Αποτελέσματα live αναζήτησης

Εξόφληση δαπάνης από λογαριασμό τρίτου - Πληρωμή τιμολογίου μέσω POS - Φορολογική μεταχείριση εσόδων από πώληση λογισμικού

Εξόφληση δαπάνης από λογαριασμό τρίτου - Πληρωμή τιμολογίου μέσω POS - Φορολογική μεταχείριση εσόδων από πώληση λογισμικού
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 3 λεπτά

Εξόφληση δαπάνης από λογαριασμό τρίτου

Σε περίπτωση εξόφλησης σε τραπεζικό λογαριασμό του προμηθευτή - πιστωτή από τρίτο πρόσωπο (ημεδαπό ή αλλοδαπό), το οποίο, κατ' εντολή της επιχείρησης, εξοφλεί τη σχετική υποχρέωση προς απόσβεση ισόποσης υποχρέωσης αυτού προς αυτή, η σχετική δαπάνη εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης, αρκεί να αποδεικνύεται με βάση τα κατάλληλα στοιχεία (τραπεζικά παραστατικά ή άλλα έγγραφα) η εξόφληση του προμηθευτή καθώς και ο λόγος εξόφλησης των δαπανών από τον τρίτο.

Ομοίως, σε περίπτωση που, με βάση τα ανωτέρω, η εξόφληση γίνεται, κατ’ εντολή της επιχείρησης, από τρίτο, πελάτη της, προς απόσβεση δικής του υποχρέωσης από αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών από την επιχείρηση, η σχετική δαπάνη αναγνωρίζεται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα του τρίτου με τις ίδιες ως άνω προϋποθέσεις και εφόσον πληρούνται και οι λοιπές προϋποθέσεις που τίθενται για την εκπεσιμότητα των δαπανών με τις διατάξεις του ν. 4172/2013, παρόλο που ο τραπεζικός λογαριασμός στον οποίο κατατέθηκαν τα μετρητά ή μεταφέρθηκαν τα σχετικά εμβάσματα δεν ανήκει σε πρόσωπο έναντι του οποίου υφίστατο και η σχετική υποχρέωση (ΠΟΛ.1055/2016).

Πληρωμή τιμολογίου μέσω POS

Σύμφωνα με την εγκύκλιο Ε.2010/2024 ορίστηκε ότι οι οντότητες του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 (ΕΛΠ), που διαθέτουν Φορολογικούς Ηλεκτρονικούς Μηχανισμούς (ΦΗΜ) οι οποίοι διασυνδέονται με τερματικά ηλεκτρονικής μεταφοράς κεφαλαίων στο σημείο πώλησης (Electronic Funds Transfer at the point of sale, EFT/POS) βάσει της υπό στοιχεία Α.1098/2022 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ, για τις διενεργούμενες συναλλαγές λιανικής, εκδίδουν αποδείξεις λιανικών συναλλαγών.

Για τις διενεργούμενες συναλλαγές τους με άλλες οντότητες, για τις οποίες απαιτείται έκδοση τιμολογίου, ενώ η εξόφλησή αυτού πραγματοποιείται μέσω EFT/POS, εκδίδουν:

α) αρχικά απόδειξη λιανικών συναλλαγών μέσω ΦΗΜ, με βάση τα οριζόμενα στην παρ. 8 του άρθρου 12 του ν. 4308/2014,

β) στη συνέχεια πιστωτικό στοιχείο λιανικής για την αντικατάσταση της απόδειξης λιανικών συναλλαγών με βάση τα οριζόμενα στην παρ. 4 του ως άνω άρθρου και τέλος,

γ) ισόποσο τιμολόγιο προς την πράγματι αντισυμβαλλόμενη οντότητα για την ορθή απεικόνιση της συναλλαγής.

Στην περίπτωση κατά την οποία η έκδοση του τιμολογίου προηγείται της εξόφλησης αυτού, εκδίδεται απόδειξη λιανικών συναλλαγών και εν συνεχεία πιστωτικό στοιχείο λιανικής κατά την εξόφλησή του, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Τα ως άνω εκδοθέντα παραστατικά, διαβιβάζονται στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα της υπό στοιχεία Α.1138/2020 κοινής απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ.

Φορολογική μεταχείριση εσόδων από πώληση λογισμικού

Στην περίπτωση λογισμικού που αναπτύσσεται για τις ανάγκες συγκεκριμένης επιχείρησης (κατά παραγγελία προϊόν) εάν με τις πληρωμές που καταβάλλονται για το υπόψη αγαθό επέρχεται πλήρης αποξένωση της επιχείρησης ανάπτυξης λογισμικού από το προϊόν, τότε αυτές δεν συνιστούν δικαιώματα. Αντίθετα, εάν με τις πληρωμές αυτές δεν επέρχεται αποξένωση της επιχείρησης ανάπτυξης λογισμικού από το κατά παραγγελία προϊόν, τότε αυτές συνιστούν δικαιώματα με εξαίρεση την περίπτωση που οι πληρωμές αφορούν στην χρήση λογισμικού με δυνατότητα παραμετροποίησής του. Ομοίως, δεν υπόκειται στην έννοια των δικαιωμάτων η συντήρηση του λογισμικού που ανατίθεται στην πωλήτρια επιχείρηση βάσει συμβολαίου συντήρησης.

Δημοφιλή ερωτήματα

Η παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας από τον εκμισθωτή κατά την αστική εκμίσθωση ακινήτου (π.χ. καθαριότητα, φύλαξη κ.λπ.) καθιστά το παραγόμενο εισόδημα ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα.


Η επιστημονική ομάδα της ARTION
Με την επιμέλεια του κ. Γεωργίου Δαλιάνη
Το ανωτέρω κείμενο έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τις εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες.
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης