Αποτελέσματα live αναζήτησης

67.700 ελέγχους θα διενεργήσει η Ανεξάρτητη Αρχή «Επιθεώρηση Εργασίας», κατά το έτος 2024

22 Φεβρουάριου 2024 Σχόλια
67.700 ελέγχους θα διενεργήσει η Ανεξάρτητη Αρχή «Επιθεώρηση Εργασίας», κατά το έτος 2024
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 3 λεπτάΔημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση της υπουργού Εργασίας : 11909/14.2.2024 - Καθορισμός ετήσιων στόχων ελέγχων που θα πραγματοποιήσει η Ανεξάρτητη Αρχή «Επιθεώρηση Εργασίας», κατά το έτος 2024.

Η απόφαση ορίζει αναλυτικά :

1. O συνολικός αριθμός των ελέγχων που θα διενεργηθούν από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία καθώς και την Υπηρεσία Ειδικών Επιθεωρητών Εργασίας της Γενικής Διεύθυνσης Εποπτείας και Ελέγχων της Επιθεώρησης Εργασίας, κατά το έτος 2024, καθορίζεται σε εξήντα επτά χιλιάδες επτακόσιους (67.700).

2. Ο ανωτέρω στόχος αποτελεί τον ελάχιστο συνολικό αριθμό προγραμματισμένων ελέγχων που θα διενεργηθούν από τους Επιθεωρητές Εργασίας, δύναται δε να αναθεωρείται εντός του έτους με όμοια απόφαση.

Για τον καθορισμό του αριθμού των ελέγχων που θα διενεργήσουν οι Επιθεωρητές Εργασίας, σε ετήσια βάση, ανά Περιφερειακή Διεύθυνση της Επιθεώρησης ως κάτωθι, λαμβάνονται υπόψη ιδίως:
α) ο αριθμός των υπηρετούντων Επιθεωρητών Εργασίας,
β) η απαραίτητη διοικητική εργασία που συνοδεύει κάθε έλεγχο,
γ) οι λοιπές δραστηριότητες των Επιθεωρητών Εργασίας, όπως η διενέργεια εργατικών διαφορών, η έρευνα εργατικών ατυχημάτων και η συμμετοχή τους σε συλλογικά όργανα της Διοίκησης

3. Ο αριθμός των προγραμματισμένων ελέγχων ανά κλάδο Επιθεωρητών Εργασίας και Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Εργασίας κατανέμεται ως ακολούθως:

3.1. ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Α/Α ΠΕΡΙΦ. Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΩΝ
1 ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 2.250
2 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 6.370
3 ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 3.899
4 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 4.382
5 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2.856
6 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 1.445
7 ΚΡΗΤΗΣ 1.785
8 ΑΘΗΝΩΝ 5.299
9 ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 2.779
10 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2.625
11 ΑΙΓΑΙΟΥ 2.653
ΣΥΝΟΛΟ 36.343
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ) ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΩΝ 3.650
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 39.993

Οι ανωτέρω έλεγχοι αφορούν την πρόληψη και την αντιμετώπιση της παραβατικότητας στον τομέα των εργασιακών σχέσεων, περιλαμβανομένης της καταπολέμησης της αδήλωτης εργασίας, σε όλους τους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας με κύρια προτεραιότητα σε:

α) Επιχειρήσεις και κλάδους με υψηλό δείκτη κινδύνου παραβατικότητας,

β) επιχειρήσεις που δεν έχουν ελεγχθεί την τελευταία τριετία

γ) επιχειρήσεις που έχουν ελεγχθεί την τελευταία τριετία και βρέθηκαν παραβατικές με σκοπό τον έλεγχο συμμόρφωσης

δ) επιχειρήσεις που λειτουργούν σε εποχιακή βάση

ε) κλάδους στους οποίους απασχολούνται αποσπασμένοι εργαζόμενοι ή εργαζόμενοι πολίτες τρίτων χωρών

στ) επιχειρήσεις στις οποίες εφαρμόζεται ή θα εφαρμοστεί το σύστημα ψηφιακής κάρτας εργασίας

ζ) επιχειρήσεις και κλάδους με υψηλή συγκέντρωση ανήλικης εργασίας η) κατασκευές-τεχνικά έργα.

3.2. ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Α/Α ΠΕΡΙΦ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΩΝ
1 ΑΘΗΝΩΝ -ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ -ΚΡΗΤΗΣ 6.500
2 ΠΕΙΡΑΙΑ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ -ΑΙΓΑΙΟΥ 4.590
3 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ -ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ -ΗΠΕΙΡΟΥ - ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 3.880
4 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ -ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 3.820
5 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 7.660

ΣΥΝΟΛΟ 26.450
6 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ) 1.257

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 27.707

Οι ανωτέρω έλεγχοι αφορούν την πρόληψη και την αντιμετώπιση της παραβατικότητας στον τομέα της υγείας και ασφάλειας στην εργασία σε όλους τους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας με κύρια προτεραιότητα σε:

α) επιχειρήσεις που ανήκουν στις κατηγορίες επικινδυνότητας Α και Β του ν. 3850/2010 και ειδικότερα:

αα) Κατασκευές-Τεχνικά Έργα (στόχος αύξηση ελέγχων κατά 10% από το 2023.

αβ) Βιομηχανία Τροφίμων (στόχος αύξηση ελέγχων κατά 10% από το 2023)

β) επιχειρήσεις που δεν έχουν ελεγχθεί την τελευταία τριετία

γ) επιχειρήσεις που απασχολούν διανομείς με δίκυκλο.

4. Η κατανομή των ελέγχων ανά διψήφιο κωδικό κλάδου οικονομικής δραστηριότητας κατά ΣΤΑΚΟΔ-2008 γίνεται με το ετήσιο επιχειρησιακό σχέδιο της Επιθεώρησης Εργασίας έτους 2024.

5. Ο σχεδιασμός των ελέγχων, στη βάση της αξιολόγησης κινδύνου (risk analysis), αποσκοπεί στην αποτελεσματική εποπτεία των επιχειρήσεων/οικονομικών δραστηριοτήτων, ως προς τη συνεπή εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία, την καταπολέμηση κάθε παραβατικότητας, την προστασία των εργαζομένων, τη δραστική μείωση των εργατικών ατυχημάτων και την εν γένει εύρυθμη λειτουργία της αγοράς εργασίας.


Δείτε την απόφαση στο φορολογικό αρχείο του κόμβου


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης