Αποτελέσματα live αναζήτησης

Τροπολογία - Μητρώο Ηλεκτρονικού Τύπου: Μετατίθεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για πρώτη εγγραφή ή ανανέωση

7 Φεβρουάριου 2024 Σχόλια
Τροπολογία - Μητρώο Ηλεκτρονικού Τύπου: Μετατίθεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για πρώτη εγγραφή ή ανανέωση
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 25 λεπτά


Με τροπολογία που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης «Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» προβλέπονται τα ακόλουθα:

1. Τροποποιούνται - συμπληρώνονται διατάξεις του ν.5005/2022 σχετικά με τη διαδικασία πρώτης εγγραφής ή την ανανέωσης εγγραφής επιχείρησης ηλεκτρονικού τύπου στο Μητρώο Ηλεκτρονικού Τύπου (Μ.Η.Τ.).

2. Ρυθμίζονται θέματα προσωπικού της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.) με τροποποίηση του άρθρου 74 του ν. 4873/2021 και του άρθρου 11 του ν. 3649/2008 αντίστοιχα και συγκεκριμένα, προβλέπονται, μεταξύ άλλων, τα εξής:

α. Καταργούνται, αναδρομικά από την έναρξη ισχύος του ν. 4873/2021, οι οργανωτικές δομές της εν λόγω υπηρεσίας και μεταφέρονται στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη οι εβδομήντα οκτώ (78) οργανικές θέσεις αυτών, οι οποίες κατανέμονται σε Κεντρικές ή Περιφερειακές Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας που ασκούν αρμοδιότητες δημόσιας ή κρατικής ασφάλειας ή μετανάστευσης και σε υποστηρικτικές τους δομές.

Καθορίζονται τα σχετικά με την τοποθέτηση και τα καθήκοντα του μετατασσόμενου, από τις καταργούμενες δομές, προσωπικού στις ανωτέρω Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας.

β. Εισάγονται ρυθμίσεις αναφορικά με το ωράριο εργασίας του πολιτικού και ένστολου προσωπικού της Ε.Υ.Π., το οποίο καθορίζεται με απόφαση του Διοικητή της Ε.Υ.Π. Συγκεκριμένα, επιτρέπεται η διάθεση για εργασία του εν λόγω προσωπικού και πέραν του νόμιμου αριθμού των ωρών εργασίας.

3. Προβλέπεται δυνατότητα ελέγχου και εκκαθάρισης σε πραγματικό χρόνο, των οριζόμενων δαπανών υγείας, από ιδιωτικούς ελεγκτικούς φορείς, τηρουμένων, σε κάθε περίπτωση, των διατάξεων περί δημοσίων συμβάσεων, έργων, προμηθειών και υπηρεσιών.

4. Προβλέπεται εφεξής ο καθορισμός με κ.υ.α. των φορέων υλοποίησης της δράσης δημόσιας υγείας «Προληπτικές Διαγνωστικές Εξετάσεις για τον Καρκίνο του Τραχήλου της Μήτρας» [Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) είχε οριστεί ως αποκλειστικός φορέας υλοποίησης της δράσης], Η εν λόγω δράση χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (παρ.11 άρθρου 36 ν.4958/2022).Α. Αιτιολογική έκθεση
    
Η «ταυτότητα» της αξιολογούμενης ρύθμισης

1.Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;


Άρθρο 1

Με την αξιολογούμενη ρύθμιση τροποποιούνται διατάξεις του ν. 5005/2022 (Α' 236) αναφορικά με τις διαδικασίες εγγραφής στο Μητρώο Ηλεκτρονικού Τύπου (Μ.Η.Τ.). Ειδικότερα, με την παρ. 2, μετατίθεται η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για την πρώτη εγγραφή ή την ανανέωση της εγγραφής στο Μ.Η.Τ. από το χρονικό διάστημα της 1ης Μαΐου μέχρι την 31η Μαΐου κάθε έτους στο χρονικό διάστημα της 1η Σεπτεμβρίου μέχρι την 30ή Σεπτεμβρίου κάθε έτους. Με την παρ. 2, παρέχεται η πρόβλεψη για συμμόρφωση και ευθυγράμμιση των επιχειρήσεων ηλεκτρονικού τύπου με τις επιταγές του ν. 5005/2022, ειδικά κατά την πρώτη εφαρμογή του, καθώς και η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων σε νέα προθεσμία στις επιχειρήσεις των οποίων οι αιτήσεις έχουν απορριφθεί και σε όσες δεν έχουν αιτηθεί την εγγραφή τους στο Μ.Η.Τ., λαμβάνοντας υπόψη τις αναμενόμενες δυσχέρειες που το νέο αυτό νομοθέτημα παρουσίασε κατά την πρώτη εφαρμογή του.

Άρθρο 2

Με την αξιολογούμενη ρύθμιση τροποποιείται το άρθρο 74 του ν. 4873/2021 (Α' 248), ώστε αφενός να εξασφαλιστεί και να εξακολουθήσει η άμεση ενίσχυση κρίσιμων οργανωτικών δομών της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ.) με το αναγκαίο και εξειδικευμένο μετατασσόμενο προσωπικό από την Υποδιεύθυνση Γ' της Διεύθυνσης B' Συλλογής και Ανάλυσης Πληροφοριών (Δ.ΣΥ.Α.Π-Β) της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.) και τις οργανωτικές δομές της Υποδιεύθυνσης Γ' στις Περιφερειακές Μονάδες Υποστήριξης της Ε.Υ.Π. και αφετέρου να συμμορφωθεί η Διοίκηση σε πρόσφατες αποφάσεις του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.

Άρθρο 3


Με την αξιολογούμενη ρύθμιση προστίθεται παρ. 5 στο άρθρο 11 του ν. 3649/2008 (Α' 39). Με την προτεινόμενη ρύθμιση της παρ. 5 προβλέπεται η εργασία του συνόλου του προσωπικού της Ε.Υ.Π. και σε ωράριο και ημέρες διάφορα από τα ισχύοντα για το προσωπικό του δημοσίων υπηρεσιών. Τούτο διότι, παρόλο που η Ε.Υ.Π. στο άρθρο 1 του ν. 3649/2008 προβλέπεται ότι αποτελεί αυτοτελή δημόσια πολιτική υπηρεσία, η αποστολή της τη διακρίνει ως προς το λειτουργικό πλαίσιο από τις λοιπές δημόσιες υπηρεσίες και αυτό γιατί το προσωπικό της Ε.Υ.Π. πρέπει να τελεί σε διαρκή ετοιμότητα καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και της εβδομάδας, ώστε να μπορεί να διατεθεί σε εκτέλεση υπηρεσίας. Η εξουσιοδότηση για τη ρύθμιση του ωραρίου και την κατανομή του προσωπικού σε αλλαγές - βάρδιες παρέχεται στον Διοικητή της Ε.Υ.Π..

Άρθρο 4


Με την αξιολογούμενη ρύθμιση επιδιώκεται ο εκσυγχρονισμός του συστήματος ελέγχου των δαπανών υγείας του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), μέσω της εισαγωγής διαδικασιών κλινικού και διοικητικού ελέγχου σε πραγματικό χρόνο (real time) πριν από το στάδιο της τιμολόγησης και της ενταλματοποίησης της δαπάνης υγείας. Το υφιστάμενο σύστημα ελέγχου των δαπανών υγείας του ΕΟΠΥΥ προσφέρει σημαντικές υπηρεσίες προς την κατεύθυνση της προστασίας του δημοσίου χρήματος, πλην όμως απέχει σημαντικά από αυτό που επιτάσσουν οι σύγχρονες εξελίξεις τόσο στο πεδίο του κλινικού ελέγχου σε πραγματικό χρόνο (real-time audit) όσο και στο πεδίο του ψηφιακού ελέγχου (digital audit). Με την προτεινόμενη ρύθμιση εισάγεται, για πρώτη φορά, ο έλεγχος πριν από το στάδιο της τιμολόγησης και της ενταλματοποίησης της δαπάνης υγείας, και εκτιμάται ότι, αφενός, θα περιοριστούν οι δαπάνες υγείας, με στόχο την εξοικονόμηση πόρων από τον κρατικό προϋπολογισμό και, αφετέρου, θα υπάρξει αύξηση του επιπέδου εμπιστοσύνης των πολιτών έναντι των υπηρεσιών υγείας. Και τούτο, διότι με την εκ των προτέρων επιβεβαίωση της αναγκαιότητας της παροχής, της νοσηλείας και των ιατρικών εξετάσεων, καθώς και με τον έλεγχο της ορθής χρήσης υλικών και φαρμάκων διασφαλίζονται ιατρικώς και τεκμηριωμένα η παροχή υγείας και η νοσηλεία για τον ασθενή και, ως εκ τούτου, θα αποφεύγεται τυχόν προκλητή ζήτηση παροχών υγείας, τυχόν εισαγωγή ψευδών περιστατικών, ενώ συγχρόνως επιτυγχάνονται ο εξορθολογισμός της τιμολόγησης και η αποδοτικότερη χρήση των πόρων, προκειμένου αυτοί να χρησιμοποιηθούν σε άλλες αναγκαίες και καινοτόμες παροχές υγείας.

Άρθρο 5

Με την αξιολογούμενη ρύθμιση τροποποιείται το άρθρο 36 του ν. 4958/2022 (Α' 142) για τους φορείς υλοποίησης της δράσης δημόσιας υγείας «Προληπτικές Διαγνωστικές Εξετάσεις για τον Καρκίνο του Τραχήλου της Μήτρας», προκειμένου ο φορέας υλοποίησης να μην προβλέπεται απευθείας στο νόμο, αλλά ο ορισμός του να καταλείπεται στην κανονιστικώς δρώσα διοίκηση, η οποία άλλωστε έχει την αρμοδιότητα να σχεδιάζει την προς υλοποίηση εν λόγω δράση και, ως εκ τούτου, είναι η πλέον αρμόδια να επιλέξει τον κατάλληλο φορέα υλοποίησης που θα δύναται να ανταποκριθεί στις αυξημένες απαιτήσεις της δράσης όπως αυτές θα προκόψουν κατόπιν του σχεδιασμού της. Παράλληλα, προβλέπεται ότι οι τεχνικές προδιαγραφές δύνανται να πληρούνται είτε από την αιτούσα Μονάδα Φροντίδας Υγείας είτε από τρίτο εργαστήριο ανάλυσης που συνεργάζεται με αυτήν.

Γιατί αποτελεί πρόβλημα;

Άρθρο 1


Παρ. 1: Η τροποποίηση της προθεσμίας εγγραφής στο Μ.Η.Τ. κατέστη αναγκαία στο πλαίσιο ορθολογικότερου σχεδιασμού των θεσμικών αρμοδιοτήτων που αναλαμβάνει η Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης (Γ.Γ.Ε.Ε.) της Προεδρίας της Κυβέρνησης με τον ν. 5005/2022.

Παρ. 2: Η τροποποίηση των μεταβατικών διατάξεων του ν. 5005/2022 κατέστη αναγκαία διότι κατά την πρώτη εφαρμογή της διαδικασίας εγγραφής στο Μ.Η.Τ.

παρατηρήθηκαν πρακτικές δυσκολίες των ενδιαφερομένων επιχειρήσεων να εκπληρώσουν το σύνολο των προϋποθέσεων εγγραφής, αλλά και της Διοίκησης να διεκπεραιώσει τον ιδιαίτερα αυξημένο αριθμό αιτήσεων εγγραφής. Λαμβάνοντας υπόψη το δεδομένο αυτό, αλλά και το ότι στόχος του Μ.Η.Τ είναι να λειτουργήσει συμπεριληπτικά και όχι τιμωρητικά, καθίσταται αναγκαίος ο εξορθολογισμός, ούτως ώστε τόσο οι επιχειρήσεις ηλεκτρονικού τύπου όσο και η Διοίκηση να είναι σε θέση να διεκπεραιώσουν τις προβλεπόμενες διαδικασίες κατά τρόπο αξιόπιστο και αποτελεσματικό.

Άρθρο 2


Η επιτακτική ανάγκη για ενίσχυση του έργου της ΕΛ.ΑΣ. στον τομέα επεξεργασίας και ανάλυσης πληροφοριών, από εξειδικευμένο στον τομέα αυτό προσωπικό, εξακολουθεί να αποτελεί κύριο στόχο, εξαιτίας των συνεχώς μεταβαλλόμενων απειλών που παρουσιάζουν καθημερινά έκταση και σοβαρότητα, με συνέπεια να μην δύναται δια άλλου τρόπου να εξυπηρετηθεί αποτελεσματικότερα η ειδικότερη αποστολή της στους τομείς της δημόσιας και κρατικής ασφάλειας, αλλά και της μετανάστευσης, τομείς στους οποίους παρατηρείται σημαντική έξαρση στην εγκληματική δράση ατόμων και ομάδων, παρά μόνο με την ενσωμάτωση στο προσωπικό της έμπειρων στελεχών προερχόμενων από την Ε.Υ.Π..

Περαιτέρω, συνεπεία της έλλειψης προσωπικού που διαπιστώνεται ότι υφίσταται συνολικά, αλλά κυρίως σε αντίστοιχους τομείς της ΕΛ.ΑΣ., καθόσον επί συνόλου 62.489 οργανικών θέσεων, υφίστανται 5.278 κενά, οι εν λόγω κενές οργανικές θέσεις δεν δύναται τη δεδομένη χρονική στιγμή να καλυφθούν με ανακατανομή του υφιστάμενου προσωπικού, καθόσον στο σύνολο της επικράτειας υπηρετεί κατά τα ως άνω προσωπικό σημαντικά υπολειπόμενο του προβλεπομένου. Καθίσταται για τον λόγο αυτό αναγκαία η κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων και η εν γένει ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού της ΕΛ.ΑΣ., για τη γενικότερη προστασία του κράτους και του δημοκρατικού πολιτεύματος, αλλά και για την αντιμετώπιση υφιστάμενων απειλών από εγκληματικές δράσεις ατόμων και ομάδων, από μετατασσόμενα από την Ε.Υ.Π. έμπειρα στελέχη, τα οποία πλεονάζουν και τα οποία διαθέτουν και θα μεταφέρουν σημαντική εμπειρία, καλές πρακτικές και θα προβούν σε μετάδοση τεχνογνωσίας, υποστηρίζοντας σθεναρά το έργο των Υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ. στους προαναφερόμενους τομείς της δημόσιας και κρατικής ασφάλειας και της μετανάστευσης και των υποστηρικτικών τους δομών.

Τέλος, ωθείται η Διοίκηση στο να συμμορφωθεί άμεσα και αποτελεσματικά προς αποφάσεις του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, σύμφωνα και με τον ν. 3068/2002 (Α' 274).

Άρθρο 3


Η συμπλήρωση των διατάξεων του Οργανισμού της Ε.Υ.Π. κρίνεται επιτακτική, διότι, το ωράριο εργασίας του προσωπικού πρέπει να είναι συνεχές και εν γένει ελαστικό, όταν παρίσταται η ανάγκη. Από τη φύση της αποστολής της, η Ε.Υ.Π. έρχεται αντιμέτωπη, συχνά, με καταστάσεις εκτάκτου και απρόβλεπτης ανάγκης για την αντιμετώπιση των οποίων το προσωπικό απαιτείται να τελεί σε διαρκή ετοιμότητα

15. και να μπορεί να διατεθεί σε εκτέλεση υπηρεσίας. Δεν προβλέπεται έως τώρα η αναγκαία ελαστικότητα του ωραρίου του προσωπικού της Ε.Υ.Π..

Άρθρο 4


Από τις διαδικασίες ελέγχου και εκκαθάρισης που εφαρμόζουν οι υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υποθέσεων του ΕΟΠΥΥ απουσιάζει, σε όλα τα στάδια, από την έναρξη έως το τέλος της λήψης της παροχής υγείας, η διενέργεια κλινικών και διοικητικών ελέγχων σε πραγματικό χρόνο επί του συνόλου μιας κατηγορίας παροχών υγείας, όπως ενδεικτικά των νοσηλειών, των ειδικών επεμβάσεων ή μιας κατηγορίας παροχών υγείας, όπως ενδεικτικά συγκεκριμένες ή εξειδικευμένες κατηγορίες διαγνωστικών εξετάσεων ή βιοδεικτών υψηλού κόστους. Επομένως, το κενό αυτό στην αλληλουχία των σταδίων του απαιτούμενου ελέγχου και της εκκαθάρισης επιδιώκει να καλύψει και να αντιμετωπίσει η προτεινόμενη ρύθμιση.

Άρθρο 5


Με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο ορίζεται με τον νόμο συγκεκριμένος φορέας υλοποίησης και για τις τεχνικές προδιαγραφές HPV-DNA TEST προβλέπεται ότι πρέπει να πληρούνται μόνο από τους παρόχους, χωρίς ωστόσο, να δίνεται η δυνατότητα σ' αυτούς, εφόσον δεν πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές, να επιλέγουν να συνεργάζονται με τρίτο εργαστήριο ανάλυσης το οποίο τις πληροί. Επομένως, η προτεινόμενη ρύθμιση αντιμετωπίζει την ανάγκη η επιλογή του φορέα υλοποίησης να επαφίεται στη Διοίκηση, η οποία, σχεδιάζοντας και υλοποιώντας τη δράση για τη διενέργεια προληπτικά διαγνωστικών εξετάσεων για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας, είναι σε θέση να γνωρίζει τα τεχνικά και λεπτομερειακά ζητήματα που αναφύονται και κατ' επέκταση τον κατάλληλο φορέα που θα τα αντιμετωπίσει αποτελεσματικά. Παράλληλα, με την αξιολογούμενη ρύθμιση αντιμετωπίζεται η ανάγκη να δοθεί η ευχέρεια στον φορέα υλοποίησης να διαπιστώνει αν συντρέχουν ή όχι οι απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές είτε στις μονάδες φροντίδας υγείας που συμμετέχουν στην εν λόγω δράση (παρόχους) είτε σε τρίτα πρόσωπα τα οποία συνεργάζονται με τους ως άνω παρόχους.ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1


Προθεσμία εγγραφής και ανανέωσης εγγραφής στο Μητρώο Ηλεκτρονικού Τύπου -Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 14 ν. 5005/2022 - Προσαρμογή των επιχειρήσεων ηλεκτρονικού τύπου στο Μητρώο Ηλεκτρονικού Τύπου - Μεταβατική διάταξη -Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 28 ν. 5005/2022

1. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 5005/2022 (Α' 236), περί της διαδικασίας εγγραφής και ανανέωσης εγγραφής στο Μητρώο Ηλεκτρονικού Τύπου, οι λέξεις «από την 1η Μαΐου μέχρι την 31η Μαΐου κάθε έτους» αντικαθίστανται από τις λέξεις «από την 1η Σεπτεμβρίου μέχρι την 30ή Σεπτεμβρίου κάθε έτους» και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Για την πρώτη εγγραφή ή την ανανέωση της εγγραφής στο Μ.Η.Τ. η επιχείρηση ηλεκτρονικού τύπου υποβάλλει αίτηση στο Τμήμα Μητρώων και Διαφάνειας της Γ.Γ.Ε.Ε. από την 1η Σεπτεμβρίου μέχρι την 30ή Σεπτεμβρίου κάθε έτους. Με την αίτηση για πρώτη εγγραφή στο Μ.Η.Τ. η επιχείρηση ηλεκτρονικού τύπου συνυποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά των παρ. 2 και 3 του άρθρου 10, όπως αυτά καθορίζονται στην απόφαση της παρ. 4 του άρθρου 27. Εφόσον από τα δικαιολογητικά που προσκομίζονται διαπιστωθεί ότι πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις, η επιχείρηση εγγράφεται στο Μ.Η.Τ. Αν δεν πληρούνται, το Τμήμα Μητρώων και Διαφάνειας της Γ.Γ.Ε.Ε. αποστέλλει στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλώσει η εν λόγω επιχείρηση αίτημα υποβολής των δικαιολογητικών που ελλείπουν. Η επιχείρηση οφείλει να υποβάλλει, εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία αποστολής του αιτήματος, τα σχετικά δικαιολογητικά. Αν παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία, το αίτημα εγγραφής απορρίπτεται, με απόφαση της αρμόδιας Διεύθυνσης Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης της Γ.Γ.Ε.Ε.».

2. Στην παρ. 2του άρθρου 28του ν. 5005/2022, περί των μεταβατικών διατάξεων του Μέρους Β' του νόμου αυτού, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) το δεύτερο εδάφιο καταργείται, β) προστίθενται εδάφια, δεύτερο, τρίτο και τέταρτο, και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Για την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, ηλεκτρονικός τύπος, ο οποίος ήδη λειτουργεί κατά την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του Μ.Η.Τ, δύναται να υποβάλλει αίτηση εγγραφής εντός τριάντα (30) ημερών από την έναρξη λειτουργίας του. Επιχειρήσεις ηλεκτρονικού τύπου που υπέβαλαν κατά τα ανωτέρω αίτηση εγγραφής τους στο Μ.Η.Τ., χωρίς να πληρούν το σύνολο των προϋποθέσεων του άρθρου 10 κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους, δύνανται να συμπληρώσουν αυτή, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ενημέρωσή τους από το Τμήμα Μητρώων και Διαφάνειας της Διεύθυνσης Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης της Γ.Γ.Ε.Ε., μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη δηλωθείσα ηλεκτρονική τους διεύθυνση. Σε περίπτωση που η ανωτέρω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, η αίτησή τους απορρίπτεται. Επιχειρήσεις ηλεκτρονικού τύπου που δεν έχουν αιτηθεί να πιστοποιηθούν στο Μ.Η.Τ. έως τις 31 Μαρτίου 2024 ή η αίτησή τους απορρίφθηκε κατά το προηγούμενο εδάφιο, δύνανται, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 10, να υποβάλλουν αίτηση, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για την εγγραφή τους σε αυτό από τις 8 Απριλίου 2024 έως τις 18 Απριλίου 2024.».

Άρθρο 2
Ρύθμιση για προσωπικό προερχόμενο από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών -Τροποποίηση άρθρου 74 ν. 4873/2021


1. Οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 74 του ν. 4873/2021 (Α' 248), περί της μετάταξης προσωπικού ορισμένων διευθύνσεων της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών σε κεντρικές ή περιφερειακές υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, αντικαθίστανται και το άρθρο 74 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 74
Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.)

1. Η Υποδιεύθυνση Γ της Διεύθυνσης B' Συλλογής και Ανάλυσης Πληροφοριών (Δ.ΣΥ.Α.Π-Β) της υποπερ. αγ' της περ. α' και οι οργανωτικές δομές της Υποδιεύθυνσης Γ' στις Περιφερειακές Μονάδες Υποστήριξης της υποπερ. βα' της περ. β' της παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 1/2017 (Α' 2) καταργούνται. Οι εβδομήντα οκτώ (78) οργανικές θέσεις, που έχουν κατανεμηθεί στην Υποδιεύθυνση Γ’ της Διεύθυνσης B' Συλλογής και Ανάλυσης Πληροφοριών (Δ.ΣΥ.Α.Π-Β) και στις οργανωτικές δομές της Υποδιεύθυνσης Γ' στις Περιφερειακές Μονάδες Υποστήριξης σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό και τον συνημμένο σε αυτόν Πίνακα Σύνθεσης και Κατανομής του Προσωπικού της Ε.Υ.Π., μεταφέρονται στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και κατανέμονται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου, σε Κεντρικές ή Περιφερειακές Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας που ασκούν αρμοδιότητες δημόσιας ή κρατικής ασφάλειας ή μετανάστευσης και σε υποστηρικτικές τους δομές. Το προσωπικό που υπηρετεί στην Υποδιεύθυνση Γ της Διεύθυνσης B' Συλλογής και Ανάλυσης Πληροφοριών (Δ.ΣΥ.Α.Π-Β) και στις οργανωτικές δομές της, όπως εξειδικεύονται στον Εσωτερικό Κανονισμό και τον συνημμένο σε αυτόν Πίνακα Σύνθεσης και Κατανομής του Προσωπικού της Ε.Υ.Π., μετατάσσεται στις Κεντρικές ή Περιφερειακές Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας του προηγούμενου εδαφίου.

2. Το μετατασσόμενο προσωπικό τοποθετείται στις Κεντρικές ή Περιφερειακές Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας της παρ. 1, ανάλογα με την ειδικότητα και βάσει των τυπικών προσόντων που διαθέτει κατά τον χρόνο μετάταξής του, σε αντίστοιχης κατηγορίας και εκπαιδευτικής βαθμίδας θέσεις και σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 50/2001 (A' 39) με τον ίδιο βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο που κατείχε στην Υπηρεσία προέλευσης. Το προσωπικό ασκεί καθήκοντα αντίστοιχα των θέσεων που κατείχε, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης. Για τη μετάταξη του προσωπικού εκδίδεται απόφαση του Υπουργού

Προστασίας του Πολίτη, η οποία δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 17 του ν. 3649/2008 (A' 39). Για την τοποθέτηση του προσωπικού στις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας της παρ. 1 εκδίδεται απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, λαμβανομένων υπόψη των δηλώσεων προτίμησής του ανά περιφερειακή ενότητα.

3. Το προσωπικό που μετατάσσεται σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 μισθοδοτείται από την Ελληνική Αστυνομία. Στην περίπτωση που για το μετατασσόμενο προσωπικό προκύπτουν χαμηλότερες μηνιαίες αποδοχές σε σχέση με τις μηνιαίες αποδοχές της Υπηρεσίας προέλευσης, η διαφορά διατηρείται ως προσωπική σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 27 του ν. 4354/2015 (A' 176). Το ως άνω προσωπικό διατηρεί το συνταξιοδοτικό και ασφαλιστικό καθεστώς που είχε μέχρι την ημερομηνία μετάταξης.

4. Οι απαιτούμενες πιστώσεις για τη συνολική μισθοδοσία του μετατασσόμενου προσωπικού για το τρέχον έτος 2021, καθώς και για το έτος 2022 μεταφέρονται από την Ε.Υ.Π. στην Ελληνική Αστυνομία.».

2. Η ισχύς της παρ. 1 αρχίζει από την 16η.12.2021, ημερομηνία έναρξης ισχύος του ν. 4873/2021.

Άρθρο 3
Ωράριο εργασίας του προσωπικού της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών - Προσθήκη παρ. 5 στο άρθρο 11 του ν. 3469/2008


Στο άρθρο 11 του ν. 3649/2008 (Α' 39), περί του οργανισμού της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, προστίθεται παρ. 5 ως εξής:

«5. Το πολιτικό και ένστολο προσωπικό της Ε.Υ.Π. δύναται να διατίθεται για εργασία σε ώρες και ημέρες διάφορες του ισχύοντος ωραρίου εργασίας του προσωπικού των Δημοσίων Υπηρεσιών, σύμφωνα με τις λειτουργικές ανάγκες της Υπηρεσίας. Το πολιτικό και ένστολο προσωπικό της Υπηρεσίας δύναται να διατίθεται για εργασία και πέραν του νόμιμου αριθμού των ωρών εργασίας, εφόσον υφίσταται έκτακτη ανάγκη. Με απόφαση του Διοικητή της Ε.Υ.Π. καθορίζεται το ωράριο εργασίας του πολιτικού και ένστολου προσωπικού.».

Άρθρο 4
Κλινικός και διοικητικός έλεγχος και εκκαθάριση δαπανών υγείας σε πραγματικό χρόνο -Αντικατάσταση περ. γ) παρ. 7 άρθρου 90 ν. 4368/2016


Η περ. γ) της παρ. 7 του άρθρου 90 του ν. 4368/2016 (Α' 21), περί του ελέγχου και της εκκαθάρισης των δαπανών των παροχών υγείας, αντικαθίσταται ως εξής:

«γ) Με απόφαση του Υπουργού Υγείας κατόπιν εισήγησης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., δύνανται να εξαιρούνται από την περ. β) του παρόντος κατηγορίες παροχών υγείας και παροχών υγείας, προκειμένου οι εν λόγω δαπάνες να ελέγχονται και να εκκαθαρίζονται σε πραγματικό

a· χρόνο από ιδιωτικούς ελεγκτικούς φορείς που ειδικεύονται στον κλινικό έλεγχο και στον έλεγχο δαπανών υγείας.

Με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δύνανται να ανατίθενται ο κλινικός, διοικητικός έλεγχος και η εκκαθάριση των δαπανών υγείας που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της υπουργικής απόφασης του πρώτου εδαφίου σε ιδιωτικούς ελεγκτικούς φορείς που εξειδικεύονται στον κλινικό έλεγχο και στον έλεγχο δαπανών υγείας, τηρουμένων των διατάξεων περί δημοσίων συμβάσεων, έργων, προμηθειών και υπηρεσιών.

0 κλινικός και διοικητικός έλεγχος σε πραγματικό χρόνο (real-time audit), καθώς και η εκκαθάριση των δαπανών που προβλέπονται στην υπουργική απόφαση του πρώτου εδαφίου διεξάγονται τόσο κατά την έναρξη όσο και κατά τη διάρκεια λήψης των παροχών υγείας. Αντικείμενο ελέγχου αποτελεί ιδίως η συμμόρφωση των παρεχόμενων υπηρεσιών με τους όρους του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας του Οργανισμού και των συμβάσεων των παροχών υγείας με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ..

Ο κλινικός έλεγχος συνίσταται στην τεκμηρίωση της ιατρικής αναγκαιότητας και καταλληλότητας της λήψης των παροχών υγείας βάσει των παραδοχών της διεθνούς ιατρικής πρακτικής και δεοντολογίας. Ο διοικητικός έλεγχος και η εκκαθάριση συνίσταται στον έλεγχο της νομιμότητας και κανονικότητας των δαπανών και στην επαλήθευση της τήρησης των τιμών αποζημίωσης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Για τον σκοπό του κλινικού και διοικητικού ελέγχου, ο ιδιωτικός ελεγκτικός φορέας του δευτέρου εδαφίου συστήνει ηλεκτρονικό φάκελο αποζημίωσης, ο οποίος λειτουργεί στα πληροφοριακά συστήματα του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., στα οποία ο ιδιωτικός ελεγκτικός φορέας αποκτά, μέσω του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., διαβαθμισμένη πρόσβαση. Ο ηλεκτρονικός φάκελος αποζημίωσης περιέχει κάθε αναγκαίο στοιχείο τεκμηρίωσης του ελέγχου παροχής υπηρεσιών υγείας και ιδίως προσωπικά ιατρικά και οικονομικά δεδομένα που σχετίζονται με τη δαπάνη της παροχής υγείας, σε συμμόρφωση με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) και τις προβλέψεις της ελληνικής νομοθεσίας.

Το ύψος της αποζημίωσης του παρόχου υπηρεσιών υγείας προσδιορίζεται βάσει του κλινικού και διοικητικού ελέγχου που διενεργείται από ελεγκτικό φορέα του δευτέρου εδαφίου.

Το τελικό πόρισμα του ιδιωτικού ελεγκτικού φορέα ανά περιστατικό αποστέλλεται ηλεκτρονικά στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και αποτελεί προϋπόθεση για την αποζημίωση του περιστατικού. Σε περίπτωση συμφωνίας του παρόχου υπηρεσιών υγείας με τα αποτελέσματα του τελικού πορίσματος, το αποτέλεσμα ενσωματώνεται στην τελική πράξη εκκαθάρισης που εκδίδεται από την αρμόδια υπηρεσία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για την αποπληρωμή του. Σε περίπτωση διαφωνίας με τα αποτελέσματα του τελικού πορίσματος, η διαφωνία επιλύεται ενώπιον της πρωτοβάθμιας Επιτροπής Επίλυσης Διαφορών, η οποία αποτελείται από έναν (1) ιατρό εκπρόσωπο του ιδιωτικού ελεγκτικού φορέα και έναν (1) ιατρό εκπρόσωπο του εκάστοτε παρόχου υπηρεσιών υγείας. Το αποτέλεσμα του τελικού πορίσματος που προκύπτει με ομοφωνία, καταγράφεται σε πρακτικό και υπογράφεται και από τα δύο (2) μέλη της πρωτοβάθμιας Επιτροπής Επίλυσης Διαφορών, είναι δεσμευτικό για τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και ενσωματώνεται στο πληροφοριακό του σύστημα και στην τελική πράξη εκκαθάρισης που εκδίδεται από την αρμόδια Υπηρεσία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για την αποπληρωμή. Αν δεν υπάρξει συμφωνία των μελών της πρωτοβάθμιας Επιτροπής Επίλυσης Διαφορών, τα μέλη αυτά διατυπώνουν αιτιολογημένα τη γνώμη τους σε πρακτικό, που υπογράφεται από κοινού, και η υπόθεση παραπέμπεται σε τριμελή δευτεροβάθμια Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών στην οποία συμμετέχουν ιατροί των δύο (2) μερών και ένας (1) ιατρός εγνωσμένου κύρους που προέρχεται από τον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα, ο οποίος είναι αποδεκτός από τα δύο (2) μέρη. Η διαφωνία επιλύεται με πλειοψηφία. Το μέρος του οποίου η αιτιολόγηση απορρίφθηκε, καταβάλλει την αμοιβή του ιατρού εγνωσμένου κύρους για την επανεξέταση του περιστατικού.

Το οριστικό αποτέλεσμα της πρωτοβάθμιας Επιτροπής Επίλυσης Διαφορών και το οριστικό αποτέλεσμα της δευτεροβάθμιας Επιτροπής δεν υπόκεινται σε ένσταση ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής Ενστάσεων της παρ. 7Α και αποτελούν το οριστικό ποσό αποζημίωσης του παρόχου υπηρεσιών υγείας, το οποίο ενσωματώνεται στην τελική πράξη εκκαθάρισης που εκδίδεται από την αρμόδια υπηρεσία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για την αποπληρωμή του.

Μετά από τον οριστικό προσδιορισμό του ποσού αποζημίωσης των δαπανών υγείας εφαρμόζονται οι διατάξεις περί μηχανισμού αυτόματης επιστροφής (clawback) και περί εκπτώσεων (rebate), καθώς και οι κατ' εξουσιοδότηση αυτών εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις.

Στις κατηγορίες παροχών και παροχών υγείας που ελέγχονται και εκκαθαρίζονται σε πραγματικό χρόνο σύμφωνα με τα ανωτέρω, δεν εφαρμόζονται οι πάσης φύσεως διαδικασίες ιατρικών εγκρίσεων και προεγκρίσεων από ελεγκτικά όργανα του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. που προβλέπονται στις κείμενες διατάξεις, στις κατ' εξουσιοδότηση εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις ή σε οδηγίες του Οργανισμού, με την επιφύλαξη της αρμοδιότητας του Ανώτατου Υγειονομικού Συμβουλίου, ως προς την ιατρική αναγκαιότητα.

Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. διατηρεί την εποπτεία του ελέγχου σε πραγματικό χρόνο και της εκκαθάρισης των δαπανών υγείας από τον ιδιωτικό ελεγκτικό φορέα του δευτέρου εδαφίου, μέσω της αξιολόγησης των διενεργούμενων από τον φορέα κλινικών και διοικητικών ελέγχων στη βάση στατιστικών δεδομένων και βασικών δεικτών ποιότητας (Key Performance Indicators-KPIs) που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και του ιδιωτικού ελεγκτικού φορέα.

Με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ορίζονται ειδικότερα τα θέματα της διαδικασίας εκκαθάρισης, της τροποποίησης των όρων των συμβάσεων των παροχών υγείας και της διενέργειας της εποπτείας του ιδιωτικού ελεγκτικού έργου από τις υπηρεσίες του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. καθώς και τεχνικά θέματα που άπτονται της διαβαθμισμένης πρόσβασης των παροχών υγείας.».

Άρθρο 5
Φορείς υλοποίησης και λοιπές τροποποιήσεις στη Δράση «Προληπτικές Διαγνωστικές Εξετάσεις για τον Καρκίνο του Τραχήλου της Μήτρας» - Τροποποίηση παρ. 3,10,10Α και 11 άρθρου 36 ν. 4958/2022


Στο άρθρο 36 του ν. 4958/2022 (Α' 142), περί υλοποίησης της δράσης δημόσιας υγείας «Προληπτικές Διαγνωστικές Εξετάσεις για τον Καρκίνο του Τραχήλου της Μήτρας» επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στην παρ. 3 η λέξη «φορέας» αντικαθίσταται από τις λέξεις «οι φορείς» και στο τέλος οι λέξεις «ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας» αντικαθίστανται από τη φράση «με την προβλεπόμενη στην παρ. 11 του παρόντος κοινή υπουργική απόφαση», β) η παρ. 10 αντικαθίσταται, γ) στην παρ. 10Α γα) οι λέξεις «ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ.» αντικαθίσταται από τις λέξεις «φορέας υλοποίησης», γβ) μετά τις λέξεις «Μονάδα Φροντίδας Υγείας» προστίθενται οι λέξεις «ή από τρίτο συνεργαζόμενο με αυτήν εργαστήριο ανάλυσης», δ) στο αντικείμενο της εξουσιοδότησης του πρώτου εδαφίου της παρ. 11 προστίθενται η δυνατότητα να καθορίζονται ή να εξειδικεύονται περαιτέρω οι φορείς υλοποίησης του προγράμματος και να ορίζεται το πλαίσιο συνεργασίας των Μονάδων Φροντίδας Υγείας με τα εργαστήρια ανάλυσης, και το άρθρο 36 διαμορφώνεται ως ακολούθως:

«Άρθρο 36
Υλοποίηση δράσης δημόσιας υγείας «Προληπτικές Διαγνωστικές Εξετάσεις για τον Καρκίνο του Τραχήλου της Μήτρας»

1. Η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας καταρτίζει, συντονίζει και εποπτεύει δράση του Εθνικού Προγράμματος Προσυμπτωματικού Ελέγχου της υποπερ. ί) της περ. Β') της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4675/2020 (A' 54) υπό τον τίτλο «Προληπτικές Διαγνωστικές Εξετάσεις για τον Καρκίνο του Τραχήλου της Μήτρας».

2. Σκοποί της Δράσης είναι η έγκαιρη και έγκυρη διάγνωση του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας, η βελτίωση των δεικτών της θεραπεύσιμης θνησιμότητας, καθώς και η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των γυναικών.

3. Οι φορείς υλοποίησης της Δράσης, κατά την έννοια της παρ. 40 του άρθρου 2 της υπό στοιχεία 119126 ΕΞ 2021/28.9.2021 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (B' 4498), περί του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου των Δράσεων και των Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ορίζονται με την προβλεπόμενη στην παρ. 11 του παρόντος κοινή υπουργική απόφαση.

4. Ωφελούμενες της Δράσης είναι οι Ελληνίδες πολίτες και οι γυναίκες πολίτες λοιπών χωρών που διαμένουν νόμιμα στην Ελληνική Επικράτεια και πληρούν σωρευτικά τις εξής προϋποθέσεις:

α) ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα μεταξύ είκοσι ενός (21) και εξήντα πέντε (65) ετών,

β) διαθέτουν Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.),

γ) δεν έχουν υποστεί, μερική ή ολική, υστερεκτομή λόγω καρκίνου,

δ) δεν έχουν διαγνωσθεί με καρκινική νόσο του τραχήλου της μήτρας τύπου C 53.0,1, 8, 9, ε) δεν έχουν διαγνωσθεί με καρκίνο του σώματος της μήτρας τύπου C 54.0, C 55.0, στ) δεν έχουν διενεργήσει εξέταση PAP-TEST, κατά τα τρία (3) ημερολογιακά έτη που προηγούνται της έναρξης υλοποίησης της Δράσης,

ζ) εφόσον ανήκουν στην ηλιακή υπό-ομάδα μεταξύ είκοσι ενός (21) και είκοσι εννέα (29) ετών, δεν έχουν διενεργήσει HPV-DNA TEST κατά τα τρία (3) ημερολογιακά έτη που προηγούνται του έτους κατά το οποίο υλοποιείται η Δράση,

η) εφόσον ανήκουν στην ηλικιακή υπό - ομάδα μεταξύ τριάντα (30) και εξήντα πέντε (65) ετών, δεν έχουν διενεργήσει HPV-DNA TEST κατά τα πέντε (5) ημερολογιακά έτη που προηγούνται του έτους κατά το οποίο υλοποιείται η Δράση.

5. α) Για τις ωφελούμενες που ανήκουν στην ηλιακή υπό - ομάδα μεταξύ είκοσι ενός (21) και είκοσι εννέα (29) ετών, η Δράση περιλαμβάνει:

αα) αυτόματη ηλεκτρονική συνταγογράφηση και εκτέλεση του παραπεμπτικού προληπτικής εξέτασης PAP-TEST με δειγματοληψία σε δημόσιες ή ιδιωτικές Μονάδες Φροντίδας Υγείας, αβ) καταχώριση του αποτελέσματος στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε. («Η.Δι.Κ.Α. Α.Ε.») και ενημέρωση της ωφελούμενης για το αποτέλεσμα της προληπτικής εξέτασης,

αγ) σε περίπτωση ύπαρξης μη φυσιολογικών ευρημάτων, ηλεκτρονική συνταγογράφηση και εκτέλεση του παραπεμπτικού εξέτασης κολποσκόπησης και διενέργειας βιοψίας.

β) Για τις ωφελούμενες που ανήκουν στην ηλιακή υπό-ομάδα μεταξύ τριάντα (30) και εξήντα πέντε (65) ετών, η Δράση περιλαμβάνει:

αα) Αυτόματη ηλεκτρονική συνταγογράφηση και εκτέλεση του παραπεμπτικού προληπτικής εξέτασης HPV-DNA TEST με δειγματοληψία σε δημόσιες ή ιδιωτικές Μονάδες Φροντίδας Υγείας,

αβ) καταχώριση του αποτελέσματος στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. και ενημέρωση της ωφελούμενης για το αποτέλεσμα της προληπτικής εξέτασης,

αγ) σε περίπτωση ύπαρξης μη φυσιολογικού ευρήματος:

ί) για εύρημα θετικό στους τύπους 16 και 18, ηλεκτρονική συνταγογράφηση και εκτέλεση παραπεμπτικού εξέτασης κολποσκόπησης και διενέργειας βιοψίας ή

ϋ) για εύρημα Θετικό στους λοιπούς τύπους, πλην των τύπων 16 και 18, ηλεκτρονική συνταγογράφηση και εκτέλεση παραπεμπτικού εξέτασης PAP-TEST επί του υπολοίπου δείγματος. Αν κατά την εξέταση PAP-TEST διαπιστωθεί μη φυσιολογικό εύρημα, ακολουθούνται οι περιγραφόμενες στο στοιχ. ί) της υποπερ. αγ) ιατρικές πράξεις.

6. Το Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης ενημερώνει, μέσω διαλειτουργικότητας, τον Ατομικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας (Α.Η.φ.Υ.) των ωφελουμένων για το αποτέλεσμα κάθε διενεργούμενης εξέτασης.

7. Τα στατιστικά δεδομένα από την υλοποίηση της Δράσης στο σύνολο των ωφελουμένων προβάλλονται και διαδίδονται με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού για την πρόληψη του καρκίνου, με έμφαση ειδικά στην πρόληψη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας.

8. Η διακίνηση και η εκτέλεση, στο πλαίσιο της Δράσης, των άυλων παραπεμπτικών διαγνωστικών εξετάσεων διενεργούνται σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν. 4704/2020 (A' 133), περί της άυλης λειτουργίας του Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης φαρμάκων.

9. α) Αποκλειστικά για τους σκοπούς της παρούσας Δράσης, στο πλαίσιο εξέτασης PAP-TEST και στο πλαίσιο εξέτασης HPV-DNA TEST το κόστος της δειγματοληψίας ανέρχεται σε είκοσι πέντε (25,00) ευρώ, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης.

β) Η τιμή αποζημίωσης της διενεργούμενης εξέτασης PAP-TEST της παρ. 5 ορίζεται σε δέκα τρία ευρώ και τριάντα δύο λεπτά (13,32) σύμφωνα με το άρθρο 4 του π.δ. 157/1991 (A' 62). γ) Η τιμή αποζημίωσης της διενεργούμενης εξέτασης HPV-DNA TEST της παρ. 5 ορίζεται σε ογδόντα ευρώ (80,00), σύμφωνα με την παρ. Δ' του άρθρου μόνου της υπό στοιχεία Α3(γ)/οικ.76492/13.10.2016 κοινής απόφασης των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγείας και Οικονομικών (B' 3458), περί της κοστολόγησης και ανακοστολόγησης ιατρικών πράξεων.

δ) Αποκλειστικά για τους σκοπούς της παρούσας Δράσης, η τιμή της αποζημίωσης της κολποσκόπησης της παρ. 5 ορίζεται σε σαράντα ευρώ (40,00), κατά παρέκκλιση από της παρ. 6 του άρθρου μόνου του π.δ. 427/1991 (A' 156), περί κοστολόγησης ιατρικών πράξεων, καθώς και κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης.

ε) Αποκλειστικά για τους σκοπούς της παρούσας Δράσης, η τιμή της αποζημίωσης της βιοψίας της παρ. 5 ορίζεται σε τριάντα ευρώ (30,00), κατά παρέκκλιση του άρθρου 4 του π.δ. 157/1991 (A' 62), καθώς και κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης.

10. Στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης, ο φορέας υλοποίησής της εκδίδει δημόσια πρόσκληση, μετά από απόφαση του Δ.Σ., καλώντας τις δημόσιες και ιδιωτικές Μονάδες Φροντίδας Υγείας, να συμμετέχουν στη Δράση.

10Α. Για την υλοποίηση της δράσης δημόσιας υγείας «Προληπτικές Διαγνωστικές Εξετάσεις για τον Καρκίνο του Τραχήλου της Μήτρας», μόνο για την εξέταση HPV-DNA TEST ο φορέας υλοποίησης αποδέχεται την αίτηση συμμετοχής της Μονάδας Φροντίδας Υγείας στη δράση κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Δημόσιας Υγείας του άρθρου 10 του ν. 4675/2020 (Α' 54), αναφορικά με την πλήρωση των τεχνικών προδιαγραφών της εξέτασης HPV-DNA TEST από την αιτούσα Μονάδα Φροντίδας Υγείας ή από τρίτο συνεργαζόμενο με αυτήν εργαστήριο ανάλυσης.

11. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης δύνανται να καθορίζονται, να τροποποιούνται ή να εξειδικεύονται περαιτέρω οι φορείς υλοποίησης και τα διαδικαστικά στάδια υλοποίησης της Δράσης, τα κριτήρια υπαγωγής των ωφελούμενων στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος, οι προϋποθέσεις και το πλαίσιο συμμετοχής των ωφελούμενων και των Μονάδων φροντίδας Υγείας στη Δράση, το πλαίσιο συνεργασίας των Μονάδων Φροντίδας Υγείας με τα εργαστήρια ανάλυσης, οι τιμές αποζημίωσης των ιατρικών επισκέψεων, πράξεων και εξετάσεων της παρ. 9, η διαδικασία ελέγχου, εκκαθάρισης και πληρωμής των δαπανών της παρ. 9, η χρηματοδότηση των δαπανών της παρ. 9, οι οποίες καλύπτονται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 12 της υπό στοιχεία 119126 ΕΞ 2021/28.9.2021 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (Β' 4498), περί του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου των Δράσεων και των Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, καθώς και κάθε άλλο τεχνικό ή λεπτομερειακό ζήτημα για την εφαρμογή του παρόντος. Στην κοινή απόφαση του πρώτου εδαφίου καθορίζονται οι λεπτομέρειες της γνωμοδοτικής διαδικασίας της παρ. 10Α, όπως ο τρόπος υποβολής των δικαιολογητικών εκ μέρους των Μονάδων Φροντίδας Υγείας για τη διαπίστωση των τεχνικών προδιαγραφών HPV-DNA TEST, τα ειδικά δικαιολογητικά που απαιτούνται και κάθε άλλο τεχνικό ή λεπτομερειακό ζήτημα για την εφαρμογή του παρόντος.».Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης