Αποτελέσματα live αναζήτησης

Νόμος 5102/2024 - Στο ΦΕΚ ο νόμος με τη διάταξη για τη χορήγηγη ασφαλιστικής ικανότητας για οφειλές έως 100 ευρώ

13 Απρίλιου 2024 Σχόλια
Νόμος 5102/2024 -  Στο ΦΕΚ ο νόμος με τη διάταξη για τη χορήγηγη ασφαλιστικής ικανότητας για οφειλές έως 100 ευρώ
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 1 λεπτάΔημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο νόμος 5102/2024 Δράσεις δημόσιας υγείας - Ρυθμίσεις για την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις.

Υπενθυμίζεται ότι στο νόμο αυτό μεταξύ άλλων περιέχονται διατάξεις όπως


  Άρθρο 58 - Προσδιορισμός ύψους οφειλής για χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας από τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης -Προσθήκη παρ. 8Α στο άρθρο 41 του ν. 4387/2016

Στο άρθρο 41 του ν. 4387/2016 (Α' 85), περί ασφαλιστικών εισφορών υγειονομικής περίθαλψης, προστίθεται παρ. 8Α ως εξής:
«8Α. Για τη χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας από τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) δεν λαμβάνονται υπόψη καθυστερούμενες, ληξιπρόθεσμες ή βεβαιωμένες βασικές οφειλές του ασφαλισμένου στον e-Ε.Φ.Κ.Α μέχρι του ποσού των εκατό (100) ευρώ. Οφειλές που υπερβαίνουν το ποσό του πρώτου εδαφίου τακτοποιούνται με εξόφληση ή ρύθμιση τμηματικής καταβολής, προκειμένου να χορηγηθεί ασφαλιστική ικανότητα.»

  Άρθρο 70 Παράταση προθεσμίας διευκόλυνσης πρόσβασης σε χρηματοδότηση των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών και παράταση δυνατότητας έγγραφης υποβολής των αιτήσεων υπαγωγής ακίνητης περιουσίας -Τροποποίηση του άρθρου εικοστού τρίτου της από 13 Απριλίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και παρ. 6 άρθρου 2Α ν. 4061/2012

  Άρθρο 74 Καταργούμενες διατάξεις
..
2. Το άρθρο 30 του ν. 3846/2010 (Α' 66), περί υποχρέωσης των Ιδιωτικών Μονάδων Χρόνιας Αιμοκάθαρσης που λειτουργούν βάσει του π.δ. 225/2000 (Α' 194) καταβολής του πέντε τοις εκατό (5%) των νοσηλίων που εισπράττουν στο Δημόσιο, καταργείται από την 1η.7.2023. Καταβληθέντα, από 1ης.7.2023 μέχρι και την έναρξη ισχύος του παρόντος, ποσά δύνανται να επιστρέφονται ή να συμψηφίζονται με οφειλές προς το Δημόσιο, σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν. 4978/2022, Α' 190).
O browser δεν υποστηρίζει pdf viewεr. Κατεβάστε την απόφαση από εδώ:Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης