Αποτελέσματα live αναζήτησης

Πρόστιμα myDATA

30 Μάρτιου 2024 Σχόλια
Πρόστιμα myDATA
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 11 λεπτά

Κωνσταντίνος Αντ. Κουλογιάννης
Λογιστής – Φοροτεχνικός
Μέλος της επιστημονικής ομάδας του TAXHEAVEN


Τι ισχύει αναλυτικά σχετικά με τις κυρώσεις για τη μη διαβίβαση και την εκπρόθεσμη διαβίβαση στην πλατφόρμα myDATA και e-send για τα έτη 2021, 2022, 2023 και 2024.

Συναλλαγές 2021

Συναλλαγές - Άρθρο/περίπτωση της Α.1138/2020 Προθεσμία διαβίβασης Υποχρεωτικά- Προαιρετικά Πρόστιμο μη διαβίβασης
-Σύνοψης και χαρακτηρισμοί εσόδων τιμολόγησης, -Σύνοψης και χαρακτηρισμοί εξόδων αυτοτιμολόγησης -Τίτλοι κτήσης - (άρθρο 7 παρ στ)
Τρόπος διαβίβασης : Αναλυτικά
Έως 30.06.2022 Υποχρεωτικά Πρόστιμο 100 ευρώ συνολικά για όλες τις παραβάσεις σχετικά με την διαβίβαση όλων των απαιτούμενων δεδομένων μιας επιχείρησης(Α.1038/2022)
Αποκλίσεις Μη διαβίβαση από εκδότη ή διαβίβαση με απόκλιση  (διαβίβαση από τον λήπτη) (άρθρο 7 παρ ζ)*
Τρόπος διαβίβασης
: Είτε αναλυτικά, είτε συγκεντρωτικά, ανά εκδότη (άρθρο 7 παρ ζ εδάφιο πρώτο)
Έως 02.05.2023 Υποχρεωτικά  
Λιανικές - (άρθρο 7 παρ στ) (άρθρο 4 παρ. 2α εδάφιο 3)
Τρόπος διαβίβασης : Διαβιβάζονται ανά μήνα, είτε αναλυτικά, είτε συγκεντρωτικά (μέσω ERP/λογιστικών προγραμμάτων ή ειδικής φόρμας)
΄Έως 30.06.2022 Υποχρεωτικά
Εγγραφές τακτοποίησης εσόδων - (άρθρο 7 περ η εδάφιο πρώτο)
Τρόπος διαβίβασης : Διαβιβάζονται υποχρεωτικά οι εγγραφές τακτοποίησης εσόδων των δεδομένων που αφορούν το φορολογικό έτος 2021.
Έως την 31.12.2022 Υποχρεωτικά
Εγγραφές τακτοποίησης εξόδων - (άρθρο 7 παρ η' εδάφιο δεύτερο)
Τρόπος διαβίβασης : Μόνο για όσους έχουν επιλέξει τον εναλλακτικό τρόπο διαβίβασης των εσόδων του 2021 στην πλατφόρμα myDATA. Στις άλλες περιπτώσεις προαιρετικά.
Έως την 31.12.2022 Προαιρετικά

-

Για το  2021:
*
✔Δεν υπάρχει υποχρέωση διαβίβασης εφόσον η συνολική αξία προ Φ.Π.Α., ανά περίπτωση (μη τήρησης υποχρέωσης διαβίβασης, απόκλισης διαβίβασης) και ανά αντισυμβαλλόμενο, δεν υπερβαίνει τα εκατό (100) ευρώ (άρθρο 7 παρ ζ εδάφιο δεύτερο).
✔Ειδικότερα, για το φορολογικό έτος 2021 στην περίπτωση πώλησης εισιτηρίων και στην περίπτωση εκκαθαρίσεων, οι λήπτες δεν έχουν την υποχρέωση διαβίβασης δεδομένων για τα οποία ο εκδότης είτε δεν έχει τηρήσει την υποχρέωση διαβίβασης, είτε διαβίβασε δεδομένα με απόκλιση (άρθρο 7 παρ ζ εδάφιο τρίτο).
✔Επιπλέον για το έτος 2021 τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ιδιωτικού δικαίου, δεν έχουν την υποχρέωση να διαβιβάζουν δεδομένα για τα οποία ο εκδότης είτε δεν έχει τηρήσει την υποχρέωση διαβίβασης, είτε διαβίβασε δεδομένα με απόκλιση (άρθρο 7 παρ ζ εδάφιο τέταρτο).

 

 

Συναλλαγές 2022

Συναλλαγές - Άρθρο/περίπτωση της Α.1138/2020 Προθεσμία διαβίβασης Υποχρεωτικά -Προαιρετικά Πρόστιμα μη διαβίβασης Πρόστιμα εκπρόθεσμης διαβίβασης
-Σύνοψη και χαρακτηρισμοί εσόδων τιμολόγησης, σύνοψη και χαρακτηρισμοί εξόδων αυτοτιμολόγησης, τίτλοι κτήσης - (άρθρο 7 παρ ι' εδάφιο δεύτερο)
Τρόπος διαβίβασης : Αναλυτικά
Έως 31.03.2023 Υποχρεωτικά Δεν προβλέπονται  έως σήμερα Δεν
προβλέπονται
έως σήμερα
Έξοδα τιμολόγησης, έσοδα αυτοτιμολόγησης και έξοδα μισθοδοσίας (άρθρο 7 παρ ι' εδάφιο τρίτο)  (Ως έξοδα τιμολόγησης νοούνται οι χαρακτηρισμοί των εσόδων από τον λήπτη καθώς και τα παραστατικά Β1, Β2 του παραρτήματος της Α.1138/2020)
Τρόπος διαβίβασης : Αναλυτικά
Έως 31.12.2023 Υποχρεωτικά
Παράληψη διαβίβασης (Διαβίβαση από τον λήπτη στην περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης διαβίβασης από τον ΕΚΔΟΤΗ)
Διαβίβαση αποκλίσεων
από λήπτη [Διαβιβάζει ο λήπτης] - (άρθρο 7 παρ ι εδάφιο τέταρτο)
Τρόπος διαβίβασης : Αναλυτικά ανά περίπτωση λογιστικού στοιχείου
Έως 31.01.2024 Υποχρεωτικά  
Εγγραφές τακτοποίησης εσόδων - (άρθρο 7 περ ι εδάφιο πέμπτο) Έως 31.01.2024 Υποχρεωτικά
Εγγραφές τακτοποίησης εξόδων - (άρθρο 7 παρ ι εδάφιο πέμπτο) Έως 31.01.2024 Υποχρεωτικά

Για το  2022:
✔ Δεν είναι υποχρεωτική η διαβίβαση δεδομένων, σχετικών με τους Τύπους Παραστατικών
6.1 - Στοιχείο Αυτοπαράδοσης,
6.2 - Στοιχείο Ιδιοχρησιμοποίησης και
8.2 - Ειδικό Στοιχείο - Απόδειξης Είσπραξης Φόρου Διαμονής.
✔ Δεν είναι υποχρεωτική η διαβίβαση των μηδενικών παραστατικών.
✔ Σε κάθε περίπτωση διαβιβάζεται ορθά η καθαρή αξία και κατά προσέγγιση οι κατηγορίες Φ.Π.Α.
✔ Δεν είναι υποχρεωτική η διαβίβαση των λοιπών επιβαρύνσεων (παρακρατούμενοι, λοιποί φόροι, χαρτόσημα, τέλη και κρατήσεις)
✔ Τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ιδιωτικού δικαίου, καθώς και οι εταιρείες του άρθρου 25 του ν.27/1975, διαβιβάζουν δεδομένα αποκλειστικά με Τύπο Παραστατικού 17.4 «Λοιπές εγγραφές τακτοποίησης εσόδων - Φορολογική Βάση», για το σύνολό των εσόδων τους και 17.6 «Λοιπές εγγραφές τακτοποίησης εξόδων - Φορολογική Βάση», για το σύνολό των εξόδων τους. Σε κάθε περίπτωση, έχουν την υποχρέωση να διαβιβάσουν δεδομένα λογιστικών στοιχείων που εκδίδουν σύμφωνα με τα οριζόμενα της παρούσας απόφασης, για συναλλαγές που υπόκεινται σε Φ.Π.Α., εφόσον αποκτούν έσοδα από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας με βάση τις διατάξεις του ν.4172/2013. Στην περίπτωση λήψης αντικριζόμενων εξόδων ημεδαπής κατηγορίας Α1, διαβιβάζουν χαρακτηρισμό εξόδων με 2.95 Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία εξόδων. Οι αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες, από το έτος 2022 και εφεξής, διαβιβάζουν δεδομένα σύμφωνα με τα οριζόμενα της παρούσας απόφασης.
✔ Επιπλέον για το έτος 2022, τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ιδιωτικού δικαίου, δεν έχουν την υποχρέωση να διαβιβάζουν δεδομένα για τα οποία ο εκδότης είτε δεν έχει τηρήσει την υποχρέωση διαβίβασης, είτε διαβίβασε δεδομένα με απόκλιση.

Επιπλέον διευκολύνσεις για το έτος  2022
προβλέπονται στην περ. ιβ' του άρθρου 7 της Α.1138/2020.


 

Συναλλαγές 2023

Συναλλαγές - Άρθρο/περίπτωση της Α.1138/2020 Προθεσμία διαβίβασης Υποχρεωτικά -Προαιρετικά Πρόστιμα μη διαβίβασης Πρόστιμα εκπρόθεσμης διαβίβασης
-Σύνοψη και χαρακτηρισμοί εσόδων τιμολόγησης, σύνοψη και χαρακτηρισμοί εξόδων αυτοτιμολόγησης, τίτλοι κτήσης - (άρθρο 7 παρ ια' εδάφιο δεύτερο)
Τρόπος διαβίβασης: Αναλυτικά
Έως 28.02.2024 Υποχρεωτικά Δεν προβλέπονται  έως σήμερα Δεν προβλέπονται  έως σήμερα
Έξοδα τιμολόγησης, έσοδα αυτοτιμολόγησης και έξοδα μισθοδοσίας (άρθρο 7 παρ ια' εδάφιο τρίτο)  (Ως έξοδα τιμολόγησης νοούνται οι χαρακτηρισμοί των εσόδων από τον λήπτη καθώς και τα παραστατικά Β1, Β2 του παραρτήματος της Α.1138/2020)
Τρόπος διαβίβασης: Αναλυτικά
Έως 31.03.2024 Υποχρεωτικά
Παράληψη διαβίβασης (Διαβίβαση από τον λήπτη στην περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης διαβίβασης από τον ΕΚΔΟΤΗ)
Διαβίβαση αποκλίσεων
από λήπτη [Διαβιβάζει ο λήπτης] - (άρθρο 7 παρ ια' εδάφιο τέταρτο)
Τρόπος διαβίβασης: Αναλυτικά ανά περίπτωση λογιστικού στοιχείου
Έως 30.04.2024 Υποχρεωτικά  
Εγγραφές τακτοποίησης εσόδων - (άρθρο 7 περ ια' εδάφιο πέμπτο) Έως την ημερομηνία υποβολής δήλωσης του έτους 2023 Υποχρεωτικά
Εγγραφές τακτοποίησης εξόδων - (άρθρο 7 παρ ια' εδάφιο πέμπτο) Έως την ημερομηνία υποβολής δήλωσης του έτους 2023 Υποχρεωτικά


Για το 2023:
✔ Δεν είναι υποχρεωτική η διαβίβαση δεδομένων, σχετικών με τους Τύπους Παραστατικών
6.1 - Στοιχείο Αυτοπαράδοσης,
6.2 - Στοιχείο Ιδιοχρησιμοποίησης και
8.2 - Ειδικό Στοιχείο - Απόδειξης Είσπραξης Φόρου Διαμονής.
✔ Δεν είναι υποχρεωτική η διαβίβαση των μηδενικών παραστατικών.
✔ Σε κάθε περίπτωση διαβιβάζεται ορθά η καθαρή αξία και κατά προσέγγιση οι κατηγορίες Φ.Π.Α.
✔ Δεν είναι υποχρεωτική η διαβίβαση των λοιπών επιβαρύνσεων (παρακρατούμενοι, λοιποί φόροι, χαρτόσημα, τέλη και κρατήσεις).
✔ Τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ιδιωτικού δικαίου, καθώς και οι εταιρείες του άρθρου 25 του ν. 27/1975, διαβιβάζουν δεδομένα αποκλειστικά με Τύπο Παραστατικού 17.4 «Λοιπές εγγραφές τακτοποίησης εσόδων - Φορολογική Βάση», για το σύνολό των εσόδων τους και 17.6 «Λοιπές εγγραφές τακτοποίησης εξόδων - Φορολογική Βάση», για το σύνολό των εξόδων τους. Σε κάθε περίπτωση, έχουν την υποχρέωση να διαβιβάσουν δεδομένα λογιστικών στοιχείων που εκδίδουν σύμφωνα με τα οριζόμενα της παρούσας απόφασης, για συναλλαγές που υπόκεινται σε Φ.Π.Α., εφόσον αποκτούν έσοδα από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας με βάση τις διατάξεις του ν. 4172/2013. Στην περίπτωση λήψης αντικριζόμενων εξόδων ημεδαπής κατηγορίας Α1, διαβιβάζουν χαρακτηρισμό εξόδων με 2.95 Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία εξόδων.

Επιπλέον διευκολύνσεις για το έτος 2023 προβλέπονται στην περ. ιβ' του άρθρου 7 της Α.1138/2020.
 

 

Διαβιβάσεις  2024

Διαβιβάσεις Πρόστιμα μη διαβίβασης  (θεσμοθετημένες διατάξεις με το άρθρο 54ΙΓ ΚΦΔ )
Προσοχή: Η ενεργοποίηση των παρακάτω προστίμων θα καθοριστεί με απόφαση του Υ.ΟΙΚ.
**
Πρόστιμα εκπρόθεσμης διαβίβασης
(θεσμοθετημένες διατάξεις με το άρθρο 54ΙΓ ΚΦΔ )
Προσοχή: Η ενεργοποίηση των παρακάτω προστίμων θα καθοριστεί με απόφαση του Υ.ΟΙΚ.
**
Συνόψεις εκδοθέντων παραστατικών εσόδων τιμολόγησης, εξόδων αυτοτιμολόγησης, τίτλων κτήσης και λογιστικών στοιχείων που εκδίδονται κατ’ εφαρμογή ειδικών φορολογικών διατάξεων 10% της καθαρής αξίας κάθε μη διαβιβασθέντος στοιχείου
και όχι > 250 ευρώ*
5 % της καθαρής αξίας κάθε μη διαβιβασθέντος στοιχείου
και όχι > 250 ευρώ*
Χαρακτηρισμοί δεδομένων εσόδων ( εκδότης τιμολόγησης ή ως λήπτης αυτοτιμολόγησης) 250 € ανά φορολογικό έτος για κάθε παράβαση για απλογραφικά
500 € ανά φορολογικό έτος για κάθε παράβαση για διπλογραφικά*
125 € ανά φορολογικό έτος για κάθε παράβαση για απλογραφικά
250 € ανά φορολογικό έτος για κάθε παράβαση για διπλογραφικά*
Έξοδα μισθοδοσίας
Αποσβέσεις
Εγγραφές τακτοποίησης εσόδων
Εγγραφές τακτοποίησης εξόδων
Σύνοψη εσόδου μετά από διαβίβαση λήπτη της παράληψη διαβίβασης (εφόσον η αρχική διαβιβασθείσα αξία είναι μικρότερη της πραγματικής) 5% της καθαρής αξίας κάθε μη διαβιβασθέντος στοιχείου*

-

Παραστατικά διακίνησης 100 € για κάθε παράβαση μη διαβίβασης
και όχι > από 500 ευρώ ανα ημέρα  και >20.000 ανα έτος*
50 € για κάθε παράβαση εκπρόθεσμης διαβίβασης και όχι > από 500 ευρώ ανά ημέρα  και >20.000 ανά έτος*
Παραστατικά είσπραξης, επιστροφής ή παραγγελίας :
8.4 Απόδειξη Είσπραξης POS με επιλογή ένδειξης «Εισπράξεις Τρίτων»
8.5 Απόδειξη Επιστροφής POS με επιλογή ένδειξης «Εισπράξεις Τρίτων»
8.6 Δελτίο Παραγγελίας Εστίασης
100 € για κάθε παράβαση μη διαβίβασης
Δεν επιβάλλεται πρόστιμο αν το παραστατικό εσόδου με το οποίο τα λοιπά παραστατικά είσπραξης συσχετίζονται έχει εκδοθεί προ κάθε φορολογικού ελέγχου.*

-

*Αν διαπραχθεί η ίδια παράβαση εντός πέντε (5) ετών από την κοινοποίηση πράξης επιβολής προστίμου για τα παραπάνω πρόστιμα, τότε τα πρόστιμα διπλασιάζονται και για κάθε νέα ίδια παράβαση εντός της πενταετίας τετραπλασιάζονται, χωρίς να υπερβαίνουν τα ανώτατα όρια
** Η ημερομηνία ενεργοποίησης των προστίμων θα καθοριστεί με απόφαση του Υπ.Οικ.. Συνεπώς δεν ισχύουν μέχρι την ημερομηνία που θα αποφασίσει το υπ.Οικονομικών να τα ενεργοποιήσει.


Για το 2024
:
✔ Δεν είναι υποχρεωτική η διαβίβαση των μηδενικών παραστατικών.
✔ Σε κάθε περίπτωση διαβιβάζεται ορθά η καθαρή αξία.
✔  Αναφορικά με δεδομένα συναλλαγών που υπόκεινται σε ΦΠΑ ισχύει ο κανόνας σύμφωνα με τον οποίο, τα έσοδα που υποβάλλονται στη δήλωση ΦΠΑ δεν μπορεί να είναι λιγότερα από αυτά που διαβιβάζονται στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA και αντίστοιχα τα έξοδα που υποβάλλονται στη δήλωση ΦΠΑ δεν μπορεί να είναι περισσότερα από αυτά που διαβιβάζονται στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA.
✔ Δεν είναι υποχρεωτική η διαβίβαση των λοιπών επιβαρύνσεων (παρακρατούμενοι, λοιποί φόροι, χαρτόσημα, τέλη και κρατήσεις).
✔ Τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ιδιωτικού δικαίου, καθώς και οι εταιρείες του άρθρου 25 του ν. 27/1975, διαβιβάζουν δεδομένα αποκλειστικά με Τύπο Παραστατικού 17.4 «Λοιπές εγγραφές τακτοποίησης εσόδων - Φορολογική Βάση», για το σύνολό των εσόδων τους και 17.6 «Λοιπές εγγραφές τακτοποίησης εξόδων - Φορολογική Βάση», για το σύνολό των εξόδων τους. Σε κάθε περίπτωση, έχουν την υποχρέωση να διαβιβάσουν δεδομένα λογιστικών στοιχείων που εκδίδουν σύμφωνα με τα οριζόμενα της παρούσας απόφασης, για συναλλαγές που υπόκεινται σε Φ.Π.Α., εφόσον αποκτούν έσοδα από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας με βάση τις διατάξεις του ν. 4172/2013. Στην περίπτωση λήψης αντικριζόμενων εξόδων ημεδαπής κατηγορίας Α1, διαβιβάζουν χαρακτηρισμό εξόδων με 2.95 Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία εξόδων.
✔ Στην περίπτωση ταυτόχρονων συναλλαγών με χρήση Μέσων Πληρωμών (POS) σύμφωνα με τα οριζόμενα της υπό στοιχεία Α.1155/2023 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ και για σκοπούς δημιουργίας της Υπογραφής Πληρωμής ΥΠΑΗΕΣ - ΦΗΜ, τα σχετικά παραστατικά διαβιβάζονται από τις υπόχρεες οντότητες πριν την έκδοσή τους στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, με τους αντίστοιχους Τύπους Παραστατικών και την ένδειξη «Υπό Έκδοση» για σκοπούς τεκμηρίωσης ολοκλήρωσης της διαδικασίας έκδοσης.
✔ Στην περίπτωση αποδείξεων είσπραξης Μέσων Πληρωμών (POS), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Α.1155/2023 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, που εκδόθηκαν ή κατάλληλων λογιστικών αρχείων που δημιουργήθηκαν και δεν συσχετίστηκαν με τιμολόγια ή αποδείξεις λιανικής πώλησης έως την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος της χρήσης που αφορούν, τα σχετικά ποσά που αντιστοιχούν σε αυτές, επηρεάζουν το λογιστικό και φορολογικό αποτέλεσμα της υπόχρεης οντότητας. Εφόσον οι εν λόγω αποδείξεις είσπραξης τιμολογηθούν σε επόμενη χρήση, για την τρέχουσα διαβιβάζονται ως έσοδα επόμενων χρήσεων.


 

Κυρώσεις μη διαβίβασης λιανικών συναλλαγών σε e-send

Σε περίπτωση διαπίστωσης μη διαβίβασης των συνόψεων εκδοθέντων παραστατικών εσόδων λιανικής, που διαβιβάζονται στην ψηφιακή πλατφόρμα «myDATA» μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.) της ΑΑΔΕ, (e-send) επιβάλλονται οι κυρώσεις των διατάξεων του άρθρου 54Η του ν. 4987/2022 (ΚΦΔ) και του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997 όπως ισχύουν, κατά περίπτωση.

Για παραβάσεις που διαπράττονται από 1.12.2022 και μετά:

Παράβαση Πρόστιμο διάταξης άρθρου 54Η ΚΦΔ
Μη διαβίβαση συνόψεων εκδοθέντων παραστατικών εσόδων λιανικής, σε e-send 50% του Φ.Π.Α. που αναγράφεται επί του κάθε μη διαβιβασθέντος στοιχείου και όχι < αθροιστικά ανά φορολογικό έλεγχο των 250 ευρώ για απλογραφικά και 500 ευρώ για διπλογραφικά* Σε περίπτωση πράξεων που δεν επιβαρύνονται με Φ.Π.Α., πρόστιμο ύψους πεντακοσίων (500) ευρώ ανά φορολογικό έλεγχο για απλογραφικά και 1000 ευρώ για διπλογραφικά*

*Σε περίπτωση κάθε επόμενης ίδιας παράβασης που διαπιστώνεται, στο πλαίσιο μεταγενέστερου ελέγχου εντός πενταετίας από την έκδοση της αρχικής πράξης, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο του ύψους του προβλεπόμενου προστίμου


 

Παράβαση Κύρωση διάταξης άρθρου 13Α 2523/1997
Η μη διαβίβαση στο e-send, πλέον των δέκα (10) στοιχείων λιανικής πώλησης που έχουν εκδοθεί μέσω Φορολογικού Ηλεκτρονικού Μηχανισμού (ΦΗΜ), ή, ανεξαρτήτως του πλήθους αυτών, ότι η μη διαβιβασθείσα αξία των αγαθών ή των υπηρεσιών υπερβαίνει τα πεντακόσια (500) ευρώ Αναστολή άμεσα για σαράντα οκτώ (48) ώρες, η λειτουργία της επαγγελματικής εγκατάστασης στην οποία διενεργήθηκε ο έλεγχος
Εάν εντός του ίδιου ή του επόμενου φορολογικού έτους από τη διαπίστωση της ως άνω παράβασης, διαπιστωθεί εκ νέου, από τον ίδιο μερικό επιτόπιο έλεγχο η μη διαβίβαση στο Πληροφοριακό Σύστημα (ΦΗΜ) της ΑΑΔΕ τουλάχιστον τριών (3) στοιχείων λιανικής πώλησης που έχουν εκδοθεί μέσω ΦΗΜ, ανεξαρτήτως αξίας αυτών, στην ίδια ή σε άλλη επαγγελματική εγκατάσταση του υπόχρεου Αναστολή αμελλητί για ενενήντα έξι (96) ώρες της επαγγελματικής εγκατάστασης
Σε κάθε επόμενη διαπίστωση από τον ίδιο μερικό επιτόπιο έλεγχο των ανωτέρω παραβάσεων εντός δύο (2) φορολογικών ετών από τη διαπίστωσή τους σε οποιαδήποτε επαγγελματική εγκατάσταση του υπόχρεου Αναστολή αμελλητί για 10 ημέρες της επαγγελματικής εγκατάστασης


Δεν επιβάλλονται οι ανωτέρω κυρώσεις (άρθρου 54Η του ΚΦΔ και του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997), για μη διαβίβαση στοιχείων εσόδων λιανικής από Φορολογικό Ηλεκτρονικό Μηχανισμό (ΦΗΜ), εφόσον η επιχείρηση δεν εκδίδει στοιχεία λιανικής από τον ΦΗΜ αυτόν.
 Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης