Αποτελέσματα live αναζήτησης

Η Ρουμανία θα συνεχίσει να περιορίζει το δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ επί των εισροών για δαπάνες που σχετίζονται με οχήματα που δεν χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για επιχειρηματικούς σκοπούς

Η Ρουμανία θα συνεχίσει να περιορίζει το δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ επί των εισροών για δαπάνες που σχετίζονται με οχήματα που δεν χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για επιχειρηματικούς σκοπούς
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 15 λεπτά


Σύμφωνα με το άρθρο 395 παράγραφος 1 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ, της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (στο εξής: οδηγία ΦΠΑ) 1 , το Συμβούλιο, αποφασίζοντας ομόφωνα έπειτα από πρόταση της Επιτροπής, μπορεί να επιτρέπει σε κάθε κράτος μέλος να θεσπίζει ειδικά μέτρα παρέκκλισης από τις διατάξεις της εν λόγω οδηγίας, για λόγους απλούστευσης των διαδικασιών επιβολής του ΦΠΑ ή πρόληψης ορισμένων μορφών φοροδιαφυγής ή φοροαποφυγής.

Με επιστολή που πρωτοκολλήθηκε στην Επιτροπή στις 14 Σεπτεμβρίου 2023, η Ρουμανία ζήτησε παράταση της παρέκκλισης από το άρθρο 168 και το άρθρο 26 παράγραφος 1 στοιχείο α) της οδηγίας ΦΠΑ, προκειμένου να συνεχίσει να περιορίζει το δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ επί των εισροών για δαπάνες που σχετίζονται με αυτοκίνητα οχήματα που δεν χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για επιχειρηματικούς σκοπούς και να απαλλάσσει τους υποκειμένους στον φόρο από την υποχρέωση να αντιμετωπίζουν την ιδιωτική χρήση των εν λόγω οχημάτων ως παροχή υπηρεσιών εξ επαχθούς αιτίας. Σύμφωνα με το άρθρο 395 παράγραφος 2 της οδηγίας ΦΠΑ, η Επιτροπή ενημέρωσε τα άλλα κράτη μέλη, με επιστολή της 9ης Νοεμβρίου 2023, σχετικά με το αίτημα που υπέβαλε η Ρουμανία. Με επιστολή της 10ης Νοεμβρίου 2023, η Επιτροπή κοινοποίησε στη Ρουμανία ότι διέθετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την εκτίμηση του αιτήματος.

1.ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

•Αιτιολόγηση και στόχοι της πρότασης


Στο άρθρο 168 της οδηγίας ΦΠΑ προβλέπεται ότι κάθε υποκείμενος στον φόρο έχει δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ που επιβάλλεται σε αγορές πραγματοποιούμενες για τις ανάγκες των φορολογούμενων πράξεών του. Σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 1 στοιχείο α) της ίδιας οδηγίας, η χρησιμοποίηση αγαθού, το οποίο ανήκει στην επιχείρηση, για ίδιες ανάγκες εξομοιώνεται με παροχή υπηρεσιών εξ επαχθούς αιτίας, εφόσον το αγαθό αυτό δημιούργησε δικαίωμα προς έκπτωση του ΦΠΑ. Το σύστημα αυτό επιτρέπει την ανάκτηση του αρχικώς εκπεσθέντος ΦΠΑ όσον αφορά την ιδιωτική χρήση.

Στην περίπτωση των επιβατικών αυτοκινήτων, το σύστημα αυτό είναι δύσκολο να εφαρμοστεί, ιδίως επειδή είναι δύσκολη η διάκριση μεταξύ ιδιωτικής και επιχειρηματικής χρήσης. Η τήρηση λογιστικών στοιχείων, εφόσον προβλέπεται, συνεπάγεται πρόσθετη επιβάρυνση τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τη διοίκηση όσον αφορά τη διατήρηση των στοιχείων και τον έλεγχό τους.

Βάσει της εκτελεστικής απόφασης 2012/232/ΕΕ του Συμβουλίου 2 επετράπη στη Ρουμανία να εφαρμόσει ειδικό μέτρο που περιορίζει σε 50 % το δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ που επιβάλλεται για την αγορά, την ενδοκοινοτική απόκτηση, την εισαγωγή, την ενοικίαση ή χρηματοδοτική μίσθωση οδικών μηχανοκίνητων οχημάτων, καθώς και για δαπάνες που συνδέονται με τα οχήματα αυτά, συμπεριλαμβανομένης της αγοράς καυσίμων, εφόσον τα εν λόγω οχήματα δεν χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για επιχειρηματικούς σκοπούς. Το ειδικό μέτρο δεν εφαρμόστηκε στα οδικά μηχανοκίνητα οχήματα μέγιστης επιτρεπόμενης μάζας φορτίου άνω των 3 500 χιλιογράμμων ή άνω των εννέα θέσεων συμπεριλαμβανομένης της θέσης του οδηγού. Επιπλέον, ορισμένες κατηγορίες οχημάτων εξαιρέθηκαν ρητά από τον περιορισμό αυτό του δικαιώματος έκπτωσης, όπως οχήματα που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για επείγοντα περιστατικά, για ασφάλεια, προστασία ή για ιδιωτικές υπηρεσίες ταχυδρομείου, οχήματα που χρησιμοποιούνται από πωλητές και αντιπροσώπους προμηθειών, οχήματα που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά επιβατών και ταξί, οχήματα που χρησιμοποιούνται ως εκπαιδευτικά οχήματα από σχολές οδηγών, οχήματα που χρησιμοποιούνται για ενοικίαση ή χρηματοδοτική μίσθωση ή που χρησιμοποιούνται ως βασικά προϊόντα για εμπορικούς σκοπούς. Ταυτόχρονα, οι υποκείμενοι στον φόρο απαλλάχθηκαν από την υποχρέωση δήλωσης στοιχείων για την επιβολή του ΦΠΑ επί της ιδιωτικής χρήσης οδικού μηχανοκίνητου οχήματος, όταν αυτό υπέκειτο στον εν λόγω περιορισμό. Η περίοδος ισχύος των εν λόγω ειδικών μέτρων παρατάθηκε με την εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2015/156 του Συμβουλίου, της 27ης Ιανουαρίου 2015 3 , έως τις 31 Δεκεμβρίου 2017, με την εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2017/2012 του Συμβουλίου, της 7ης Νοεμβρίου 2017 4 , έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020 και με την εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2020/1262 του Συμβουλίου, της 4ης Σεπτεμβρίου 2020 5 , έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Η Ρουμανία ζήτησε να παραταθεί η άδεια περιορισμού της αρχικής έκπτωσης σε καθορισμένο ποσοστό και, ως αντάλλαγμα, να απαλλάξει τις επιχειρήσεις από την υποχρέωση δήλωσης στοιχείων για την επιβολή ΦΠΑ επί της ιδιωτικής χρήσης. Η Ρουμανία ενημέρωσε την Επιτροπή ότι οι λόγοι παράτασης των ειδικών μέτρων είναι, σε γενικές γραμμές, οι ίδιοι με εκείνους που περιγράφονται στο αρχικό αίτημα. Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 της εκτελεστικής απόφασης 2012/232/ΕΕ του Συμβουλίου, η Ρουμανία υπέβαλε έκθεση σχετικά με το όριο έκπτωσης που εφάρμοσε. Η Ρουμανία υποστηρίζει ότι τα ειδικά μέτρα εκπλήρωσαν τον ρόλο τους. Η παρέκκλιση είναι μια απλούστευση που καταργεί την υποχρέωση για τον υποκείμενο στον φόρο να τηρεί στοιχεία σχετικά με τα διανυθέντα χιλιόμετρα που σχετίζονται με την επιχειρηματική χρήση και τα διανυθέντα χιλιόμετρα που σχετίζονται με την ιδιωτική χρήση του οχήματος. Αυτό το ειδικό μέτρο που περιορίζει το δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την πρόληψη της φοροδιαφυγής, η οποία θα μπορούσε να προκύψει από την καταγραφή λιγότερων διανυθέντων χιλιομέτρων από εκείνα που πραγματικά διανύθηκαν για προσωπική χρήση.

Σύμφωνα με την έκθεση που υπέβαλε η Ρουμανία, όπως απαιτείται από την εκτελεστική απόφαση 2012/232/ΕΕ του Συμβουλίου, το ποσοστό των μικρών επιχειρήσεων με λιγότερους από εννέα εργαζομένους στη Ρουμανία είναι υψηλό: το 99,7 % όλων των ενεργών επιχειρήσεων στον βιομηχανικό τομέα, στον κατασκευαστικό τομέα ή στον τομέα των υπηρεσιών το 2021 ήταν μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις· εξάλλου, οι ενεργές επιχειρήσεις με έως εννέα εργαζομένους αντιπροσώπευαν το 91,1 % του συνόλου των ενεργών οικονομικών και κοινωνικών φορέων στους εν λόγω τομείς. Η Ρουμανία υποστηρίζει ότι, στην πράξη, ένα αυτοκίνητο που ανήκει σε τέτοιες επιχειρήσεις χρησιμοποιείται συχνά τόσο για επιχειρηματικές δραστηριότητες όσο και για προσωπικούς σκοπούς.

Βάσει των ανωτέρω, η Ρουμανία αναφέρει ότι ο περιορισμός στο 50 % του δικαιώματος έκπτωσης του ΦΠΑ εξακολουθεί να αντικατοπτρίζει τη συνολική επιχειρηματική και ιδιωτική χρήση των οχημάτων από υποκειμένους στον φόρο στη Ρουμανία και ότι, ως εκ τούτου, το όριο αυτό θα πρέπει να εξακολουθήσει να θεωρείται κατάλληλο.

Λαμβανομένου υπόψη του θετικού αντικτύπου των ειδικών μέτρων στον διοικητικό φόρτο τόσο των φορολογουμένων όσο και των φορολογικών αρχών και στην πρόληψη της φοροδιαφυγής, προτείνεται να εγκριθεί η εφαρμογή των ειδικών μέτρων.

Τα ειδικά μέτρα θα πρέπει να περιοριστούν χρονικά έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026, ώστε να καταστεί δυνατή η επανεξέταση της αναγκαιότητας και της αποτελεσματικότητάς τους και να προσδιοριστεί αν ο περιορισμός του 50 % εξακολουθεί να απηχεί ορθά τη συνολική κατανομή μεταξύ επιχειρηματικής και ιδιωτικής χρήσης. Κάθε αίτηση παράτασης θα πρέπει να συνοδεύεται από έκθεση η οποία θα περιλαμβάνει επανεξέταση του ποσοστού που εφαρμόζεται. Η εν λόγω έκθεση θα πρέπει να αποσταλεί στην Επιτροπή με την αίτηση παράτασης έως τις 31 Μαρτίου 2026.

•Συνέπεια με τις ισχύουσες διατάξεις στον τομέα πολιτικής

Παρόμοιες παρεκκλίσεις όσον αφορά το δικαίωμα έκπτωσης έχουν χορηγηθεί και σε άλλα κράτη μέλη.

Το άρθρο 176 της οδηγίας ΦΠΑ ορίζει ότι το Συμβούλιο καθορίζει τις δαπάνες οι οποίες δεν παρέχουν δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ. Έως τότε, τα κράτη μέλη μπορούν να διατηρήσουν τις εξαιρέσεις που ίσχυαν την 1η Ιανουαρίου 1979. Συνεπώς, υπάρχουν ορισμένες διατάξεις «αναστολής» που περιορίζουν το δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ όσον αφορά τα επιβατικά αυτοκίνητα.

Κατά παρέκκλιση από προηγούμενες πρωτοβουλίες για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με τις κατηγορίες δαπανών που μπορεί να υπόκεινται σε περιορισμό όσον αφορά το δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ 6 , η εν λόγω παρέκκλιση είναι σκόπιμη εν αναμονή της εναρμόνισης των εν λόγω κανόνων σε επίπεδο ΕΕ.

2.ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ, ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑ

•Νομική βάση

Άρθρο 395 της οδηγίας ΦΠΑ.

•Επικουρικότητα (σε περίπτωση μη αποκλειστικής αρμοδιότητας)

Λαμβανομένης υπόψη της διάταξης της οδηγίας ΦΠΑ στην οποία βασίζεται η πρόταση, δεν εφαρμόζεται η αρχή της επικουρικότητας.

•Αναλογικότητα

Η απόφαση αφορά άδεια που χορηγείται σε κράτος μέλος κατόπιν αιτήματός του και ουδόλως συνιστά υποχρέωση.

Δεδομένου του περιορισμένου πεδίου εφαρμογής της παρέκκλισης, τα ειδικά μέτρα είναι ανάλογα προς τον επιδιωκόμενο σκοπό, δηλαδή την απλούστευση της είσπραξης του φόρου και την παρεμπόδιση ορισμένων μορφών φοροδιαφυγής ή φοροαποφυγής. Ειδικότερα, δεδομένου ότι οι επιχειρήσεις ενδέχεται να δηλώνουν χαμηλότερο ΦΠΑ από τον πράγματι οφειλόμενο, και ότι ο έλεγχος των δεδομένων για τα διανυθέντα χιλιόμετρα είναι επαχθής για τις φορολογικές αρχές, ο περιορισμός κατά 50 % θα συμβάλει στην απλούστευση της διαδικασίας είσπραξης του ΦΠΑ σε συγκεκριμένους τομείς και θα παρεμποδίσει τη φοροδιαφυγή, μεταξύ άλλων, μέσω της τήρησης ανακριβών λογιστικών στοιχείων.

Η παρέκκλιση είναι επίσης χρονικά περιορισμένη και θα πρέπει να εκπονηθεί έκθεση σχετικά με τη λειτουργία και την αποτελεσματικότητα των μέτρων σε περίπτωση που η Ρουμανία επιθυμεί να παρατείνει τα ειδικά μέτρα.

•Επιλογή της νομικής πράξης

Προτεινόμενη πράξη: εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου.

Βάσει του άρθρου 395 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, η παρέκκλιση από τους κοινούς κανόνες ΦΠΑ είναι δυνατή μόνο με την έγκριση του Συμβουλίου, το οποίο αποφασίζει ομόφωνα κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής. Η εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου είναι το πλέον κατάλληλο νομικό μέσο, δεδομένου ότι μπορεί να απευθύνεται σε μεμονωμένο κράτος μέλος.

3.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ, ΤΩΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΜΕ ΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

•Διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη


Η παρούσα πρόταση βασίζεται σε αίτημα της Ρουμανίας και αφορά μόνο το εν λόγω κράτος μέλος.

•Συλλογή και χρήση εμπειρογνωσίας

Δεν υπήρξε ανάγκη εξωτερικής εμπειρογνωσίας.

•Εκτίμηση επιπτώσεων


Η πρόταση αποσκοπεί στην καταπολέμηση της αποφυγής του ΦΠΑ και την απλούστευση της διαδικασίας επιβολής του φόρου. Συνεπώς, έχει δυνητικά θετικό αποτέλεσμα τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τις διοικήσεις. Η πρόταση υποβλήθηκε από τη Ρουμανία ως κατάλληλο μέτρο και είναι ανάλογη με άλλες παρελθούσες και υφιστάμενες παρεκκλίσεις.

4.ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Η πρόταση δεν έχει αρνητικές επιπτώσεις στον ενωσιακό προϋπολογισμό.

5.ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η πρόταση περιλαμβάνει ρήτρα λήξης ισχύος· η ισχύς των ειδικών μέτρων λήγει αυτόματα στις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Σε περίπτωση που η Ρουμανία εξετάσει το ενδεχόμενο νέας παράτασης των ειδικών μέτρων πέραν του 2026, θα πρέπει να υποβάλει στην Επιτροπή, το αργότερο έως τις 31 Μαρτίου 2026, έκθεση η οποία θα περιλαμβάνει επανεξέταση του μέγιστου ποσοστού, συνοδευόμενη από το αίτημα παράτασης.

Πρόταση

2024/0085 (NLE)

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία επιτρέπεται στη Ρουμανία να εφαρμόσει ειδικά μέτρα κατά παρέκκλιση του άρθρου 26 παράγραφος 1 στοιχείο α) και του άρθρου 168 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας


ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την οδηγία 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας 7 , και ιδίως το άρθρο 395 παράγραφος 1,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)Το άρθρο 168 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ προβλέπει ότι ο υποκείμενος στον φόρο έχει το δικαίωμα να εκπίπτει από τον φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) που οφείλεται ή καταβάλλεται στο οικείο κράτος μέλος τον ΦΠΑ που επιβάλλεται για αγαθά που του παραδίδονται και υπηρεσίες που του παρέχονται και χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες των φορολογούμενων πράξεών του. Δυνάμει του άρθρου 26 παράγραφος 1 στοιχείο α) της εν λόγω οδηγίας, η χρησιμοποίηση αγαθού, το οποίο ανήκει στην επιχείρηση, για τις ίδιες ανάγκες του υποκείμενου στον φόρο ή του προσωπικού του ή, γενικότερα, για σκοπούς ξένους προς την επιχείρησή του, εφόσον το αγαθό αυτό δημιούργησε δικαίωμα προς ολική ή μερική έκπτωση του ΦΠΑ, εξομοιώνεται με παροχή υπηρεσιών εξ επαχθούς αιτίας.

(2)Με την εκτελεστική απόφαση 2012/232/ΕΕ του Συμβουλίου 8 , επιτράπηκε στην Ρουμανία να περιορίσει σε 50 % το δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ που επιβάλλεται για την αγορά, την ενδοκοινοτική απόκτηση, την εισαγωγή, την ενοικίαση ή τη χρηματοδοτική μίσθωση ορισμένων οδικών μηχανοκίνητων οχημάτων, καθώς και του ΦΠΑ που επιβάλλεται στις δαπάνες που αφορούν τα οχήματα αυτά, όταν τα εν λόγω οχήματα δεν χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για επιχειρηματικούς σκοπούς, και να απαλλάσσει τους υποκειμένους στον φόρο από την υποχρέωση να εξομοιώνουν τη χρήση των εν λόγω οχημάτων για σκοπούς ξένους προς την επιχείρησή τους με παροχή υπηρεσιών εξ επαχθούς αιτίας δυνάμει του άρθρου 26 παράγραφος 1 στοιχείο α) της οδηγίας 2006/112/ΕΚ.

(3)Με επιστολή που πρωτοκολλήθηκε στην Επιτροπή στις 14 Σεπτεμβρίου 2023, η Ρουμανία ζήτησε την άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 395 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο της οδηγίας 2006/112/ΕΚ, να συνεχίσει να εφαρμόζει τα ειδικά μέτρα παρέκκλισης από το άρθρο 26 παράγραφος 1 στοιχείο α) και το άρθρο 168 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ, προκειμένου να περιορίσει το δικαίωμα έκπτωσης όσον αφορά τις δαπάνες για ορισμένα οδικά μηχανοκίνητα οχήματα που δεν χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για επιχειρηματικούς σκοπούς και να απαλλάσσει τους υποκειμένους στον φόρο από την υποχρέωση να εξομοιώνουν τη χρήση των εν λόγω οχημάτων για σκοπούς ξένους προς την επιχείρησή τους με παροχή υπηρεσιών εξ επαχθούς αιτίας (στο εξής: ειδικά μέτρα).

(4)Σύμφωνα με το άρθρο 395 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2006/112/ΕΚ, η Επιτροπή διαβίβασε το αίτημα που υποβλήθηκε από τη Ρουμανία στα άλλα κράτη μέλη με επιστολές της 9ης Νοεμβρίου 2023. Με επιστολή της 10ης Νοεμβρίου 2023, η Επιτροπή κοινοποίησε στη Ρουμανία ότι διέθετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την εκτίμηση του αιτήματος.

(5)Δυνάμει του άρθρου 4 παράγραφος 2 της εκτελεστικής απόφασης 2012/232/ΕΕ, η Ρουμανία υπέβαλε στην Επιτροπή, μαζί με το αίτημα παράτασης, έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της εν λόγω εκτελεστικής απόφασης. Με βάση τις διαθέσιμες επί του παρόντος πληροφορίες, η Ρουμανία δηλώνει ότι το όριο του 50 % εξακολουθεί να είναι δικαιολογημένο και ενδεδειγμένο.

(6)Τα ειδικά μέτρα που εγκρίθηκαν με την εκτελεστική απόφαση 2012/232/ΕΕ έληξαν στις 31 Δεκεμβρίου 2023. Λαμβανομένης υπόψη της θετικής επίπτωσης που έχουν τα μέτρα τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τις διοικήσεις, κρίνεται σκόπιμο να επιτραπούν τα ειδικά μέτρα.

(7)Τα ειδικά μέτρα θα πρέπει να περιορίζονται στον αναγκαίο χρόνο για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς τους και της καταλληλότητας του ποσοστού του περιορισμού. Συνεπώς, θα πρέπει να επιτραπεί στη Ρουμανία να εφαρμόσει τα ειδικά μέτρα έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

(8)Τα ειδικά μέτρα είναι ανάλογα προς τους επιδιωκόμενους στόχους, δηλαδή την απλούστευση των διαδικασιών επιβολής του φόρου ή πρόληψης ορισμένων τύπων φοροδιαφυγής ή φοροαποφυγής, δεδομένου ότι περιορίζονται ως προς τον χρόνο και το πεδίο εφαρμογής. Επιπλέον, τα ειδικά μέτρα δεν ενέχουν τον κίνδυνο μετατόπισης της απάτης σε άλλους τομείς ή σε άλλα κράτη μέλη.

(9)Στην περίπτωση που η Ρουμανία κρίνει ότι είναι αναγκαία παράταση των ειδικών μέτρων πέραν του 2026, θα πρέπει να υποβάλει αίτημα παράτασης στην Επιτροπή έως τις 31 Μαρτίου 2026, μαζί με έκθεση η οποία να περιλαμβάνει επανεξέταση του ποσοστού του περιορισμού που εφαρμόστηκε επί του δικαιώματος έκπτωσης ΦΠΑ.

(10)Σύμφωνα με πληροφορίες που παρείχε η Ρουμανία, τα ειδικά μέτρα θα έχουν αμελητέα μόνο επίπτωση στο συνολικό ποσό των φορολογικών εσόδων που εισπράττει η Ρουμανία στο στάδιο της τελικής κατανάλωσης και δεν θα έχουν αρνητικές επιπτώσεις στους ιδίους πόρους της Ένωσης που προέρχονται από τον ΦΠΑ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1


Κατά παρέκκλιση του άρθρου 168 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ, επιτρέπεται στη Ρουμανία να περιορίσει σε 50% το δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ που επιβάλλεται για την αγορά, την ενδοκοινοτική απόκτηση, την εισαγωγή, την ενοικίαση ή χρηματοδοτική μίσθωση οδικών μηχανοκίνητων οχημάτων καθώς και του ΦΠΑ που επιβαρύνει τις δαπάνες που συνδέονται με τα οχήματα αυτά, εφόσον το όχημα δεν χρησιμοποιείται αποκλειστικά για επιχειρηματικούς σκοπούς.

Άρθρο 2

Το άρθρο 1 δεν εφαρμόζεται στα οδικά μηχανοκίνητα οχήματα μέγιστης επιτρεπόμενης μάζας φορτίου άνω των 3 500 χιλιογράμμων ή άνω των εννέα θέσεων συμπεριλαμβανομένης της θέσης του οδηγού.

1.Το άρθρο 1 δεν εφαρμόζεται στις ακόλουθες κατηγορίες οδικών μηχανοκίνητων οχημάτων:

α)οχήματα τα οποία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για επείγοντα περιστατικά, για ασφάλεια, προστασία και για ιδιωτικές υπηρεσίες ταχυδρομείου·

β)οχήματα τα οποία χρησιμοποιούνται από πωλητές και αντιπροσώπους προμηθειών·

γ)οχήματα τα οποία χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά επιβατών επ’ αμοιβή, συμπεριλαμβανομένων των ταξί·

δ)οχήματα τα οποία χρησιμοποιούνται για την παροχή αμειβόμενων υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων της ενοικίασης και των μαθημάτων οδήγησης που προσφέρουν οι σχολές οδηγών·

ε)οχήματα τα οποία χρησιμοποιούνται για ενοικίαση ή χρηματοδοτική μίσθωση·

στ)οχήματα τα οποία χρησιμοποιούνται ως βασικά προϊόντα για εμπορικούς σκοπούς.

Άρθρο 3


Κατά παρέκκλιση του άρθρου 26 παράγραφος 1 στοιχείο α) της οδηγίας 2006/112/ΕΚ, επιτρέπεται στη Ρουμανία να μην εξομοιώνει με παροχή υπηρεσιών εξ επαχθούς αιτίας την ιδιωτική χρήση από υποκείμενο σε φόρο ή το προσωπικό του, ή γενικότερα, για σκοπούς άλλους από εκείνους της επιχείρησής του, οχήματος για το οποίο εφαρμόζεται ο περιορισμός που αναφέρεται στο άρθρο 1 της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 4

Η Ρουμανία κοινοποιεί στην Επιτροπή τα εθνικά μέτρα εφαρμογής των ειδικών μέτρων παρέκκλισης που αναφέρονται στα άρθρα 1 και 3.

Άρθρο 5

1. Η παρούσα απόφαση παράγει αποτελέσματα από την ημερομηνία της κοινοποίησής της.

2. Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται έως την 31η Δεκεμβρίου 2026.

3. Εάν η Ρουμανία κρίνει ότι είναι αναγκαία παράταση των ειδικών μέτρων που προβλέπονται στα άρθρα 1 και 3, υποβάλλει αίτημα παράτασης στην Επιτροπή έως τις 31 Μαρτίου 2026, μαζί με έκθεση η οποία περιλαμβάνει επανεξέταση του ποσοστού του περιορισμού που εφαρμόστηκε επί του δικαιώματος έκπτωσης ΦΠΑ βάσει της παρούσας απόφασης.  

Άρθρο 6

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στη Ρουμανία.

Βρυξέλλες,

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος


(1) EE L 347 της 11.12.2006, σ. 1.
(2) Εκτελεστική απόφαση 2012/232/ΕΕ του Συμβουλίου, της 26ης Απριλίου 2012, που επιτρέπει στη Ρουμανία να εφαρμόσει μέτρα κατά παρέκκλιση του άρθρου 26 παράγραφος 1 στοιχείο α) και του άρθρου 168 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (ΕΕ L 117 της 1.5.2012, σ. 7).
(3) Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2015/156 του Συμβουλίου, της 27ης Ιανουαρίου 2015, για την παράταση της περιόδου ισχύος της εκτελεστικής απόφασης 2012/232/ΕΕ με την οποία επιτρέπεται στη Ρουμανία να εφαρμόσει μέτρα κατά παρέκκλιση του άρθρου 26 παράγραφος 1 στοιχείο α) και του άρθρου 168 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (ΕΕ L 26 της 31.1.2015, σ. 27).
(4) Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2017/2012 του Συμβουλίου, της 7ης Νοεμβρίου 2017, για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης 2012/232/ΕΕ με την οποία επιτρέπεται στη Ρουμανία να εφαρμόσει μέτρα κατά παρέκκλιση του άρθρου 26 παράγραφος 1 στοιχείο α) και του άρθρου 168 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (ΕΕ L 292 της 10.11.2017, σ. 57).
(5) Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2020/1262 του Συμβουλίου της 4ης Σεπτεμβρίου 2020 για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης 2012/232/ΕΕ, που επιτρέπει στη Ρουμανία να εφαρμόσει μέτρα κατά παρέκκλιση του άρθρου 26 παράγραφος 1 στοιχείο α) και του άρθρου 168 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (ΕΕ L 296 της 10.9.2020, σ. 6).
(6) COM (2004) 728 final - Πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου που τροποποιεί την οδηγία 77/388/ΕΟΚ με σκοπό την απλούστευση των υποχρεώσεων που απορρέουν από το φόρο προστιθεμένης αξίας (ΕΕ C 24 της 29.1.2005, σ. 10), που αποσύρθηκε στις 21 Μαΐου 2014 (ΕΕ C 153 της 21. 5. 2014, σ. 3).
(7) ΕΕ L 347 της 11.12.2006, σ. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/112/oj.
(8) Εκτελεστική απόφαση 2012/232/ΕΕ του Συμβουλίου, της 26ης Απριλίου 2012, που επιτρέπει στη Ρουμανία να εφαρμόσει μέτρα κατά παρέκκλιση του άρθρου 26 παράγραφος 1 στοιχείο α) και του άρθρου 168 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (ΕΕ L 117 της 1.5.2012, σ. 7, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2012/232/oj).Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης