Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΔΕΕ - Προϋποθέσεις απαγόρευσης παροχής υπηρεσίας διευκόλυνσης της επικοινωνίας μεταξύ φαρμακοποιών και πελατών με σκοπό τη διαδικτυακή πώληση φαρμάκων

29 Φεβρουάριου 2024 Σχόλια
ΔΕΕ - Προϋποθέσεις απαγόρευσης παροχής υπηρεσίας διευκόλυνσης της επικοινωνίας μεταξύ φαρμακοποιών και πελατών με σκοπό τη διαδικτυακή πώληση φαρμάκων
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 3 λεπτά
  • Εξ αποστάσεως πώληση φαρμάκων για τα οποία δεν απαιτείται ιατρική συνταγή: Το Δικαστήριο διευκρινίζει τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες ένα κράτος μέλος μπορεί να απαγορεύσει την παροχή υπηρεσίας διευκόλυνσης της επικοινωνίας μεταξύ φαρμακοποιών και πελατών με σκοπό τη διαδικτυακή πώληση φαρμάκων

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΥΠΟΥ αριθ. 37/24


Λουξεμβούργο, 29 Φεβρουαρίου 2024

Απόφαση του Δικαστηρίου στην υπόθεση C‑606/21 | Doctipharma


Εξ αποστάσεως πώληση φαρμάκων για τα οποία δεν απαιτείται ιατρική συνταγή: το Δικαστήριο διευκρινίζει τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες ένα κράτος μέλος μπορεί να απαγορεύσει την παροχή υπηρεσίας διευκόλυνσης της επικοινωνίας μεταξύ φαρμακοποιών και πελατών με σκοπό τη διαδικτυακή πώληση φαρμάκων


Η εταιρία Doctipharma εκμεταλλεύεται ιστότοπο στον οποίο ήταν δυνατή, έως το 20161, η αγορά φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμάκων για τα οποία δεν απαιτείται ιατρική συνταγή από τους ιστοτόπους φαρμακείων.

Συγκεκριμένα, ο ιστότοπος της Doctipharma διέθετε τα προϊόντα μέσω αναρτημένου καταλόγου, ο πελάτης επέλεγε τα φάρμακα και στη συνέχεια η παραγγελία του διαβιβαζόταν στα φαρμακεία των οποίων τους ιστοτόπους φιλοξενούσε η Doctipharma. Το τίμημα καταβαλλόταν μέσω ενός ενιαίου συστήματος πληρωμών, κοινού για το σύνολο των φαρμακείων, σε ειδικό προς τούτο λογαριασμό.

Η Union des groupements de pharmaciens d’officine (UDGPO) αμφισβήτησε τη νομιμότητα του εν λόγω ιστοτόπου: κατά την άποψή της, η Doctipharma, λόγω της υπηρεσίας που παρείχε μέσω του ιστοτόπου της, συμμετείχε στο ηλεκτρονικό εμπόριο φαρμάκων, με αποτέλεσμα να παραβιάζει την εθνική νομοθεσία που απαγορεύει την πώληση φαρμάκων από πρόσωπα τα οποία δεν έχουν την ιδιότητα του φαρμακοποιού.

Το cour d’appel de Paris (εφετείο Παρισιού, Γαλλία) ζητεί από το Δικαστήριο να διευκρινίσει, αφενός, αν η δραστηριότητα της Doctipharma συνιστά υπηρεσία της κοινωνίας των πληροφοριών και, αφετέρου, αν το δίκαιο της Ένωσης επιτρέπει στα κράτη μέλη να απαγορεύουν την παροχή, μέσω ιστοτόπου, τέτοιας υπηρεσίας, συνιστάμενης στη διευκόλυνση της επικοινωνίας φαρμακοποιών και πελατών με σκοπό την πώληση, από τους ιστοτόπους των φαρμακείων που έχουν εγγραφεί στην υπηρεσία αυτή, φαρμάκων για τα οποία δεν απαιτείται ιατρική συνταγή.

Το Δικαστήριο διευκρινίζει συναφώς ότι η υπηρεσία διευκόλυνσης της επικοινωνίας μεταξύ των φαρμακείων και των εν δυνάμει ασθενών με σκοπό την πώληση φαρμάκων εμπίπτει στην έννοια της «υπηρεσίας της κοινωνίας των πληροφοριών» κατά το δίκαιο της Ένωσης2.

Με την απόφασή του, το Δικαστήριο αποφαίνεται ως ακολούθως:
• όταν ο πάροχος της υπηρεσίας ο οποίος δεν έχει την ιδιότητα του φαρμακοποιού θεωρείται ότι προβαίνει ο ίδιος στην πώληση φαρμάκων για τα οποία δεν απαιτείται ιατρική συνταγή, το κράτος μέλος στο έδαφος του οποίου είναι εγκατεστημένος ο πάροχος μπορεί να απαγορεύει την παροχή της υπηρεσίας αυτής.
• Αντιθέτως, όταν ο πάροχος περιορίζεται, παρέχοντας ιδιαίτερη και διαφορετική από την πώληση υπηρεσία, στη διευκόλυνση της επικοινωνίας μεταξύ πωλητών και πελατών, τα κράτη μέλη δεν μπορούν να απαγορεύουν την παροχή της υπηρεσίας αυτής για τον λόγο ότι η ενδιαφερόμενη εταιρία συμμετέχει στο ηλεκτρονικό εμπόριο πώλησης φαρμάκων χωρίς να έχει την ιδιότητα του φαρμακοποιού.

Πράγματι, καίτοι τα κράτη μέλη είναι τα μόνα αρμόδια να καθορίζουν τα πρόσωπα τα οποία είναι εγκεκριμένα ή εξουσιοδοτημένα να πωλούν εξ αποστάσεως στο κοινό, μέσω υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφοριών, φάρμακα για τα οποία δεν απαιτείται ιατρική συνταγή, πρέπει, εντούτοις, παράλληλα να εξασφαλίζουν ότι τα φάρμακα διατίθενται προς πώληση εξ αποστάσεως στο κοινό μέσω υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφοριών και δεν μπορούν, κατά συνέπεια, να απαγορεύουν την παροχή μιας τέτοιας υπηρεσίας για τα φάρμακα για τα οποία δεν απαιτείται ιατρική συνταγή.1Με απόφαση της 31ης Μαΐου 2016, η Doctipharma υποχρεώθηκε να παύσει το ηλεκτρονικό εμπόριο φαρμάκων στον ιστότοπό της.
2Η οδηγία 98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Ιουνίου 1998, για την καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προτύπων και προδιαγραφών, ορίζει την έννοια της «υπηρεσίας της κοινωνίας των πληροφοριών» ως «κάθε υπηρεσία που συνήθως παρέχεται έναντι αμοιβής, με ηλεκτρονικά μέσα εξ αποστάσεως και κατόπιν προσωπικής επιλογής ενός αποδέκτη υπηρεσιών».Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης