Αποτελέσματα live αναζήτησης

Πρόστιμο για συνέργεια σε φοροδιαφυγή από λογιστή - ΔΕΔ και αναφορά σε δέουσα επιμέλεια του άρθρου 22 του ν. 4557/2018

9 Φεβρουάριου 2024 Σχόλια
Πρόστιμο για συνέργεια σε φοροδιαφυγή από λογιστή - ΔΕΔ και αναφορά σε δέουσα επιμέλεια του άρθρου 22 του ν. 4557/2018
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης
 • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 9 λεπτά
 

Επιμέλεια

Επιστημονική ομάδα Taxheaven (ΔΕΔ Α 2240e/2023)
 
 • Ιστορικό 

  Με πράξεις επιβολής προστίμου επιβλήθηκαν σε βάρος λογιστή πρόστιμα, διότι ενήργησε ως συνεργός κατά το άρθρο 67 του Κ.Φ.Δ. της ……………………… στην τέλεση εγκλημάτων φοροδιαφυγής του άρθρου 66 του ιδίου νόμου, εκ μέρους της εταιρείας ………………….:
  με την υπ' αριθμ. ……………… πράξη φορολογικού έτους 2016, επιβλήθηκε πρόστιμο ποσού 14.073,91 €,
  με την υπ' αριθμ. ……………… πράξη φορολογικού έτους 2017, επιβλήθηκε πρόστιμο ποσού 1.133.654,55 €,
  με την υπ' αριθμ. ……………… πράξη φορολογικού έτους 2018, επιβλήθηκε πρόστιμο ποσού 952.903,93 €,
  με την υπ' αριθμ. ……………… πράξη φορολογικού έτους 2019, επιβλήθηκε πρόστιμο ποσού 145.224,00 €.

  Σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην Έκθεση Ελέγχου, από την ίδια ελεγκτική υπηρεσία διενεργήθηκε έλεγχος εφαρμογής διατάξεων του Κ.Φ.Δ. και του ν. 4308/2014 (Ε.Λ.Π.) στην οντότητα ………………………… και συνέταξε την με αριθμό εντύπου ………………. Έκθεση Ελέγχου, βάσει της οποίας διαπιστώθηκαν παραβάσεις λήψης και έκδοσης εικονικών τιμολογίων εντός των φορολογικών ετών 2016, 2017, 2018 και 2019.

  Ο λογιστής κρίθηκε ως συνεργός στην τέλεση εγκλημάτων φοροδιαφυγής του άρθρου 66 του Κ.Φ.Δ. και ως εκ τούτου, κρίθηκε ότι υπόκειται στα ίδια πρόστιμα όσον αφορά στη φορολογία Φ.Π.Α. με αυτά που καταλογίστηκαν στην συντελέσασα το έγκλημα της φοροδιαφυγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 60 του Κ.Φ.Δ.

   

 • Η προσφυγή   
  Ο Λογιστής, άσκησε ενδικοφανή προσφυγή ζητώντας την ακύρωση των ως άνω προσβαλλόμενων πράξεων, προβάλλοντας τους κάτωθι ισχυρισμούς:

  1ος λόγος: Παράβαση νόμου (πλάνη περί τα πράγματα).
  2ος λόγος: Παράβαση νόμου (μη ευθύνη του ως λογιστή).
  3ος λόγος: Πλημμελής αιτιολογία.
  4ος λόγος: Παράβαση δικαιώματος προηγούμενης ακρόασης.

 
 • Η ΔΕΔ απέρριψε την προσφυγή με τα παρακάτω σκεπτικά

  Ως προς τους 1ο, 2ο και 3ο ως άνω ισχυρισμούς της ενδικοφανούς προσφυγής

  Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 60 του Κ.Φ.Δ. «Κάθε πρόσωπο που παρεμποδίζει ή αποπειράται να παρεμποδίσει τις ενέργειες και την εκτέλεση καθηκόντων της Φορολογικής Διοίκησης κατά την άσκηση των εξουσιών της σύμφωνα με τον Κώδικα ή υποθάλπει ή υποκινεί άλλο πρόσωπο ή συνεργεί με άλλο πρόσωπο για τη διάπραξη παράβασης του Κώδικα υπόκειται στα ίδια πρόστιμα που υπόκειται ο φορολογούμενος».

  Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 67, παρ. 3 του Κ.Φ.Δ. «Ο εν γνώσει υπογράφων ανακριβή φορολογική δήλωση ως πληρεξούσιος, καθώς και όποιος με οποιονδήποτε άλλο τρόπο εν γνώσει συμπράττει ή προσφέρει άμεση συνδρομή στην τέλεση των παραπάνω εγκλημάτων τιμωρείται ως άμεσος συνεργός».

  Επειδή με την Ε.2176/2021 διευκρινίστηκε, μεταξύ άλλων, ότι «ως πρόστιμα που επιβάλλονται κατά τα ως άνω προαναφερόμενα νοούνται όλα τα πρόστιμα που προβλέπονται από τις διατάξεις του ΚΦΔ (βλ. ιδίως άρθρα 54 έως 59 ΚΦΔ). Δεν επιβάλλεται στον τρίτο πρόστιμο με βάση το άρθρο 60 ΚΦΔ, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του η περίπτωση αβ της παραγράφου 1α του άρθρου 54ΣΤ ΚΦΔ, καθώς στην περίπτωση αυτή ο τρίτος τιμωρείται ως υπαίτιος της παράβασης αυτής. Ωστόσο, στον τρίτο αυτόν επιβάλλεται και πρόστιμο με βάση το άρθρο 60 ΚΦΔ για τις λοιπές παραβάσεις του ΚΦΔ (ιδίως άρθρα 58 και 58Α ΚΦΔ) υπό την ιδιότητά του ως συνεργού».

  Επειδή στην προκειμένη περίπτωση, προκειμένου ο έλεγχος να συγκεντρώσει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία ……., μετέβη στο γραφείο του προσφεύγοντος, ο οποίος τυγχάνει λογιστής-φοροτεχνικός και ο οποίος είχε εκδώσει τιμολόγια παροχής υπηρεσιών προς αυτήν, όπως προέκυψε από τις συγκεντρωτικές καταστάσεις (ΜΥΦ) προμηθευτών αυτής αλλά και πελατών του ιδίου, προκειμένου να ζητήσει εξηγήσεις σχετικά με την μεταξύ τους συνεργασία.

  Επειδή ο προσφεύγων επέδωσε στον έλεγχο την από ……. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία ανέφερε: «Ονομάζομαι ……., διατηρώ λογιστικό γραφείο και διατηρώ φιλική σχέση με τον ……. Πριν από χρόνια και εν ευθέτω χρόνω με παρακάλεσε να κάνω έναρξη εταιρείας μονοπρόσωπης ΙΚΕ στην κόρη του …………… και μετά από κάποιο χρόνο στον υιό του ………………….
  Επίσης όλα τα διαδικαστικά και συστάσεις εταιρειών που σκοπό είχαν το εμπόριο και παροχή διαφόρων επαγγελμάτων. Την τήρηση των βιβλίων και στοιχείων δεν την ανέλαβα ούτε τήρηση και έκδοση βιβλίων και στοιχείων ούτε ενημέρωση βιβλίων των εν λόγω εταιρειών. Το μόνο που έκανα ήταν να αποστέλλω μέσω internet και με τους κωδικούς της εταιρείας τα νούμερα των εσόδων και εξόδων που μου τα έλεγε στο τηλέφωνο. Το ίδιο ακριβώς συνέβαινε και με την ατομική της …..
  Δεν υπήρχε επαγγελματική εγκατάσταση εκτός αυτές που φαίνονταν στα συμφωνητικά μίσθωσης της σύστασης. Την επικοινωνία για τα έσοδα και έξοδα είχα με τον ίδιο τον …. που μου ισχυριζόταν ότι όλα ήταν νόμιμα και αληθοφανή χωρίς να έχω στοιχεία στα χέρια μου.
  Εκτός από την αποστολή των δηλώσεων Φ.Π.Α. ουδεμία άλλη σχέση είχα με τις εν λόγω επιχειρήσεις ούτε στην υποβολή των φορολογικών δηλώσεων και δεν γνωρίζω ποιος υποβάλλει τις δηλώσεις αυτές».

  Επειδή ωστόσο, από το υπ’ αριθμόν …… έγγραφο του Επιμελητηρίου Αχαϊας προς τον έλεγχο, προκύπτει ότι η ……. με την από ………. Εξουσιοδότηση-Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 εξουσιοδότησε τον προσφεύγοντα να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη σύσταση της εταιρείας ………. και συγκεκριμένα, να καταθέτει και να υπογράφει για λογαριασμό της όλα τα αναγκαία για τη σύσταση της εταιρείας έγγραφα, εκτός του καταστατικού, να υποβάλει στοιχεία στην Υπηρεσία Μιας Στάσης κλπ.

  Επειδή παράλληλα, από τα υπ’ αριθμ. ……………………. έγγραφα των Δ.Ο.Υ. Α’ ΠΑΤΡΩΝ και Γ’ ΠΑΤΡΩΝ προς τον έλεγχο, προκύπτει ότι όλες τις δηλώσεις έναρξης-μεταβολής της ανωτέρω εταιρείας υπέβαλε ο προσφεύγων, ως λογιστής, κατόπιν σχετικής εξουσιοδότησης της .........

  Επειδή περαιτέρω, την ………., με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η μοναδική εταίρος …………………………. εκχώρησε και μεταβίβασε όλα τα εταιρικά μερίδια της επίμαχης εταιρείας στον ........., με ταυτότητα Βελγίου, ο οποίος ορίστηκε νέος διαχειριστής της.

  Επειδή από σχετικά έγγραφα της Δ.Ο.Υ. Γ’ ΠΑΤΡΩΝ και της Διεύθυνσης Ασφαλείας της Ελληνικής Αστυνομίας προς τον έλεγχο, όπως αναλυτικά αναφέρονται στις σελ. 4-5 της οικείας Έκθεσης Ελέγχου, ο .........τυγχάνει άγνωστο πρόσωπο στις βελγικές και στις ελληνικές αρχές, ενώ παράλληλα, η έκδοση του Α.Φ.Μ. του στην Ελλάδα έγινε από τον προσφεύγοντα κατόπιν έγγραφης εξουσιοδότησης από το εν λόγω ανύπαρκτο φυσικό πρόσωπο.

  Επειδή το φυσικό πρόσωπο ......... φέρεται ως ετερόρρυθμο μέλος με ποσοστό συμμετοχής 50% σε καθεμιά εκ των εταιρειών:
  ....... από 21/11/2017 έως 23/04/2019
  ....... από 23/11/2017 έως 22/04/2019.

  Οι ανωτέρω εταιρείες εμπλέκονται σε κύκλωμα έκδοσης εικονικών τιμολογίων και ειδικά η πρώτη φέρεται ως λήπτρια τιμολογίων εκδόσεως της .........κατά το έτος 2018 με ποσό 741.356,00 €.

  Επειδή ο προσφεύγων έχει λάβει χρήματα από την .........για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του μέσω του τραπεζικού λογαριασμού της Τράπεζας ......... της εταιρείας (κατά το έτος 2017 έλαβε 1.620,00 €).

  Επειδή ο ίδιος υπέβαλλε τις δηλώσεις Φ.Π.Α. της επίμαχης εταιρείας χωρίς να λαμβάνει γνώση των βιβλίων και στοιχείων, ενώ υπέβαλλε δηλώσεις ακόμα και για μήνες κατά τους οποίους αυτή δε διέθετε επαγγελματική εγκατάσταση (έτος 2019).
  Επίσης, συμπλήρωνε αυτές με υπέρογκα ποσά εισροών για τα οποία δεν υπάρχουν παραστατικά.


  Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 38 παρ. 3 του ν. 2873/2000 «Ο λογιστής φοροτεχνικός είναι υπεύθυνος για την ορθή μεταφορά των οικονομικών δεδομένων από τα στοιχεία στα βιβλία, για την ακρίβεια των δηλώσεων ως προς τη συμφωνία αυτών με τα φορολογικά και οικονομικά δεδομένα που προκύπτουν από τα τηρούμενα βιβλία. Επίσης, είναι υπεύθυνος για την ορθή φορολογική αναμόρφωση των αποτελεσμάτων με τις δαπάνες που δεν αναγνωρίζονται και τις οποίες παραθέτει αναλυτικά σε κατάσταση που συνυποβάλλεται με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος. Το περιεχόμενο της κατάστασης αυτής υπόκειται σε έλεγχο σύμφωνα με το άρθρο 66 του Κ.Φ.Ε.
  Τέλος, με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος δηλώνεται ότι κατά τη διαρρεύσασα διαχειριστική περίοδο έχουν υποβληθεί ορθά όλες οι δηλώσεις παρακρατούμενου φόρου εισοδήματος και απόδοσης των έμμεσων φόρων.
  Για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής, ο λογιστής φοροτεχνικός υπογράφει τις δηλώσεις της παραγράφου 2, καθώς και τα συνυποβαλλόμενα έντυπα ή καταστάσεις, όπως αυτά καθορίζονται κάθε φορά με τις οικείες αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών. Επίσης, κατά την υποβολή των δηλώσεων οι λογιστές φοροτεχνικοί αναγράφουν υποχρεωτικά το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση κατοικίας τους ή της έδρας του επαγγέλματός τους, κατά περίπτωση, τον Α.Φ.Μ., την αρμόδια Δ.Ο.Υ. για τη φορολογία τους, τον αριθμό μητρώου της άδειας άσκησης επαγγέλματός τους και την κατηγορία της άδειάς τους».

  Επειδή ο προσφεύγων διέθετε τους κωδικούς taxisnet της εταιρείας .........με τους οποίους υπέβαλλε τις δηλώσεις Φ.Π.Α. Επίσης διέθετε και τους κωδικούς του ..........
  Επομένως, θα μπορούσε να εξακριβώσει τους προμηθευτές των ανωτέρω και να διαπιστώσει πως τα νούμερα που υποτίθεται του έδινε η εταιρεία για την υποβολή των δηλώσεων ήταν τουλάχιστον ανακριβή.


  Επειδή ο .........και η εταιρεία .........εμπλέκονται στο ίδιο κύκλωμα διακίνησης εικονικών τιμολογίων.

  Επειδή ο προσφεύγων, ως υπόχρεο πρόσωπο του άρθρου 5 του ν. 4557/2018 "Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές ενέργειες" δεν επέδειξε τη δέουσα επιμέλεια και δεν αναφέρθηκε στην αρμόδια αρχή, όπως ορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 22 του εν λόγω νόμου.

  Επειδή από τον έλεγχο κρίθηκε ότι η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων από την ......... στον .........ουδέποτε συντελέστηκε εν τοις πράγμασι, ήταν εικονική και έγινε καθαρά για λόγους αποφυγής ποινικών κυρώσεων και φορολογικών προστίμων που θα προέκυπταν από τυχόν φορολογικό έλεγχο.

  Επειδή συνεπώς, ο προσφεύγων μετείχε ενεργά στη σύσταση και συνέχιση της δραστηριότητας της εταιρείας .........και υπέβαλλε εν γνώσει του ανακριβώς τις δηλώσεις Φ.Π.Α. και με τις ενέργειες αυτές βοήθησε και συνέπραξε με άλλα πρόσωπα στην τέλεση εγκλημάτων φοροδιαφυγής, όντας άμεσος συνεργός κατ’ άρθρο 67, παρ. 3 του Κ.Φ.Δ.

  Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 65 του Κ.Φ.Δ. «Σε περίπτωση αμφισβήτησης πράξης προσδιορισμού φόρου στο πλαίσιο ενδικοφανούς προσφυγής, ο φορολογούμενος ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που προβαίνει στην εν λόγω αμφισβήτηση φέρει το βάρος της απόδειξης της πλημμέλειας της πράξης προσδιορισμού του φόρου».

  Επειδή ο προσφεύγων, ο οποίος ισχυρίζεται ότι η οικεία Έκθεση Ελέγχου της ΥΕΔΔΕ ΠΑΤΡΑΣ τυγχάνει αναιτιολόγητη, δεν προσκομίζει κάποιο ουσιαστικό στοιχείο προς αντίκρουση των διαλαμβανομένων σε αυτήν.

  Επειδή το πόρισμα της οικείας Έκθεσης Ελέγχου της ΥΕΔΔΕ ΠΑΤΡΑΣ κρίνεται από την Υπηρεσία μας βάσιμο, αποδεκτό και πλήρως αιτιολογημένο.

  Ως εκ τούτου, οι ισχυρισμοί του προσφεύγοντος απορρίπτονται ως αβάσιμοι.


  Ως προς τoν 4ο ως άνω ισχυρισμό της ενδικοφανούς προσφυγής

  Επειδή ο προσφεύγων ισχυρίζεται ότι στερήθηκε του δικαιώματος της προηγούμενης ακρόασης.

  Επειδή όπως αναφέρεται στην οικεία Έκθεση Ελέγχου:
  σελ. 9) «Για την ανωτέρω διαπίστωσή μας, εκδώσαμε το υπ’ αριθμ. …… Σημείωμα Διαπιστώσεων Ελέγχου-Κλήση σε Ακρόαση […]. Επίσης εκδώσαμε τον με αριθμό ……. Προσωρινό Προσδιορισμό Προστίμου συνολικού ποσού 2.245.856,39 €. Αντίγραφα των ανωτέρω στάλθηκαν στον ελεγχόμενο με την με αριθμό πρωτ. …. συστημένη επιστολή ΕΛΤΑ (RE…….GR). Ο ......... παρέλαβε τα ως άνω έγγραφα την …………, όπως προκύπτει από τη συνημμένη εκτύπωση “εντοπισμός αντικειμένου” των ΕΛΤΑ».
  (σελ. 12) «Παρότι παρήλθε το οριζόμενο χρονικό διάστημα των είκοσι (20) ημερών, η ελεγχόμενη οντότητα δεν ανταποκρίθηκε μέχρι τη σύνταξη της παρούσας έκθεσης στο με αριθμό …… Σημείωμα Διαπιστώσεων Ελέγχου-Κλήση προς Ακρόαση που της επιδόθηκαν».

  Ως εκ τούτου, ο ισχυρισμός του προσφεύγοντος απορρίπτεται ως αβάσιμος.


  Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

  Την απόρριψη της .......
  Α) … …………… ……. Οριστική Πράξη Επιβολής Προστίμου άρθ. 60 Κ.Φ.Δ. φορολογικού έτους 2016
  Οριστική φορολογική υποχρέωση με βάση την παρούσα απόφαση: Πρόστιμο: Συνολικού ποσού 14.073,91 €

  Β) …… ……………. Οριστικ ή Πράξη Επιβολής Προστίμου άρθ. 60 Κ.Φ.Δ. φορολογικού έτους 2017
  Οριστική φορολογική υποχρέωση με βάση την παρούσα απόφαση: Πρόστιμο: Συνολικού ποσού 1.133.654,55 €

  Γ ) …………… ……… Οριστική Πράξη Επιβολής Προστίμου άρθ. 60 Κ.Φ.Δ. φορολογικού έτους 2018
  Οριστική φορολογική υποχρέωση με βάση την παρούσα απόφαση: Πρόστιμο: Συνολικού ποσού 952.903,93 €

  Δ) … ……………. Οριστική Πράξη Επιβολής Προστίμου άρθ. 60 Κ.Φ.Δ. φορολογικού έτους 2019
  Οριστική φορολογική υποχρέωση με βάση την παρούσα απόφαση: Πρόστιμο: Συνολικού ποσού 145.224,00 €

  Εντελλόμεθα όπως αρμόδιο όργανο κοινοποιήσει με τη νόμιμη διαδικασία την παρούσα απόφαση στον υπόχρεο.
   
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης