Αποτελέσματα live αναζήτησης

Πρότυπη δίκη στο ΣτΕ για την αναδρομική κατάργηση της ενίσχυσης επιχειρήσεων από τον ΟΑΕΔ σε παραμεθόριες περιοχές

4 Μάρτιου 2024 Σχόλια
Πρότυπη δίκη στο ΣτΕ για την αναδρομική κατάργηση της ενίσχυσης επιχειρήσεων από τον ΟΑΕΔ σε παραμεθόριες περιοχές
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 3 λεπτά

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

 
ΠΡΑΞΗ 4/2024
της Επιτροπής του άρθρου 1 του ν. 3900/2010

 
Η Επιτροπή του άρθρου 1 του ν. 3900/2010, αποτελούμενη από την Πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας Ευαγγελία Νίκα, τον αρχαιότερο Αντιπρόεδρο Ιωάννη Γράβαρη και την Αντιπρόεδρο του καθ’ ύλην αρμόδιου Τμήματος Μαρίνα-Ελένη  Κωνσταντινίδου.
αφού έλαβε υπ’ όψιν:
α) το άρθρο 1 του ν. 3900/2010,
β) την από 21.2.2024 (ΠΑ5/21.2.2024) αίτηση της ανώνυμης εταιρείας «............................ Α.Ε.» κ.λπ. (συν. 10), με την οποία ζητείται, κατ’ επίκληση του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 3900/2010, να εισαχθεί προς εκδίκαση στο Συμβούλιο της Επικρατείας η εκκρεμής ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου  Αθηνών αγωγή αυτών (με αριθμό κατάθεσης ....../........2021), το αίτημα της οποίας είναι η αναγνώριση της υποχρεώσεως του Ελληνικού Δημοσίου και του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού να καταβάλει σε κάθε μία από τις αιτούσες, ως αποζημίωση κατά τις διατάξεις περί αστικής ευθύνης του κράτους σύμφωνα με τα άρθρα 105 και 106 του ΕισΝΑΚ, ποσά που αντιστοιχούν στην προβλεπόμενη στο άρθρο 21 του ν. 1767/1988 και των κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου αυτού εκδοθεισών κοινών υπουργικών αποφάσεων οικονομική ενίσχυση για τα έτη 2016-2019 παρεχόμενη από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού για την κάλυψη ποσοστού του καταβληθέντος κόστους μισθοδοσίας επιχειρήσεων εγκατεστημένων σε παραμεθόριες περιοχές, η οποία καταργήθηκε αναδρομικά από 1.1.2016 με το άρθρο 87 παρ. 1 του ν. 4706/2020.

Οι αιτούσες ζητούν επίσης με την ανωτέρω αγωγή τους την καταβολή χρηματικής ικανοποιήσεως για την αποκατάσταση της ηθικής βλάβης που υπέστησαν λόγω της αναδρομικής κατάργησης της προαναφερομένης οικονομικής ενισχύσεως.

Με την υπό κρίση αίτηση προβάλλεται ότι με την ανωτέρω αγωγή τίθεται το γενικότερου ενδιαφέροντος ζήτημα, το οποίο έχει συνέπειες για ευρύτερο κύκλο προσώπων, της συμβατότητας του άρθρου 87 παρ. 1 του ν. 4706/2020, με το οποίο καταργήθηκαν από 1.1.2016 το άρθρο 21 του ν. 1767/1988 καθώς και οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότησή του, προς το άρθρο 1 του 1ου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Ε.Σ.Δ.Α. και την συνδρομή λόγων δημοσίου συμφέροντος που θα δικαιολογούσαν την επέμβαση στα περιουσιακά δικαιώματα των αιτουσών, προς το άρθρο 106 παρ. 1 του Συντάγματος, το οποίο προβλέπει την υποχρέωση λήψης μέτρων προαγωγής της οικονομίας των παραμεθόριων περιοχών, και προς τα άρθρα 43 παρ. 2 και 44 παρ. 1 του Συντάγματος σε συνδυασμό με τα άρθρα 26, 73 επ. και 95 παρ. 1 και 5 του Συντάγματος, λόγω της, κατά τους ισχυρισμούς των αιτουσών, αναδρομικής κύρωσης με την ως άνω νομοθετική διάταξη της ακυρωθείσας με την υπ’ αριθμ. 205/2020 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας υπ` αριθμ. 13311/273/21.3.2016 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και των Αναπληρωτών Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών, με την οποία είχαν καταργηθεί οι κοινές υπουργικές αποφάσεις, οι οποίες είχαν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 21 του ν. 1767/1988.

Προβάλλεται δε περαιτέρω ότι το ζήτημα αυτό έχει συνέπειες για ευρύτερο κύκλο προσώπων δεδομένου ότι αφορά όλες τις βιομηχανικές, βιοτεχνικές, μεταλλευτικές, κτηνοτροφικές βιοτεχνικού χαρακτήρα, ξενοδοχειακές και ναυτιλιακές επιχειρήσεις, οι οποίες είναι εγκατεστημένες στις παραμεθόριες περιοχές των νομών Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου, Λέσβου, Χίου, Σάμου, Δωδεκανήσου, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Καστοριάς, Φλώρινας, Πέλλης, Κιλκίς, Σερρών, Δράμας, Καβάλας, καθώς και των επαρχιών Καλαμάτας και Μεσσήνης του νομού Μεσσηνίας, και οι οποίες στερούνται αναδρομικά την παροχή της οικονομικής ενίσχυσης του άρθρου 21 του ν. 1767/1988.

γ) το γεγονός ότι για την αίτηση αυτή έχει κατατεθεί το νόμιμο παράβολο (υπ’ αριθ. ................... και ...................... κωδικοί ηλεκτρονικού παραβόλου).

αποφασίζει
 
Την αποδοχή του ανωτέρω αιτήματος, διότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 1 του ν. 3900/2010.

δ ι α τ ά σ σ ε ι
 
1. Να εισαχθεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας η με αριθμό κατάθεσης ....../........2021 αγωγή, η οποία εκκρεμεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών,
2. Να αποδοθεί στις αιτούσες το κατατεθέν για την υποβολή της παρούσας αίτησης παράβολο, και
3. Να δημοσιευθεί η πράξη αυτή στις ημερήσιες εφημερίδες «ΤΑ ΝΕΑ» και «ΕΣΤΙΑ»  και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Συμβουλίου της Επικρατείας.
 
Η παρούσα πράξη συνεπάγεται την αναστολή εκδίκασης των εκκρεμών υποθέσεων, στις οποίες ανακύπτει το ίδιο ζήτημα.
 
Αθήνα, 1 Μαρτίου 2024

Ευαγγελία Νίκα
Ιωάννης Γράβαρης
Μαρίνα-Ελένη Κωνσταντινίδου         Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης