Αποτελέσματα live αναζήτησης

Clawback: Οι δόσεις και η διαδικασία είσπραξης για τη ρύθμιση 2021

16 Απρίλιου 2024 Σχόλια
Clawback: Οι δόσεις και η διαδικασία είσπραξης για τη ρύθμιση 2021
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 4 λεπτάΜε τη νέα απόφαση 72/28-03-2024 καθορίζονται οι δόσεις, η διαδικασία είσπραξης και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη ρύθμιση ποσών αυτόματης επιστροφής (clawback) των παρόχων υγείας της παραγράφου 1 του άρθρου 100 του ν. 4172/2013 του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας για το έτος 2021.

Αναλυτικά η απόφαση:

Άρθρο 1
Ένταξη στη Ρύθμιση


1. Οι ανείσπρακτες οφειλές clawback του άρθρου 100 του ν. 4172/2013 των παρόχων/προμηθευτών υπηρεσιών υγείας για το έτος 2021 εντάσσονται σε ρύθμιση καταβολής δόσεων.

2. Ως ανείσπρακτη οφειλή ορίζεται το ποσό εκείνο που υφίσταται κατά το χρόνο γνωστοποίησης του ύψους και του πλήθους των δόσεων στον πάροχο προμηθευτή υπηρεσιών υγείας από τον ΕΟΠΥΥ και ειδικότερα, για το έτος 2021, η διαφορά των προεισπραχθέντων ποσών clawback από το συνολικό οφειλόμενο ποσό σύμφωνα με το άρθρου 100 του ν. 4172/2013 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 34 του ν. 4958/2022 (Α’ 142) και τα οριζόμενα στη παρούσα απόφαση.
Για την ένταξη του παρόχου-προμηθευτή υπηρεσιών υγείας στη ρύθμιση, απαιτείται σχετική αίτηση η οποία υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΟΠΥΥ. Σε περιπτώσεις στις οποίες δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης, ο ενδιαφερόμενος δύναται να υποβάλλει τη σχετική αίτηση στην Περιφερειακή Διεύθυνση (ΠΕ.ΔΙ) στην χωρική αρμοδιότητα της οποίας ανήκει. Στην εν λόγω αίτηση πρέπει να αναφέρεται ότι ο πάροχοςπρομηθευτής υπηρεσιών υγείας επιθυμεί την ένταξη του στη ρύθμιση οφειλών από clawback έτους 2021. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης ορίζεται 1 (ένας) μήνας από την έναρξη σε παραγωγική λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΟΠΥΥ και η οποία θα γίνει γνωστή με σχετική ανάρτηση στον ιστότοπο του ΕΟΠΥΥ (www.eopyy.gov.gr).
 
3. Σε περίπτωση που ο πάροχος δεν υποβάλλει αίτηση για υπαγωγή στην εν λόγω ρύθμιση το ποσό:
α. Συμψηφίζεται εις ολόκληρον με οφειλές του ΕΟΠΥΥ, σε περίπτωση που ο υπόχρεος είναι συμβεβλημένος πάροχος με τον ΕΟΠΥΥ.
β. Καταβάλλεται εις ολόκληρον σε μια δόση, εντός 30 ημερολογιακών ημερών σε περίπτωση που ο υπόχρεος είναι μη συμβεβλημένος πάροχος/προμηθευτής με τον ΕΟΠΥΥ. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της ανωτέρω προθεσμίας το ποσό αναζητείται μέσω ΚΕΔΕ.

4. Σε περίπτωση που υφίσταται ποσό οφειλής του παρόχου προς τον Οργανισμό σε αναστολή είσπραξης (με δικαστική απόφαση) κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης, το ποσό αυτό δεν εντάσσεται στη ρύθμιση. Με την ολοκλήρωση των ένδικων μέσων, λόγω των οποίων προήλθε και η αναστολή είσπραξης, το ποσό οφειλής που θα προκύψει εντάσσεται στην παρούσα ρύθμιση. Το πλήθος των δόσεων, σε αυτή την περίπτωση, ορίζεται ως το πλήθος των υπολειπόμενων δόσεων και για τους λοιπούς παρόχους (που δεν είχαν αναστολή είσπραξης).

Άρθρο 2
Καταβολή Δόσεων


1. Η καταβολή των δόσεων διενεργείται μηνιαία (α) με συμψηφισμό, στην περίπτωση συμβεβλημένων με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. παρόχων, ή (β) με ηλεκτρονική καταβολή με την χρήση μοναδικού κωδικού πληρωμής, στην περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, ο πάροχος/προμηθευτής υπηρεσιών υγείας δεν είναι συμβεβλημένος με τον Οργανισμό κατά τον κρίσιμο χρόνο καταβολής της δόσης.

2. Η πρώτη δόση της ρύθμισης είναι καταβλητέα μέσα σε είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες από την γνωστοποίηση του ύψους της υπολειπόμενης οφειλής, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος edapy του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα εκάστου επόμενου μηνός.

Άρθρο 3
Αριθμός Δόσεων


1. Το πλήθος των δόσεων για την διαφορά των προεισπραχθέντων ποσών clawback από το συνολικό οφειλόμενο ποσό clawback εισπράττεται σε εκατόν είκοσι (120) άτοκες μηνιαίες δόσεις.

2. Το ελάχιστο ποσό της μηνιαίας δόσης ορίζεται σε € 50. Σε περίπτωση που το ποσό της μηνιαίας δόσης υπολείπεται της ελάχιστης δόσης ύψους 50€, τότε αναπροσαρμόζεται ο συνολικός αριθμός των δόσεων ώστε να πληρείται ο όρος της ελάχιστης δόσης του ως άνω ποσού.

Άρθρο 4
Απαλλαγές από Προσαυξήσεις, Πρόσθετους Φόρους, Τόκους και Πρόστιμα


1. Οι οφειλές που εντάσσονται στο παρόν πρόγραμμα απαλλάσσονται από προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν. Ο οφειλέτης τυγχάνει κατ’ αναλογική εφαρμογή, των ευεργετημάτων του άρθρου 11 του ν. 4321/2015, μετά την εκούσια καταβολή της πρώτης δόσης. Αν ο οφειλέτης απολέσει το ευεργέτημα της ρύθμισης, δυνάμει του άρθρου 5 της παρούσας, τα μέτρα που έχουν ανασταλεί συνεχίζονται.

2. Η καταβολή των δόσεων της ρύθμισης δύναται να πραγματοποιείται μέσω εντολής αυτόματης χρέωσης λογαριασμού με την υποβολή σχετικής αίτησης του οφειλέτη σε φορέα είσπραξης. Οι υπαχθείσες στη ρύθμιση οφειλές δεν επιβαρύνονται με προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσμης καταβολής.

Άρθρο 5
Απώλεια της Ρύθμισης


Σε περίπτωση μη έγκαιρης καταβολής μίας (1) δόσης, καθώς και της οποιασδήποτε εκπρόθεσμης καταβολής τρέχουσας υποχρέωσης προς τον ΕΟΠΥΥ, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και εφεξής, παύει αυτόματα η ισχύς της παρούσας ρύθμισης. Στην περίπτωση αυτή, οι τυχόν ανεξόφλητες οφειλές καθίστανται ληξιπρόθεσμες και βεβαιώνονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί δημοσίων εσόδων.

Άρθρο 6
Τελικές Διατάξεις


1. Σε έκτακτες περιπτώσεις που για οποιαδήποτε αιτία δεν εμφανίζονται στο πληροφοριακό σύστημα οι πληρωμές που έχουν διενεργηθεί στους φορείς είσπραξης, ο αιτών οφείλει να προσκομίζει στην αρμόδια Διεύθυνση Οικονομικών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. το σχετικό παραστατικό πληρωμής.

Δείτε την απόφαση στο αρχείο του κόμβου
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης