Αποτελέσματα live αναζήτησης

Μη συνεργάσιμες περιοχές φορολογικής δικαιοδοσίας - Τα τελευταία συμπεράσματα του Συμβουλίου

28 Φεβρουάριου 2024 Σχόλια
Μη συνεργάσιμες περιοχές φορολογικής δικαιοδοσίας - Τα τελευταία συμπεράσματα του Συμβουλίου
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 7 λεπτά


Με την απόφασή του C/2024/1804 της 26ης Φεβρουαρίου 2024, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης:


1. ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΕΙ τη σημασία της προώθησης και της ενίσχυσης των προτύπων χρηστής φορολογικής διακυβέρνησης, επίσης στους τομείς της δίκαιης φορολόγησης και της φορολογικής διαφάνειας, και της καταπολέμησης της φορολογικής απάτης, της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής, τόσο σε ενωσιακό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο·


2. ΕΚΤΙΜΑ την αδιάλειπτη παραγωγική συνεργασία σε θέματα φορολογίας μεταξύ της Ομάδας «Κώδικας δεοντολογίας» (Φορολογία των επιχειρήσεων) (στο εξής: Ομάδα «Κώδικας δεοντολογίας») και των περισσότερων περιοχών δικαιοδοσίας σε ολόκληρο τον κόσμο·

3. ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ για την πρόοδο στις σχετικές περιοχές δικαιοδοσίας μέσω των ενεργών μέτρων που έχουν ληφθεί εντός των συμφωνημένων προθεσμιών, ιδίως όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών κατόπιν αιτήματος, την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών περί χρηματοοικονομικών λογαριασμών και τα επιζήμια φορολογικά καθεστώτα, καθώς και την επιβολή απαιτήσεων περί οικονομικής υπόστασης·

4. ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΤΗ ΔΥΣΑΡΕΣΚΕΙΑ ΤΟΥ διότι κάποιες περιοχές φορολογικής δικαιοδοσίας παραμένουν μη συνεργάσιμες και ότι ορισμένες περιοχές δικαιοδοσίας δεν τήρησαν τις δεσμεύσεις τους προς την Ομάδα «Κώδικας δεοντολογίας», μεταξύ άλλων όσον αφορά την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών περί χρηματοοικονομικών λογαριασμών (κριτήριο 1.1), την ανταλλαγή πληροφοριών κατόπιν αιτήματος (κριτήριο 1.2), τη μεταρρύθμιση των επιζήμιων φορολογικών καθεστώτων βάσει του κριτηρίου 2.1 ή την επιβολή των απαιτήσεων περί οικονομικής υπόστασης βάσει του κριτηρίου 2.2· ΚΑΛΕΙ τις εν λόγω περιοχές δικαιοδοσίας να συνεργαστούν με την Ομάδα «Κώδικας δεοντολογίας» προκειμένου να επιλυθούν τα εναπομένοντα ζητήματα·

5. ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΤΗ ΔΥΣΑΡΕΣΚΕΙΑ ΤΟΥ για το γεγονός ότι η Τουρκία δεν έχει σημειώσει πρόοδο με ένα κράτος μέλος όσον αφορά την αποτελεσματική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών· ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ την έκκλησή του προς την Τουρκία να ξεκινήσει τις σχέσεις αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών που εκκρεμούν με ένα κράτος μέλος και να συμμορφωθεί πλήρως με τις απαιτήσεις που ορίζονται στα συμπεράσματα που ενέκρινε το Συμβούλιο ECOFIN στις 22 Φεβρουαρίου 2021, στις 5 Οκτωβρίου 2021, στις 24 Φεβρουαρίου 2022, στις 4 Οκτωβρίου 2022, στις 14 Φεβρουαρίου 2023 και στις 17 Οκτωβρίου 2023· ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ότι η αποτελεσματική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών με όλα τα κράτη μέλη αποτελεί προϋπόθεση προκειμένου η Τουρκία να πληροί το κριτήριο 1.1 του ενωσιακού καταλόγου· ΚΑΛΕΙ την Ομάδα να ενημερώνει το Συμβούλιο σχετικά με τις εξελίξεις στο πλαίσιο αυτό και να συνεχίσει να εξετάζει τα εκκρεμή ζητήματα για τα οποία δεν έχει σημειωθεί πρόοδος·

6. ΕΓΚΡΙΝΕΙ την έκθεση της Ομάδας «Κώδικας δεοντολογίας», ως έχει στο έγγραφο ST 6299/2024·

7. ΕΓΚΡΙΝΕΙ, αντιστοίχως, τον αναθεωρημένο ενωσιακό κατάλογο μη συνεργάσιμων περιοχών φορολογικής δικαιοδοσίας ως έχει στο παράρτημα I·

8. ΕΠΙΚΥΡΩΝΕΙ την πρόοδο των εργασιών σε ό,τι αφορά τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει οι συνεργάσιμες περιοχές δικαιοδοσίας για την εφαρμογή των προτύπων χρηστής φορολογικής διακυβέρνησης, όπως περιγράφεται στο παράρτημα ΙΙ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
Ενωσιακός κατάλογος μη συνεργάσιμων περιοχών φορολογικής δικαιοδοσίας


1. Αμερικανική Σαμόα

Η Αμερικανική Σαμόα δεν εφαρμόζει αυτόματη ανταλλαγή χρηματοοικονομικών πληροφοριών, δεν έχει υπογράψει και κυρώσει, μεταξύ άλλων μέσω της περιοχής δικαιοδοσίας από την οποία εξαρτάται, την πολυμερή σύμβαση του ΟΟΣΑ περί αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής όπως έχει τροποποιηθεί, δεν έχει δεσμευτεί να εφαρμόζει τα ελάχιστα πρότυπα για την αντιμετώπιση της διάβρωσης της φορολογικής βάσης και της μετατόπισης κερδών (ελάχιστα πρότυπα κατά της BEPS) και δεν έχει δεσμευτεί να αντιμετωπίσει αυτά τα ζητήματα.

2. Ανγκουίλα

Η Ανγκουίλα δεν έχει καταταχθεί τουλάχιστον στη βαθμίδα «σε μεγάλο βαθμό συμμορφούμενη» περιοχή δικαιοδοσίας από το Παγκόσμιο Φόρουμ για την ανταλλαγή πληροφοριών κατόπιν αιτήματος. Η Ανγκουίλα διευκολύνει επίσης υπεράκτιες δομές και ρυθμίσεις που αποσκοπούν στην προσέλκυση κερδών χωρίς πραγματική οικονομική υπόσταση, καθώς δεν έχει λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσει την αποτελεσματική εφαρμογή των απαιτήσεων περί οικονομικής υπόστασης βάσει του κριτηρίου 2.2.

3. Αντίγκουα και Μπαρμπούντα

Η Αντίγκουα και Μπαρμπούντα δεν έχει καταταχθεί τουλάχιστον στη βαθμίδα «σε μεγάλο βαθμό συμμορφούμενη» περιοχή δικαιοδοσίας από το Παγκόσμιο Φόρουμ για την ανταλλαγή πληροφοριών κατόπιν αιτήματος.

4. Φίτζι

Τα Φίτζι δεν έχουν υπογράψει και κυρώσει την πολυμερή σύμβαση του ΟΟΣΑ περί αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής όπως έχει τροποποιηθεί, έχουν επιζήμια προτιμησιακά φορολογικά καθεστώτα [εξαγωγικές εταιρείες, κίνητρο τεχνολογίας πληροφοριών εισοδήματος (ΤΠΕ), προνομιακός φορολογικός συντελεστής για περιφερειακές ή παγκόσμιες έδρες], δεν έχουν ενταχθεί στο Πλαίσιο χωρίς αποκλεισμούς ούτε έχουν εφαρμόσει τα ελάχιστα πρότυπα κατά της BEPS και δεν έχουν ακόμη επιλύσει τα ζητήματα αυτά.

5. Γκουάμ


Το Γκουάμ δεν εφαρμόζει αυτόματη ανταλλαγή χρηματοοικονομικών πληροφοριών, δεν έχει υπογράψει και κυρώσει, μεταξύ άλλων μέσω της περιοχής δικαιοδοσίας από την οποία εξαρτάται, την πολυμερή σύμβαση του ΟΟΣΑ περί αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής, όπως έχει τροποποιηθεί, δεν έχει δεσμευτεί να εφαρμόζει τα ελάχιστα πρότυπα κατά της BEPS και δεν έχει δεσμευτεί να αντιμετωπίσει αυτά τα ζητήματα.

6. Παλάου

Το Παλάου δεν εφαρμόζει αυτόματη ανταλλαγή χρηματοοικονομικών πληροφοριών, δεν έχει υπογράψει και κυρώσει την πολυμερή σύμβαση του ΟΟΣΑ περί αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής, όπως έχει τροποποιηθεί, και δεν έχει ακόμη επιλύσει τα ζητήματα αυτά.

7. Παναμάς

Ο Παναμάς δεν έχει καταταχθεί τουλάχιστον στη βαθμίδα «σε μεγάλο βαθμό συμμορφούμενη» περιοχή δικαιοδοσίας από το Παγκόσμιο Φόρουμ για την ανταλλαγή πληροφοριών κατόπιν αιτήματος, διαθέτει επιζήμιο καθεστώς απαλλαγής του εισοδήματος αλλοδαπής προέλευσης και δεν έχει ακόμη επιλύσει τα ζητήματα αυτά.

8. Ρωσική Ομοσπονδία

Η Ρωσική Ομοσπονδία έχει επιζήμιο προτιμησιακό φορολογικό καθεστώς (διεθνείς εταιρείες χαρτοφυλακίου) και δεν έχει επιλύσει το ζήτημα αυτό.

9. Σαμόα

Η Σαμόα έχει επιζήμιο προτιμησιακό φορολογικό καθεστώς (υπεράκτιες επιχειρήσεις) και δεν έχει ακόμη επιλύσει το ζήτημα αυτό.

10. Τρίνινταντ και Τομπέιγκο

Το Τρίνινταντ και Τομπέιγκο δεν έχει καταταχθεί τουλάχιστον στη βαθμίδα «σε μεγάλο βαθμό συμμορφούμενη» περιοχή δικαιοδοσίας από το Παγκόσμιο Φόρουμ για την ανταλλαγή πληροφοριών κατόπιν αιτήματος, δεν έχει υπογράψει και κυρώσει την πολυμερή σύμβαση του ΟΟΣΑ περί αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής, όπως έχει τροποποιηθεί, έχει επιζήμια προτιμησιακά φορολογικά καθεστώτα (ελεύθερες ζώνες), δεν εφαρμόζει το ελάχιστο πρότυπο κατά της BEPS για την υποβολή εκθέσεων ανά χώρα και δεν έχει ακόμη επιλύσει τα ζητήματα αυτά.

Το Τρίνινταντ και Τομπέιγκο έχει επίσης δεσμευτεί να ανταποκριθεί στις συστάσεις του Παγκόσμιου Φόρουμ όσον αφορά την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών (κριτήριο 1.1) σε εύθετο χρόνο, ώστε να καταταχθεί τουλάχιστον στη βαθμίδα «Εφαρμόζεται, αλλά απαιτείται βελτίωση» όσον αφορά τις βασικές απαιτήσεις 1 και 2 στην έκθεση αξιολόγησης από ομοτίμους του Παγκόσμιου Φόρουμ το φθινόπωρο του 2024.

11. Αμερικανικές Παρθένες Νήσοι

Οι Αμερικανικές Παρθένες Νήσοι δεν εφαρμόζουν αυτόματη ανταλλαγή χρηματοοικονομικών πληροφοριών, δεν έχουν υπογράψει και κυρώσει, μεταξύ άλλων μέσω της περιοχής δικαιοδοσίας από την οποία εξαρτώνται, την πολυμερή σύμβαση του ΟΟΣΑ περί αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής, όπως έχει τροποποιηθεί, έχουν επιζήμια προτιμησιακά φορολογικά καθεστώτα (πρόγραμμα οικονομικής ανάπτυξης, απαλλασσόμενες επιχειρήσεις, κανονιστική πράξη για το διεθνές τραπεζικό κέντρο), δεν έχουν δεσμευτεί να εφαρμόζουν τα ελάχιστα πρότυπα κατά της BEPS ούτε να αντιμετωπίσουν τα ζητήματα αυτά.

12. Βανουάτου

Το Βανουάτου διευκολύνει υπεράκτιες δομές και ρυθμίσεις που αποσκοπούν στην προσέλκυση κερδών χωρίς πραγματική οικονομική υπόσταση και δεν έχει ακόμη επιλύσει το ζήτημα αυτό.

Το Βανουάτου αναμένει συμπληρωματική επανεξέταση από το Παγκόσμιο Φόρουμ σε σχέση με την ανταλλαγή πληροφοριών κατόπιν αιτήματος.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
Κατάσταση της συνεργασίας με την ΕΕ σε ό,τι αφορά τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει οι συνεργάσιμες περιοχές δικαιοδοσίας για την εφαρμογή των αρχών χρηστής φορολογικής διακυβέρνησης


1. Διαφάνεια

1.1. Αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών

Η ακόλουθη περιοχή δικαιοδοσίας αναμένεται να ανταλλάξει αποτελεσματικά πληροφορίες με τα 27 κράτη μέλη σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που αναφέρεται στην παράγραφο 6 των συμπερασμάτων του Συμβουλίου της 22ας Φεβρουαρίου 2021, στην παράγραφο 4 των συμπερασμάτων του Συμβουλίου της 5ης Οκτωβρίου 2021, στην παράγραφο 4 των συμπερασμάτων του Συμβουλίου της 24ης Φεβρουαρίου 2022, στην παράγραφο 4 των συμπερασμάτων του Συμβουλίου της 4ης Οκτωβρίου 2022 και στην παράγραφο 7 των συμπερασμάτων του Συμβουλίου της 14ης Φεβρουαρίου 2023 και στην παράγραφο 7 των συμπερασμάτων του Συμβουλίου της 17ης Οκτωβρίου 2023:

Τουρκία


Οι ακόλουθες περιοχές δικαιοδοσίας έχουν δεσμευτεί να ανταποκριθούν στις συστάσεις του Παγκόσμιου Φόρουμ όσον αφορά την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών σε εύθετο χρόνο, ώστε να καταταχθούν τουλάχιστον στη βαθμίδα «σε ισχύ, αλλά χρειάζεται βελτίωση» όσον αφορά τις βασικές απαιτήσεις 1 και 2 στην έκθεση αξιολόγησης από ομοτίμους του Παγκόσμιου Φόρουμ το φθινόπωρο του 2024:

Κόστα Ρίκα και Κουρασάο

1.2. Συμμετοχή στο Παγκόσμιο Φόρουμ και ικανοποιητική κατάταξη όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών κατόπιν αιτήματος

Οι ακόλουθες περιοχές δικαιοδοσίας αναμένουν συμπληρωματική επανεξέταση από το Παγκόσμιο Φόρουμ:

Μπελίζ, Βρετανικές Παρθένες Νήσοι και Σεϋχέλλες

2. Δίκαιη φορολόγηση

2.1. Ύπαρξη επιζήμιων φορολογικών καθεστώτων

Η ακόλουθη περιοχή δικαιοδοσίας, η οποία δεσμεύτηκε να τροποποιήσει ή να καταργήσει το επιζήμιο καθεστώς απαλλαγής του εισοδήματος αλλοδαπής προέλευσης έως το τέλος του 2022 και επέδειξε απτή πρόοδο όσον αφορά τις μεταρρυθμίσεις αυτές το 2022 και το 2023, έχει λάβει προθεσμία έως τις 31 Μαρτίου 2024 για να προσαρμόσει τη νομοθεσία της όσον αφορά τη μεταχείριση των κεφαλαιακών κερδών:

Μαλαισία

Οι ακόλουθες περιοχές δικαιοδοσίας, οι οποίες δεσμεύτηκαν να τροποποιήσουν ή να καταργήσουν, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2023, τα προτιμησιακά φορολογικά καθεστώτα στο πεδίο εφαρμογής του Φόρουμ για τα επιβλαβή καθεστώτα (FHTP), αναμένουν τις τελικές εκτιμήσεις από το εν λόγω Φόρουμ:

Αρμενία (ελεύθερες οικονομικές ζώνες) και Εσουατίνι (ειδική οικονομική ζώνη)

3. Πρόληψη της διάβρωσης της φορολογικής βάσης και μετατόπιση των κερδών

3.2. Εφαρμογή του ελάχιστου προτύπου υποβολής εκθέσεων ανά χώρα (CbCR) (Δράση 13 της BEPS)

Η ακόλουθη περιοχή δικαιοδοσίας δεσμεύτηκε να εφαρμόσει το ελάχιστο πρότυπο CbCR και να ενεργοποιήσει τις σχέσεις ανταλλαγής της υποβολής εκθέσεων ανά χώρα με όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ σύμφωνα με τη συμφωνηθείσα προθεσμία (έως τις 31 Αυγούστου 2024):

Βιετνάμ
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης