Αποτελέσματα live αναζήτησης

Τι είναι το ειδικό πληρεξούσιο που απαιτείται για την παραλαβή του κλειδάριθμου από τις Δ.Ο.Υ.

14 Δεκέμβριου 2010
Τι είναι το ειδικό πληρεξούσιο που απαιτείται για την παραλαβή του κλειδάριθμου από τις Δ.Ο.Υ.


Κωνσταντίνος Δημ. Γραβιάς
Πτυχιούχος Οικον. Παν/μιου Πειραιά
Λογιστής - Φοροτεχνικός


 Όπως όλοι μας γνωρίζουμε, από τις 6/12/2010  τέθηκε σε λειτουργία το νέο Taxisnet, το οποίο έχει ως στόχο να επεκτείνει, να βελτιώσει και να κάνει φιλικότερες και περισσότερο χρήσιμες τις υπάρχουσες ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Οι νέες υπηρεσίες θα τίθενται  σε λειτουργία σταδιακά και σε σύντομο χρονικό διάστημα οι χρήστες θα απολαμβάνουν όλες τις προσφερόμενες ηλεκτρονικές υπηρεσίες.
Τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Π.Σ. είναι τα παρακάτω:


« • Έγκριση της αίτησης στη Δ.Ο.Υ

Ο υποψήφιος χρήστης του TAXISnet μεταβαίνει στο τμήμα Μητρώου της Δ.Ο.Υ. και ζητά να λάβει τον κλειδάριθμο.    Απαιτείται η αυτοπρόσωπη παρουσία του χρήστη στη Δ.Ο.Υ. εφόσον πρόκειται για Φυσικό Πρόσωπο, είτε ο νόμιμος εκπρόσωπος για Νομικά Πρόσωπα και Ενώσεις Προσώπων. Το μόνο στοιχείο που απαιτείται είναι ο Α.Φ.Μ. και το έγγραφο ταυτοποίησης ( αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο, ταυτότητες των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας, κέντρο αλλοδαπών, ταυτότητα Ευρωπαϊκής Ένωσης, ταυτότητα Ομογενούς, Ειδικά Δελτία Πολιτικών Προσφύγων κ.λπ.) το οποίο πρέπει να είναι καταχωρημένο στο ΜΗΤΡΩΟ TAXIS .

Εξαιρούνται της αυτοπρόσωπης παρουσίας τα Φυσικά Πρόσωπα για τα οποία ο νόμος ορίζει εκπρόσωπο (ανήλικο, αντίκλητο για τον κάτοικο εξωτερικού, δικαστικό συμπαραστάτη κ.λπ.), καθώς και για τις μη εγκατεστημένες στην Ελλάδα επιχειρήσεις της ΕΕ. Για τα Φυσικά Πρόσωπα για τα οποία από το νόμο απαιτείται εκπροσώπηση, προσέρχεται ο εκπρόσωπός τους, τα στοιχεία του οποίου πρέπει να υπάρχουν καταχωρημένα στο ΜΗΤΡΩΟ TAXIS . Για τις μη εγκατεστημένες επιχειρήσεις της ΕΕ η διαδικασία θα ολοκληρώνεται απολύτως ηλεκτρονικά. Για τα Μη Φυσικά Πρόσωπα προσέρχεται ο νομίμως εκπροσωπών, τα στοιχεία του οποίου πρέπει να υπάρχουν καταχωρημένα στο ΜΗΤΡΩΟ TAXIS .

Για την περίπτωση που ένα Φυσικό Πρόσωπο ή ο νομίμως εκπροσωπών το Μη Φ.Π. αδυνατεί να προσέλθει στη Δ.Ο.Υ. για να παραλάβει τον κλειδάριθμο και να ολοκληρώσει τη διαδικασία πιστοποίησης, θα προσκομίζεται Ειδικό Πληρεξούσιο για τη συγκεκριμένη διαδικασία πιστοποίησης χρονικής διάρκειας τεσσάρων μηνών.
Ο υπάλληλος ανακτά από το σύστημα την αίτηση του φορολογούμενου και τα στοιχεία που υπάρχουν καταχωρημένα στο ΜΗΤΡΩΟ TAXIS . Το σύστημα επαναλαμβάνει τους ελέγχους που εκτελούνται κατά την υποβολή της αίτησης εγγραφής. Αν κάποιος έλεγχος αποτύχει, η αίτηση απορρίπτεται υποχρεωτικά.

Με την έγκριση της αίτησης εκτυπώνονται δύο βεβαιώσεις.

Η Βεβαίωση για τον χρήστη υπογράφεται από τον υπάλληλο της Δ.Ο.Υ. έγκρισης αίτησης εγγραφής και περιέχει έναν επιπλέον κωδικό (κλειδάριθμο), ο οποίος είναι απαραίτητος για την ενεργοποίηση του λογαριασμού του χρήστη (3 ο Βήμα).
Η Βεβαίωση για τη Δ.Ο.Υ. έγκρισης αίτησης εγγραφής υπογράφεται από τον χρήστη και τηρείται σε ειδικό φάκελο στο αρχείο της Δ.Ο.Υ. , ώστε σε περίπτωση που αμφισβητηθεί η υπογραφή του παραλήπτη να υπάρχει το πρωτότυπο έγγραφο. Στη Βεβαίωση για τη Δ.Ο.Υ. πιστοποίησης δεν αναγράφεται ο κλειδάριθμος.»


 Θέλουμε στο σημείο να δώσουμε κάποιες διευκρινίσεις για το τι πραγματικά είναι αυτό το ειδικό πληρεξούσιο  και ποιός είναι ο τύπος του, διότι σε πολλές Δ.Ο.Υ. έχει παρερμηνευτεί η έννοια και ο τύπος του πληρεξουσίου αυτού και ζητούν από τους φορολογούμενους να έχει τον τύπο του  συμβολαιογραφικού εγγράφου. Μάλιστα να τονίσουμε εδω ότι οι απαντήσεις που δίνονται από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Γ.Γ.Π.Σ. σε φορολογούμενους που επικοινωνούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι πως απαιτείται συμβολαιογραφικό έγγραφο. Η απάντηση αυτή όμως  δεν βρίσκει έρεισμα σε καμία διάταξη νόμου.
Για να μπορέσουμε να οδηγηθούμε σε ασφαλές συμπέρασμα για τον τύπο που πρέπει να έχει το ειδικό πληρεξούσιο, πρέπει να διαβάσουμε τα άρθρα 216 και 217 του Αστικού Κώδικα.

« Άρθρο 216
Πληρεξουσιότητα

Η εξουσία αντιπροσώπευσης παρέχεται με τη σχετική δικαιοπραξία (πληρεξουσιότητα).

Άρθρο 217

Η πληρεξουσιότητα μπορεί να δοθεί με δήλωση προς τον εξουσιοδοτούμενο ή προς τον τρίτο, με τον οποίο επιχειρείται η δικαιοπραξία.
Εφόσον δεν συνάγεται κάτι άλλο, η δήλωση υποβάλλεται στον τύπο που απαιτείται για τη δικαιοπραξία την οποία αφορά η πληρεξουσιότητα.»


Αν προσπαθήσουμε να ερμηνεύσουμε τις διατάξεις του άρθρου 217 θα καταλήξουμε στα εξής:  Εξαίρεση από την αρχή του ατύπου της πληρεξουσιότητας εισάγει η παρ. 2 του άρθρου αυτού. Σύμφωνα με την παρ. 2  η δήλωση πληρεξουσιότητας υποβάλλεται σε τύπο : α) όταν απαιτείται τύπος για τη δικαιοπραξία την οποία αφορά η πληρεξουσιότητα και β) όταν ο νόμος απαιτεί ρητώς κάτι τέτοιο όπως για παράδειγμα στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 830 του Α.Κ. (Ανώμαλη παρακαταθήκη: Η κατάθεση χρημάτων ή άλλων αντικαταστατών πραγμάτων, σε περίπτωση αμφιβολίας λογίζεται ως δάνειο, αν ο θεματοφύλακας έχει την εξουσία να τα χρησιμοποιεί. Σχετικά όμως με το χρόνο και τον τόπο της απόδοσης ισχύουν, σε περίπτωση αμφιβολίας, οι διατάξεις για την παρακαταθήκη. Ο θεματοφύλακας χρεογράφων δεν έχει εξουσία να τα διαθέτει, αν αυτή δεν του δόθηκε με έγγραφο και ρητά.), καθώς και στις διατάξεις του άρθρου 1848 του Α.Κ.   (Δήλωση αποποίησης: Η αποποίηση γίνεται με δήλωση στο γραμματέα του δικαστηρίου της κληρονομίας. Για αποποίηση που γίνεται με αντιπρόσωπο απαιτείται ειδική πληρεξουσιότητα με συμβολαιογραφικό έγγραφο. Το δημόσιο δεν μπορεί να αποποιηθεί την κληρονομία που του έχει επαχθεί εξ αδιαθέτου).

Άρα όταν θέλουμε να  δώσουμε  πληρεξουσιότητα σε κάποιον τρίτο προκειμένου ο πληρεξούσιος να αγοράσει ακίνητο, τότε το πληρεξούσιο πρέπει να  έχει τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου διότι και η δικαιοπραξία που αφορά (αγορά ακινήτου) απαιτεί συμβολαιογραφικό έγγραφο. Καταλαβαίνουμε ότι όταν ο νόμος επιβάλλει με ποινή ακυρότητας για κάποια δικαιοπραξία τον έγγραφο τύπο, πρέπει και η παροχή πληρεξουσιότητας για την κατάρτιση τέτοιας δικαιοπραξίας να υποβληθεί (επί ποινή ακυρότητας) στον ίδιο τύπο.

Μετά την παράθεση  όλων των ανωτέρω είναι σαφές ότι στην περίπτωση που εξετάζουμε δεν απαιτείται το ειδικό πληρεξούσιο που πρέπει να προσκομιστεί στη Δ.Ο.Υ. (αν δεν μπορεί να προσέλθει ο ίδιος ο φορολογούμενος ή ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας) να έχει τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου. Αρκεί ένα ιδιωτικό έγγραφο που ορίζει ρητώς τον πληρεξούσιο, τον ακριβή σκοπό της πληρεξουσιότητας  και την χρονική διάρκεια αυτής (τέσσερις μήνες στην προκειμένη περίπτωση). Να πούμε βέβαια ότι το έγγραφο αυτό πρέπει να προσκομιστεί σε κάποιο αστυνομικό τμήμα ή σε Κ.Ε.Π. προκειμένου να γίνει βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής.
Φρονούμε πως η Διοίκηση του Υ.Ο. πρέπει να ξαναδεί με προσοχή τις ισχύουσες διατάξεις του Α.Κ. και να δώσει σαφείς οδηγίες προς τους φορολογούμενους  ώστε να μην δημιουργηθούν προστριβές.
Για τη διευκόλυνση των αναγνωστών και των συναδέλφων λογιστών – φοροτεχνικών, παραθέτουμε δύο υποδείγματα (ένα που αφορά νομικά πρόσωπα κι ένα που αφορά φυσικά πρόσωπα)  τα οποία οι συνάδελφοι μπορούν να χρησιμοποιούν για τις συναλλαγές τους με τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ.


Σημείωση:

Σύμφωνα με την παράγραφο 2 της απόφασης ΠΟΛ.1119/24.5.2011, ορίστηκαν τα ακόλουθα:

"2. Επιπλέον και σε συνέχεια της ΠΟΛ.1186/21.12.2010 Α.Υ.Ο., αναφορικά το θέμα της παραλαβής του κλειδαρίθμου και με αφορμή ερωτήματα που υποβλήθηκαν στην υπηρεσία μας και τα διάφορα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί μεταξύ φορολογουμένων και Δ.Ο.Υ., διευκρινίζεται ότι, σε περιπτώσεις αδυναμίας αυτοπρόσωπης παρουσίας του φυσικού προσώπου ή του νομίμως εκπροσωπούντος το μη φυσικό πρόσωπο στην Δ.Ο.Υ., για την παραλαβή του κλειδαρίθμου (αντί του ειδικού πληρεξουσίου), αρκεί η προσκόμιση απλής εξουσιοδότησης για την παραλαβή του κλειδαρίθμου η οποία θα φέρει το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος από Αστυνομικό τμήμα ή Κ.Ε.Π. ή από οποιαδήποτε άλλη δημόσια αρχή που έχει το δικαίωμα αυτό και δεν απαιτείται να αναγράφεται σαν ειδικό πληρεξούσιο ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

Επισημαίνεται επίσης ότι και σε περίπτωση προσκόμισης γενικού συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να παραλαμβάνουν τον κλειδάριθμο από τις Δ.Ο.Υ.".               
                          

ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Το συγκεκριμένο έγγραφο έχει συνταχθεί βάσει των αποφάσεων του Υ.Ο. ΠΟΛ.1178/7.12.2010 και ΠΟΛ.1186/21.12.2010 και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από νομικά πρόσωπα (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε. κ.λπ.)

 

Εγώ ο / η υποφαινόμενος /η ………………………………………..………………………………………………………

του ……………………………………………..και της …………………………………………………………………………….

με αριθμό δελτίου  ταυτότητας  ……………………………….. και Α.Φ.Μ. ……….............................

νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας …………………………………με Α.Φ.Μ. ………………………………..

κάτοικος ………………………………………….οδός ………………………..………………………………………………..

δηλώνω τα εξής :

Δια του παρόντος μου διορίζω και εξουσιοδοτώ

τον / την…........………………………………………………………............................................................

με αριθμό δελτίου  ταυτότητας  ………………………………..  και Α.Φ.Μ. ………...........................

κάτοικο …………………………………. οδός ………………………..………………………………………………………….

ως πληρεξούσιο αντιπρόσωπό μου, όπως  αντ’  εμού και εξ’ ονόματος μου  προβεί στις πιο κάτω πράξεις:

 

 Όπως   προσέλθει στη Δ.Ο.Υ. ………………………και συγκεκριμένα στο τμήμα μητρώου αυτής, προκειμένου να υπογράψει  κάθε σχετικό έγγραφο, να  παραλάβει τον κλειδάριθμο και να ολοκληρώσει τη διαδικασία πιστοποίησης που απαιτείται,  έτσι ώστε η εταιρεία την οποία  νομίμως εκπροσωπώ  να έχει πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που προσφέρει το νέο TaxisNet .

 

Στην ………………………………………………..σήμερα  την ……/…../…….

Η  χρονική διάρκεια του παρόντος ορίζεται  σε 4 (τέσσερις) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής.

 

 

Ο / Η Πληρεξουσιοδοτών / ούσα

 

 

 

Ονοματεπώνυμο:     …………………………………………………..

 

 

 

 

Υπογραφή .....................................................................

 

 

Σημείωση :  Σύμφωνα με την απόφαση  του Υ.Ο. ΠΟΛ. 1186/21.12.2010 σε περιπτώσεις αδυναμίας αυτοπρόσωπης παρουσίας του νομίμως εκπροσωπούντος το μη φυσικό πρόσωπο  στη Δ.Ο.Υ., για την παραλαβή του κλειδαρίθμου απαιτείται η προσκόμιση ειδικού πληρεξουσίου –εγγράφου διάρκειας τεσσάρων μηνών, το οποίο θα φέρει το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος από Αστυνομικό τμήμα ή Κ.Ε.Π. ή από οποιαδήποτε άλλη δημόσια αρχή που έχει το δικαίωμα αυτό και δεν απαιτείται να είναι συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. 

Επίσης σύμφωνα με την απόφαση ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/903/10.2.2010 του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής  Διακυβέρνησης,  ζητήθηκε η πιστή εφαρμογή της εγκυκλίου του Υ.Ο. ΠΟΛ.1186/21.12.2010, δεδομένου ότι κοινός στόχος όλων των δημοσίων υπηρεσιών είναι η καλύτερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των πολιτών και της εμπιστοσύνης τους στη δράση της Δημόσιας Διοίκησης.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύνταξη και επιμέλεια κειμένου : Επιστημονική ομάδα TaxΗeaven

 

ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Το συγκεκριμένο έγγραφο έχει συνταχθεί βάσει των αποφάσεων του Υ.Ο. ΠΟΛ. 1178/7.12.2010 και ΠΟΛ.1186/21.12.2010 και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από φυσικά πρόσωπα επιτηδευματίες ή μη.  

 

Εγώ ο / η υποφαινόμενος /η ………………………………………..………………………………………………………

του ……………………………………………..και της …………………………………………………………………………….

με αριθμό δελτίου  ταυτότητας  ……………………………….. και Α.Φ.Μ. ……….............................

επάγγελμα ……………………………………………………………………………………………………………………………

κάτοικος ………………………………………….οδός ………………………..………………………………………………..

δηλώνω τα εξής :

Δια του παρόντος μου διορίζω και εξουσιοδοτώ

τον / την…........………………………………………………………............................................................

με αριθμό δελτίου  ταυτότητας  ………………………………..  και Α.Φ.Μ. ………...........................

κάτοικο …………………………………. οδός ………………………..………………………………………………………….

ως πληρεξούσιο αντιπρόσωπό μου, όπως  αντ’  εμού και εξ’ ονόματος μου  προβεί στις πιο κάτω πράξεις:

 

 Όπως   προσέλθει στη Δ.Ο.Υ. ………………………και συγκεκριμένα στο τμήμα μητρώου αυτής, προκειμένου να υπογράψει κάθε σχετικό έγγραφο, να  παραλάβει τον κλειδάριθμο και να ολοκληρώσει τη διαδικασία πιστοποίησης που απαιτείται, έτσι ώστε να έχω πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που προσφέρει το νέο TaxisNet .

 

Στην ………………………………………………..σήμερα  την ……/…../…….

Η  χρονική διάρκεια του παρόντος ορίζεται  σε 4 (τέσσερις) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής.

 

 

Ο / Η Πληρεξουσιοδοτών / ούσα

 

 

 

Ονοματεπώνυμο:     …………………………………………………..

 

 

 

 

Υπογραφή .....................................................................

 

 

Σημείωση :  Σύμφωνα με την απόφαση  του Υ.Ο. ΠΟΛ. 1186/21.12.2010 σε περιπτώσεις αδυναμίας αυτοπρόσωπης παρουσίας του του φυσικού προσώπου  στη Δ.Ο.Υ., για την παραλαβή του κλειδαρίθμου απαιτείται η προσκόμιση ειδικού πληρεξουσίου –εγγράφου διάρκειας τεσσάρων μηνών, το οποίο θα φέρει το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος από Αστυνομικό τμήμα ή Κ.Ε.Π. ή από οποιαδήποτε άλλη δημόσια αρχή που έχει το δικαίωμα αυτό και δεν απαιτείται να είναι συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. 

Επίσης σύμφωνα με την απόφαση ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/903/10.2.2010 του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής  Διακυβέρνησης,  ζητήθηκε η πιστή εφαρμογή της εγκυκλίου του Υ.Ο. ΠΟΛ.1186/21.12.2010, δεδομένου ότι κοινός στόχος όλων των δημοσίων υπηρεσιών είναι η καλύτερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των πολιτών και της εμπιστοσύνης τους στη δράση της Δημόσιας Διοίκησης.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύνταξη και επιμέλεια κειμένου : Επιστημονική ομάδα TaxΗeaven


-----------------------

Τα παραπάνω υποδείγματα μπορείτε να τα κατεβάσετε απο το συνημμένο αρχείο που βρίσκεται στα δεξιά του τίτλου του άρθρου.Θέλετε να δείτε τα σχόλια; Η προβολή των σχολίων απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies, επιλογή η οποία έχει απενεργοποιηθεί απο εσάς.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies πατώντας εδώ και να επιτρέψετε την προβολή των σχολίων σε κάθε άρθρο.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης