Αποτελέσματα live αναζήτησης

Σημαντικές φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις μηνός Φεβρουαρίου 2024

1 Φεβρουάριου 2024 Σχόλια
Σημαντικές φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις μηνός Φεβρουαρίου 2024
H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Για την αναπαραγωγή χρειάζεστε άδεια από τον δημιουργό
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 20 λεπτά

Ευχόμαστε ολόψυχα σε όλες και όλους καλό μήνα, με υγεία και δύναμη.

Παραθέτουμε για την ενημέρωσή σας τις σημαντικότερες φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις του μηνός Φεβρουαρίου 2024.

Σημείωση: Για να ενημερωθείτε μετά τη δημοσίευση του παρόντος, παρακαλούμε όπως ανατρέξετε στο ημερολόγιο προθεσμιών του κόμβου που μπορείτε να προσπελάσετε από το κυρίως μενού, ή απευθείας από εδώ, επιλέγοντας τον μήνα που επιθυμείτε.

Επισημάνσεις
:

Κατά το μήνα Φεβρουάριο, εκτός από τις συνήθεις υποχρεώσεις, υπάρχουν και οι παρακάτω για τις οποίες πρέπει να δοθεί προσοχή:

i. έως τις 5.2.2024 πραγματοποιείται η υποβολή αίτησης για τη χορήγηση επιδόματος θέρμανσης στον ηλεκτρισμό για τη χειμερινή περίοδο 2023-2024,

ii. έως τις 17.2.2024 πραγματοποιείται η γνωστοποίηση στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων του Σ.ΕΠ.Ε. (ή στην Ε.Α.Δ. κατά περίπτωση), της ανάθεσης καθηκόντων Υπευθύνου Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (Υ.Π.Π.Α.) σχετικά με παραβιάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν.4990/2022 (άρθ. 9), από επιχειρήσεις ιδιωτικού τομέα που απασχολούν από 50 έως 249 εργαζόμενους,

iii. έως τις 20.2.2024 πραγματοποιείται η υποβολή δήλωσης και απόδοση της Ειδικής Ασφαλιστικής Εισφοράς Δακοκτονίας τριμήνου Οκτωβρίου, Νοεμβρίου, Δεκεμβρίου προηγούμενου έτους,

iv. έως τις 22.2.2024 πραγματοποιείται η υποβολή αίτησης μέσω της εφαρμογής myPROPERTY της Α.Α.Δ.Ε., για τη χορήγηση μείωσης του ΕΝΦΙΑ έτους 2024 για κατοικίες φυσικών προσώπων που ασφαλίζονται για σεισμό, πυρκαγιά και πλημμύρα,

v. έως τις 26.2.2024 εκπληρώνονται υποχρεώσεις των Φορέων Εκμετάλλευσης Πλατφορμών,

vi. έως τις 28.2.2024 πραγματοποιείται η διαβίβαση στην ψηφιακή πλατφόρμα myData της Α.Α.Δ.Ε., δεδομένων εσόδων τιμολόγησης, εξόδων αυτοτιμολόγησης και τίτλων κτήσης για το έτος 2023,

vii. έως τις 28.2.2024 πραγματοποιείται η υποβολή αιτήσεων από τους δικαιούχους επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης πετρελαίου κίνησης (βιομηχανικές, βιοτεχνικές, ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και τα δημόσια και ιδιωτικά νοσηλευτικά και προνοιακά ιδρύματα), για το προηγούμενο εξάμηνο ή έτος,

viii. έως τις 28.2.2024 πραγματοποιείται η διαβίβαση στην Α.Α.Δ.Ε., στοιχείων προηγούμενου έτους δημοσίων θεραπευτηρίων, κλινικών των ταμείων ασφάλισης και των ταμείων κύριας και επικουρικής ασφάλισης,

ix. έως τις 28.2.2024 πραγματοποιείται η διαβίβαση στην Α.Α.Δ.Ε. στοιχείων α) των ασφαλιστικών συμβολαίων ζωής, θανάτου, προσωπικών ατυχημάτων και ασθενείας που συνάφθηκαν και β) που αφορούν σε αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν, βάσει δικαστικής απόφασης σε δικαιούχους, λόγω ανικανότητας για εργασία αιτία ατυχήματος για την απώλεια του εισοδήματος, κατά το προηγούμενο έτος από τις επιχειρήσεις ιδιωτικής ασφάλισης,

x. έως τις 28.2.2024 πραγματοποιείται η διαβίβαση στην Α.Α.Δ.Ε., στοιχείων προηγούμενου έτους από πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα, φορείς εκκαθάρισης συναλλαγών με τη χρήση καρτών πληρωμών, ιδρύματα πληρωμών, Ελληνικά Ταχυδρομεία, Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) Α.Ε. (ATHEXCSD) και Εταιρίες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών,

xi. έως τις 28.2.2024 πραγματοποιείται η διαβίβαση στην Α.Α.Δ.Ε. στοιχείων προηγούμενου έτους από ιδιωτικά εκπαιδευτήρια,

xii. έως τις 28.2.2024 πραγματοποιείται η οριστικοποίηση από τον διαχειριστή ακινήτου βραχυχρόνιας μίσθωσης, της εικόνας του «Μητρώου Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής» για το προηγούμενο έτος και υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων βραχυχρόνιας διαμονής,

xiii. έως τις 28.2.2024 πραγματοποιείται η υποβολή ανέκκλητης δήλωσης, για τη δυνατότητα επιλογής υποβολής ξεχωριστών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος συζύγων,

xiv. έως τις 29.2.2024 πραγματοποιείται η καταβολή τελών κυκλοφορίας οχημάτων έτους 2024 και ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης θέσης σε εκούσια ακινησία (ψηφιακή «κατάθεση» πινακίδων),

xv. έως τις 29.2.2024  πραγματοποιείται η υποβολή συμπληρωματικών Α.Π.Δ. Ε.Φ.Κ.Α. με χρήση μαγνητικού μέσου στην τοπική διεύθυνση του Ε.Φ.Κ.Α. που υπάγεται η έδρα των επιχειρήσεων που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα επιδότησης ασφαλιστικών εισφορών λόγω μετατροπής συμβάσεων μισθωτής εργασίας μερικής απασχόλησης σε πλήρους απασχόλησης,

xvi. έως τις 29.2.2024 πραγματοποιείται η υποβολή στο Π.Σ. Εργάνη από εργοδότες - επιχειρήσεις συμπληρωματικών και διορθωτικών δηλώσεων, χορηγούμενων κατά το έτος 2023 αδειών σε εργαζομένους τους με εξαρτημένη σχέση εργασίας,

xvii. έως τις 29.2.2024 πραγματοποιείται η αναβάθμιση λειτουργούντων Φορολογικών Ταμειακών Μηχανών και Αυτόνομων Δημοσιονομικών Μονάδων Επεξεργασίας (ΑΔΗ.Μ.Ε.) με εξαίρεση των Αυτόνομων Δημοσιονομικών Μονάδων Επεξεργασίας (Α.ΔΗ.Μ.Ε.) Ταξιμέτρων, από α) οντότητες-κατόχους Φ.Η.Μ. που έχουν υποχρέωση αποδοχής πληρωμών με κάρτα και β) οντότητες-κατόχους Φ.Η.Μ. που κάνουν προαιρετική χρήση Μέσων Πληρωμών με κάρτα,

xviii. στις 29.2.2024 ξεκινά η υποχρεωτική αποκλειστική χρήση Ταμειακών Συστημάτων και Μέσων Πληρωμών που θα έχουν διασυνδεθεί μεταξύ τους, από τους Χρήστες υπηρεσιών πληρωμών (οντότητες - επιχειρήσεις) που υποχρεούνται να χρησιμοποιούν Φ.Η.Μ. ή αντί αυτού, Πάροχο Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων (ΥΠΑΗΕΣ), ή χρησιμοποιούν προαιρετικά Φ.Η.Μ.,

xix. έως τις 29.2.2024 πραγματοποιείται η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης και κατάστασης από πλοιοκτήτες, με τα στοιχεία των εγγεγραμμένων στο νηολόγιο στις 31.12 του προηγούμενου έτους, ρυμουλκών και αυτοκινούμενων βυθοκόρων κυριότητάς τους, για το διαχωρισμό σε υπαγόμενα και μη στο τέλος ρυμουλκών,

xx. έως τις 29.2.2024 πραγματοποιείται η υποβολή δήλωσης απόδοσης τέλους ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση, μηνός Ιανουαρίου,

xxi. έως τις 29.2.2024 πραγματοποιείται η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης Λογιστή - Φοροτεχνικού στο Ο.Ε.Ε.,

xxii. έως τις 29.2.2024 πραγματοποιείται η υποβολή δήλωσης και καταβολή του 1/4 του οφειλόμενου φόρου και εισφοράς πλοίων πρώτης κατηγορίας,

xxiii. έως τις 29.2.2024 πραγματοποιείται η υποβολή δήλωσης και η απόδοση οφειλόμενων τελών χαρτοσήμου, για προβλεπόμενες πράξεις που πραγματοποιήθηκαν τον μήνα Ιανουάριο,

xxiv. έως τις 29.2.2024 πραγματοποιείται η υποβολή δήλωσης αποθεμάτων μετάταξης για επιχειρήσεις που μετατάσσονται κατά την 1η του έτους από το κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α. στο απαλλασσόμενο και αντίστροφα,

xxv. έως τις 29.2.2024 πραγματοποιείται η εγγραφή στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Επιτηδευματιών Αλκοολούχων Ποτών (Lotify), προσώπων που α) παράγουν ή εισάγουν ή παραλαμβάνουν από άλλα κράτη της Ε.Ε. ή μεταποιούν, β) αποκτούν ή διαθέτουν, μέσω χονδρικής πώλησης στο εσωτερικό της χώρας, έτοιμα προς κατανάλωση αλκοολούχα ποτά και δραστηριοποιούνται για πρώτη φορά (με έναρξη σχετικής δραστηριότητας στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.) τον μήνα Ιανουάριο,

xxvi. έως τις 29.2.2024 πραγματοποιείται η υποβολή δηλώσεων φόρου πλοίων πρώτης κατηγορίας του ν.27/1975 από φορείς εμπορικής εκμετάλλευσης, για το συνολικό αναγραφόμενο στην προσκομισθείσα, κατά την 1η Ιανουαρίου του έτους, κατάσταση ναυλωμένου στόλου βάσει χρόνου/ταξιδίου,

xxvii. έως τις 29.2.2024 πραγματοποιείται η επιβεβαίωση ή απόρριψη από τους αγοραστές (στην εφαρμογή «myBusinessSupport» της Α.Α.Δ.Ε.), στοιχείων των σχετικών συμβάσεων συμβολαιακής γεωργίας, για πωλήσεις προϊόντων που έχουν διενεργηθεί εντός του προηγούμενου έτους,

xxviii. έως τις 29.2.2024 πραγματοποιείται η απόσυρση από τη χρήση και οριστική παύση Ειδικών Ασφαλών Φορολογικών Διατάξεων Σήμανσης Στοιχείων (ΕΑΦΔΣΣ) όλων των οντοτήτων και υποχρέωση χρήσης ΦΗΜΑΣ Εστιατορίου, ή ΦΤΜ Εστιατορίου ή ΑΔΗΜΕ Εστιατορίου, ή Παρόχου υπηρεσιών ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων λιανικής πώλησης, από οντότητες εστίασης που λειτουργούν με σερβίρισμα σε τραπεζοκαθίσματα και εκδίδουν τα λογιστικά τους στοιχεία με τη χρήση ΕΑΦΔΣΣ και

xxix. έως τις 29.2.2024 πραγματοποιείται η υποβολή αιτήματος για προμήθεια μηχανημάτων POS από επιχειρήσεις που έχουν έναν από τους Κ.Α.Δ. που προστέθηκαν με την Κ.Υ.Α. 119899/13.12.2023 (ΦΕΚ Β' 7115/18.12.2023). Σε αντίθετη περίπτωση, υποχρεούνται έως την ημερομηνία αυτή να έχουν προμηθευτεί και εγκαταστήσει τα εν λόγω μηχανήματα.

Υποχρεώσεις μηνός Φεβρουαρίου 2024

2 Φεβ. 2024 Λοιπές υποχρεώσεις

1. 2 Φεβ. 2024 Προσκόμιση δικαιολογητικών για την καταβολή επιχορήγησης για την αντιμετώπιση ζημιών κατόχων αγροτικών εκμεταλλεύσεων (μη κατ' επάγγελμα αγροτών), που προκλήθηκαν από τις πυρκαγιές της 2ας έως και 5ης Αυγούστου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Παρακρατούμενοι φόροι

1. 2 Φεβ. 2024 Υποβολή δήλωσης και απόδοσης του ειδικού φόρου πολυτελείας για τον μήνα Δεκέμβριο 2023

Φ.Π.Α.

1. 2 Φεβ. 2024 Υποβολή ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών παραδόσεων αγαθών και παροχών υπηρεσιών - αποθεμάτων στη διάθεση συγκεκριμένου πελάτη σε άλλο κ-μ και αποκτήσεων αγαθών και λήψεων υπηρεσιών, για συναλλαγές που αφορούν στον μήνα Δεκέμβριο 2023

Intrastat

1. 2 Φεβ. 2024 Υποβολή στατιστικής δήλωσης Intrastat μηνός Δεκεμβρίου 2023

5 Φεβ. 2024 Λοιπές υποχρεώσεις

1. 5 Φεβ. 2024 Υποβολή αίτησης για τη χορήγηση επιδόματος θέρμανσης στον ηλεκτρισμό για τη χειμερινή περίοδο 2023-2024

2. 5 Φεβ. 2024 Υποβολή δήλωσης Μέσων Πληρωμών συναλλαγών μέσω τερματικών αποδοχής καρτών πληρωμών και ανάλογων μέσων (POS) α) από τους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών (Acquirers) για τα Μέσα που χρησιμοποιούνται από Χρήστες Υπηρεσιών Πληρωμών ανά την Ελληνική Επικράτεια και συμβάλλονται μαζί τους για τον σκοπό αυτό και β) από τους Παρόχους Μέσων Πληρωμών (NSPs) για τα Μέσα που διαχειρίζονται και εξυπηρετούν, με τα στοιχεία κάθε προσθήκης/μεταβολής/διαγραφής που πραγματοποιήθηκε εντός του χρονικού διαστήματος από την 21η έως και την τελευταία ημέρα του προηγούμενου μήνα

9 Φεβ. 2024

ΦΠΑ

1. 9 Φεβ. 2024 Υποβολή δήλωσης στην αρμόδια Τελωνειακή αρχή από πρόσωπο που πραγματοποιεί ενδοκοινοτική απόκτηση καινούργιου μεταφορικού μέσου

10 Φεβ. 2024 Λοιπές υποχρεώσεις

1. 10 Φεβ. 2024 Υποβολή δήλωσης στοιχείων ασφαλισμένων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του e-Ε.Φ.Κ.Α. από τους αντισυμβαλλόμενους, για την εκκίνηση της παροχής υπηρεσιών και της ασφάλισης με βάση τη ρύθμιση των διατάξεων της παρ. 9 του άρθ. 39 του ν.4387/2016, κατά τον μήνα Ιανουάριο («μπλοκάκια», έναρξη ασφάλισης παροχής υπηρεσιών)

2. 10 Φεβ. 2024 Υποβολή στο Π.Σ. Εργάνη ΙΙ από εργοδότες - επιχειρήσεις, δήλωσης χορηγούμενων κατά τον προηγούμενο μήνα αδειών, σε εργαζομένους τους με εξαρτημένη σχέση εργασίας (απογραφικά)

12 Φεβ. 2024 Λοιπές υποχρεώσεις

1. 12 Φεβ. 2024 Προσκόμιση δικαιολογητικών για την καταβολή συμπληρωματικής επιχορήγησης για την αντιμετώπιση ζημιών επιχειρήσεων, που προκλήθηκαν από την πυρκαγιά της 2ας έως και 5ης Αυγούστου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

2. 12 Φεβ. 2024 Απόδοση υπέρ Δήμων ή Κοινοτήτων δικαιώματος υδροληψίας μηνός Ιανουαρίου

14 Φεβ. 2024 Λοιπές υποχρεώσεις

1. 14 Φεβ. 2024 Προσκόμιση δικαιολογητικών για την καταβολή επιχορήγησης για την αντιμετώπιση ζημιών επιχειρήσεων, που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες της 3ης και 4ης Οκτωβρίου και της 12ης και 13ης Νοεμβρίου 2019 που έπληξαν περιοχές του Δ. Σάμης της Π.Ε. Κεφαλληνίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

15 Φεβ. 2024

Λοιπές υποχρεώσεις

1. 15 Φεβ. 2024 Υποβολή δήλωσης Μέσων Πληρωμών συναλλαγών μέσω τερματικών αποδοχής καρτών πληρωμών και ανάλογων μέσων (POS) α) από τους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών (Acquirers) για τα Μέσα που χρησιμοποιούνται από Χρήστες Υπηρεσιών Πληρωμών ανά την Ελληνική Επικράτεια και συμβάλλονται μαζί τους για τον σκοπό αυτό και β) από τους Παρόχους Μέσων Πληρωμών (NSPs) για τα Μέσα που διαχειρίζονται και εξυπηρετούν, με τα στοιχεία κάθε προσθήκης/μεταβολής/διαγραφής που πραγματοποιήθηκε εντός του χρονικού διαστήματος από την 1η έως και την 10η ημέρα του τρέχοντος μηνός

2. 15 Φεβ. 2024 Υποβολή δήλωσης και απόδοσης φόρου χρηματιστηριακών συναλλαγών μηνός Ιανουαρίου

Φ.Π.Α.

1. 15 Φεβ. 2024 Υποβολή έκτακτης δήλωσης Φ.Π.Α. και καταβολής του φόρου μηνός Ιανουαρίου

16 Φεβ. 2024

Λοιπές υποχρεώσεις

1. 16 Φεβ. 2024 Υποβολή και πληρωμή χρηματικού ποσού 35% επί του μικτού κέρδους εταιρειών παροχής υπηρεσιών στοιχημάτων και τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου, που είναι νόμιμα εγκατεστημένες σε κράτη μέλη της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ. μηνός Ιανουαρίου

17 Φεβ. 2024

Λοιπές υποχρεώσεις

1. 17 Φεβ. 2024 Γνωστοποίηση στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων του Σ.ΕΠ.Ε. (ή στην Ε.Α.Δ. κατά περίπτωση), της ανάθεσης καθηκόντων Υπευθύνου Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (Υ.Π.Π.Α.) σχετικά με παραβιάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν.4990/2022 (άρθ. 9), από επιχειρήσεις ιδιωτικού τομέα που απασχολούν από 50 έως 249 εργαζόμενους

19 Φεβ. 2024

Λοιπές υποχρεώσεις

1. 19 Φεβ. 2024 Προσκόμιση δικαιολογητικών για την καταβολή επιχορήγησης για την αντιμετώπιση ζημιών επιχειρήσεων, που προκλήθηκαν από την πλημμύρα της 6ης Νοεμβρίου 2022 σε περιοχές του Δήμου Πειραιώς της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς της Περιφέρειας Αττικής

20 Φεβ. 2024

Λοιπές υποχρεώσεις

1. 20 Φεβ. 2024 Υποβολή δήλωσης και απόδοση της Ειδικής Ασφαλιστικής Εισφοράς Δακοκτονίας τριμήνου Οκτωβρίου, Νοεμβρίου, Δεκεμβρίου προηγούμενου έτους

2. 20 Φεβ. 2024 Υποβολή Δηλώσεων Βραχυχρόνιας Διαμονής, για αναχωρήσεις μισθωτών ακινήτων που πραγματοποιήθηκαν κατά τον προηγούμενο μήνα

3. 20 Φεβ. 2024 Υποβολή δήλωσης απόδοσης του ειδικού φόρου τηλεοπτικών διαφημίσεων μηνός Ιανουαρίου

Διαβίβαση στοιχείων

1. 20 Φεβ. 2024 Διαβίβαση στην Α.Α.Δ.Ε., στοιχείων από πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα, ιδρύματα πληρωμών και τα Ελληνικά Ταχυδρομεία, μηνός Ιανουαρίου

2. 20 Φεβ. 2024 Αποστολή από τους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών, στοιχείων συναλλαγών που έχουν εξοφληθεί με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής για το μήνα Ιανουάριο

22 Φεβ. 2024

Λοιπές υποχρεώσεις

1. 22 Φεβ. 2024 Προσκόμιση δικαιολογητικών για την καταβολή επιχορήγησης για την αντιμετώπιση ζημιών επιχειρήσεων, που προκλήθηκαν από την πλημμύρα της 18ης Μαΐου 2022 σε περιοχές του Δήμου Μαντουδίου- Λίμνης - Αγίας Άννας της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

2. 22 Φεβ. 2024 Προσκόμιση δικαιολογητικών για την καταβολή επιχορήγησης για την αντιμετώπιση ζημιών επιχειρήσεων, που προκλήθηκαν από την πυρκαγιά της 2ας έως και 5ης Αυγούστου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου

3. 22 Φεβ. 2024 Υποβολή αίτησης μέσω της εφαρμογής myPROPERTY της Α.Α.Δ.Ε., για τη χορήγηση μείωσης του ΕΝΦΙΑ έτους 2024 για κατοικίες φυσικών προσώπων που ασφαλίζονται για σεισμό, πυρκαγιά και πλημμύρα

26 Φεβ. 2024

Λοιπές υποχρεώσεις

1. 26 Φεβ. 2024 Υποβολή δήλωσης Μέσων Πληρωμών συναλλαγών μέσω τερματικών αποδοχής καρτών πληρωμών και ανάλογων μέσων (POS) α) από τους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών (Acquirers) για τα Μέσα που χρησιμοποιούνται από Χρήστες Υπηρεσιών Πληρωμών ανά την Ελληνική Επικράτεια και συμβάλλονται μαζί τους για τον σκοπό αυτό και β) από τους Παρόχους Μέσων Πληρωμών (NSPs) για τα Μέσα που διαχειρίζονται και εξυπηρετούν, με τα στοιχεία κάθε προσθήκης/μεταβολής/διαγραφής που πραγματοποιήθηκε εντός του χρονικού διαστήματος από την 11η έως και την 20η ημέρα του τρέχοντος μηνός

2. 26 Φεβ. 2024 Υποχρεώσεις Φορέων Εκμετάλλευσης Πλατφορμών

Παρακρατούμενοι φόροι

1. 26 Φεβ. 2024 Υποβολή δήλωσης και απόδοσης του ειδικού φόρου πολυτελείας για τον προηγούμενο ημερολογιακό μήνα

Φ.Π.Α.

1. 26 Φεβ. 2024 Υποβολή ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών παραδόσεων αγαθών και παροχών υπηρεσιών - αποθεμάτων στη διάθεση συγκεκριμένου πελάτη σε άλλο κ-μ και αποκτήσεων αγαθών και λήψεων υπηρεσιών, για συναλλαγές που αφορούν τον προηγούμενο μήνα

Intrastat

1. 26 Φεβ. 2024 Υποβολή στατιστικής δήλωσης Intrastat μηνός Ιανουαρίου

27 Φεβ. 2024

Λοιπές υποχρεώσεις

1. 27 Φεβ. 2024 Προσκόμιση δικαιολογητικών για την καταβολή επιχορήγησης για την αντιμετώπιση ζημιών επιχειρήσεων, που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες της 15ης Οκτωβρίου 2022, σε περιοχές των Δήμων Ηρακλείου, Μαλεβιζίου και Χερσονήσου της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης

2. 27 Φεβ. 2024 Προσκόμιση δικαιολογητικών για την καταβολή επιχορήγησης για την αντιμετώπιση ζημιών επιχειρήσεων, που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες α) Της 14ης και 15ης Οκτωβρίου 2021 σε περιοχές των Δήμων Ήλιδας, Πηνειού και Πύργου, β) Της 26ης Νοεμβρίου 2021 σε περιοχές των Δήμων Ήλιδας και Πηνειού και γ) Της 26ης Νοεμβρίου 2021 και της 11ης έως 12ης Δεκεμβρίου 2021 σε περιοχές των Δήμων Ανδραβίδας - Κυλλήνης της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

28 Φεβ. 2024

Λοιπές υποχρεώσεις

1. 28 Φεβ. 2024 Προσκόμιση δικαιολογητικών για την καταβολή επιχορήγησης για την αντιμετώπιση ζημιών επιχειρήσεων συμπεριλαμβανομένων των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών όπως αυτοί προσδιορίζονται από το Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες της 4ης Ιανουαρίου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

2. 28 Φεβ. 2024 Υποβολή αιτήσεων από τους δικαιούχους επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης πετρελαίου κίνησης (βιομηχανικές, βιοτεχνικές, ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και τα δημόσια και ιδιωτικά νοσηλευτικά και προνοιακά ιδρύματα), για το προηγούμενο εξάμηνο ή έτος

3. 28 Φεβ. 2024 Οριστικοποίηση από τον διαχειριστή ακινήτου βραχυχρόνιας μίσθωσης, της εικόνας του «Μητρώου Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής» για το προηγούμενο έτος και υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων βραχυχρόνιας διαμονής

4. 28 Φεβ. 2024 Υποβολή ανέκκλητης δήλωσης, για τη δυνατότητα επιλογής υποβολής ξεχωριστών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος συζύγων

myData

1. 28 Φεβ. 2024 Διαβίβαση στην ψηφιακή πλατφόρμα myData της Α.Α.Δ.Ε., δεδομένων εσόδων τιμολόγησης, εξόδων αυτοτιμολόγησης και τίτλων κτήσης για το έτος 2023

Διαβίβαση στοιχείων

1. 28 Φεβ. 2024 Διαβίβαση στην Α.Α.Δ.Ε., στοιχείων προηγούμενου έτους δημοσίων θεραπευτηρίων, κλινικών των ταμείων ασφάλισης και των ταμείων κύριας και επικουρικής ασφάλισης

2. 28 Φεβ. 2024 Διαβίβαση στην Α.Α.Δ.Ε. στοιχείων α) των ασφαλιστικών συμβολαίων ζωής, θανάτου, προσωπικών ατυχημάτων και ασθενείας που συνάφθηκαν και β) που αφορούν σε αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν, βάσει δικαστικής απόφασης σε δικαιούχους, λόγω ανικανότητας για εργασία αιτία ατυχήματος για την απώλεια του εισοδήματος, κατά το προηγούμενο έτος από τις επιχειρήσεις ιδιωτικής ασφάλισης

3. 28 Φεβ. 2024 Διαβίβαση στην Α.Α.Δ.Ε., στοιχείων προηγούμενου έτους από πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα, φορείς εκκαθάρισης συναλλαγών με τη χρήση καρτών πληρωμών, ιδρύματα πληρωμών, Ελληνικά Ταχυδρομεία, Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) Α.Ε. (ATHEXCSD) και Εταιρίες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών

4. 28 Φεβ. 2024 Διαβίβαση στην Α.Α.Δ.Ε. στοιχείων προηγούμενου έτους από ιδιωτικά εκπαιδευτήρια

29 Φεβ. 2024

Λοιπές υποχρεώσεις

1. 29 Φεβ. 2024 Καταβολή τελών κυκλοφορίας οχημάτων έτους 2024 και ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης θέσης σε εκούσια ακινησία (ψηφιακή «κατάθεση» πινακίδων)

2. 29 Φεβ. 2024 Υποβολή στο Π.Σ. Εργάνη από εργοδότες - επιχειρήσεις συμπληρωματικών και διορθωτικών δηλώσεων, χορηγούμενων κατά το έτος 2023 αδειών σε εργαζομένους τους με εξαρτημένη σχέση εργασίας

3. 29 Φεβ. 2024 Αναβάθμιση λειτουργούντων Φορολογικών Ταμειακών Μηχανών και Αυτόνομων Δημοσιονομικών Μονάδων Επεξεργασίας (ΑΔΗ.Μ.Ε.) με εξαίρεση των Αυτόνομων Δημοσιονομικών Μονάδων Επεξεργασίας (Α.ΔΗ.Μ.Ε.) Ταξιμέτρων, από α) οντότητες-κατόχους Φ.Η.Μ. που έχουν υποχρέωση αποδοχής πληρωμών με κάρτα και β) οντότητες-κατόχους Φ.Η.Μ. που κάνουν προαιρετική χρήση Μέσων Πληρωμών με κάρτα

4. 29 Φεβ. 2024 Υποχρεωτική αποκλειστική χρήση Ταμειακών Συστημάτων και Μέσων Πληρωμών που θα έχουν διασυνδεθεί μεταξύ τους, από τους Χρήστες υπηρεσιών πληρωμών (οντότητες - επιχειρήσεις) που υποχρεούνται να χρησιμοποιούν Φ.Η.Μ. ή αντί αυτού, Πάροχο Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων (ΥΠΑΗΕΣ), ή χρησιμοποιούν προαιρετικά Φ.Η.Μ.

5. 29 Φεβ. 2024 Υποβολή στο Π.Σ. Εργάνη ΙΙ εντύπου Ε12 «e-Οικοδομώ Απογραφικό» για το απασχολούμενο προσωπικό μηνός Ιανουαρίου

6. 29 Φεβ. 2024 Υποβολή από τους Χρήστες Υπηρεσιών Πληρωμών δήλωσης Μέσων Πληρωμών (POS) στις περιπτώσεις που οι Πάροχοι είτε δεν δήλωσαν κάποιο Μέσο, ή δεν επικαιροποίησαν τα στοιχεία κάποιου Μέσου, είτε οι Χρήστες κρίνουν ως ανακριβή τα στοιχεία των Μέσων που δηλώθηκαν από τους Παρόχους, εφόσον εντός του μηνός Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε ενεργοποίηση/απενεργοποίηση/μεταβολή Μέσου

7. 29 Φεβ. 2024 Υποβολή δήλωσης απόδοσης τέλους συνδρομητών κινητής και καρτοκινητής τηλεφωνίας μηνός Δεκεμβρίου προηγούμενου έτους

8. 29 Φεβ. 2024 Υποχρεώσεις παραγωγών (κτηνοτρόφων κατόχων κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων γαλακτοπαραγωγής, φυσικών ή νομικών προσώπων, κ.λπ.) και αγοραστών γάλακτος (ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων, καταβολή ειδικής εισφοράς, κ.λπ., μηνιαίες και τριμηνιαίες υποχρεώσεις)

9. 29 Φεβ. 2024 Υποβολή δηλώσεων και καταβολή τελών παρεπιδημούντων και τελών επί ακαθάριστων εσόδων άρθ. 1 ν.339/1976 από υπόχρεους σε υποβολή δήλωσης Φ.Π.Α. που τηρούν διπλογραφικά βιβλία, για τον μήνα Ιανουάριο

10. 29 Φεβ. 2024 Υποβολή δήλωσης απόδοσης τέλους ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση, μηνός Ιανουαρίου

11. 29 Φεβ. 2024 Καταβολή Ειδικής Εισφοράς Διαδικτύου (2% υπέρ Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.) και υποβολή Αναλυτικής Κατάστασης Ειδικής Εισφοράς Διαδικτύου (Α.Κ.Ε.Ε.Δ.) επί των αμοιβών των υπηρεσιών διαφήμισης ή προβολής ή εν γένει προώθησης πωλήσεων προϊόντων ή διάθεσης υπηρεσιών που τελούνται αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο μέσω διαδικτύου, για την τιμολογημένη δαπάνη του προηγούμενου μήνα

12. 29 Φεβ. 2024 Υποβολή δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας μέσω διαδικτύου (αρχικών ή τροποποιητικών, έναρξης ή λύσης) περιόδου Ιανουαρίου

13. 29 Φεβ. 2024 Υποβολή δήλωσης και απόδοση οφειλόμενων τελών χαρτοσήμου, για προβλεπόμενες πράξεις που πραγματοποιήθηκαν τον μήνα Ιανουάριο

14. 29 Φεβ. 2024 Απόδοση από τον δανειοδοτούμενο της εισφοράς επί των χορηγήσεων σε συνάλλαγμα από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα του εξωτερικού, που λήφθηκαν μέσα στον προηγούμενο μήνα

15. 29 Φεβ. 2024 Υποβολή στοιχείων στην Τράπεζα της Ελλάδος από τα υπόχρεα πρόσωπα, σχετικά με τη μετοχική διάρθρωση, τις συμμετοχές σε άλλες οντότητες και τα ανοίγματα προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα συνδεδεμένα μέρη με αυτά, όπως αυτά ορίζονται στην παρ. 3Β του άρθρου 80 του ν. 4261/2014 (μηνιαίες, τριμηνιαίες και εξαμηνιαίες υποχρεώσεις)

16. 29 Φεβ. 2024 Εγγραφή στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Επιτηδευματιών Αλκοολούχων Ποτών (Lotify), προσώπων που α) παράγουν ή εισάγουν ή παραλαμβάνουν από άλλα κράτη της Ε.Ε. ή μεταποιούν, β) αποκτούν ή διαθέτουν, μέσω χονδρικής πώλησης στο εσωτερικό της χώρας, έτοιμα προς κατανάλωση αλκοολούχα ποτά και δραστηριοποιούνται για πρώτη φορά (με έναρξη σχετικής δραστηριότητας στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.) τον μήνα Ιανουάριο

17. 29 Φεβ. 2024 Υποβολή δήλωσης στοιχείων ασφαλισμένων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του e-Ε.Φ.Κ.Α. από τους αντισυμβαλλόμενους, για τη διακοπή ασφάλισης με βάση τη ρύθμιση των διατάξεων της παρ. 9 του άρθ. 39 του ν.4387/2016 κατά τον μήνα Ιανουάριο («μπλοκάκια», διακοπή ασφάλισης παροχής υπηρεσιών)

18. 29 Φεβ. 2024 Υποβολή δήλωσης στην αρμόδια Τοπική Διεύθυνση ή στη σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα του e-Ε.Φ.Κ.Α. από τους ασφαλισμένους («μπλοκάκια») για α) δήλωση εκκίνησης παροχής υπηρεσιών και ασφάλισης υπό το καθεστώς της ρύθμισης των διατάξεων της παρ. 9 του άρθ. 39 του ν.4387/2016, κατά τον μήνα Ιανουάριο, ή β) δήλωση παύσης πλήρωσης προϋποθέσεων παροχής υπηρεσιών με ασφάλιση υπό το καθεστώς της ρύθμισης των παραπάνω διατάξεων, κατά τον μήνα Δεκέμβριο του προηγούμενου έτους (αφορούν σε περιπτώσεις μη υποβολής της σχετικής δήλωσης από τους αντισυμβαλλόμενους)

19. 29 Φεβ. 2024 Επιβεβαίωση ή απόρριψη από τους αγοραστές (στην εφαρμογή «myBusinessSupport» της Α.Α.Δ.Ε.), στοιχείων των σχετικών συμβάσεων συμβολαιακής γεωργίας, για πωλήσεις προϊόντων που έχουν διενεργηθεί εντός του προηγούμενου έτους

20. 29 Φεβ. 2024 Τέλος συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας (Περίοδος έκδοσης λογαριασμού - Δεκέμβριος προηγούμενου έτους)

21. 29 Φεβ. 2024 Υποβολή εντύπου εφαρμογής άρθ. 63 ν.4172/2013, για την απαλλαγή από την παρακράτηση φόρου στα καταβαλλόμενα ενδοομιλικά μερίσματα, καθώς και στους τόκους και δικαιώματα που καταβάλλονται μεταξύ συνδεδεμένων εταιρειών, μηνός Δεκεμβρίου προηγούμενου έτους

22. 29 Φεβ. 2024 Απόσυρση από τη χρήση και οριστική παύση Ειδικών Ασφαλών Φορολογικών Διατάξεων Σήμανσης Στοιχείων (ΕΑΦΔΣΣ) όλων των οντοτήτων και υποχρέωση χρήσης ΦΗΜΑΣ Εστιατορίου, ή ΦΤΜ Εστιατορίου ή ΑΔΗΜΕ Εστιατορίου, ή Παρόχου υπηρεσιών ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων λιανικής πώλησης, από οντότητες εστίασης που λειτουργούν με σερβίρισμα σε τραπεζοκαθίσματα και εκδίδουν τα λογιστικά τους στοιχεία με τη χρήση ΕΑΦΔΣΣ

23. 29 Φεβ. 2024 Καταβολή Τέλους Πλοίων Αναψυχής και Ημερόπλοιων (ΤΕ.Π.Α.Η.) για τα πλοία αναψυχής και επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια που η παραμονή τους στα ελληνικά χωρικά ύδατα πραγματοποιηθεί κατά τον επόμενο μήνα

24. 29 Φεβ. 2024 Υποβολή δήλωσης απόδοσης τέλους συνδρομητικής τηλεόρασης μηνός Δεκεμβρίου προηγούμενου έτους

25. 29 Φεβ. 2024 Υποβολή αιτήματος για προμήθεια μηχανημάτων POS από επιχειρήσεις που έχουν έναν από τους Κ.Α.Δ. που προστέθηκαν με την Κ.Υ.Α. 119899/13.12.2023 (ΦΕΚ Β' 7115/18.12.2023)

26. 29 Φεβ. 2024 Προμήθεια μηχανημάτων POS από επιχειρήσεις που έχουν έναν από τους Κ.Α.Δ. που προστέθηκαν με την Κ.Υ.Α. 119899/13.12.2023 (ΦΕΚ Β' 7115/18.12.2023), εφόσον δεν έχουν αποδεδειγμένα καταθέσει νόμιμα σχετικό αίτημα για την προμήθεια τερματικού αποδοχής καρτών ως και 29.2.2024

Φ.Π.Α.

1. 29 Φεβ. 2024 Υποβολή δήλωσης αποθεμάτων μετάταξης για επιχειρήσεις που μετατάσσονται κατά την 1η του έτους από το κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α. στο απαλλασσόμενο και αντίστροφα

2. 29 Φεβ. 2024 Υποβολή ειδικής δήλωσης Φ.Π.Α. από υπόχρεους ενταγμένους στο ειδικό καθεστώς του άρθ. 47δ του Κ.Φ.Π.Α. (Import OSS) μηνός Ιανουαρίου

3. 29 Φεβ. 2024 Υποβολή δήλωσης Φ.Π.Α. (χρεωστικής - μηδενικής - πιστωτικής) για επιχειρήσεις με διπλογραφικά βιβλία, μηνός Ιανουαρίου

Παρακρατούμενοι φόροι

1. 29 Φεβ. 2024 Υποβολή δήλωσης απόδοσης παρακρατούμενου φόρου στο εισόδημα από αμοιβές των πληρωμάτων εμπορικού ναυτικού, μηνός Δεκεμβρίου προηγούμενου έτους

2. 29 Φεβ. 2024 Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου από τους φορείς γενικής κυβέρνησης, κατά την προμήθεια κάθε είδους αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 64 του ν.4172/2013 καθώς και χρόνος και τρόπος απόδοσής του (Περιόδου Δεκεμβρίου προηγούμενου έτους)

3. 29 Φεβ. 2024 Παρακράτηση φόρου στα εισοδήματα εργοληπτών κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων και ενοικιαστών δημοσίων, δημοτικών και κοινοτικών ή λιμενικών προσόδων σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης δ΄ παραγράφου 1 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013 καθώς και χρόνος και τρόπος απόδοσής του (Περιόδου Δεκεμβρίου προηγούμενου έτους)

4. 29 Φεβ. 2024 Υποβολή δήλωσης απόδοσης του φόρου που παρακρατείται στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις (περιόδου Δεκεμβρίου προηγούμενου έτους)

5. 29 Φεβ. 2024 Υποβολή δήλωσης απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου στα εισοδήματα από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα με βάση τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν.4172/2013 (περιόδου Δεκεμβρίου προηγούμενου έτους)

6. 29 Φεβ. 2024 Υποβολή δήλωσης απόδοσης παρακρατούμενου φόρου, σύμφωνα με τις διατάξεις, της περ. δ’ της παρ. 1 του άρθ. 64 και των περ. α’ και γ’ της παρ. 5 του άρθ. 69 του ν. 4172/2013 (επιχειρηματικής δραστηριότητας, προκαταβλητέου φόρου επί δικηγορικών αμοιβών, καταβλητέων μερισμάτων δικηγορικών συλλόγων κ.λπ.) (περιόδου Δεκεμβρίου προηγούμενου έτους)

Α.Π.Δ. Ε.Φ.Κ.Α. - Τ.Ε.Κ.Α.

1. 29 Φεβ. 2024 Υποβολή συμπληρωματικών Α.Π.Δ. Ε.Φ.Κ.Α. με χρήση μαγνητικού μέσου στην τοπική διεύθυνση του Ε.Φ.Κ.Α. που υπάγεται η έδρα των επιχειρήσεων που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα επιδότησης ασφαλιστικών εισφορών λόγω μετατροπής συμβάσεων μισθωτής εργασίας μερικής απασχόλησης σε πλήρους απασχόλησης

2. 29 Φεβ. 2024 Υποβολή Α.Π.Δ. Τ.Ε.Κ.Α. μηνός Ιανουαρίου από τους εργοδότες κοινών επιχειρήσεων και οικοδομοτεχνικών έργων

3. 29 Φεβ. 2024 Υποβολή Α.Π.Δ. e-Ε.Φ.Κ.Α. μηνός Ιανουαρίου από τους εργοδότες κοινών επιχειρήσεων ανεξαρτήτως αριθμού μητρώου

4. 29 Φεβ. 2024 Υποβολή Α.Π.Δ. e-Ε.Φ.Κ.Α. μηνός Ιανουαρίου από τους εργοδότες οικοδομικών και τεχνικών έργων, ανεξαρτήτως αριθμού μητρώου

Φόροι πλοίων

1. 29 Φεβ. 2024 Υποβολή υπεύθυνης δήλωσης και κατάστασης από πλοιοκτήτες, με τα στοιχεία των εγγεγραμμένων στο νηολόγιο στις 31.12 του προηγούμενου έτους, ρυμουλκών και αυτοκινούμενων βυθοκόρων κυριότητάς τους, για το διαχωρισμό σε υπαγόμενα και μη στο τέλος ρυμουλκών

2. 29 Φεβ. 2024 Υποβολή δήλωσης και καταβολή του 1/4 του οφειλόμενου φόρου και εισφοράς πλοίων πρώτης κατηγορίας

3. 29 Φεβ. 2024 Υποβολή δηλώσεων φόρου πλοίων πρώτης κατηγορίας του ν.27/1975 από φορείς εμπορικής εκμετάλλευσης, για το συνολικό αναγραφόμενο στην προσκομισθείσα, κατά την 1η Ιανουαρίου του έτους, κατάσταση ναυλωμένου στόλου βάσει χρόνου/ταξιδίου

Επάγγελμα λογιστή

1. 29 Φεβ. 2024 Υποβολή υπεύθυνης δήλωσης Λογιστή - Φοροτεχνικού στο Ο.Ε.Ε.

 


Αργίες Δημοσίου μηνός Φεβρουαρίου 2024
 

- - -


Επισήμανση
:
Το ημερολόγιο προθεσμιών του κόμβου και το μηνιαίο άρθρο «Σημαντικές φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις», καταρτίζονται βάσει των προθεσμιών που τίθενται από την ισχύουσα νομοθεσία, αποφάσεις, εγκυκλίους, δελτία τύπου, ανακοινώσεις φορέων, κ.λπ., για τις υποχρεώσεις που απορρέουν απ’ αυτά. Παρακαλούμε πολύ όπως ελέγχετε για παρείσφρηση λαθών στις υποχρεώσεις και τις καταληκτικές ημερομηνίες που αναγράφονται σ' αυτά και για τυχόν αλλαγές προθεσμιών που έχουν πραγματοποιηθεί μεταγενέστερα της σύνταξής τους. Ο κόμβος δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που τυχόν προκληθούν λόγω λάθος καταχώρισης των καταληκτικών ημερομηνιών των υποχρεώσεων στο ημερολόγιο προθεσμιών ή/και στα δημοσιευμένα άρθρα του.Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης