Αποτελέσματα live αναζήτησης

Πόθεν έσχες: Μηνιαία υποβολή καταστάσεων υπόχρεων προσώπων

Πόθεν έσχες: Μηνιαία υποβολή καταστάσεων υπόχρεων προσώπων
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 5 λεπτά
  • Για το μήνα Μάρτιο 2024, για όλους όσους απέκτησαν νέα ιδιότητα από 28.02.2023 έως και 29.2.2024, ημερομηνία έναρξης καταχώρισης και οριστικοποίησης των καταστάσεων υπόχρεων ορίζεται η 19η Μαρτίου 2024 και καταληκτική ημερομηνία για την ολοκλήρωση της διαδικασίας ορίζεται, η 31η Μαρτίου 2024 - Από το μήνα Απρίλιο 2024 και μετά, από την 1η έως και την 15η εκάστου μήνα θα καταχωρίζονται κανονικά οι νέοι υπόχρεοι του προηγούμενου μήνα καθώς και τυχόν υπόχρεοι με απόκτηση ιδιότητας σε παλαιότερο μήνα που εκ παραδρομής δεν καταχωρίστηκαν

Σύμφωνα με ενημέρωση από την ιστοσελίδα pothen.gr

Αθήνα, 15 Μαρτίου 2024


ΠΡΟΣ:
Φορείς Υπόχρεων Υποβολής Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης (Δ.Π.Κ.) & Δήλωσης Οικονομικών Συμφερόντων (ΔΟΣ) ν. 5026/2023.


Θέμα: «Ηλεκτρονική υποβολή μηνιαίων καταστάσεων υπόχρεων προσώπων για υποβολή αρχικών Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης (Δ.Π.Κ.) και Δηλώσεων Οικονομικών Συμφερόντων (Δ.Ο.Σ).

Σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 1 του ν. 5026/2023 (Α’ 45), εντός των πρώτων δεκαπέντε (15) ημερών κάθε μήνα είναι απαραίτητη η καταχώριση και οριστικοποίηση των καταστάσεων υπόχρεων προσώπων σε αρχικές Δ.Π.Κ, συμπεριλαμβανομένων των συζύγων, των εν διαστάσει συζύγων ή των προσώπων με τα οποία έχει συναφθεί σύμφωνο συμβίωσης. Οι εν λόγω καταστάσεις συντάσσονται και υποβάλλονται από τον αρμόδιο φορέα ή τα όργανα διοίκησης του φορέα στον οποίο υπάγονται ή από τον οποίο εποπτεύονται.

Έναρξη – Λήξη Προθεσμίας υποβολής Καταστάσεων

Λόγω αναγκών προσαρμογής της σχετικής ηλεκτρονικής εφαρμογής στις διατάξεις του ν. 5026/2023, η έναρξη καταχώρισης και οριστικοποίησης των καταστάσεων υπόχρεων μηνός Μαρτίου 2024 για όλους όσους απέκτησαν νέα ιδιότητα από 28.02.2023 έως και 29.2.2024 κατ’ εξαίρεση ορίζεται η 19η Μαρτίου 2024 ενώ ως καταληκτική ημερομηνία για την ολοκλήρωση της διαδικασίας ορίζεται, η 31η Μαρτίου 2024. Από τον μήνα Απρίλιο 2024 και μετά, από την 1η έως και την 15η εκάστου μήνα θα καταχωρίζονται κανονικά οι νέοι υπόχρεοι του προηγούμενου μήνα καθώς και τυχόν υπόχρεοι με απόκτηση ιδιότητας σε παλαιότερο μήνα που εκ παραδρομής δεν καταχωρίστηκαν.

Μη υποβολή/ελλιπής καταχώριση - Συνέπειες


Μετά την ανωτέρω ημερομηνία οι τροποποιήσεις ή/και προσθήκες στα δεδομένα της ηλεκτρονικής κατάστασης υπόχρεων υποβολής Δ.Π.Κ. & Δ.Ο.Σ. δεν θα είναι εφικτές, ενώ τυχόν παράλειψη ή ελλιπής καταχώριση των ως άνω στοιχείων επισύρει τις κυρώσεις του ν. 5026/2023 (άρθρο 34).

Είσοδος χρηστών στην εφαρμογή


Για τον σκοπό της παρ. 1 της παρούσης οι αρμόδιοι εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι εκάστου φορέα εισέρχονται στην εφαρμογή του άρθρου 17 του ν. 5026/2023 στην διεύθυνση https://www.pothen.gr/pothen-main/main/katalogos.html κατόπιν αυθεντικοποίησης με τους κωδικούς-διαπιστευτήρια της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (προσωπικοί κωδικοί TAXISnet), σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 2 του ν. 5026/2023.

Πιστοποίηση / αντικατάσταση υπευθύνων επικοινωνίας
 
Φορείς υπόχρεων που πρέπει να αντικαταστήσουν ή να απενεργοποιήσουν πιστοποιημένους χρήστες, οφείλουν άμεσα να ορίσουν τουλάχιστον έναν υπάλληλο και έναν αναπληρωτή του, ως υπευθύνους για την επικοινωνία και την ηλεκτρονική καταχώριση της κατάστασης υπόχρεων, αποστέλλοντας μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης [email protected], αρμοδίως υπογεγραμμένο ενιαίο έγγραφο συνοδευόμενο από το πρότυπο υπολογιστικό φύλλο (διαθέσιμο στην ιστοσελίδα https://www.pothen.gr/katalogos ή https://www.pothen.gr επιλέγοντας «Καταχώριση Καταστάσεων Υπόχρεων»). Όμοιες ενέργειες απαιτούνται και από φορείς υπόχρεων που μέχρι σήμερα δεν έχουν καταγραφεί στην ενιαία διαδικτυακή εφαρμογή www.pothen.gr.
 
Ποιοι καταχωρίζονται στις καταστάσεις.

Στην κατάσταση υπόχρεων προσώπων για υποβολή αρχικών Δ.Π.Κ. & Δ.Ο.Σ. μηνός Μαρτίου 2024, κατ’ εξαίρεση πρέπει να συμπεριληφθούν όλοι όσοι απέκτησαν την ιδιότητα του υπόχρεου από 28.02.2023 έως και 29.02.2024, συμπεριλαμβανομένων των συζύγων τους, των εν διαστάσει συζύγων τους ή των προσώπων με τα οποία έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης.

Ενημέρωση για την υποχρέωση υποβολής στοιχείων συζύγων από τους φορείς.


Κατόπιν των ανωτέρω, οι φορείς υπόχρεων καλούνται να ολοκληρώσουν άμεσα τις όποιες τυχόν εσωτερικές τους διαδικασίες ως προς:
1. τη σύνταξη της μηνιαίας κατάστασης υπόχρεων προσώπων μηνός Μαρτίου 2024 σε αρχικές Δ.Π.Κ. & Δ.Ο.Σ. για την περίοδο από την 28.02.2023 (ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 5026/2023) έως και την 29/02/2024.
2. την ενημέρωση των υπόχρεων για την συμπερίληψή τους σε αυτήν και
3. την ενημέρωση των υπόχρεων ώστε αυτοί να καταχωρίσουν/επιβεβαιώσουν μέσω της εφαρμογής «Γνωστοποίηση στοιχείων συζύγου/ΜΣΣ» στην ιστοσελίδα https://www.pothen.gr τα στοιχεία των συζύγων τους, των εν διαστάσει συζύγων τους και των προσώπων με τα οποία έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, σύμφωνα με τα αμέσως παρακάτω.

Διαδικασία υποβολής στοιχείων συζύγων


Υπόχρεοι οι οποίοι συμπεριλαμβάνονται στις μηνιαίες καταστάσεις των φορέων, απαιτείται να συνδεθούν στην εφαρμογή «Γνωστοποίηση στοιχείων συζύγου/ΜΣΣ» στην διεύθυνση https://www.pothen.gr/syzygos, προκειμένου να γνωστοποιήσουν τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) των συζύγων τους, των εν διαστάσει συζύγων τους ή των προσώπων με τα οποία έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης.

Προθεσμία υποβολής στοιχείων συζύγων


Η καταληκτική ημερομηνία για την ηλεκτρονική καταχώριση των στοιχείων συζύγου/ΜΣΣ στην παραπάνω εφαρμογή, είναι τρεις ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή της μηνιαίας κατάστασης των υπόχρεων.

Ενέργειες φορέων υπόχρεων σχετικά με τη δήλωση των συζύγων.

Στη συνέχεια, οι αρμόδιοι υπάλληλοι των φορέων προβαίνουν στα ακόλουθα βήματα:
1. Επιλέγουν το πεδίο «Εκτύπωση καταλόγου συζύγων/ΜΣΣ» διαδικασία από την οποία δημιουργείται αρχείο που περιλαμβάνει τους/τις συζύγους/ΜΣΣ.
2. Φορτώνουν το αρχείο αυτό στο σύστημα, με την μέθοδο της διατήρησης, στην ήδη προσωρινά αποθηκευμένη κατάσταση.
3. Οριστικοποιούν την κατάσταση.
Προς υποβοήθηση των αρμοδίων υπαλλήλων των φορέων αναφέρεται ότι είναι στη διάθεσή τους η δυνατότητα επιλογής του κουμπιού «Έλεγχος Στοιχείων Συζύγων» από το οποίο παράγεται αρχείο στο οποίο καταγράφεται η ολοκλήρωση ή μη της διαδικασίας γνωστοποίησης στοιχείων συζύγων από τους υπόχρεους.

Αυτόματη αποστολή email στα υπόχρεα πρόσωπα
 
Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 5026/2023, μετά την οριστικοποίηση της κατάστασης των υπόχρεων προσώπων αποστέλλεται αυτόματα σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του υπόχρεου και της/του συζύγου/ΜΣΣ που είναι καταχωρισμένη στη φορολογική αρχή, ενέργεια η οποία επέχει θέση ενημέρωσης των υπόχρεων προσώπων για την υποχρέωσή τους προς υποβολή Δ.Π.Κ. και δια της οποίας απαλλάσσεται ο αρμόδιος υπάλληλος του φορέα ή του οργάνου του πρώτου εδαφίου από κάθε σχετική ευθύνη.
 
Αποσπασμένοι υπάλληλοι

Πέραν των ανωτέρω επισημαίνεται ότι τυχόν αποσπασμένοι υπάλληλοι θα πρέπει να δηλώνονται από τον φορέα στον οποίο έχουν αποσπαστεί, όταν η ιδιότητα που τους καθιστά υπόχρεους υποβολής Δ.Π.Κ., αποκτάται στον τελευταίο (φορέας υποδοχής). Για παράδειγμα υπάλληλος που υπηρετεί σε Υπουργείο και είναι υπόχρεος υποβολής Δ.Π.Κ. λόγω της συμμετοχής του στη διοίκηση ενός Ν.Π.Δ.Δ., θα δηλωθεί μόνον στην κατάσταση υπόχρεων που θα συντάξει και θα καταχωρίσει ηλεκτρονικά το Ν.Π.Δ.Δ. και όχι και στην κατάσταση του Υπουργείου (οργανική θέση), εφόσον δεν έχει άλλη ιδιότητα.

Παροχή διευκρινίσεων / πληροφοριών

 
Για τυχόν πρόσθετες διευκρινίσεις και πληροφορίες παρακαλούμε να συμβουλεύεστε τα αναρτημένα ενημερωτικά της Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 25 στην ιστοσελίδα του συστήματος Πόθεν Έσχες www.pothen.gr. Για τυχόν άλλες απορίες ή διευκρινήσεις μπορείτε να καλείτε κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Υπόχρεων ΠΟΘΕΝ (ΚΕΥ-ΠΟΘΕΝ) στο τηλεφωνικό αριθμό 210-48.02.100 ή μέσω της ενότητας «Χρειάζεστε βοήθεια;» αφού συνδεθείτε με τους κωδικούς σας στο www.pothen.gr.
 


Η Επιτροπή Ελέγχου, ο Συντονιστής και τα Ειδικά Όργανα Ελέγχου
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης