Αποτελέσματα live αναζήτησης

Νέα πρότυπα καταστατικά - Αλλαγές βραχυχρόνιων μισθώσεων - Μερίσματα που αποκτά φυσικό πρόσωπο-φορολογικός κάτοικος Ελλάδας από αλλοδαπή εταιρεία

Νέα πρότυπα καταστατικά - Αλλαγές βραχυχρόνιων μισθώσεων - Μερίσματα που αποκτά φυσικό πρόσωπο-φορολογικός κάτοικος Ελλάδας από αλλοδαπή εταιρεία
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 3 λεπτά

Νέα πρότυπα καταστατικά για την ίδρυση εταιρειών μέσω της ΥΜΣ

Δημοσιεύθηκε η απόφαση 5186/23-01-2024 με την οποία καθορίζεται το περιεχόμενο και η μορφή των πρότυπων καταστατικών για τη σύσταση εταιρείας είτε μέσω της Υπηρεσίας μιας Στάσης είτε μέσω της ηλεκτρονικής Υπηρεσίας μιας Στάσης (e-ΥΜΣ).

Εισάγεται το Πρότυπο Καταστατικό με πρόσθετο περιεχόμενο, δηλαδή το μέχρι τώρα ισχύον πρότυπο καταστατικό στο οποίο προστίθενται προαιρετικά επιπλέον άρθρα, ο αριθμός και το περιεχόμενο των οποίων επιλέγεται ελεύθερα από τους ιδρυτές, υπό την προϋπόθεση ότι δεν τροποποιούνται ή δεν αναιρούνται τα στοιχεία του ελάχιστου υποχρεωτικού περιεχομένου και δεν παραβιάζονται διατάξεις αναγκαστικού δικαίου.

Πρόσφατες νομοθετικές αλλαγές για τα airbnb


Με τον ν. 5073/2023 επήλθαν αλλαγές στον τρόπο φορολόγησης των βραχυχρόνιων μισθώσεων. Πιο συγκεκριμένα, με βάση τις πρόσφατες νομοθετικές αλλαγές:
- Τα φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν τρία ή περισσότερα ακίνητα σε βραχυχρόνια μίσθωση υποχρεούνται να κάνουν έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας (με ανάλογες ασφαλιστικές εισφορές, τέλος επιτηδεύματος και ΦΠΑ από το πρώτο ακίνητο).
- Τίθεται όριο 60 ημερών στη διάρκεια της μίσθωσης προκειμένου να λογίζεται ως βραχυχρόνια. Διευκρινίζεται ότι το όριο των 60 ημερών δεν αφορά τη διάρκεια των μισθώσεων μέσα στον χρόνο αλλά τη διάρκεια κάθε μίσθωσης ξεχωριστά. Έτσι, θα επιτρέπεται για παράδειγμα η μίσθωση ενός ακινήτου για 100 ή 150 ημέρες μέσα στη χρονιά με την προϋπόθεση ότι κάθε μίσθωση ξεχωριστά δεν υπερβαίνει τις 60 ημέρες. Ο νέος ορισμός της βραχυχρόνιας μίσθωσης διαμορφώνεται ως εξής: “Ως βραχυχρόνια μίσθωση ορίζεται η μίσθωση ή υπεκμίσθωση ακινήτου για συγκεκριμένη χρονική διάρκεια, μικρότερη των εξήντα (60) ημερών, και εφόσον δεν παρέχονται άλλες υπηρεσίες πλην της διαμονής και της παροχής κλινοσκεπασμάτων”.
- Επεκτείνεται στις βραχυχρόνιες μισθώσεις το τέλος διαμονής παρεπιδημούντων, που είναι 0,5 % επί των εσόδων, υπέρ της τοπικής αυτοδιοίκησης. Το τέλος παρεπιδημούντων εισπράττεται μέσω ειδικής πλατφόρμας, από όλους όσοι δραστηριοποιούνται στον κλάδο, ανεξαρτήτως πλήθους ακινήτων.
- Καταργείται ο φόρος διαμονής ο οποίος επιβάλλεται σήμερα σε ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα δωμάτια και αντικαθίσταται από το “τέλος ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση” το οποίο θα επιβαρύνει επιπλέον και τις βραχυχρόνιες μισθώσεις με 1,5 ευρώ την ημέρα (υπό προϋποθέσεις θα φθάνει τα 10 ευρώ). Το τέλος ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση επιβάλλεται σε όλες τις βραχυχρόνιες μισθώσεις, δηλαδή και στις περιπτώσεις που ο εκμισθωτής διαθέτει ένα ή δύο ακίνητα.

Το τέλος επιβάλλεται ανά ημερήσια χρήση και ανά δωμάτιο ή διαμέρισμα, κατά τους μήνες Μάρτιο έως Οκτώβριο, ως εξής: σε ακίνητα που διατίθενται μέσω βραχυχρόνιας μίσθωσης, 1,50 ευρώ. Αν τα ακίνητα που διατίθενται μέσω βραχυχρόνιας μίσθωσης είναι μονοκατοικίες άνω των ογδόντα 80 τ.μ., επιβάλλεται τέλος ανθεκτικότητας 10 ευρώ.

Κατά τους μήνες Νοέμβριο έως Φεβρουάριο, το τέλος ορίζεται σε 0,50 ευρώ. Αν τα ακίνητα που διατίθενται μέσω βραχυχρόνιας μίσθωσης, είναι μονοκατοικίες άνω των ογδόντα 80 τ.μ., επιβάλλεται τέλος ανθεκτικότητας ευρώ.

Φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος από μερίσματα που αποκτά φυσικό πρόσωπο-φορολογικός κάτοικος Ελλάδας από αλλοδαπή εταιρεία


Από τον συνδυασμό των διατάξεων των ΣΑΔΦ αναφορικά με τη φορολογική μεταχείριση των μερισμάτων προκύπτει ότι το Κράτος κατοικίας του μετόχου επιτρέπεται να φορολογεί μερίσματα που προκύπτουν στο άλλο Κράτος, αλλά οφείλει να πιστώνει έναντι του δικού του φόρου επί των μερισμάτων αυτών τον φόρο που καταβλήθηκε στο Κράτος στο οποίο προκύπτουν τα μερίσματα βάσει του συντελεστή που καθορίζεται στις σχετικές διατάξεις της οικείας Σύμβασης αναφορικά με τη φορολογία μερισμάτων. Ωστόσο, ορισμένες Συμβάσεις για την Αποφυγή της Διπλής Φορολογίας περιλαμβάνουν στο άρθρο περί εξάλειψης της διπλής φορολογίας διατάξεις σχετικά με την πίστωση και για τον εταιρικό φόρο που αναλογεί στο διανεμόμενο μέρισμα (υποκείμενο φόρο - underlying tax credit) (Βλ. Ε.2018/2019).

Δημοφιλή ερωτήματα

Για να ληφθεί υπόψη ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί κατά τα προηγούμενα έτη ή νόμιμα έχει απαλλαγεί από τον φόρο, προς περιορισμό ή κάλυψη της διαφοράς μεταξύ του δηλωθέντος από τον φορολογούμενο εισοδήματος και της δαπάνης για την απόκτηση των αναφερόμενων στον Κ.Φ.Ε. περιουσιακών στοιχείων, πρέπει να υποβάλλεται με την ετήσια φορολογική δήλωση, ως δικαιολογητικό, αναλυτικός πίνακας με τα στοιχεία εσόδων και δαπανών, από τον οποίο να προκύπτει το ποσό του αναλωθέντος κεφαλαίου, που αυτός επικαλείται για την κάλυψη της διαφοράς της δαπάνης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 1017701/306/Α0012/ΠΟΛ.1040/2001 υπουργική απόφαση.


Η επιστημονική ομάδα της ARTION
Με την επιμέλεια του Γεωργίου Δαλιάνη
Το ανωτέρω κείμενο έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τις εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες.
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης