Αποτελέσματα live αναζήτησης

Οι μεταβολές στις βεβαιώσεις αποδοχών, συντάξεων, αμοιβών, μερισμάτων, τόκων και δικαιωμάτων για το 2023

15 Φεβρουάριου 2024 Σχόλια
Οι μεταβολές στις βεβαιώσεις αποδοχών, συντάξεων, αμοιβών, μερισμάτων, τόκων και δικαιωμάτων για το 2023
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 21 λεπτά
  • Βεβαιώσεις αποδοχών 2023

Επιμέλεια
Επιστημονική ομάδα Taxheaven

Δείτε αναλυτικά τις μεταβολές σχετικά με την υποβολή του ετήσιου αρχείου βεβαιώσεων αποδοχών, συντάξεων, αμοιβών, μερισμάτων, τόκων, δικαιωμάτων για το φορολογικό έτος 2023.

 Να σημειώσουμε εδώ ότι ως προς την ημερομηνία υποβολής ισχύουν τα κάτωθι:

1. Για το φορολογικό έτος 2023 ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής ορίζεται η 29/02/2024.
Ειδικά για τις περιπτώσεις καταβολής μερισμάτων σε φυσικά πρόσωπα από νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες με απλογραφικά βιβλία, ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής ορίζεται η προηγούμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων.

2. Ως ημερομηνία υποβολής, κατά την ηλεκτρονική υποβολή, θεωρείται η ημερομηνία αποδοχής και επιτυχούς καταχώρισης αυτών στο σύστημα υποβολής των σχετικών βεβαιώσεων του myAADE με αυτόματη απόδοση στον αποστολέα - υπόχρεο μοναδικού αριθμού καταχώρησης.

3. Το ηλεκτρονικό αρχείο βεβαιώσεων δεν δύναται να υποβληθεί μετά το τέλος του αντίστοιχου έτους υποβολής αυτού και η μη υποβολή του έως τότε επισύρει τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 54 του ΚΦΔ.


✔ Βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων

 

➤  Νέοι κωδικοί 8, 9, 82, 83, 84, 85

 

8 Εισόδημα αξιωματικών πληρώματος πλοίων (ΕΛΚΕΘΕ κλπ)
9 Εισόδημα κατώτερου πληρώματος πλοίων (ΕΛΚΕΘΕ κλπ)
82 Αναδρομικά ποσά μερισματούχων Μετοχικών Ταμείων και Ειδικών Κλάδων Οικονομικής Ενίσχυσης Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας που φορολογούνται στο έτος καταβολής (άρθρου 34 ν. 5018/2023)
83 Αποζημίωση μελών Ανεξάρτητων Επιτροπών Προσφυγών, αμοιβές από την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών, αμοιβές Επιτροπών Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών
84 Αναδρομικά αξιωματικών πληρώματος πλοίων (ΕΛΚΕΘΕ κλπ) (υποβάλλεται Τροποποιητική δήλωση στα έτη που αφορούν)
85 Αναδρομικά εισοδήματα κατώτερου πληρώματος πλοίων (ΕΛΚΕΘΕ κλπ) (υποβάλλεται Τροποποιητική δήλωση στα έτη που αφορούν)

 

Με το νέο κωδικό 82 του αρχείου εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις αποστέλλονται τα αναδρομικά ποσά, τα οποία προκύπτουν από την 1.1.2021, μετά την κατάργηση των μειώσεων που είχαν επιβληθεί, σύμφωνα με την υποπαρ. Β.3 της παρ. Β' του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α' 222) και κατέβαλαν στους μερισματούχους τους, τα Μετοχικά Ταμεία Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας και οι Ειδικοί Κλάδοι Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας, κατ' εφαρμογή του άρθρου 34 του ν. 5018/2023, εντός του 2023. Τα εν λόγω ποσά, σύμφωνα με το τέταρτο και το πέμπτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 60 του ν. 4172/2013, φορολογούνται στο έτος καταβολής τους και διενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%), με την οποία και εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων για τα εισοδήματα αυτά.

Με τον νέο κωδικό 83 του αρχείου εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις αποστέλλονται:

i) Η αποζημίωση που καταβάλλεται στα μέλη των Ανεξάρτητων Επιτροπών Προσφυγών του άρθρου 5 του ν. 4375/2016 (Α' 51), η οποία φορολογείται αυτοτελώς με συντελεστή 15% και εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης των δικαιούχων, επί της οποίας διενεργείται παρακράτηση φόρου με τον ως άνω συντελεστή, βάσει των διατάξεων του άρθρου 16 του ν. 4690/2020 (Α' 104),

ii) οι απολαβές, οι παροχές και οι λοιπές αμοιβές που καταβάλλονται από την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 52 του ν. 4871/2021 (Α' 246) και σχετίζονται με την εισαγωγή και κατάρτιση των εκπαιδευομένων και τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση των εν ενεργεία δικαστικών λειτουργών, οι οποίες φορολογούνται αυτοτελώς με συντελεστή 15%, με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης των δικαιούχων και υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου με τον ίδιο συντελεστή,

iii) οι αμοιβές των πρώην δικαστικών λειτουργών και των μελών του κυρίου προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, όπως και του Γενικού Προϊσταμένου που συμμετέχουν στις Επιτροπές Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 16 του ν. 4714/2020 (Α' 148) οι οποίες φορολογούνται αυτοτελώς με συντελεστή 15% και εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης.

Τυχόν αναδρομικά ποσά, των ανωτέρω περιπτώσεων, που καταβλήθηκαν εντός του 2023 και αφορούσαν το 2022 ή και προηγούμενα φορολογικά έτη αποστέλλονται με τον κωδικό 50 του αρχείου εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις, αναγράφοντας την σχετική διάταξη.


Με τους νέους κωδικούς 8 και 9 του αρχείου εισοδήματος από μισθωτή εργασία αποστέλλονται οι αμοιβές των πληρωμάτων των πλοίων του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ), που εμπίπτουν στην αυτοτελή φορολόγηση των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 4172/2013, ενώ οι αντίστοιχες αναδρομικές αμοιβές υποβάλλονται με τους νέους κωδικούς 84 και 85 του ίδιου αρχείου.


➤  Διαγραφή κωδικών

Διαγράφηκαν οι κωδικοί :

48 Εισοδήματα απαλλασσόμενα από φόρο και εισφορά στο σύνολό τους
62 Επιδόματα απαλλασσόμενα από φόρο και εισφορά στο σύνολό τους
81 Έκτακτη οικονομική ενίσχυση στο ένστολο προσωπικό του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτου και του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (άρθρο 123 του ν. 5003/2022)


Με τον κωδικό 61 πλέον
(αντί του κωδικού 62 που ίσχυε το 2022) αποστέλλονται οι παροχές που καταβάλλονται από την ΔΥΠΑ, οι οποίες σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 4756/2020, μεταξύ άλλων, απαλλάσσονται από φόρους και εισφορές. Οι παροχές αυτές καταβάλλονται από την ΔΥΠΑ, δυνάμει της παρ. 5 του άρθρου 27 του ν.δ. 2961/1954 (Α' 197), όπως ισχύει (παροχή λόγω καταγγελίας σχέσης εργασίας ή αποχής του μισθωτού λόγω επίσχεσης ή όταν ο εργοδότης θέτει τους μισθωτούς σε διαθεσιμότητα), του άρθρου 16 του ν. 1836/1989 (Α' 79) (παροχή λόγω αφερεγγυότητας του εργοδότη), του άρθρου 22 του ν. 1836/1989 (ειδικό εποχιακό βοήθημα), του άρθρου 142 του ν. 3655/2008 (Α' 58) (ειδική παροχή προστασίας μητρότητας), της υποπερ. εε' της περ. β' της παρ. 6 του άρθρου 34 του ν. 4144/2013 (παροχές που καλύπτουν δαπάνες για κοινωνικούς σκοπούς).


Με τον κωδικό 47 (αντί του κωδικού 48 που καταργήθηκε )
αποστέλλονται οι ανταποδοτικές υποτροφίες της παρ. 11 του άρθρου 237 και της παρ. 2 του άρθρου 283 του ν. 4957/2022 (Α' 141) για την παροχή ερευνητικού, επιστημονικού, διοικητικού, τεχνικού και λοιπού υποστηρικτικού έργου των δραστηριοτήτων των ΑΕΙ και ερευνητικών/τεχνολογικών φορέων, καθώς αυτές δεν υπόκεινται σε φόρο. Ειδικά, οι υποτροφίες αριστείας και τα βραβεία που χορηγούν ΑΕΙ σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 237 και την παρ. 1 του άρθρου 283 του ν. 4957/2022, καθώς και τα χορηγούμενα ποσά σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 24 του ν. 4386/2016 (Α' 83), τα οποία δεν αποτελούν εισόδημα, αποστέλλονται με το κωδικό 80.

Επίσης με τον κωδικό 47 (αντί του κωδικού 48 που καταργήθηκε ), η Τράπεζα Εμπορίου και Ανάπτυξης Ευξείνου Πόντου (black Sea Trade and Development Bank) δύναται να αποστέλλει τους μισθούς/αποδοχές που καταβάλλει στους απασχολούμενους σε αυτήν βάσει των διατάξεων της Ιδρυτικής της Συμφωνίας που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2380/1996 (Α' 38).

Τέλος με τον κωδικό 50
αποστέλλονται τα ποσά των επιδοτήσεων που καταβλήθηκαν αναδρομικά προς εργαζομένους στα πλαίσια του προγράμματος «Πρώτο ένσημο», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 103 του ν. 4941/2022 (Α' 113) με συμπλήρωση του έτους που αυτά αφορούν.


 

➤  Μεταβολές σε κωδικούς


Ο κωδικός :

45 Εκλογική αποζημίωση (άρθρο 108 του Π.Δ.26/2012)


τροποποιήθηκε σε :

45 Εκλογική αποζημίωση (άρθ. 108 του ΠΔ 26/2012 και άρθ. 131 του ΠΔ 96/2007)


Ο κωδικός :

59 Κοινωνικό Μέρισμα και έκτακτη οικονομική ενίσχυση ευάλωτων συνταξιούχων και μακροχρόνια ανέργων


τροποποιήθηκε σε :

59 Εφάπαξ παροχή για Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης και οικονομικές ενισχύσεις ευάλωτων προσώπων (συνταξιούχων, μακροχρόνια ανέργων)


Με τον κωδικό 59
αποστέλλονται οι έκτακτες εφάπαξ οικονομικές ενισχύσεις ευάλωτων προσώπων που δόθηκαν τον Δεκέμβριο του 2023 (παρ. 1,2 και 5 άρθρου 118 του ν. 5072/2023, Α' 198), οι οποίες είναι αφορολόγητες και δεν υπολογίζονται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα. Με τον ίδιο κωδικό αποστέλλεται και η εφάπαξ χρηματική παροχή που καταβάλλεται από τη ΔΥΠΑ σε πρόσωπα που καταρτίζουν Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης ύψους 300 ευρώ [παρ. 4 άρθρο 17 του ν. 4921/2022 (Α' 75)]. Επίσης, με τον ίδιο κωδικό αποστέλλονται και τυχόν καταβολές στο έτος 2023 της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης μακροχρόνια ανέργων από τη ΔΥΠΑ, ανεξάρτητα από το έτος αναφοράς αυτών [παρ. 1 άρθρου 74 του ν. 3746/2009 (Α' 27), υπ' αρ. 120578/2022, (Β' 6331) κοινή υπουργική απόφαση].


Ο κωδικός :

77 Έκτακτη αποζημίωση της παρ.1 άρθρο 33 του ν. 4690/2020 και του άρθρου 43 του ν. 4778/2021 (εποχικά εργαζόμενοι τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου)


τροποποιήθηκε σε :

77 Οικονομικές ενισχύσεις συνταξιούχων άρθρου 3 ν. 5045/2023 και άρθρου 123 ν. 5078/2013


Με τον κωδικό 77
αποστέλλεται η εφάπαξ οικονομική ενίσχυση συνταξιούχων του άρθρου 3 του ν. 5045/2023, καθώς και η έκτακτη εφάπαξ οικονομική ενίσχυση των συνταξιούχων του άρθρου 123 του ν. 5078/2023 (Α' 211), οι οποίες είναι αφορολόγητες και δεν υπολογίζονται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.


Ο κωδικός :

78 Αποζημιώσεις ειδικού σκοπού που χορηγήθηκαν σε εργαζόμενους στα πλαίσια αντιμετώπισης των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του COVID-19 και εξαιτίας των συνεπειών άλλων καταστροφών


τροποποιήθηκε σε :

78 Αποζημιώσεις ειδικού σκοπού που χορηγήθηκαν σε εργαζόμενους στα πλαίσια αντιμετώπισης έκτακτων γεγονότων και ενισχύσεις πληγέντων από φυσικές καταστροφές


Με τον κωδικό 78
αποστέλλονται οι αποζημιώσεις ειδικού σκοπού που χορηγήθηκαν σε εργαζόμενους στα πλαίσια αντιμετώπισης των συνεπειών που επέφεραν έκτακτα γεγονότα (φυσικές καταστροφές, ενεργειακή κρίση, πόλεμος στην Ουκρανία) και εφόσον αυτές καταβλήθηκαν εντός του έτους 2023, ανεξαρτήτως του έτους στο οποίο ανάγονται. Ενδεικτικά, με τον κωδικό αυτό αποστέλλονται οι κάτωθι αποζημιώσεις οι οποίες, μεταξύ άλλων, είναι αφορολόγητες και δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε εισφορά:

i) Έκτακτη οικονομική ενίσχυση ως αποζημίωση ειδικού σκοπού του άρθρου δέκατου τρίτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (κυρωθείσα με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020, Α' 76) εργαζομένων σε επιχειρήσεις πληγείσες από πυρκαγιές ή άλλες φυσικές καταστροφές (άρθρο 6Α του ν. 4797/2021, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 70 του ν. 5045/2023, Α' 136),

ii) έκτακτη οικονομική ενίσχυση ως αποζημίωση ειδικού σκοπού του άρθρου 79 του ν. 4949/2022 (Α' 126), καθώς και το επίδομα εορτών Πάσχα 2023 του άρθρου 92 του ν. 5018/2023 εργαζομένων στον κλάδο γουνοποιίας, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τέθηκαν σε αναστολή,

iii) έκτακτη οικονομική ενίσχυση ως αποζημίωση ειδικού σκοπού του άρθρου 48 του ν. 4997/2022 (Α' 219) εργαζομένων σε επιχειρήσεις των περιοχών της Περιφέρειας Κρήτης που επλήγησαν από τις πλημμύρες της 15ης.10.2022.

Με τον ίδιο κωδικό αποστέλλεται και η έκτακτη και τακτική οικονομική ενίσχυση πληγέντων από φυσικές καταστροφές του άρθρου 73 του ν. 5043/2023 (Α' 91), η οποία είναι αφορολόγητη, δεν εμπίπτει σε καμία κατηγορία εισοδήματος και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.

Ο κωδικός :

79 Ισόβια τιμητική παροχή Ελλήνων οπλιτών Κύπρου


τροποποιήθηκε σε :

79 Ισόβια τιμητική παροχή Ελλήνων οπλιτών Κύπρου και ειδική σύνταξη σιδηροδρομικού δυστυχήματος Τεμπών

 

Βεβαιώσεις αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα

 

➤  Νέα περίπτωση στον Κωδικό 14

14. 3 Άρθρο 64§1 περ. δ' εδάφιο 4 και επόμενα του ν. 4172/2013 αμοιβές από επιχειρηματική δραστηριότητα (υποβάλλεται αποκλειστικά από τον αρχικό ανάδοχο)

 
1, 4 Άρθρο 64§2 περ. αα' και ββ· του ν. 4172/2013 (υποβάλλεται από τον αντιπρόσωπο, στην περίπτωση εντολέα που συμβάλλεται με αντιπρόσωπο αυτού ώστε να πραγματοποιεί πωλήσεις αγαθών για λογαριασμό του σε φορέα Γενικής Κυβέρνησης)➤  Διαγραφή κωδικού :

17.
 
Αποζημιώσεις ειδικού σκοπού που χορηγήθηκαν σε μη έχοντες εξαρτημένη εργασία στα πλαίσια αντιμετώπισης των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του COVID-19

 

➤  Μεταβολές στου κωδικούς :

18.
 
Αμοιβές και οικονομικές ενισχύσεις που χορηγήθηκαν σε επιτηδευματίες στα πλαίσια αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών (ενδεικτικά, η αποζημίωση πιστοποιημένων επαγγελματιών για την σύμπραξη στη διαδικασία απονομής παροχών e-ΕΦΚΑ)
19.
 
Αμοιβές και οικονομικές ενισχύσεις που χορηγήθηκαν σε επιτηδευματίες στα πλαίσια αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών και η αμοιβή ιδιωτών ιατρών που συνεργάζονται με δημόσια νοσοκομεία που δεν προσμετρώνται στα εισοδηματικά κριτήρια για την χορήγηση λοιπών παροχών


Με τον κωδικό 18
στον Πίνακα κωδικοποίησης αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα, αποστέλλονται αμοιβές και οικονομικές ενισχύσεις, που χορηγήθηκαν σε επιτηδευματίες στο πλαίσιο αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών, οι οποίες, μεταξύ άλλων, είναι απαλλασσόμενες του φόρου. Ενδεικτικά, με τον κωδικό αυτό αποστέλλεται η αποζημίωση πιστοποιημένων επαγγελματιών που συμπράττουν στην απονομή συνταξιοδοτικών παροχών του e-ΕΦΚΑ [άρθρο 255 του ν. 4798/2021 (Α' 68) και υπ' αρ. 67154/2021 κοινή υπουργική απόφαση (Β' 4245)].

Με τον κωδικό 19 στον Πίνακα κωδικοποίησης αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα, απο-στέλλονται οικονομικές ενισχύσεις και αμοιβές που είναι απαλλασσόμενες του φόρου, δεν υπολογίζονται στα εισοδηματικά κριτήρια για την καταβολή άλλων παροχών και χορηγήθηκαν σε επιτηδευματίες στο πλαίσιο αντιμετώπισης έκτακτων γεγονότων (φυσικές καταστροφές, πόλεμος στην Ουκρανία). Ενδεικτικά, με τον κωδικό αυτό αποστέλλονται:

i) Οι οικονομικές ενισχύσεις στο πλαίσιο των συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΣΠΑ δράσεων, σύμφωνα με το άρθρο 73 του ν. 4864/2021 (Α' 237) (επιχειρήσεις λογιστικών, φορολογικών υπηρεσιών) και το άρθρο 9 του ν. 4890/2022 (επιχειρήσεις ψυχαγωγίας, εκδηλώσεων, γυμναστηρίων και σχολών χορού, πληγείσες από φυσικές καταστροφές επιχειρήσεις), η οποία δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα,

ii) οι οικονομικές ενισχύσεις (επιχορήγηση) του άρθρου 68 του ν. 4949/2022 σε επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από τον πόλεμο στην Ουκρανία, καθώς και οι οικονομικές ενισχύσεις του άρθρου 122 του ν.5043/2023 σε επιχειρήσεις του κλάδου γούνας που επιχορηγούνται για τον ίδιο λόγο,

iii) η αμοιβή ιδιωτών ιατρών, με έκδοση Δελτίου Παροχής Υπηρεσιών, που συνεργάζονται με δημόσια νοσοκομεία της παρ. 1 του δέκατου τέταρτου άρθρου της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (κυρωθείσα με το άρθρο 1του ν. 4690/2020),η οποία δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα και εφόσον αυτή καταβλήθηκε εντός του έτους 2023 έχοντας περίοδο αναφοράς μόνο το έτος αυτό.

Οι κωδικοί 18 και 19 του πίνακα κωδικοποίησης αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την αποστολή καταβολών που διενεργήθηκαν εντός του 2023 και είχαν περίοδο αναφοράς το έτος αυτό.Δείτε αναλυτικά του πίνακες με την κωδικοποίηση όλων βεβαιώσεων
 

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Κωδικός Είδος αποδοχών
1 Τακτικές αποδοχές
2 Πρόσθετες αποδοχές (επιδόματα, υπερωρίες, μπόνους, που δεν συνεντέλλονται με τις τακτικές αποδοχές)
3 Λοιπά αποδοχών
4 Αμοιβές ασκούμενων δικηγόρων, πρακτική άσκηση φοιτητών, συμμετοχή σε επιδοτούμενα σεμινάρια, περιστασιακά απασχολούμενοι κτλ
5 Αμοιβές μελών ΔΣ, διαχειριστών ΕΠΕ και ΙΚΕ και εκπροσώπων προσωπικών εταιριών.
6 Καταβληθείσες ανείσπρακτες αποδοχές οι οποίες φορολογούνται στο έτος που εισπράττονται ή στο έτος που ανάγονται εφόσον υποβληθούν διακεκριμένα στο έτος που αφορούν
7 Ανείσπρακτες αποδοχές οι οποίες φορολογούνται στο έτος που καταβάλλονται
8 Εισόδημα αξιωματικών πληρώματος πλοίων (ΕΛΚΕΘΕ κλπ)
9 Εισόδημα κατώτερου πληρώματος πλοίων (ΕΛΚΕΘΕ κλπ)
12 Οικογενειακό επίδομα ναυτικών (ΕΛΟΕΝ) για αξιωματικούς εμπορικού ναυτικού
13 Οικογενειακό επίδομα ναυτικών (ΕΛΟΕΝ) για κατώτερο πλήρωμα εμπορικού ναυτικού
14 Αμοιβές από παροχή εργασίας με εργόσημο
15 Παροχές σε είδος του άρθρου 13 του ν.4172/2013
16 Αποδοχές για υπηρεσίες που παρέχονται στην αλλοδαπή από φορολογικό κάτοικο Ελλάδος και καταβάλλονται από ημεδαπές εταιρείες
17 Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα
19 Μισθοί και Πάγια Αντιμισθία που χορηγούνται σε αναπήρους με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%)
20 Αναδρομικά μισθών και πάγιας αντιμισθίας που φορολογούνται στο έτος που ανάγονται (υποβάλλεται Τροποποιητική δήλωση στα έτη που αφορούν).
21 Αναδρομικά μισθών και πάγιας αντιμισθίας που χορηγούνται σε αναπήρους με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%) (υποβάλλεται Τροποποιητική δήλωση στα έτη που αφορούν)
22 Αναδρομικά μισθών και πάγιας αντιμισθίας που χορηγούνται σε ολικά τυφλούς ή κινητικά αναπήρους με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%) (υποβάλλεται Τροποποιητική δήλωση στα έτη που αφορούν)
23 Κύρια σύνταξη
24 Επικουρική σύνταξη από ασφαλιστικές εισφορές
25 Μέρισμα από ασφαλιστικές εισφορές
26 Βοήθημα από ασφαλιστικές εισφορές
29 Συντάξεις που χορηγούνται σε αναπήρους με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%)
30 Αναδρομικά κύριας σύνταξης που φορολογούνται στο έτος που ανάγονται (υποβάλλεται Τροποποιητική δήλωση στα έτη που αφορούν)
31 Αναδρομικά επικουρικής σύνταξης από ασφαλιστικές εισφορές (υποβάλλεται Τροποποιητική δήλωση στα έτη που αφορούν)
32 Αναδρομικά μερίσματος από ασφαλιστικές εισφορές (υποβάλλεται Τροποποιητική δήλωση στα έτη που αφορούν)
33 Αναδρομικά βοηθήματος από ασφαλιστικές εισφορές (υποβάλλεται Τροποποιητική δήλωση στα έτη που αφορούν)
34 Αναδρομικά ΕΚΑΣ (υποβάλλεται Τροποποιητική δήλωση στα έτη που αφορούν)
35 Αναδρομικά συντάξεων που χορηγούνται σε αναπήρους με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%) (υποβάλλεται Τροποποιητική δήλωση στα έτη που αφορούν)
36 Αναδρομικά συντάξεων που χορηγούνται σε ολικά τυφλούς ή κινητικά αναπήρους με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%) (υποβάλλεται Τροποποιητική δήλωση στα έτη που αφορούν)
37 Καταβληθείσα αποζημίωση απόλυσης μετά την αφαίρεση του φόρου για την οποία απέκτησε το δικαίωμα είσπραξης στο φορολογικό έτος 2023
38 Ποσά της παρ.1 του αρ. 14 περ. of του ν.4172/2013 (εφάπαξ)
39 Επίδομα παιδιού (άρ. 214 ν. 4512/2018)
40 Εξωϊδρυματικό επίδομα και κάθε συναφές ποσό που καταβάλλεται σε αναπήρους
41 Επιδόματα αναγνωρισμένων πολιτικών προσφύγων
42 Επιδόματα επικίνδυνης εργασίας
43 Ασφάλισμα (προ φόρου) ομαδικών ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών συμβολαίων
44 Σύνταξη που καταβάλλεται σε ανάπηρους πολέμου και σε θύματα ή οικογένειες θυμάτων πολέμου, καθώς και σε αναπήρους ειρηνικής περιόδου, στρατιωτικούς γενικά, που υπέστησαν βλάβη κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας τους ή τις οικογένειές τους.
45 Εκλογική αποζημίωση (άρθ. 108 του ΠΔ 26/2012 και άρθ. 131 του ΠΔ 96/2007)
46 Επιδόματα ανεργίας ΔΥΠΑ (πρώην OAEA),ETAΠ-MME,TENE
47 Εισοδήματα αυτοτελώς φορολογούμενα ή απαλλασσόμενα
49 Συντάξεις που καταβάλλονται από ημεδαπό φορέα σε φορολογικό κάτοικο αλλοδαπής η οποία φορολογείται βάσει ΣΑΦΔ μόνο στην αλλοδαπή
50 Αναδρομικά εισοδήματα αυτοτελώς φορολογούμενα ή απαλλασσόμενα του φόρου
(υποβάλλεται Τροποποιητική δήλωση στα έτη που αφορούν)
51 Αναδρομικά εισοδήματα απαλλασσόμενα από φόρο και εισφορά στο σύνολό τους
(υποβάλλεται Τροποποιητική δήλωση στα έτη που αφορούν)
52 Αναδρομικά συντάξεων που καταβάλλεται σε ανάπηρους πολέμου και σε θύματα ή οικογένειες θυμάτων πολέμου, καθώς και σε αναπήρους ειρηνικής περιόδου, στρατιωτικούς γενικά, που υπέστησαν βλάβη κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας τους ή τις οικογένειές τους.
(υποβάλλεται Τροποποιητική δήλωση στα έτη που αφορούν)
53 Αναδρομικά συντάξεων που καταβάλλονται από ημεδαπό φορέα σε φορολογικό κάτοικο αλλοδαπής η οποία φορολογείται βάσει ΣΑΦΔ μόνο στην αλλοδαπή
(υποβάλλεται Τροποποιητική δήλωση στα έτη που αφορούν)
54 Αναδρομικά εξωϊδρυματικού επιδόματος και κάθε συναφούς ποσού που καταβάλλεται σε αναπήρους
(υποβάλλεται Τροποποιητική δήλωση στα έτη που αφορούν)
55 Αναδρομικά επιδομάτων ανεργίας ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ), ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, ΓΕΝΕ (υποβάλλεται Τροποποιητική δήλωση στα έτη που αφορούν)
56 Αμοιβές εργαζομένων, υπαγομένων στην ασφάλιση ΟΓΑ σε τυποποιητήρια, συσκευαστήρια κ.λπ., έως 150 ημερομίσθια ανά έτος.
57 Αμοιβές μελών αγροτικών ή/και γυναικείων συνεταιρισμών, τα οποία απασχολούνται περιστασιακά και υπάγονται στην ασφάλιση ΟΓΑ
58 Αμοιβές από φορείς της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (περ. θ παρ. 3 αρ. 12 ν. 4172/2013)
59 Εφάπαξ παροχή για Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης και οικονομικές ενισχύσεις ευάλωτων προσώπων (συνταξιούχων, μακροχρόνια ανέργων)
60 Επιδόματα εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης και αναζήτησης εργασίας στα πλαίσια δράσεων συμβουλευτικής που καταβάλλονται σε ανέργους (παρ. 5 αρ. 30 ν.4144/2013)
61 Επιδόματα αυτοτελώς φορολογούμενα ή απαλλασσόμενα
63 Αναδρομικά επιδόματα αυτοτελώς φορολογούμενα ή απαλλασσόμενα του φόρου
(υποβάλλεται Τροποποιητική δήλωση στα έτη που αφορούν)
64 Αναδρομικά επιδόματα απαλλασσόμενα από φόρο και εισφορά στο σύνολό τους
(υποβάλλεται Τροποποιητική δήλωση στα έτη που αφορούν)
65 Αναδρομικά επιδόματος παιδιού
(υποβάλλεται Τροποποιητική δήλωση στα έτη που αφορούν)
75 Ποσά της παρ.1 του αρ.14 περ.ν του ν. 4172/2013 (επίδομα αλλοδαπής) και άλλα ποσά που δεν μειώνουν την ετήσια δαπάνη
76 Προνοιακές παροχές σε χρήμα που χορηγεί ο ΟΠΕΚΑ σε άτομα με αναπηρία και σε ανασφάλιστους υπερήλικες (αρ. 18 ν. 4756/2020)
77 Οικονομικές ενισχύσεις συνταξιούχων άρθρου 3 ν. 5045/2023 και άρθρου 123 ν. 5078/2013
78 Αποζημιώσεις ειδικού σκοπού που χορηγήθηκαν σε εργαζόμενους στα πλαίσια αντιμετώπισης έκτακτων γεγονότων και ενισχύσεις πληγέντων από φυσικές καταστροφές
79 Ισόβια τιμητική παροχή Ελλήνων οπλιτών Κύπρου και ειδική σύνταξη σιδηροδρομικού δυστυχήματος Τεμπών
80 Υποτροφίες (παρ. 1 άρθρου 283, παρ. 11 άρθρου 237 ν. 4957/2022 και παρ. 6 άρθρου 24 ν.4386/2016)
82 Αναδρομικά ποσά μερισματούχων Μετοχικών Ταμείων και Ειδικών Κλάδων Οικονομικής Ενίσχυσης Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας που φορολογούνται στο έτος καταβολής (άρθρου 34 ν. 5018/2023)
83 Αποζημίωση μελών Ανεξάρτητων Επιτροπών Προσφυγών, αμοιβές από την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών, αμοιβές Επιτροπών Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών
84 Αναδρομικά αξιωματικών πληρώματος πλοίων (ΕΛΚΕΘΕ κλπ) (υποβάλλεται Τροποποιητική δήλωση στα έτη που αφορούν)
85 Αναδρομικά εισοδήματα κατώτερου πληρώματος πλοίων (ΕΛΚΕΘΕ κλπ) (υποβάλλεται Τροποποιητική δήλωση στα έτη που αφορούν)

 

 


 
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Κωδικός Συντ/ής παρ/σης φόρου (%) Είδος αμοιβών
1. 20 Αρθρο 64§1 περ. δ' εδάφιο 1 του ν. 4172/2013 αμοιβές από επιχειρηματική δραστηριότητα και για αμοιβές δικηγόρων, πέραν της ελάχιστης, που αφορούν γραμμάτια προείσπραξης και καταβάλλονται από φορείς εκτός των δικηγορικών συλλόγων
2. 3 Αρθρο 64§1 περ. δ' εδάφιο 2 του ν. 4172/2013
3. 1 Αρθρο 64§2 υποπερίπτωση αά του ν. 4172/2013
4. 4 Αρθρο 64§2 υποπερίπτωση ββ· του ν. 4172/2013
5. 8 Αρθρο 64§2 υποπερίπτωση yV του ν. 4172/2013
6. 20 Εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα απαλλασσομένων, μη υπόχρεων σε τήρηση βιβλίων (ενδεικτικά ελεγκτές ΑΕ, εισηγητές σεμιναρίων), συγγραφείς δημόσιοι ή ιδιωτικοί υπάλληλοι (μη υπόχρεοι σε τήρηση βιβλίων, οι οποίοι εκδίδουν με δικά τους έξοδα βιβλία και στη συνέχεια τα διαθέτουν έναντι αμοιβής προς τους φορείς γενικής κυβέρνησης)
7. 15 Προκαταβολή φόρου στις ελάχιστες αμοιβές των δικηγόρων από τους δικηγορικούς συλλόγους (άρθρο 69§5 περ. α του ν. 4172/2013)
8. 15 Παρακράτηση φόρου στο μέρισμα που καταβάλλεται από τους οικείους δικηγορικούς συλλόγους. (άρθρο 69§5 περ. γ του ν. 4172/2013)
9. 0 Ελάχιστες αμοιβές από συμβόλαια (π.χ. μεταβιβάσεις ακινήτων) που αναγράφονται στα γραμμάτια προείσπραξης των οικείων δικηγορικών συλλόγων.
10. 0 Αμοιβή μικρότερη των 300€ της παραγράφου 8 και των 150 € της παραγράφου 2 του άρθρου 64 §8 ν. 4172/2013
11. 0 Ατομική εφάπαξ καταβολή σε δικαιούχους εργαζομένους στον Ο.Τ.Ε.
12. 0 Προμήθειες ασφαλιστικών εταιρειών
13. 0 Ελάχιστες αμοιβές δικηγόρων που αφορούν γραμμάτια προείσπραξης και καταβάλλονται από φορείς εκτός των δικηγορικών συλλόγων (υποβάλλεται από φορείς εκτός των δικηγορικών συλλόγων)
14. 3 Άρθρο 64§1 περ. δ' εδάφιο 4 και επόμενα του ν. 4172/2013 αμοιβές από επιχειρηματική δραστηριότητα (υποβάλλεται αποκλειστικά από τον αρχικό ανάδοχο)

 
1, 4 Άρθρο 64§2 περ. αα' και ββ· του ν. 4172/2013 (υποβάλλεται από τον αντιπρόσωπο, στην περίπτωση εντολέα που συμβάλλεται με αντιπρόσωπο αυτού ώστε να πραγματοποιεί πωλήσεις αγαθών για λογαριασμό του σε φορέα Γενικής Κυβέρνησης)
15.
 
Ακαθάριστα έσοδα ιατρών Ε.Σ.Υ. από απογευματινά ιατρεία νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. που καταβλήθηκαν στο έτος 2023 και αφορούν τα φορολογικά έτη 2014 έως και 2022, καθώς και λοιπές περιπτώσεις εισοδημάτων από επιχειρηματική δραστηριότητα που καταβάλλονται στο έτος 2023 και αφορούν σε παρασχεθείσες υπηρεσίες προηγούμενων ετών (υποβάλλεται τροποποιητική δήλωση για τα έτη αυτά)
16. 20 Εισόδημα από συμμετοχή σε επιτροπές - συνεδριάσεις ΕΦΚΑ που βάσει της Φ10042/οικ.13567/329/8.06.2018 εγκυκλίου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης δεν εισφοροδοτούνται
18.
 
Αμοιβές και οικονομικές ενισχύσεις που χορηγήθηκαν σε επιτηδευματίες στα πλαίσια αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών (ενδεικτικά, η αποζημίωση πιστοποιημένων επαγγελματιών για την σύμπραξη στη διαδικασία απονομής παροχών e-ΕΦΚΑ)
19.
 
Αμοιβές και οικονομικές ενισχύσεις που χορηγήθηκαν σε επιτηδευματίες στα πλαίσια αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών και η αμοιβή ιδιωτών ιατρών που συνεργάζονται με δημόσια νοσοκομεία που δεν προσμετρώνται στα εισοδηματικά κριτήρια για την χορήγηση λοιπών παροχών

 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ, ΤΟΚΩΝ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Κωδικός Συντ/ής παρ/σης φόρου(%) Είδος
1. 5 Μερίσματα (προ φόρου) Ν.Π. και Νομικών Οντοτήτων μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών με διπλογραφικά βιβλία (εκτός προμερισμάτων ΑΕ και προσωρινών απολήψεων ΕΠΕ-ΙΚΕ)
2. 0 Μερίσματα Ν.Π. και Νομικών Οντοτήτων με απλογραφικά βιβλία (Δικαιούχοι Φυσικά πρόσωπα)
3. 15 Τόκοι (προ φόρου) (πχ. τόκοι από δικαστικές αποφάσεις,) εκτός τόκων που αποστέλλονται βάσει της ΠΟΛ.1033/2014
4. 20 Δικαιώματα (προ φόρου) που εισπράττονται και δεν αφορούν την επιχειρηματική δραστηριότητα
5. 0 Μερίσματα που απαλλάσσονται του φόρου (π.χ. από ημεδαπές πλοιοκτήτριες εταιρείες, ή ναυλώτριες εταιρείες γυμνών πλοίων ή μισθώτριες εταιρείες πλοίων υπό χρηματοδοτική μίσθωση με πλοία πρώτης κατηγορίας σημαίας Ε.Ε και Ε.Ο.Χ πλην της ελληνικής, και από ημεδαπές εταιρείες φορέων εμπορικής εκμετάλλευσης πλοίων πρώτης κατηγορίας που δεν υπάγονται στο νέο Συνυποσχετικό Οικειοθελούς Παροχής που κυρώθηκε με το άρθρο 56 του ν.4607/2019, όπως τροποποιήθηκε με την Πρόσθετη Πράξη αυτού η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 6 του ν. 5000/2022, καθώς και από επιχειρήσεις εκμετάλλευσης πλοίων δεύτερης κατηγορίας με ελληνική σημαία και σημαία Ε.Ε και Ε.Ο.Χ.)
6. 0 Τόκοι που απαλλάσσονται του φόρου εκτός από τους τόκους ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου και έντοκων γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου που αποστέλλονται κατ’ εφαρμογή της ΠΟΛ.1033/2014
7.
Μερίσματα (προ φόρου) Ν.Π. και Νομικών Οντοτήτων εισηγμένων σε αλλοδαπά Χρηματιστήρια
8. 5 Μερίσματα(προ φόρου) μετόχων Α.Ε. με ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο μεγαλύτερο ή ίσο του 3% ανεξάρτητα της λήψης αμοιβής που είναι παράλληλα και μέλη του Δ.Σ.
9. 5 Αμοιβές μελών Δ.Σ. Α.Ε. που δεν συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο και προέρχονται από τα κέρδη της εταιρίας
10.
Μερίσματα ημεδαπών πλοιοκτητριών εταιρειών ή ναυλωτριών εταιρειών υπό γυμνή ναύλωση πλοίων ή μισθωτριών εταιρειών πλοίων υπό χρηματοδοτική μίσθωση με ελληνική σημαία που υπάγονται στο νέο Συνυποσχετικό Οικειοθελούς Παροχής που κυρώθηκε με το άρθρο 56 του ν. 4607/2019, όπως τροποποιήθηκε με την Πρόσθετη Πράξη αυτού η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 6 του ν. 5000/2022 για τα οποία καταβάλλεται οικειοθελής παροχή με συντελεστή 5% και μερίσματα αλλοδαπών και ημεδαπών πλοιοκτητριών εταιρειών ή ναυλωτριών εταιρειών υπό γυμνή ναύλωση πλοίων ή μισθωτριών εταιρειών πλοίων υπό χρηματοδοτική μίσθωση με ελληνική και ξένη σημαία που εμπίπτουν στις ίδιες διατάξεις ή απαλλάσσονται (εισαχθέντα ή μη αντίστοιχα) όταν τα μερίσματα αυτά καταβάλλονται από ημεδαπά ή αλλοδαπά γραφεία του άρθρου 25 του ν. 27/1975 που διαχειρίζονται τα πλοία τους.
11.
Μερίσματα από ημεδαπές ναυλομεσιτικές εταιρείες της περίπτωσης β' της παραγράφου 5 του άρθρου 43 του ν. 4111/2013, καθώς και έκτακτες αμοιβές και ποσοστά (bonus) που οι ημεδαπές εταιρείες του άρθρου 25 του ν. 27/1975 διανέμουν σε μέλη Δ.Σ. ή σε διευθυντές, στελέχη και υπαλλήλους τους
14.
Κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών με βάση τις διατάξεις των παρ. 1 των άρθρων 71Β και 71Γ του ν. 4172/2013 και η κεφαλαιοποίηση ή διανομή αφορολόγητων αποθεματικών της παρ. 6 του άρθρου 8 του ν. 3299/2004, μετά την παρέλευση δέκα ετών από το σχηματισμό τους
15.
Κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών με βάση τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 71Β του ν. 4172/2013
18.
Μερίσματα από τη διανομή κερδών που προκύπτουν από την εκμετάλλευση πλοίων του άρθρου 57 του ν. 4646/2019

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης