από 29.07.2023 (ημέρα δημοσίευσης του ν. 5045/2023 στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως) για δε τους τόκους από ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου για τοκομερίδια που εξαργυρώνονται από την πιο πάνω ημερομηνία και εξής ή για ομόλογα που λήγουν κατά την ίδια ως άνω ημερομηνία και εξής, εφόσον οι τόκοι προκύπτουν από ομόλογα χωρίς τοκομερίδια (ZERO COUPON). Επισημαίνεται ότι, όπως ρητά ορίζεται στην παρ. 4 του άρθρου 52 του ν. 5045/2023, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 46 του ν. 5082/2024 (Α'9), η εν λόγω απαλλαγή δεν καταλαμβάνει τα πιστωτικά ιδρύματα της περ. 1 της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4261/2014 (Α'107) που εδρεύουν στην Ελλάδα. Ως πιστωτικά ιδρύματα που εδρεύουν στην Ελλάδα, για την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων, νοούνται τα πιστωτικά ιδρύματα που έχουν την καταστατική τους έδρα στην Ελλάδα και ως εκ τούτου πιστωτικά ιδρύματα που έχουν την έδρα τους σε άλλη χώρα πλην της Ελλάδας δεν εμπίπτουν στην πιο πάνω έννοια, έστω και αν διατηρούν στη χώρα μας υποκατάστημα (μόνιμη εγκατάσταση).

7.  Στην ίδια σελίδα και στην ίδια υπο ενότητα μεταβλήθηκε η περιγραφή του κωδικού 488: Ωφέλεια από τη διαγραφή ή ρύθμιση χρεών με βάση τον Πτωχευτικό Κώδικα (ν. 4738/2020) ή τη διαγραφή χρεών υπό ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρείας (παρ.3 άρθ.35 ν.5024/2023)

Στον κωδικό 488 καταχωρείται η ωφέλεια που προκύπτει υπέρ νομικών προσώπων από τη διαγραφή ή ρύθμιση μέρους ή του συνόλου των χρεών τους ως αποτέλεσμα αναδιάρθρωσης οφειλών στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών, σύμφωνα με τα άρθρα 5 - 30 του ν. 4738/2020 (Α' 207 νέος Πτωχευτικός Κώδικας) ή προπτωχευτικής διαδικασίας εξυγίανσης, σύμφωνα με τα άρθρα 31 - 64 του ίδιου πιο πάνω νόμου, η οποία δεν αποτελεί εισόδημα με βάση τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 170 του ν. 4738/2020. Στον ίδιο κωδικό καταχωρείται και τυχόν ωφέλεια που προκύπτει υπέρ επιχείρησης από τη διαγραφή υποχρεώσεων στο πλαίσιο προπτωχευτικής διαδικασίας εξυγίανσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 99 και επόμενα του ν. 3588/2007 (προϊσχύων Πτωχευτικός Κώδικας), για τις περιπτώσεις πτώχευσης που εφαρμόζεται το προϊσχύον δίκαιο, η οποία δεν αποτελεί φορολογητέο εισόδημα κατά τον χρόνο διαγραφής (σχετ. η Ε. 2164/2020 εγκύκλιος ΑΑΔΕ). Για τα πιο πάνω ποσά της ωφέλειας κατά το χρόνο διανομής ή κεφαλαιοποίησής τους δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 47 του Κ.Φ.Ε. (σχετ. η Ε.2164/2020 εγκύκλιος ΑΑΔΕ και το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 170 του ν. 4738/2020).

Επίσης, στον ίδιο κωδικό (488)
καταχωρείται και η ωφέλεια που προκύπτει υπέρ εταιρειών υπό ασφαλιστική εκκαθάριση από τη διαγραφή, των χρεών τους προς τους δικαιούχους απαιτήσεων από ασφάλιση, η οποία δεν θεωρείται εισόδημα, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. δ'της περ. 11 του άρθρου 2 του ν. 3867/2010 (Α'128), όπως προστέθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 35 του ν. 5024/2023 (Α'41). Ομοίως, βάσει των ίδιων διατάξεων, για τα πιο πάνω ποσά της ωφέλειας δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 47 του Κ.Φ.Ε., κατά τον χρόνο διανομής ή κεφαλαιοποίησής τους.


8. Στην ίδια σελίδα 3 στον κωδικό 504 προστέθηκε το άρθρο 22Ε για τις δαπάνες που αφορούν σε πράσινη οικονομία και οι οποίες υπολογίζονται εξωλογιστικά.
Στον κωδικό 504 καταχωρείται το άθροισμα του υποπίνακα 9Α «Δαπάνες άρθρων 22Β και 22Ε ν.4172/2013» του Πίνακα 9 «Προσαυξημένη έκπτωση δαπανών (άρθρα 22Β, 22Ε, 71ΣΤ και 24 ν.4172/2013)» (σχετ. η Ε.2031/2021 εγκύκλιος ΑΑΔΕ). Ο υποπίνακας 9Α συμπληρώνεται από τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες που έχουν πραγματοποιήσει δαπάνες αγοράς, μίσθωσης κ.λπ. κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου αυτού.


9. Στον πίνακα 
3Α4 (Εισόδημα από Ακίνητη Περιουσία, άρθ. 39 ν. 4172/2013) προστέθηκε κωδικός 213Στο κωδικό 213 αναγράφεται το εισόδημα από ακίνητη περιουσία των νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της περ. γ' του άρθρου 45 του ν. 4172/2013 το οποίο δεν περιλαμβάνεται στον κωδικό 198, καθώς δεν υφίσταται υποχρέωση αναγραφής του υπόψη εισοδήματος στο έντυπο Ε2 (π.χ. εισόδημα ακίνητης περιουσίας που βρίσκεται στην αλλοδαπή, αποζημίωση ή δικαίωμα εμπορικής εκμετάλλευσης (άυλη αξία) που καταβάλλεται από τον μισθωτή στον εκμισθωτή).


10. Στον υποπίνακα 9Α
του πίνακα 9 (σελίδα 9) προστέθηκε ο κωδικός 012 : Δαπάνη που αφορά σε πράσινη οικονομία, ενέργεια και ψηφιοποίηση (άρθρ. 22Ε  ν.4172/2013)

Στον κωδικό 012 του υποπίνακα 9 συμπληρώνεται από τα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που νοούνται μικρομεσαίες επιχειρήσεις και έχουν πραγματοποιήσει δαπάνες που αφορούν σε πράσινη οικονομία, ενέργεια και ψηφιοποίηση, συμπεριλαμβανομένων και των δαπανών απόσβεσης στοιχείων του ενεργητικού τους που αποκτώνται με σκοπό την ενίσχυση της πράσινης οικονομίας, ενέργειας και ψηφιοποίησης, το ποσό της προσαυξημένης έκπτωσης από τα ακαθάριστα έσοδά τους (εξωλογιστικά), το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό ίσο με εκατό τοις εκατό (100%) των δαπανών αυτών, με βάση τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 22Ε του Κ.Φ.Ε. και στην αριθμ. 139818 ΕΞ 2022 (Β'5083) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Επικρατείας.
11. Στον υπο πίνακα 10Α
(Αφορολόγητα έσοδα για τα οποία έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 47 του ΚΦΕ) του πίνακα 10: ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ επήλθαν οι ακόλουθες αλλαγές :

α) Διαγράφηκαν οι κωδικοί 004 και 007.

β) Προστέθηκαν οι κωδικοί:
11 Ενίσχυση στο πλαίσιο δράσης «2ος κύκλος: Έκτακτη επιχορήγηση σε επιχειρήσεις κλάδου Γούνας» (άρθρο 122 του ν. 5043/2023)
12 Ενίσχυση για την κάλυψη εξόδων έκτακτου ελέγχου ηλεκτρικών εγκαταστάσεων για τους πληγέντες από τις πλημμύρες (προσθήκη στο άρθρο 36 ν.4508/2017 με το άρθρο 27 του ν. 5049/2023)
12. Τέλος στον υπο πίνακα 10Β
(Αφορολόγητα έσοδα για τα οποία δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 47 του ν. 4172/2013) του πίνακα 10: ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ επήλθαν οι ακόλουθες αλλαγές :

α) Διαγράφηκαν οι κωδικοί : 3,4,7,9,10,13β) προστέθηκαν οι κωδικοί :
→ 028 - Έκτακτη προσωρινή στήριξη σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που πλήττονται από τις επιπτώσεις της ρωσικής εισβολής (άρθρο 72 του ν.5016/2023)
→ 029 - Αποζημιώσεις λόγω επιβολής κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης, για τους φορείς εκμετάλλευσης του τομέα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, κ.α. (άρθρο 47 του ν.5035/2023)
→ 030 - Ενίσχυση για ζημιές σε φυτική παραγωγή και ζωικό κεφάλαιο λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων Σεπτεμβρίου 2023 (άρθρο 21 του ν. 5062/2023)


  Δείτε το σχετικό
widget του κόμβου για τις φορολογικές δηλώσεις 2024
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης