Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ποιοι υποχρεούνται φέτος να υποβάλουν το έντυπο Ε9

10 Ιανουάριου 2006 Σχόλια
  • ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ χιλιάδες φορολογούμενοι θα υποβάλουν και φέτος το έντυπο Ε9, λόγω του σημαντικού αριθμού των μεταβιβάσεων, που πραγματοποιήθηκαν έως και 31-12-2005 πριν από την εφαρμογή των μέτρων για τη φορολογία κεφαλαίου....

ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ χιλιάδες φορολογούμενοι θα υποβάλουν και φέτος το έντυπο Ε9, λόγω του σημαντικού αριθμού των μεταβιβάσεων, που πραγματοποιήθηκαν έως και 31-12-2005 πριν από την εφαρμογή των μέτρων για τη φορολογία κεφαλαίου.

Ο υφυπουργός Οικονομίας, Αντ. Μπέζας έδωσε εντολή να αρχίσει η αποστολή των εντύπων για τη φορολογική δήλωση 2006.
Αναλυτικές οδηγίες για τον τρόπο συμπλήρωσης του νέου εντύπου Ε9 περιέχονται στο βιβλίο των οδηγιών, για τη συμπλήρωση των φορολογικών δηλώσουν του οικονομικού έτους 2006, το οποίο άρχισε να αποστέλλεται σε 5.500.000 στους φορολογούμενους.

Με βάση τις οδηγίες του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, υποχρέωση για υποβολή δήλωσης Ε9, το οποίο συνυποβάλλεται με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2006, έχουν:

- Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που την 1η Ιανουαρίου 2006 είχαν εμπράγματα δικαιώματα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας ή οίκησης σε ακίνητα, τα οποία αποκτήθηκαν μέσα στο έτος 2005.

- Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που την 1η Ιανουαρίου 2006 έχουν οποιαδήποτε μεταβολή στα ακίνητά τους, τα οποία έχουν δηλωθεί στο έντυπο Ε9 έτους 2005.

- Ο υπόχρεος που στη δήλωση Ε9 (έτους 2005) συμπεριέλαβε σύζυγο ή λοιπά προστατευόμενα μέλη, εφόσον έχουν επέλθει μεταβολές στην οικογενειακή του κατάσταση, όπως έχει απεικονισθεί στη δήλωση Ε9 έτους 2005, ανεξάρτητα από το αν έχει μεταβληθεί η κατάσταση των ακινήτων. Οι μεταβολές στην οικογενειακή κατάσταση, που πρέπει να δηλωθούν, είναι η διάσταση, το διαζύγιο, η παύση χαρακτηρισμού των τέκνων ως προστατευόμενων μελών, σύμφωνα με τον κώδικα φορολογίας εισοδήματος ή ο θάνατος.

- Τα νομικά πρόσωπα, τα οποία έχουν υποβάλει δήλωση Ε9 έτους 2005 και έχουν διακόψει τις εργασίες τους μέχρι 31-12-2005.

Στις περιπτώσεις που έχει μεταβληθεί η περιουσιακή κατάσταση του υπόχρεου, θα συμπληρώσουν ανάλογα τις ακόλουθες ενδείξεις:

1. Υποβολή δήλωσης Ε9 για πρώτη φορά το έτος 2006. Οσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία δεν είχαν υποχρέωση υποβολής δήλωσης Ε9 το 2005, απέκτησαν εμπράγματα δικαιώματα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας ή οίκησης σε ακίνητα μέσα στο έτος 2005, θα υποβάλουν δήλωση Ε9 έτους 2006, σημειώνοντας «Χ» στην ένδειξη «Είδος δήλωσης-αρχική», στην πρώτη σελίδα του εντύπου. Στην ένδειξη «Δηλώθηκαν ακίνητα στο Ε9 του 2005» θα σημειωθεί «Χ» στο τετραγωνίδιο ΟΧΙ.

2. Εισαγωγή νέου ακινήτου, που αποκτήθηκε το 2005 από υπόχρεο που έχει υποβάλει δήλωση Ε9 το έτος 2005. Στην περίπτωση αυτή, θα υποβληθεί δήλωση Ε9 έτους 2006, σημειώνοντας «Χ» στην ένδειξη «Είδος δήλωσης-αρχική», στην πρώτη σελίδα του εντύπου. Στην ένδειξη «Δηλώθηκαν ακίνητα στο Ε9 του 2005» θα σημειωθεί «Χ» στο τετραγωνίδιο ΝΑΙ. Ως αύξων αριθμός του νέου ακινήτου, στο εσωτερικό του εντύπου, θα αναγραφεί ο επόμενος αριθμός που ακολουθεί τον τελευταίο αύξοντα αριθμό της δήλωσης Ε9 του έτους 2005. Στο εσωτερικό του εντύπου, στη στήλη «κωδικός μεταβολής» (στήλη 24 του πίνακα 1 ή 22 του πίνακα 2) θα γραφεί ο κωδικός αριθμός 1 (δήλωση νέου ακινήτου), κατά περίπτωση.

3. Διαγραφή ακινήτου, το οποίο είχε αναγραφεί στη δήλωση Ε9 του έτους 2005. Στην περίπτωση αυτή, θα υποβληθεί δήλωση Ε9 έτους 2006, σημειώνοντας «Χ» στην ένδειξη «Είδος δήλωσης-αρχική», στην πρώτη σελίδα του εντύπου. Στην ένδειξη «Δηλώθηκαν ακίνητα στο Ε9 του 2005» θα σημειωθεί «Χ» στο τετραγωνίδιο ΝΑΙ. Στο εσωτερικό του εντύπου θα αναγραφούν όλα τα στοιχεία του ακινήτου που διαγράφεται. Ως αύξων αριθμός του ακινήτου, που διαγράφεται, θα αναγραφεί εκείνος της δήλωσης Ε9 του έτους 2005. Στο εσωτερικό του εντύπου, στη στήλη «κωδικός μεταβολής» (στήλη 24 του πίνακα 1 ή 22 του πίνακα 2) θα γραφεί ο κωδικός αριθμός 3 (διαγραφή ακινήτου).

4. Μεταβολή στοιχείων ακινήτων που έχουν ήδη δηλωθεί στο Ε9 του έτους 2005. Στην περίπτωση αυτή, θα υποβληθεί Ε9 έτους 2006, σημειώνοντας «Χ» στην ένδειξη «Είδος δήλωσης-αρχική», στην πρώτη σελίδα του εντύπου. Στην ένδειξη «Δηλώθηκαν ακίνητα στο Ε9 του 2005» θα σημειωθεί «Χ» στο τετραγωνίδιο ΝΑΙ. Στο εσωτερικό του εντύπου θα αναγραφούν όλα τα στοιχεία του ακινήτου που μεταβάλλεται, στην κατάσταση που ήταν την 1-1-2006. Ως αύξων αριθμός του ακινήτου που μεταβάλλεται θα αναγραφεί εκείνος της δήλωσης Ε9 του έτους 2005. Στο εσωτερικό του εντύπου, στη στήλη «κωδικός μεταβολής» (στήλη 24 του πίνακα 1 ή 22 του πίνακα 2) θα γραφεί ο κωδικός αριθμός 2 (μεταβολή στοιχείων ακινήτου που έχει δηλωθεί).

Πηγή ΝαυτεμπορικήΔημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης