Αποτελέσματα live αναζήτησης

myBusinessSupport: Απαλλαγή/μείωση τέλους επιτηδεύματος καλλιτεχνών

myBusinessSupport: Απαλλαγή/μείωση τέλους επιτηδεύματος καλλιτεχνών
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 1 λεπτά


Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΑΑΔΕ είναι διαθέσιμη η πλατφόρμα myBusinessSupport για την απαλλαγή / μείωση του τέλους επιτηδεύματος καλλιτεχνών.

Σύμφωνα με την παράγραφο 10 του άρθρου 31 του ν. 3986/2011, όπως ισχύει:

«10. α) Ειδικά για τα φορολογικά έτη 2022, 2023 και 2024 φυσικά πρόσωπα, καλλιτέχνες, δημιουργοί, επαγγελματίες της τέχνης και του πολιτισμού και χειροτέχνες, οι οποίοι είχαν προβεί σε διακοπή εργασιών κατά το χρονικό διάστημα από την 1η.1.2010 έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής του τέλους επιτηδεύματος, εφόσον:
αα) είχαν, πριν από τη διακοπή και έχουν, μετά τη νέα έναρξη εργασιών, δηλώσει στο φορολογικό μητρώο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ως κύριο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) έναν από τους αναφερόμενους στην απόφαση της περ. γ) και
αβ) η επανέναρξη εργασιών γίνεται έως και τις 30.6.2023. Όσα φυσικά πρόσωπα υπαχθούν στη ρύθμιση της παρούσας, θεωρούνται δικαιούχοι χρηματοδότησης καθεστώτος ενίσχυσης του Έργου με κωδικό 16715 που περιλαμβάνεται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης «Ελλάδα 2.0» και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
β) Ειδικά για τα φορολογικά έτη 2022, 2023 και 2024, φυσικά πρόσωπα, καλλιτέχνες, δημιουργοί, επαγγελματίες της τέχνης και του πολιτισμού και χειροτέχνες, καταβάλλουν μειωμένο τέλος επιτηδεύματος ποσού τετρακοσίων (400) ευρώ κατ’ έτος, εφόσον έχουν δηλώσει στο φορολογικό μητρώο της ΑΑΔΕ ως κύριο ΚΑΔ έναν από τους αναφερόμενους στην απόφαση της περ. γ).
γ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Αθλητισμού καθορίζονται οι ΚΑΔ για τους οποίους εφαρμόζεται η απαλλαγή ή η μείωση των περ. α) και β), οι όροι και η διαδικασία εφαρμογής, ο τρόπος απαλλαγής των δικαιούχων της περ. α) και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος, τηρουμένων των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων. Με την ίδια απόφαση μπορούν να παρατείνονται οι προθεσμίες της παρούσας.
»Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης