Αποτελέσματα live αναζήτησης

Γενική Εισαγγελέας Medina: Το Δικαστήριο πρέπει να ακυρώσει την απόφαση ότι το Ηνωμένο Βασίλειο χορήγησε παράνομες φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax rulings» σε ορισμένους πολυεθνικούς ομίλους μεταξύ 2013 και 2018

11 Απρίλιου 2024 Σχόλια
Γενική Εισαγγελέας Medina: Το Δικαστήριο πρέπει να ακυρώσει την απόφαση ότι το Ηνωμένο Βασίλειο χορήγησε παράνομες φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax rulings» σε ορισμένους πολυεθνικούς ομίλους μεταξύ 2013 και 2018
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 4 λεπτά


ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Λουξεμβούργο, 11 Απριλίου 2024

Προτάσεις του γενικού εισαγγελέα σε συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-555/22 P, C-556/22 P και C-564/22 P | Ηνωμένο Βασίλειο κατά Επιτροπής κ.λπ

Γενικός Εισαγγελέας Medina: Το Δικαστήριο πρέπει να ακυρώσει την απόφαση της Επιτροπής που διαπιστώνει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο χορήγησε παράνομες φορολογικές αποφάσεις (φορολογικά πλεονεκτήματα σε ορισμένους πολυεθνικούς ομίλους) μεταξύ 2013 και 2018


Τόσο η Επιτροπή όσο και το Γενικό Δικαστήριο υπέπεσαν σε πλάνη περί το δίκαιο όταν θεώρησαν ότι οι κανόνες της Ελεγχόμενης Αλλοδαπής Εταιρείας (CFC), αντί του γενικού συστήματος φορολογίας εταιρειών του Ηνωμένου Βασιλείου στο σύνολό τους, ήταν το σωστό πλαίσιο αναφοράς για την εξέταση του εάν είχε χορηγηθεί επιλεκτικό πλεονέκτημα

Με απόφαση της 2ας Απριλίου 20191, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπίστωσε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο είχε χορηγήσει από το 2013 έως το 2018 παράνομη κρατική ενίσχυση σε ορισμένους πολυεθνικούς ομίλους μέσω φορολογικών πλεονεκτημάτων. Πράγματι, έκρινε ότι το ΗΒ απάλλαξε αδικαιολόγητα αυτές τις ομάδες από ένα φορολογικό καθεστώς που στόχευε στη φοροαποφυγή.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, οι κανόνες της Ελεγχόμενης Αλλοδαπής Εταιρείας (CFC) του Ηνωμένου Βασιλείου είχαν ως στόχο να εμποδίσουν τις εταιρείες του ΗΒ να χρησιμοποιούν μια θυγατρική, που εδρεύει σε χαμηλή ή καθόλου φορολογική δικαιοδοσία, για να αποφύγουν τη φορολόγηση στο ΗΒ. Επέτρεψαν στις φορολογικές αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου να ανακατανείμουν όλα τα κέρδη που εκτρέπονται τεχνητά σε μια υπεράκτια θυγατρική πίσω στη μητρική εταιρεία του Ηνωμένου Βασιλείου, όπου θα μπορούσε να φορολογηθεί αναλόγως.

Ωστόσο, μεταξύ 2013 και 2018, οι κανόνες CFC περιελάμβαναν μια εξαίρεση για ορισμένα χρηματοδοτικά έσοδα (δηλαδή πληρωμές τόκων που λαμβάνονται από δάνεια) πολυεθνικών ομίλων που δραστηριοποιούνται στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η Επιτροπή θεώρησε μέρος αυτής της απαλλαγής χρηματοδότησης ομίλου (GFE) ως παράνομο φορολογικό πλεονέκτημα. Διέταξε το ΗΒ να το ανακτήσει από τους δικαιούχους του.

Το Ηνωμένο Βασίλειο και η εταιρεία ITV προσέβαλαν την απόφαση της Επιτροπής ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με απόφαση της 8ης Ιουνίου 2022, το Γενικό Δικαστήριο απέρριψε τις προσφυγές τους.

Το Ηνωμένο Βασίλειο, η ITV και δύο εταιρείες του Ομίλου Χρηματιστηρίου του Λονδίνου προσέφυγαν στο Δικαστήριο.

Στη σημερινή γνωμοδότησή της, η γενική εισαγγελέας Laila Medina προτείνει στο Δικαστήριο να ακυρώσει την απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου και να ακυρώσει την απόφαση της Επιτροπής.

Προκειμένου να καθοριστεί εάν ένα εθνικό μέτρο συνιστά κρατική ενίσχυση, η Επιτροπή πρέπει, μεταξύ άλλων, να αποδείξει ότι το μέτρο παρέχει επιλεκτικό πλεονέκτημα στους δικαιούχους. Προκειμένου να χαρακτηριστεί ένα φορολογικό μέτρο ως επιλεκτικό», η Επιτροπή πρέπει να ξεκινήσει προσδιορίζοντας το σύστημα αναφοράς, δηλαδή το «κανονικό» φορολογικό σύστημα που ισχύουν στο οικείο κράτος. Στη συνέχεια, η Επιτροπή οφείλει να αποδείξει ότι το επίμαχο μέτρο παρεκκλίνει από το εν λόγω σύστημα αναφοράς, διότι κάνει διαφοροποίηση μεταξύ επιχειρήσεων σε συγκρίσιμη κατάσταση.

Κατά τον καθορισμό του πλαισίου αναφοράς για τους σκοπούς της εφαρμογής του άρθρου 107 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ στα φορολογικά μέτρα, η Επιτροπή υποχρεούται, καταρχήν, να αποδεχθεί την ερμηνεία των σχετικών διατάξεων του εθνικού δικαίου που δίνονται από το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος στο πλαίσιο ανταλλαγής επιχειρημάτων μεταξύ του εν λόγω κράτους και της Επιτροπής. Η ερμηνεία της Επιτροπής θα υπερισχύει της ερμηνείας του κράτους μέλους μόνο εάν η Επιτροπή μπορεί να αποδείξει ότι η τελευταία αυτή ερμηνεία είναι προδήλως ασυμβίβαστη με τη διατύπωση και τους στόχους των επίμαχων εθνικών διατάξεων.

Μετά από μια λεπτομερή αξιολόγηση των διατάξεων του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου, ο γενικός εισαγγελέας καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το Γενικό Δικαστήριο και η Επιτροπή υπέπεσαν σε πλάνη περί το δίκαιο όταν θεώρησαν ότι οι κανόνες CFC αποτελούσαν το σωστό πλαίσιο αναφοράς για την εξέταση του κατά πόσον είχε χορηγηθεί επιλεκτικό πλεονέκτημα. Αντίθετα, το σωστό πλαίσιο αναφοράς θα έπρεπε να ήταν το γενικό σύστημα φορολογίας εταιρειών του Ηνωμένου Βασιλείου. Οι κανόνες CFC αποτελούν μέρος αυτού του συστήματος και δεν μπορούν να αποκοπούν από αυτό. Έτσι, το Γενικό Δικαστήριο υπέπεσε σε σφάλμα αφαιρώντας ένα σύνολο κανόνων (τους κανόνες CFC) από το ευρύτερο νομοθετικό του πλαίσιο (το γενικό σύστημα φορολογίας εταιρειών).

Πράγματι, οι κανόνες CFC μπορούν να γίνουν πλήρως κατανοητοί μόνο όταν εξετάζεται το σύστημα φορολογίας εταιρειών του Ηνωμένου Βασιλείου στο σύνολό του. Κατά τον γενικό εισαγγελέα, στο πλαίσιο του καθορισμού του πλαισίου αναφοράς, η Επιτροπή και το Γενικό Δικαστήριο δεν προέβησαν σε αντικειμενική εξέταση του περιεχομένου, της δομής και των πραγματικών αποτελεσμάτων των εφαρμοστέων κανόνων βάσει του οικείου εθνικού δικαίου. Επομένως, το σφάλμα που έγινε στον καθορισμό του πλαισίου αναφοράς ακυρώνει αναγκαστικά το σύνολο της ανάλυσης επιλεκτικότητας.


1Απόφαση (ΕΕ) 2019/1352 της Επιτροπής της 2ας Απριλίου 2019 σχετικά με την κρατική ενίσχυση SA.44896 που εφαρμόστηκε από το Ηνωμένο Βασίλειο σχετικά με τον Όμιλο CFC
Εξαίρεση χρηματοδότησης; βλέπε επίσης ανακοινωθέν τύπου της Επιτροπής IP/19/1948 της ίδιας ημέρας.

2Απόφαση της 8ης Ιουνίου 2022, Ηνωμένο Βασίλειο και ITV κατά Επιτροπής (T-363/19 και T-456/19).Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης