Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αυξάνει το όριο απαλλαγής ΦΠΑ στα 50.000 ευρώ η Λετονία

Αυξάνει το όριο απαλλαγής ΦΠΑ στα 50.000 ευρώ η Λετονία
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 20 λεπτά

Σύμφωνα με το άρθρο 395 παράγραφος 1 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας 1 (στο εξής: οδηγία ΦΠΑ), το Συμβούλιο, αποφασίζοντας ομόφωνα έπειτα από πρόταση της Επιτροπής, μπορεί να επιτρέπει σε κάθε κράτος μέλος να θεσπίζει ειδικά μέτρα παρέκκλισης από τις διατάξεις της εν λόγω οδηγίας, για λόγους απλούστευσης των διαδικασιών επιβολής του φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) ή πρόληψης ορισμένων τύπων φοροδιαφυγής ή φοροαποφυγής.

Σύμφωνα με την εκτελεστική απόφαση 2017/2408 του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2017 2 , όπως τροποποιήθηκε με την εκτελεστική απόφαση 2020/1261 του Συμβουλίου, της 4ης Σεπτεμβρίου 2020 3 , επιτρέπεται επί του παρόντος στη Λετονία να εφαρμόσει, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024, ειδικό μέτρο παρέκκλισης από το άρθρο 287 της οδηγίας ΦΠΑ προκειμένου να απαλλάσσει από τον ΦΠΑ τους υποκείμενους στον φόρο των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει το ποσό των 40 000 EUR.

Με επιστολή που πρωτοκολλήθηκε στην Επιτροπή στις 14 Δεκεμβρίου 2023, η Λετονία ζήτησε την άδεια να αυξήσει το όριο του προαναφερόμενου υφιστάμενου μέτρου σε 50 000 EUR από την 1η Ιανουαρίου 2024 έως την 31η Δεκεμβρίου 2024.

Σύμφωνα με το άρθρο 395 παράγραφος 2 της οδηγίας ΦΠΑ, η Επιτροπή, με επιστολή της 16ης Ιανουαρίου 2024, ενημέρωσε τα άλλα κράτη μέλη σχετικά με το αίτημα της Λετονίας. Με επιστολή της 17ης Ιανουαρίου 2024, η Επιτροπή γνωστοποίησε στη Λετονία ότι είχε στη διάθεσή της όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την εκτίμηση του αιτήματος.


1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

• Αιτιολόγηση και στόχοι της πρότασης


Το κεφάλαιο 1 του τίτλου XII της οδηγίας ΦΠΑ παρέχει στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να θεσπίζουν ειδικό καθεστώς για τις μικρές επιχειρήσεις, το οποίο περιλαμβάνει δυνατότητα απαλλαγής από τον ΦΠΑ των υποκείμενων στον φόρο με ετήσιο κύκλο εργασιών που δεν υπερβαίνει ένα ορισμένο όριο. Όσοι υποκείμενοι στον φόρο δικαιούνται την εν λόγω απαλλαγή δεν οφείλουν να χρεώνουν ΦΠΑ για τις παραδόσεις ή παροχές που πραγματοποιούν και, επομένως, δεν έχουν δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ επί των εισροών τους.

Σύμφωνα με το άρθρο 287 σημείο 10 της οδηγίας για τον ΦΠΑ, η Λετονία μπορεί να απαλλάσσει από τον ΦΠΑ τους υποκείμενους στον φόρο των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει το ισόποσο των 17 200 EUR σε εθνικό νόμισμα, με βάση τον συντελεστή μετατροπής κατά την ημερομηνία προσχώρησής της. Δυνάμει της εκτελεστικής απόφασης 2010/584/ΕΕ του Συμβουλίου 4 , επιτράπηκε στη Λετονία να εφαρμόζει υψηλότερο όριο και, ως εκ τούτου, να απαλλάσσει από τον ΦΠΑ τους υποκείμενους στον φόρο των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τις 50 000 EUR. Το μέτρο αυτό παρατάθηκε με την εκτελεστική απόφαση 2014/796/ΕΕ του Συμβουλίου 5 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2017. Με την εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2017/2408 του Συμβουλίου 6 , επιτράπηκε στη Λετονία να παρατείνει το μέτρο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020 και, ταυτόχρονα, να μειώσει το όριο απαλλαγής από 50 000 EUR σε 40 000 EUR. Τέλος, με την εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2020/1261 του Συμβουλίου, επιτράπηκε στη Λετονία να συνεχίσει να εφαρμόζει το ειδικό μέτρο έως την 31η Δεκεμβρίου 2024.

Σύμφωνα με τις λετονικές αρχές, το ειδικό μέτρο διευκολύνει την είσπραξη του ΦΠΑ και παρέχει στη Λετονία τη δυνατότητα να απλουστεύσει τις διοικητικές διαδικασίες για τις μικρές επιχειρήσεις και, ως εκ τούτου, να μειώσει τον διοικητικό φόρτο για τις εν λόγω επιχειρήσεις.

Επιπλέον, οι λετονικές αρχές αναφέρουν ότι το μέσο ποσοστό πληθωρισμού στη Λετονία ήταν 17,3 % το 2022 και 9 % το 2023, γεγονός που είχε σημαντικό αντίκτυπο στη συνολική οικονομική κατάσταση, συμπεριλαμβανομένης της οικονομικής δραστηριότητας των μικρών επιχειρήσεων. Ο πληθωρισμός αυξάνει επίσης τον κύκλο εργασιών των επιχειρήσεων δεδομένου ότι αυξάνονται οι τιμές των αγαθών και των υπηρεσιών, με αποτέλεσμα οι μικρές επιχειρήσεις να προσεγγίζουν το όριο απαλλαγής από τον ΦΠΑ. Η αύξηση του ορίου απαλλαγής από τον ΦΠΑ σε 50 000 EUR θα μετριάσει τις επιπτώσεις του πληθωρισμού στις μικρές επιχειρήσεις και θα είναι σύμφωνη με τον στόχο της απαλλαγής, δηλ. τη μείωση του διοικητικού φόρτου που συνεπάγεται η συμμόρφωση με τους κανόνες ΦΠΑ για τις μικρές επιχειρήσεις.

Οι λετονικές αρχές αναφέρουν επιπλέον ότι θα πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη ότι αρκετά κράτη μέλη της ΕΕ έχουν αυξήσει σημαντικά τα όρια απαλλαγής από τον ΦΠΑ τα τελευταία χρόνια (ιδίως η Βουλγαρία σε 51 130 EUR, η Τσεχική Δημοκρατία σε 85 000 EUR και η Ουγγαρία σε 71 500 EUR). Επιπλέον η Λιθουανία έχει επίσης καθορίσει το όριο απαλλαγής από τον ΦΠΑ σε 55 000 EUR από την 1η Ιανουαρίου 2024.

Το ειδικό μέτρο, το οποίο απλοποιεί τις υποχρεώσεις των μικρών επιχειρήσεων, συνάδει με τους στόχους που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τις μικρές επιχειρήσεις, όπως ορίζονται στην ανακοίνωση της Επιτροπής «Προτεραιότητα στις μικρές επιχειρήσεις — Μια “Small Business Act” για την Ευρώπη».

Το ειδικό μέτρο είναι προαιρετικό για τους υποκείμενους στον φόρο. Ως εκ τούτου, οι μικρές επιχειρήσεις των οποίων ο κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει το όριο θα διατηρήσουν τη δυνατότητα να ασκούν το δικαίωμά τους να εφαρμόζουν το κανονικό καθεστώς ΦΠΑ.

Σύμφωνα με τις λετονικές αρχές, η αύξηση του ορίου απαλλαγής από τον ΦΠΑ σε 50 000 EUR θα οδηγήσει σε μείωση των εσόδων από τον ΦΠΑ κατά 4,6 εκατ. EUR ετησίως και, συνεπώς, θα έχει αμελητέα επίπτωση στα έσοδα από τον ΦΠΑ του κράτους μέλους που εισπράττονται στο στάδιο της τελικής κατανάλωσης.

Με βάση τα ανωτέρω, είναι σκόπιμο να επιτραπεί στη Λετονία να αυξήσει το όριο απαλλαγής από τον ΦΠΑ σε 50 000 EUR και να εφαρμόσει το ειδικό μέτρο έως την 31η Δεκεμβρίου 2024.

•Συνέπεια με τις ισχύουσες διατάξεις στον τομέα πολιτικής

Το ειδικό μέτρο συνάδει με την οδηγία (ΕΕ) 2020/285 7 για την τροποποίηση των άρθρων 281 έως 294 της οδηγίας ΦΠΑ σχετικά με το ειδικό καθεστώς για τις μικρές επιχειρήσεις, η οποία προέκυψε από το σχέδιο δράσης για τον ΦΠΑ 8 και αποσκοπεί στη δημιουργία ενός σύγχρονου, απλουστευμένου καθεστώτος για τις επιχειρήσεις αυτές. Συγκεκριμένα, το μέτρο στοχεύει στη μείωση του κόστους συμμόρφωσης με το καθεστώς ΦΠΑ και των στρεβλώσεων του ανταγωνισμού τόσο στο εσωτερικό της χώρας όσο και σε επίπεδο ΕΕ, στον περιορισμό των αρνητικών επιπτώσεων από την επιβολή ορίου, καθώς και στη διευκόλυνση της συμμόρφωσης και της παρακολούθησης των επιχειρήσεων από τις φορολογικές διοικήσεις. Θα αρχίσει να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 2025.

Επιπλέον, το όριο των 50 000 EUR συνάδει με την οδηγία (ΕΕ) 2020/285, στον βαθμό που επιτρέπει στα κράτη μέλη να καθορίζουν το όριο του ετήσιου κύκλου εργασιών που απαιτείται για την απαλλαγή από τον ΦΠΑ σε επίπεδο που δεν υπερβαίνει τις 85 000 EUR (ή το αντίστοιχο ποσό σε εθνικό νόμισμα).

Παρόμοιες παρεκκλίσεις, οι οποίες απαλλάσσουν από τον ΦΠΑ τους υποκείμενους στον φόρο των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει ένα ορισμένο όριο, έχουν χορηγηθεί σε άλλα κράτη μέλη. Για τη Φινλανδία 9 έχει εγκριθεί όριο 15 000 EUR· για τις Κάτω Χώρες 10 και το Βέλγιο 11 έχει εκριθεί όριο 25 000 EUR· για τη Μάλτα 12 όριο 30 000 EUR· για το Λουξεμβούργο 13 όριο 35 000 EUR· για την Πολωνία 14 και την Εσθονία 15 έχει εγκριθεί όριο 40 000 EUR· για την Κροατία 16 όριο 45 000 EUR· για τη Σλοβενία 17 όριο 50 000 EUR· για τη Βουλγαρία 18 όριο 51 130 EUR· για τη Λιθουανία 19 όριο 55 000 EUR· για την Ουγγαρία 20 όριο 71 500 EUR· για την Τσεχία 21 και την Ιταλία 22 όριο 85 000 EUR· και για τη Ρουμανία 23 όριο 88 500 EUR.

Οι παρεκκλίσεις από την οδηγία ΦΠΑ θα πρέπει πάντοτε να ισχύουν για περιορισμένο διάστημα, ώστε να καθίσταται δυνατή η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων τους. Η συμπερίληψη ημερομηνίας λήξης ισχύος του ειδικού μέτρου στις 31 Δεκεμβρίου 2024, όπως ζήτησε η Λετονία, ευθυγραμμίζεται με τις απαιτήσεις της οδηγίας (ΕΕ) 2020/285. Η οδηγία αυτή προβλέπει την 1η Ιανουαρίου 2025 ως την ημερομηνία κατά την οποία τα κράτη μέλη θα πρέπει να εφαρμόσουν τις εθνικές διατάξεις τις οποίες οφείλουν να θεσπίσουν προκειμένου να συμμορφωθούν με αυτήν.

Συνεπώς, το προτεινόμενο μέτρο είναι σύμφωνο με τις διατάξεις της οδηγίας ΦΠΑ.

•Συνέπεια με άλλες πολιτικές της Ένωσης

Η Επιτροπή τονίζει σταθερά την ανάγκη θέσπισης απλούστερων κανόνων για τις μικρές επιχειρήσεις. Εν προκειμένω, η Επιτροπή εξέδωσε τον Μάρτιο του 2020 «Στρατηγική για τις ΜΜΕ με στόχο μια βιώσιμη και ψηφιακή Ευρώπη» 24 , βάσει της οποίας δεσμεύεται να συνεχίσει τις εργασίες της για τη μείωση της επιβάρυνσης των ΜΜΕ. Ο στόχος της μείωσης της κανονιστικής επιβάρυνσης των ΜΜΕ συνιστά έναν από τους πυλώνες της εν λόγω στρατηγικής. Το ειδικό αυτό μέτρο είναι σύμφωνο με τους εν λόγω στόχους, όσον αφορά τους δημοσιονομικούς κανόνες. Συνάδει επίσης με το σχέδιο δράσης του 2020 για δίκαιη και απλή φορολόγηση που στηρίζει τη στρατηγική ανάκαμψης 25 , στο οποίο αναγνωρίζεται ότι το κόστος φορολογικής συμμόρφωσης παραμένει υψηλό στην ΕΕ και ότι το εν λόγω κόστος συμμόρφωσης είναι συνήθως σημαντικά υψηλότερο για τις μικρές απ’ ό,τι για τις μεγάλες επιχειρήσεις.

2.ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ, ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑ

•Νομική βάση

Άρθρο 395 της οδηγίας ΦΠΑ.

•Επικουρικότητα (σε περίπτωση μη αποκλειστικής αρμοδιότητας)

Όσον αφορά τη διάταξη της οδηγίας ΦΠΑ στην οποία βασίζεται, η πρόταση εμπίπτει στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνεπώς, δεν έχει εφαρμογή η αρχή της επικουρικότητας.

•Αναλογικότητα

Η απόφαση αφορά έγκριση που χορηγείται σε κράτος μέλος κατόπιν αιτήματός του και ουδόλως συνιστά υποχρέωση.

Δεδομένου του περιορισμένου πεδίου εφαρμογής της παρέκκλισης, το ειδικό μέτρο είναι ανάλογο προς τον επιδιωκόμενο σκοπό, δηλαδή την απλούστευση της είσπραξης του φόρου προς όφελος των μικρών υποκείμενων στον φόρο αλλά και της φορολογικής διοίκησης.

•Επιλογή της νομικής πράξης

Ως νομική πράξη προτείνεται η εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου.

Βάσει του άρθρου 395 της οδηγίας ΦΠΑ, παρέκκλιση από τους κοινούς κανόνες ΦΠΑ είναι δυνατή μόνο κατόπιν έγκρισης του Συμβουλίου, το οποίο αποφασίζει ομόφωνα έπειτα από πρόταση της Επιτροπής. Καταλληλότερη νομική πράξη είναι η εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου, διότι μπορεί να απευθύνεται σε μεμονωμένο κράτος μέλος.

3.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ, ΤΩΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΜΕ ΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

•Διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη


Δεν πραγματοποιήθηκε διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη. Η παρούσα πρόταση βασίζεται σε αίτημα της Λετονίας και αφορά μόνο το συγκεκριμένο κράτος μέλος.

•Εκτίμηση επιπτώσεων

Η πρόταση εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου αποσκοπεί στην αύξηση του υφιστάμενου ορίου απαλλαγής από 40 000 EUR σε 50 000 EUR. Η εν λόγω αύξηση του ορίου είναι ένα μέτρο απλούστευσης το οποίο καταργεί πολλές υποχρεώσεις όσον αφορά τον ΦΠΑ για τις επιχειρήσεις με ετήσιο κύκλο εργασιών που δεν υπερβαίνει το εν λόγω όριο. Ως εκ τούτου, θα έχει θετικό αντίκτυπο στη μείωση του διοικητικού φόρτου τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τη φορολογική διοίκηση, χωρίς σημαντική επίπτωση στα συνολικά έσοδα από τον ΦΠΑ. Λόγω του περιορισμένου πεδίου εφαρμογής της παρέκκλισης και της περιορισμένης χρονικά εφαρμογής της, οι επιπτώσεις του μέτρου θα είναι σε κάθε περίπτωση περιορισμένες.

Σύμφωνα με τις λετονικές αρχές, η αύξηση του ορίου απαλλαγής από τον ΦΠΑ σε 50 000 EUR θα έχει ως αποτέλεσμα μείωση των εσόδων από τον ΦΠΑ κατά 4,6 εκατ. EUR ετησίως και, ως εκ τούτου, θα έχει αμελητέα επίπτωση στα έσοδα από τον ΦΠΑ.

Το ειδικό μέτρο θα είναι προαιρετικό για τους υποκείμενους στον φόρο. Οι υποκείμενοι στον φόρο θα μπορούν να επιλέξουν την υπαγωγή στο κανονικό καθεστώς του ΦΠΑ σύμφωνα με το άρθρο 290 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ.

•Θεμελιώδη δικαιώματα

Η πρόταση δεν έχει επιπτώσεις στην προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων.

4.ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ


Μετά την έναρξη ισχύος του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2021/769 του Συμβουλίου, της 30ής Απριλίου 2021, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1553/89 για το ομοιόμορφο οριστικό καθεστώς είσπραξης των ιδίων πόρων που προέρχονται από το φόρο επί της προστιθέμενης αξίας 26 , η Λετονία δεν θα προβεί σε υπολογισμό της αντισταθμιστικής αποζημίωσης όσον αφορά τις καταστάσεις του ιδίου πόρου που προέρχεται από τον ΦΠΑ για το οικονομικό έτος 2021 και εξής.

Πρόταση 2024/0083(NLE)

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ που επιτρέπει στη Δημοκρατία της Λετονίας να εφαρμόσει ειδικό μέτρο παρέκκλισης από το άρθρο 287 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας, και καταργεί την εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2017/2408


ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την οδηγία 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας 27 , και ιδίως το άρθρο 395 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)Σύμφωνα με το άρθρο 287 σημείο 10 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ, η Δημοκρατία της Λετονίας (στο εξής: Λετονία) μπορεί να απαλλάσσει από τον φόρο προστιθέμενης αξίας (στο εξής: ΦΠΑ) τους υποκείμενους στον φόρο των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει το ισόποσο των 17 200 EUR σε εθνικό νόμισμα, με βάση τον συντελεστή μετατροπής που ίσχυε κατά την ημερομηνία προσχώρησής της.

(2)Με την εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2017/2408 του Συμβουλίου 28 , όπως τροποποιήθηκε με την εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2020/1261 του Συμβουλίου 29 , επετράπη στη Λετονία να συνεχίσει να εφαρμόζει ειδικό μέτρο παρέκκλισης από το άρθρο 287 σημείο 10 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ προκειμένου να απαλλάσσει από τον ΦΠΑ τους υποκείμενους στον φόρο των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει το ποσό των 40 000 EUR, έως την 31η Δεκεμβρίου 2024 (στο εξής: αρχικό ειδικό μέτρο).

(3)Με επιστολή που πρωτοκολλήθηκε στην Επιτροπή στις 14 Δεκεμβρίου 2023, η Λετονία ζήτησε την άδεια να αυξήσει το όριο του αρχικού ειδικού μέτρου σε 50 000 EUR από την 1η Ιανουαρίου 2024 έως την 31η Δεκεμβρίου 2024 (στο εξής: ειδικό μέτρο).

(4)Δυνάμει του άρθρου 395 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2006/112/ΕΚ, η Επιτροπή διαβίβασε το αίτημα της Λετονίας στα άλλα κράτη μέλη με επιστολή της 16ης Ιανουαρίου 2024. Με επιστολή της 17ης Ιανουαρίου 2024, η Επιτροπή γνωστοποίησε στη Λετονία ότι διέθετε όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για την εκτίμηση του αιτήματος.

(5)Το ειδικό μέτρο συνάδει με την οδηγία (ΕΕ) 2020/285 του Συμβουλίου 30 , η οποία αποσκοπεί στη μείωση του φόρτου συμμόρφωσης στον τομέα του ΦΠΑ για τις μικρές επιχειρήσεις και στον μετριασμό των στρεβλώσεων του ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά, και θα τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2025.

(6)Το ειδικό μέτρο θα παραμείνει προαιρετικό για τους υποκείμενους στον φόρο, δεδομένου ότι δύνανται πάντοτε να επιλέξουν την υπαγωγή στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ δυνάμει του άρθρου 290 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ.

(7)Βάσει των πληροφοριών που προσκόμισε η Λετονία, το ειδικό μέτρο θα έχει αμελητέα μόνο επίπτωση στο συνολικό ποσό των φορολογικών εσόδων που εισπράττει η Λετονία στο στάδιο της τελικής κατανάλωσης.

(8)Μετά την έναρξη ισχύος του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2021/769 του Συμβουλίου 31 την 1η Ιανουαρίου 2021, η Λετονία δεν θα προβεί σε υπολογισμό της αντισταθμιστικής αποζημίωσης όσον αφορά τις καταστάσεις του ιδίου πόρου που βασίζεται στον ΦΠΑ για το οικονομικό έτος 2021 και εξής.

(9)Η εφαρμογή του ειδικού μέτρου θα πρέπει να ισχύει για περιορισμένο διάστημα. Το χρονικό διάστημα θα πρέπει να είναι επαρκές ώστε να επιτρέψει στην Επιτροπή να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα και την καταλληλότητα του ορίου. Επιπλέον, δεδομένου ότι οι διατάξεις για τον καθορισμό των ορίων που προβλέπονται στο άρθρο 284 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία (ΕΕ) 2020/285, πρέπει να μεταφερθούν στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024 και να εφαρμοστούν από την 1η Ιανουαρίου 2025, είναι σκόπιμο να επιτραπεί στη Λετονία να εφαρμόσει το ειδικό μέτρο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024.

(10)Συνεπώς, η εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2017/2408 θα πρέπει να καταργηθεί,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1


Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 287 σημείο 10 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ, επιτρέπεται στη Δημοκρατία της Λετονίας να απαλλάσσει από τον ΦΠΑ τους υποκείμενους στον φόρο των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τις 50 000 EUR.

Άρθρο 2

Η εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2017/2408 καταργείται.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση παράγει αποτελέσματα από την ημέρα της κοινοποίησής της.

Εφαρμόζεται έως την 31η Δεκεμβρίου 2024.

Άρθρο 4

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στη Δημοκρατία της Λετονίας.

Βρυξέλλες,

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος


(1) ΕΕ L 347 της 11.12.2006, σ. 1.
(2) Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2017/2408 του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2017, που επιτρέπει στη Δημοκρατία της Λετονίας να εφαρμόσει ειδικό μέτρο παρέκκλισης από το άρθρο 287 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (ΕΕ L 342 της 21.12.2017, σ. 8).
(3) Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2020/1261 του Συμβουλίου, της 4ης Σεπτεμβρίου 2020, για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2017/2408 που επιτρέπει στη Δημοκρατία της Λετονίας να εφαρμόσει ειδικό μέτρο παρέκκλισης από το άρθρο 287 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (ΕΕ L 296 της 10.9.2020, σ. 4).
(4) Εκτελεστική απόφαση 2010/584/ΕΕ του Συμβουλίου, της 27ης Σεπτεμβρίου 2010, που επιτρέπει στη Δημοκρατία της Λετονίας να εφαρμόσει μέτρο παρέκκλισης από το άρθρο 287 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (ΕΕ L 256 της 30.9.2010, σ. 29).
(5) Εκτελεστική απόφαση 2014/796/ΕΕ του Συμβουλίου, της 7ης Νοεμβρίου 2014, που επιτρέπει στη Δημοκρατία της Λετονίας να εφαρμόσει μέτρο παρέκκλισης από το άρθρο 287 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (ΕΕ L 330 της 15.11.2014, σ. 46).
(6) Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2017/2408 του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2017, που επιτρέπει στη Δημοκρατία της Λετονίας να εφαρμόσει ειδικό μέτρο παρέκκλισης από το άρθρο 287 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (ΕΕ L 342 της 21.12.2017, σ. 8).
(7) Οδηγία (ΕΕ) 2020/285 του Συμβουλίου, της 18ης Φεβρουαρίου 2020, για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας όσον αφορά το ειδικό καθεστώς για τις μικρές επιχειρήσεις και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 904/2010 όσον αφορά τη διοικητική συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών με σκοπό την παρακολούθηση της ορθής εφαρμογής του ειδικού καθεστώτος για τις μικρές επιχειρήσεις (ΕΕ L 62 της 2.3.2020, σ. 13).
(8) Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή σχετικά με ένα σχέδιο δράσης για τον ΦΠΑ — Προς έναν ενιαίο χώρο ΦΠΑ στην ΕΕ — Η ώρα των αποφάσεων [COM(2016)148 final].
(9) Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2020/774 του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2020, με την οποία επιτρέπεται στη Δημοκρατία της Φινλανδίας να εφαρμόσει ειδικό μέτρο παρέκκλισης από το άρθρο 287 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (ΕΕ L 184 της 12.6.2020, σ. 77).
(10) Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2022/2542 του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 2022, για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2018/1904 που επιτρέπει στις Κάτω Χώρες να εισαγάγουν ειδικό μέτρο παρέκκλισης από το άρθρο 285 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (ΕΕ L 328 της 22.12.2022, σ. 105).
(11) Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2022/88 του Συμβουλίου, της 18ης Ιανουαρίου 2022, για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης 2013/53/ΕΕ όσον αφορά τη χορήγηση άδειας στο Βασίλειο του Βελγίου να εφαρμόσει για πρόσθετη περίοδο το ειδικό μέτρο παρέκκλισης από το άρθρο 285 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (ΕΕ L 14 της 21.1.2022, σ. 23).
(12) Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2021/753 του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2021, που επιτρέπει στη Μάλτα να εφαρμόσει ειδικό μέτρο παρέκκλισης από το άρθρο 287 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας, και καταργεί την εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2018/279 (ΕΕ L 163 της 10.5.2021, σ. 1).
(13)  Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2022/1661 του Συμβουλίου, της 26ης Σεπτεμβρίου 2022, για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης 2013/677/ΕΕ, που επιτρέπει στο Λουξεμβούργο να εισαγάγει ειδικό μέτρο παρέκκλισης από το άρθρο 285 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (ΕΕ L 250 της 28.9.2022, σ. 14).
(14) Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2021/1780 του Συμβουλίου, της 5ης Οκτωβρίου 2021, για την τροποποίηση της απόφασης 2009/790/ΕΚ που επιτρέπει στη Δημοκρατία της Πολωνίας να εφαρμόσει μέτρο παρέκκλισης του άρθρου 287 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (ΕΕ L 360 της 11.10.2021, σ. 122).
(15) Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2021/358 του Συμβουλίου, της 22ας Φεβρουαρίου 2021, για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2017/563 που επιτρέπει στη Δημοκρατία της Εσθονίας να εφαρμόσει ειδικό μέτρο παρέκκλισης από το άρθρο 287 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (ΕΕ L 69 της 26.2.2021, σ. 4).
(16) Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2020/1661 του Συμβουλίου, της 3ης Νοεμβρίου 2020, για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2017/1768 με την οποία επιτρέπεται στη Δημοκρατία της Κροατίας να εισαγάγει ειδικό μέτρο παρέκκλισης από το άρθρο 287 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (ΕΕ L 374 της 10.11.2020, σ. 4).
(17) Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2022/464 του Συμβουλίου, της 21ης Μαρτίου 2022, για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης 2013/54/ΕΕ όσον αφορά τη χορήγηση άδειας στη Δημοκρατία της Σλοβενίας να συνεχίσει να εφαρμόζει το ειδικό μέτρο παρέκκλισης από το άρθρο 287 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (ΕΕ L 94 της 23.3.2022, σ. 4).
(18) Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2022/2254 του Συμβουλίου, της 14ης Νοεμβρίου 2022, με την οποία επιτρέπεται στη Βουλγαρία α να εισαγάγει ειδικό μέτρο παρέκκλισης από το άρθρο 287 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (ΕΕ L 297 της 17.11.2022, σ. 69).
(19) Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2021/86 του Συμβουλίου, της 22ας Ιανουαρίου 2021, που επιτρέπει στη Δημοκρατία της Λιθουανίας να εφαρμόσει ειδικό μέτρο παρέκκλισης από το άρθρο 287 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (ΕΕ L 30 της 28.1.2021, σ. 2).
(20) Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2023/1025 του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2023, με την οποία επιτρέπεται στην Ουγγαρία να εφαρμόσει ειδικό μέτρο παρέκκλισης από το άρθρο 287 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας, και καταργείται η εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2018/1490 (ΕΕ L 137 της 25.5.2023, σ. 26).
(21) Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2022/865 του Συμβουλίου, της 24ης Μαΐου 2022, με την οποία επιτρέπεται στην Τσεχική Δημοκρατία να εισαγάγει ειδικό μέτρο παρέκκλισης από το άρθρο 287 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (ΕΕ L 151 της 2.6.2022, σ. 66).
(22) Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2023/664 του Συμβουλίου, της 21ης Μαρτίου 2023, με την οποία επιτρέπεται στην Ιταλική Δημοκρατία να εφαρμόσει ειδικό μέτρο παρέκκλισης από το άρθρο 285 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας και καταργείται η εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2020/647 (ΕΕ L 83 της 22.3.2023, σ. 68).
(23) Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2020/1260 του Συμβουλίου, της 4ης Σεπτεμβρίου 2020, για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2017/1855 με την οποία επιτρέπεται στη Ρουμανία να εφαρμόσει ειδικό μέτρο παρέκκλισης από το άρθρο 287 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (ΕΕ L 296 της 10.9.2020, σ. 1).
(24) Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών — Στρατηγική για τις ΜΜΕ με στόχο μια βιώσιμη και ψηφιακή Ευρώπη [COM(2020) 103 final].  
(25) Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο — Σχέδιο δράσης για δίκαιη και απλή φορολόγηση που στηρίζει τη στρατηγική ανάκαμψης [COM(2020) 312 final].  
(26) Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) 2021/769 του Συμβουλίου, της 30ής Απριλίου 2021, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1553/89 για το ομοιόμορφο οριστικό καθεστώς είσπραξης των ιδίων πόρων που προέρχονται από το φόρο επί της προστιθέμενης αξίας (ΕΕ L 165 της 11.5.2021, σ. 9).  
(27) ΕΕ L 347 της 11.12.2006, σ. 1, ELI:  http://data.europa.eu/eli/dir/2006/112/oj .
(28) Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2017/2408 του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2017, που επιτρέπει στη Δημοκρατία της Λετονίας να εφαρμόσει ειδικό μέτρο παρέκκλισης από το άρθρο 287 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (ΕΕ L 342 της 21.12.2017, σ. 8).  http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/2408/oj ).
(29) Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2020/1261 του Συμβουλίου, της 4ης Σεπτεμβρίου 2020, για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2017/2408 που επιτρέπει στη Δημοκρατία της Λετονίας να εφαρμόσει ειδικό μέτρο παρέκκλισης από το άρθρο 287 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (ΕΕ L 296 της 10.9.2020, σ. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2020/1261/oj ).
(30) Οδηγία (ΕΕ) 2020/285 του Συμβουλίου, της 18ης Φεβρουαρίου 2020, για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας όσον αφορά το ειδικό καθεστώς για τις μικρές επιχειρήσεις και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 904/2010 όσον αφορά τη διοικητική συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών με σκοπό την παρακολούθηση της ορθής εφαρμογής του ειδικού καθεστώτος για τις μικρές επιχειρήσεις (ΕΕ L 62 της 2.3.2020, σ. 13, ELI:  http://data.europa.eu/eli/dir/2020/285/oj )
(31) Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) 2021/769 του Συμβουλίου, της 30ής Απριλίου 2021, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1553/89 για το ομοιόμορφο οριστικό καθεστώς είσπραξης των ιδίων πόρων που προέρχονται από το φόρο επί της προστιθέμενης αξίας (ΕΕ L 165 της 11.5.2021, σ. 9, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2021/769/oj ).Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης