Αποτελέσματα live αναζήτησης

Πλατφόρμα «Know Your Business («eGov-KYB») για τα μέτρα αυξημένης και συνήθους δέουσας επιμέλειας νομικών προσώπων

30 Μάρτιου 2024 Σχόλια
Πλατφόρμα «Know Your Business («eGov-KYB») για τα μέτρα αυξημένης και συνήθους δέουσας επιμέλειας νομικών προσώπων
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 11 λεπτά
  • Διεκπεραίωση μέσω «eGov-KYB» μέτρων δέουσας επιμέλειας ν. 4557/2018

Με τροπολογία που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο: «Λήψη μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/2065 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Οκτωβρίου 2022 σχετικά με την ενιαία αγορά ψηφιακών υπηρεσιών και την τροποποίηση της οδηγίας 2000/31/ΕΚ («Πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες») και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» προτείνονται μεταξύ άλλων  τα ακόλουθα:

1
.α. Δημιουργείται στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, πλατφόρμα με την ονομασία «Know Your Business («eGov-KYB»), για την εξακρίβωση και επαλήθευση των στοιχείων των νομικών προσώπων.

β. Μέσω της ανωτέρω πλατφόρμας κάθε φυσικό πρόσωπο, ως νόμιμος εκπρόσωπος νομικού προσώπου, μπορεί να αιτείται την άντληση συγκεκριμένων δεδομένων του νομικού προσώπου που εκπροσωπεί από τα πληροφοριακά συστήματα και εφαρμογές των φορέων του δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα, καθώς και τη διαβίβαση αυτών στα πιστωτικά ιδρύματα και τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς της επιλογής του, σύμφωνα με την οριζόμενη διαδικασία.

γ. Παρέχεται νομοθετική εξουσιοδότηση για τη ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων εφαρμογής των προτεινομένων.

 

Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης
Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;


Άρθρο 1

Με την αξιολογούμενη ρύθμιση προβλέπονται η δημιουργία μιας νέας ψηφιακής πλατφόρμας και η παροχή μίας νέας ψηφιακής υπηρεσίας, η οποία αναπτύσσεται, συντηρείται και λειτουργεί παραγωγικά στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Συγκεκριμένα, δημιουργείται πλατφόρμα με την ονομασία «Know Your Business - «eGov-KYB» για την εξακρίβωση και επαλήθευση των στοιχείων των νομικών προσώπων σύμφωνα με τις απαιτήσεις των άρθρων 13 και 16 του ν. 4557/2018 (Α' 139), περί των μέτρων αυξημένης και συνήθους δέουσας επιμέλειας, αντίστοιχα, με την οποία, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης, επιχειρείται απλούστευση της διαδικασίας για τη διεκπεραίωση των μέτρων δέουσας επιμέλειας, αφού πλέον για την επικαιροποίηση των στοιχείων των νομικών προσώπων στα πιστωτικά ιδρύματα και τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς δεν απαιτείται η φυσική παρουσία των νόμιμων εκπροσώπων τους αλλά η διαδικασία διεξάγεται ηλεκτρονικά.

Άρθρο 2

Με την αξιολογούμενη ρύθμιση ανατίθεται στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης η ευθύνη για τον καθορισμό του Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ψηφιακής Διακυβέρνησης και τον συντονισμό και την υποστήριξη των αρμόδιων υπηρεσιών του Δημοσίου για την εφαρμογή του Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθώς και για την αντιμετώπιση κάθε άλλου θέματος που αφορά στην παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών ψηφιακής διακυβέρνησης.Γιατί αποτελεί πρόβλημα;


Άρθρο 1

Η αξιολογούμενη ρύθμιση κρίνεται αναγκαία για την απλούστευση της διαδικασίας λήψης και διεκπεραίωσης των μέτρων δέουσας επιμέλειας εκ μέρους των τραπεζικών ιδρυμάτων και των χρηματοπιστωτικών οργανισμών, καθώς και για τη διευκόλυνση των νόμιμων εκπροσώπων των νομικών προσώπων που αφορά η διαδικασία εξακρίβωσης των στοιχείων.

Άρθρο 2

Η αξιολογούμενη ρύθμιση κρίνεται αναγκαία, καθώς η υφιστάμενη ρύθμιση του άρθρου 27 του ν. 3731/2008 (Α' 263), περί των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας Ανάπτυξης Πληροφορικής και περί του Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ψηφιακής Διακυβέρνησης, χρήζει επικαιροποίησης σύμφωνα με τον ν. 4727/2020, την κατανομή των αρμοδιοτήτων για την ψηφιακή διακυβέρνηση μεταξύ των υπουργείων και των υπηρεσιών τους και τις συστάσεις για την ανάπτυξη υπολογιστικά αποδοτικών εφαρμογών και συστημάτων, που συνεισφέρουν στη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης.


Ποιους φορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αφορά;


Άρθρο 1

Αφορά τους νόμιμους εκπροσώπους εταιριών, καθώς και τα πιστωτικά ιδρύματα και τους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς.

Άρθρο 2

Αφορά τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.


Στόχος ρύθμισης

Αρθρο 1

Δημιουργείται μια νέα ψηφιακή υπηρεσία της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης. Πρόκειται για την απλούστευση της διαδικασίας για τη διεκπεραίωση των μέτρων δέουσας επιμέλειας, που ορίζονται στις διατάξεις των άρθρων 13 και 16 του ν. 4557/2018. Εφεξής, για την επικαιροποίηση των στοιχείων των νομικών προσώπων στα πιστωτικά ιδρύματα και τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, δεν απαιτείται η φυσική παρουσία των νόμιμων εκπροσώπων τους, καθώς η διαδικασία διεξάγεται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας με την ονομασία «Know Your Business - εφεξής «eGov-KYB», η οποία αναπτύσσεται, συντηρείται και λειτουργεί παραγωγικά στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Ειδικότερα, μετά από αίτηση του νόμιμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου μπορούν να ενημερώνονται τα στοιχεία του στα πιστωτικά ιδρύματα, απευθείας από τα πληροφοριακά συστήματα του Δημοσίου, με σκοπό αφενός τη διευκόλυνση των νόμιμων εκπροσώπων των νομικών προσώπων στις συναλλαγές με τα πιστωτικά ιδρύματα και την αποφυγή της φυσικής παρουσίας τους στα καταστήματα των πιστωτικών ιδρυμάτων και αφετέρου την ασφαλή επικαιροποίηση των στοιχείων μέσω της απευθείας άντλησής τους από τα πληροφοριακά συστήματα του Δημοσίου.

Άρθρο 2

Ανατίθεται στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης η ευθύνη για τον καθορισμό του Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ψηφιακής Διακυβέρνησης και τον συντονισμό και την υποστήριξη των αρμόδιων υπηρεσιών του Δημοσίου για την εφαρμογή του Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθώς και για την αντιμετώπιση κάθε άλλου θέματος που αφορά στην παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών ψηφιακής διακυβέρνησης. Επιπλέον, το νομοθετικό έρεισμα για τη διαμόρφωση και διαρκή επικαιροποίηση του Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ψηφιακής Διακυβέρνησης εντάσσεται συστηματικά στο ρυθμιστικό πλαίσιο της ψηφιακής διακυβέρνησης του δημόσιου τομέα, όπως αυτό προδιαγράφεται στον ν. 4727/2020, και συμπληρώνεται λαμβάνοντας υπόψιν τις νέες τάσεις και εξελίξεις στον τομέα της διαλειτουργικότητας, όπως οι συστάσεις για την ανάπτυξη υπολογιστικά αποδοτικών εφαρμογών και συστημάτων, που συνεισφέρουν στη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης. Η θέσπιση νέου Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ψηφιακής Διακυβέρνησης είναι απαραίτητη τόσο για την κάλυψη των υποχρεώσεων που προκύπτουν από τις διατάξεις της Πράξης για τη Διαλειτουργική Ευρώπη (Interoperable Europe Act) όσο και για τη συστηματική προώθηση της διαλειτουργικότητας στη χώρα.

 

Προτεινόμενες διατάξεις


Άρθρο 1

Διεκπεραίωση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης των μέτρων δέουσας επιμέλειας για τα νομικά πρόσωπα (Know Your Business - eGov ΚΥΒ)


1. Δημιουργείται πλατφόρμα με την ονομασία «Know Your Business - «eGov-KYB» για την εξακρίβωση και επαλήθευση των στοιχείων των νομικών προσώπων σύμφωνα με τις απαιτήσεις των άρθρων 13 και 16 του ν. 4557/2018 (Α' 139), περί των μέτρων αυξημένης και συνήθους δέουσας επιμέλειας, αντίστοιχα, η οποία αναπτύσσεται, συντηρείται και λειτουργεί παραγωγικά στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

2. Κάθε φυσικό πρόσωπο, ενεργώντας με την ιδιότητά του ως νόμιμου εκπροσώπου νομικού προσώπου, δύναται, μέσω της πλατφόρμας της παρ. 1, να αιτείται την άντληση από τα πληροφοριακά συστήματα και τις εφαρμογές των φορέων του δημόσιου τομέα, κατά την έννοια της περ. 57 του άρθρου 2 του ν. 4727/2020 (Α' 184), δεδομένων που απαιτούνται για την εξακρίβωση και την επαλήθευση των στοιχείων του νομικού προσώπου που εκπροσωπεί, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των άρθρων 13 και 16 του ν. 4557/2018, καθώς και τη διαβίβαση αυτών στα πιστωτικά ιδρύματα και τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς της επιλογής του. Για την εφαρμογή του παρόντος, ως «πιστωτικά ιδρύματα» νοούνται τα πιστωτικά ιδρύματα της περ. 2 του άρθρου 3 του ν. 4557/2018 και ως «χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί» νοούνται οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί της περ. 3 του άρθρου 3 του ν. 4557/2018.

3. Η διαβίβαση των δεδομένων της παρ. 2 προς τα πιστωτικά ιδρύματα καιτους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς πραγματοποιείται μέσω της πλατφόρμας της παρ. 1 κατόπιν άντλησής τους μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης σύμφωνα με τα άρθρα 47 και 108 του ν. 4623/2019 (Α' 134) και το άρθρο 84 του ν. 4727/2020. Κατά την υποβολή της αίτησης της παρ. 2 παρέχεται η έγκριση του νόμιμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου, η οποία συνιστά προϋπόθεση για την πρόσβαση, επεξεργασία και διατήρηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που είναι αναγκαία για την παροχή της υπηρεσίας από την πλατφόρμα της παρ. 1. Ο νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου υποχρεούται πριν δώσει την έγκριση του προηγούμενου εδαφίου να έχει ενημερώσει και λάβει την έγκριση όλων των εταίρων, των μελών, των διαχειριστών και των εκπροσώπων του νομικού προσώπου των οποίων τα δεδομένα θα διαβιβαστούν. Οι φορείς από τους οποίους αντλούνται τα δεδομένα δυνάμει έγκρισης έχουν πρόσβαση στο σχετικό αρχείο που περιλαμβάνει την αίτηση και την παροχή έγκρισης των αιτούντων φυσικών προσώπων.

4. Για την είσοδό του στην πλατφόρμα «eGov-KYB» ο νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου χρησιμοποιεί τους προσωπικούς του κωδικούς - διαπιστευτήρια της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet) ή άλλους τρόπους ισχυρής αυθεντικοποίησης που προβλέπονται στον ν. 4727/2020.

5. Τα δεδομένα που δύνανται να διαβιβαστούν σύμφωνα με την παρ. 2 αφορούν ενδεικτικά: α) στοιχεία δραστηριότητας, επωνυμία, διακριτικό τίτλο, νομική μορφή, Αριθμό Γενικού Εμπορικού Μητρώου, Αριθμό Φορολογικού Μητρώου, φορολογικά και οικονομικά στοιχεία και στοιχεία επικοινωνίας του νομικού προσώπου, β) ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, ημερομηνία γέννησης, τόπο γέννησης, διεύθυνση κατοικίας, ιδιότητα, ποσοστό συμμετοχής, στοιχεία ταυτότητας και Αριθμό Φορολογικού Μητρώου του νόμιμου εκπροσώπου (φυσικού προσώπου), στοιχεία επικοινωνίας των εταίρων, των μελών και των εκπροσώπων του νομικού προσώπου. Τα δεδομένα αυτά φυλάσσονται για σκοπούς τήρησης αρχείου από τα πιστωτικά ιδρύματα και τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς στη μορφή στην οποία αντλήθηκαν, ώστε να διασφαλίζεται η αυθεντικότητά τους.

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), ρυθμίζονται ο τρόπος και η διαδικασία επιβεβαίωσης της ταυτότητας (αυθεντικοποίησης) των νόμιμων εκπροσώπων των νομικών προσώπων, τα αναλυτικά ανά κατηγορία δεδομένα που δύνανται να διαβιβάζονται, η μορφή και το περιεχόμενό τους, η πρόσβαση των φυσικών προσώπων με την ιδιότητά τους ως εκπροσώπων στην πλατφόρμα της παρ. 1, τα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα ασφαλείας, καθώς και κάθε τεχνικό ή άλλο ζήτημα για την εφαρμογή του παρόντος. Με όμοια απόφαση καθορίζεται ο χρόνος έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της πλατφόρμας της παρ. 1.Άρθρο 2
Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ψηφιακής Διακυβέρνησης - Εξουσιοδοτική, μεταβατική και καταργητική διάταξη - Προσθήκη άρθρων 84Α και 105Α και τροποποίηση άρθρων 107 και 108 στον ν.4727/2020


1. Στον ν. 4727/2020 (Α' 184) προστίθεται άρθρο 84Α ως εξής:

«Άρθρο 84Α

Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης είναι υπεύθυνη για:

α) Τον καθορισμό του Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ψηφιακής Διακυβέρνησης και, ιδίως, των προδιαγραφών, των κανόνων και των προτύπων σχετικά με:

αα) Τον σχεδίασμά, την ανάπτυξη, τη συντήρηση και τη λειτουργία των διαδικτυακών τόπων και των πληροφοριακών συστημάτων της δημόσιας διοίκησης.

αβ) Την ανάπτυξη και την παροχή ολοκληρωμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών από τους φορείς του δημόσιου τομέα, συμβατών με τις απαιτήσεις της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr - ΕΨΠ) του άρθρου 22.

αγ) Τη διασφάλιση της διαλειτουργικότητας σε οργανωτικό, σημασιολογικό και τεχνολογικό επίπεδο, για την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ πληροφοριακών συστημάτων των φορέων του δημόσιου τομέα και του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της παρ. 2 του άρθρου 84.

αδ) Την εγγραφή, την ταυτοποίηση και την ηλεκτρονική αναγνώριση πολιτών και επιχειρήσεων σε ψηφιακές υπηρεσίες του δημόσιου τομέα.

αε) Τη διαχείριση του συνεργατικού περιβάλλοντος για την εφαρμογή του Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ψηφιακής Διακυβέρνησης, λαμβάνοντας υπόψη το Μητρώο Διαλειτουργικότητας και το Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών «Μίτος» των άρθρων 89 και 90, αντίστοιχα.

αστ) Την ανάπτυξη υπολογιστικά αποδοτικών εφαρμογών και συστημάτων, που συνεισφέρουν στη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης, και τη φιλοξενία τους σε υποδομές κυβερνητικού νέφους.

β) Τον συντονισμό και την υποστήριξη των αρμόδιων υπηρεσιών του Δημοσίου για την εφαρμογή του Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

γ) Την αντιμετώπιση κάθε άλλου θέματος που αφορά στην παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών ψηφιακής διακυβέρνησης.».

2. Στον ν. 4727/2020 προστίθεται άρθρο 105Α ως εξής:

«Άρθρο 105Α

Μεταβατική διάταξη για το Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Μέχρι την έκδοση της υπουργικής απόφασης της παρ. 51Α του άρθρου 107 του παρόντος, εφαρμόζεται η υπό στοιχεία ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989/10.4.2012 απόφαση του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Β' 1301), περί του Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.».

3. Στο άρθρο 107 του ν. 4727/2020, περί των εξουσιοδοτικών διατάξεων του Μέρους Α' του νόμου αυτού, προστίθεται παρ. 51Α ως εξής:

«51Α. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζεται το Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού μπορεί να ρυθμίζονται ειδικότερα ζητήματα τομεακού χαρακτήρα για την ολοκλήρωση και την αυτοματοποίηση ψηφιακών υπηρεσιών με βάση το Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ψηφιακής Διακυβέρνησης.».

4. Στο άρθρο 108 του ν. 4727/2020, περί των καταργούμενων διατάξεων του Μέρους Α' του νόμου αυτού, προστίθεται περ. 17Α εξής:

«17Α. Το άρθρο 27 του ν. 3731/2008 (Α' 263), περί των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας Ανάπτυξης Πληροφορικής.».
Άρθρο 3
Περιεχόμενο του φακέλου και διαδικασία χορήγησης άδειας άσκησης διαστημικής δραστηριότητας - Εξουσιοδοτική διάταξη - Αντικατάσταση παρ. 1 άρθρου 5 ν. 4508/2017

Η παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 4508/2017 (Α' 200), περί του περιεχομένου του φακέλου και της διαδικασίας χορήγησης άδειας άσκησης διαστημικής δραστηριότητας, αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Η αίτηση για τη χορήγηση άδειας άσκησης διαστημικής δραστηριότητας υποβάλλεται στη Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης από τον φορέα και συνυπογράφεται από τους συμμετέχοντες στην υπό αδειοδότηση διαστημική δραστηριότητα, καθώς και τους συνιδιοκτήτες του διαστημικού αντικειμένου. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζεται το εφάπαξ τέλος το οποίο καταβάλλεται για την αδειοδότηση των διαστημικών δραστηριοτήτων, το ύψος του οποίου εξαρτάται, ιδίως, από το είδος της διαστημικής δραστηριότητας, το μέγεθος και τον αριθμό των διαστημικών αντικειμένων και τους εμπορικούς, ερευνητικούς, πειραματικούς, εκπαιδευτικούς ή δημόσιους σκοπούς που τυχόν εξυπηρετούνται, και δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ. Το ως άνω τέλος κατατίθεται σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων εφαρμοζόμενου του άρθρου 75 του ν. 4070/2012 (Α' 82).».Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης